informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: Berlin
Nr 11
   NIEMCY KUPUJą NIEMIECKIE LUB MARKOWE PRODUKTY. CZEMU WIęC POLSKIE FIRMY ZAINWESTOWAłY ZA ODRą Pół MILIARDA EURO?

   POCZąTKI W NIEMCZECH PREZES WROCłAWSKIEJ SELENY KRZYSZTOF DOMARECKI WSPOMINA źLE. KIEDY CZTERY LATA TEMU SPółKA WESZłA DO TAMTEJSZYCH SKLEPóW, MAłO KTO CHCIAł KUPOWAć JEJ KLEJE I SYLIKONY. POWóD? BYłY ZE WSCHODU. - A KLIENCI NIEMIECCY Są PRZYWIąZANI DO NIEMIECKICH PRODUKTóW - WYJAśNIA DOMARECKI.
   ROZWIąZANIE PROBLEMU OKAZAłO SIę NADSPODZIEWANIE PROSTE. SELENA KUPIłA OD SYNDYKA ZA MILION EURO MAłY ZAKłAD W HAGEN O NAZWIE DR. SCHENK. A PRODUKTY SYGNOWAłA Tą MARKą. - JUż PO SZEśCIU MIESIąCACH SPRZEDAż SZłA DUżO LEPIEJ. MIMO żE CENY NASZYCH WYROBóW POD NAZWą DR. SCHENK BYłY O 20 PROC. WYżSZE - WSPOMINA PREZES SELENY.
   DZIś TA "NIEMIECKA" MARKA Z PRODUKCJą W POLSCE ORAZ CZęśCIOWO WE WłOSZECH ZAWOJOWAłA CAłE NIEMCY.
   POLSKIE INWESTYCJE ZA ODRą TO JEDNAK NIE TYLKO CHEMIA BUDOWLANA. ILE RODZIMYCH SPółEK DZIAłA W NIEMCZECH, NIE WIE NIKT. OFICJALNIE W REJESTRZE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ WPISANYCH JEST JUż BLISKO 9,5 TYS. FIRM. NASZA AMBASADA OCENIA JEDNAK, żE MOżE ICH BYć NAWET 20 TYS. PO PROSTU CZęść DZIAłA NIELEGALNIE ALBO NA GRANICY PRAWA. - POLACY NAJCHęTNIEJ ZAKłADAJą FIRMY W BERLINIE - OPOWIADA LARS BOSSE, DYREKTOR GENERALNY POLSKO-NIEMIECKIEJ IZBY PRZEMYSłOWO-HANDLOWEJ. - TYLKO OD CZASU WEJśCIA POLSKI DO UE ICH LICZBA WZROSłA Z 1,3 TYS. DO OK. 4,5 TYS.


Nr 12
BERLIN KUSI POLSKIE FIRMY, ABY ZMNIEJSZYć BEZROBOCIE

Nr 13
   POLITYCY WSPółRZąDZąCEJ CDU/CSU ROZWAżAJą OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY DLA POLAKóW I OBYWATELI Z POZOSTAłYCH ’NOWYCH" KRAJóW UNII EUROPEJSKIEJ PRZED ROKIEM 2011. CHADECY WSKAZUJą NA POTRZEBę SKRóCENIA OKRESU PRZEJśCIOWEGO ZE WZGLęDU NA BRAK PRACOWNIKóW W WIELU SEKTORACH GOSPODARKI.
   MINISTER GOSPODARKI MICHAEL GLOS POWIEDZIAł W WYWIADZIE DLA TELEWIZJI PUBLICZNEJ ARD, żE NIEMCY POWINNY ROZWAżYć LIBERALIZACJę PRZEPISóW CHRONIąCYCH ICH RYNEK PRACY. ’DLA NIEKTóRYCH GRUP PRACOWNIKóW NALEżAłOBY WPROWADZIć PRAWO DO SWOBODNEGO PODEJMOWANIA PRACY NA TERENIE CAłEJ UNII" - STWIERDZIł GLOS, NIE PRECYZUJąC JEDNAK, O JAKIE GRUPY CHODZI.
   GOSPODARCZY EKSPERT CDU LAURENZ MEYER W ROZMOWIE Z ’BERLINER ZEITUNG" RóWNIEż UZNAł SKRóCENIE OKRESU PRZEJśCIOWEGO ZA GODNE ROZWAżENIA. TAKą MOżLIWOść SKRYTYKOWAłY NATOMIAST ZWIąZKI ZAWODOWE. W WYPOWIEDZI DLA TEGO SAMEGO DZIENNIKA ICH PRZEDSTAWICIELKA PRZYPOMNIAłA, żE WśRóD 4 MILIONóW NIEMIECKICH BEZROBOTNYCH Są RóWNIEż DOBRZE WYKWALIFIKOWANE OSOBY I RZąD POWINIEN ZADBAć PRZEDE WSZYSTKIM O TO, ABY TO ONE MIAłY PRACę.
   NIEMCY, OBOK AUSTRII, WPROWADZIłY WRAZ Z ROZSZERZENIEM UNII PRZED TRZEMA LATY NAJDłUżSZY OKRES OCHRONNY DLA SWOJEGO RYNKU PRACY. SYTUACJA NA NIM ZOSTANIE PODDANA OCENIE W ROKU 2009 R. I JEśLI RZąD W BERLINIE UZNA, żE ISTNIEJE KONIECZNOść DALSZEJ OCHRONY, OBCOKRAJOWCY NIE BęDą MOGLI PRACOWAć W NIEMCZECH PRZEZ KOLEJNE 2 LATA, DO ROKU 2011.


Nr 14

   MIESZKANIA W WARSZAWIE Są JUż JEDNYMI Z NAJDROżSZYCH W EUROPIE. WARSZAWIACY MOGą POZAZDROśCIć ZWłASZCZA BERLIńCZYKOM, BO NIE DOść, żE MAJą ONI DUżO WYżSZE ZAROBKI, TO JESZCZE W STOLICY NASZYCH ZACHODNICH SąSIADóW MIESZKANIA Są TAńSZE

   NIESTETY, NIE DA SIę MIESZKAć W BERLINIE, A PRACOWAć W WARSZAWIE, BO TELEPORTACJA ISTNIEJE NA RAZIE TYLKO W FILMACH I KSIążKACH SCIENCE FICTION, ZAś PODRóżE SAMOLOTEM Są DOść KOSZTOWNE. MOżNA WIęC TYLKO ZADAć SOBIE PYTANIE, JAK TO MOżLIWE, żE W BERLIńSKICH DZIELNICACH CHARLOTTENBURG CZY PRENZLAUER BERG - MIESZKANIA KOSZTUJą NAWET NIESPEłNA 2 TYS. EURO ZA M KW., A U NAS - OCZYWIśCIE W PODOBNYCH LOKALIZACJACH - O TYSIąC EURO NA METRZE WIęCEJ?
   TAK DRASTYCZNA RóżNICA POMIęDZY WARSZAWą I BERLINEM DOWODZI, żE GłóWNYM PROBLEMEM W NASZYM PRZYPADKU JEST DALEKO NIEWYSTARCZAJąCA PODAż MIESZKAń - ODPOWIADA AUTORKA RAPORTU NA TEN TEMAT, MARTA KOSIńSKA Z SERWISU Z OGłOSZENIAMI O NIERUCHOMOśCIACH WWW.SZYBKO.PL. - BERLIN W LATACH 90. BYł NAJWIęKSZYM PLACEM BUDOWY W EUROPIE. DZIęKI INWESTYCJOM W INFRASTRUKTURę I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, MIESZKANIA Są TAM O WIELE łATWIEJ DOSTęPNE. ŚMIAłO MOżNA POWIEDZIEć, żE MOżE SOBIE NA NIE POZWOLIć WIęKSZOść PRACUJąCYCH BERLIńCZYKóW.
   SERWIS ZEBRAł DANE, Z KTóRYCH WYNIKA, żE TAńSZE NIż W WARSZAWIE MIESZKANIA Są TAKżE NP. W PRADZE. RZECZ JASNA PORóWNANIE DOTYCZY śREDNICH CEN, BO NP. NA WARSZAWSKIEJ STARóWCE, CZY W PRASKIEJ "KRóLEWSKIEJ" DZIELNICY HRADCZANY, Są ONE ASTRONOMICZNE.
   A GDZIE JEST DROżEJ? NP. W PARYżU, DUBLINIE I MADRYCIE. W STOLICY HISZPANII MIESZKANIA Są PRZECIęTNIE O OK. 20 PROC. DROżSZE, ALE - JAK ZAUWAżA KOSIńSKA - SIłA NABYWCZA HISZPANóW JEST O BLISKO POłOWę WYżSZA NIż POLAKóW. TAK WIęC DLA MIESZKAńCA MADRYTU MIESZKANIE JEST TOWAREM łATWIEJ DOSTęPNYM.
   WIELE JEDNAK WSKAZUJE NA TO, żE U NAS - W WARSZAWIE, KRAKOWIE I WROCłAWIU, GDZIE CENY Są NAJWYżSZE - TA DOSTęPNOść ZACZNIE SIę POWOLI POPRAWIAć. SERWIS WWW.SZYBKO.PL I EXPANDER PODAJą W SWOIM NAJNOWSZYM RAPORCIE, żE PO RAZ PIERWSZY OD PółTORA ROKU ODNOTOWANO SPADKI CEN NA MIESZKANIOWYM RYNKU WTóRNYM. NP. W KRAKOWIE CZERWCOWA KOREKTA W Dół WYNIOSłA BLISKO 2 PROC.
   WYHAMOWANIE CEN NA POZIOMIE 7 TYS. Zł ZA M KW. WE WROCłAWIU I 8 TYS. ZA M KW. W KRAKOWIE WSKAZUJE, żE JEST TO POZIOM, KTóRY ZNACZNIE OGRANICZYł POPYT - KOMENTUJE KOSIńSKA. - SąDZę, żE PODOBNIE ZACHOWAJą SIę śREDNIE CENY W POZNANIU I GDAńSKU, CZYLI USTABILIZUJą SIę DOPIERO PO OSIąGNIęCIU PUłAPU OK. 7 TYS. Zł ZA METR. NA TYM TLE WYRóżNIA SIę WARSZAWA, CHOć I TU ZNAJDUJEMY SIę JUż BLISKO POZIOMU CEN, PRZY KTóRYM FALA POPYTU ZOSTANIE MOCNO OGRANICZONA.
   Z SZYBSZYM TEMPEM WZROSTU CEN MUSZą SIę NATOMIAST LICZYć MIESZKAńCY TYCH MIAST, W KTóRYCH śREDNIE CENY Są ZNACZNIE NIżSZE, NP. W ŁODZI, GDYNI CZY SZCZECINIE.
   TYMCZASEM, PO UBIEGłOROCZNYM SZALEńSTWIE CENOWYM, SIłA NABYWCZA MIESZKAńCóW WARSZAWY, KRAKOWA I WROCłAWIA SPADłA TAK BARDZO, żE W MIASTACH TYCH WYRAźNIE WZRóSł POPYT NA KAWALERKI. ALE W EFEKCIE ICH CENY ROSNą SZYBCIEJ, NP. W STOLICY śREDNIO O PONAD 8 PROC. W DRUGIM KWARTALE, A W KRAKOWIE - O 6 PROC.


poprzednie 1 2 © 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.