informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 27 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: schody
Nr 1
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 2
SCHODY STRYCHOWE, jm szt, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 3
SCHODY AżUROWE, jm kpl, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 4
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 5
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 6
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 7
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 8
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 9
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

Nr 10
STOPIEń DREWNIANY, jm szt, vat 22%, pkwiu 20.30.13-00.30, sww 1732-9

2 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: schody
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać sch, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: schody
Nr 1
"ATMAN SCHODY-KOMINKI", woj. podlaskie, BIAŁYSTOK, 15-688 ul. Przędzalniana 31 ,

Nr 2
"DOBRE SCHODY" JOLANTA BARTNIK, woj. zachodniopomorskie, KOSZALIN, 75-122 ul. Szczecińska 25a 307,

Nr 3
DOBRE.SCHODY.PL, woj. zachodniopomorskie, SZCZECIN, 71-034 ul. Wrocławska 48 ,

Nr 4
"SCHODY STADLER" SP. Z O.O., woj. pomorskie, GDYNIA, 81-554 ul. Kurpiowska 1 ,

Nr 5
"EKSKLUZYWNE SCHODY DREWNIANE" PIORT PIKUSA, woj. wielkopolskie, SZAMOTUŁY, 64-500 ul. Jaśminowa 3 ,

Nr 6
PIKUSA PIOTR - SCHODY DREWNIANE, woj. wielkopolskie, SZAMOTUŁY, 64-500 ul. al. 1 Maja 22 ,

Nr 7
PAHER SCHODY SKŁADANE I NOŻYCOWE, woj. opolskie, KOLONOWSKIE, 47-110 ul. Długa 2 , 756-000-67-63 [email protected] www.paher.com.pl
 Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: schody
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać sch, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: schody
Nr 1
(..)POMIMO TEGO, żE POCZTA ELEKTRONICZNA JEST JEDNą Z NAJPOPULARNIEJSZYCH USłUG INTERNETOWYCH, W SWOJEJ CZYSTEJ FORMIE JEST ZARAZEM JEDNą Z NAJMNIEJ BEZPIECZNYCH. I NIE CHODZI TYLKO O KWESTIE DOSTęPU OSóB TRZECICH DO NASZYCH LISTóW (CO NIE STANOWI GłóWNEGO TEMATU TEGO ARTYKUłU), ALE PRZEDE WSZYSTKIM O WIARYGODNOść OTRZYMYWANYCH OD KOGOś I WYSYłANYCH SAMEMU PRZESYłEK. O CO CHODZI? JUż TłUMACZę. OTóż JAK TRUDNO JEST WYSłAć KOMUś MAILA Z ADRESU [email protected] ALBO [email protected]? NIE STANOWI TO żADNEGO PROBLEMU I NIE TRZEBA BYć DO TEGO SUPER-HACKEREM. TAKA SYTUACJA MA MIEJSCE, PONIEWAż O ILE DO ODBIERANIA POCZTY KORZYSTAMY ZWYKLE Z SERWERA POP3, KTóREMU MUSIMY SIę JAKOś PRZEDSTAWIć (NP. PODAJąC SWóJ LOGIN I HASłO), O TYLE DO JEJ WYSłANIA SKORZYSTAć MOżEMY JUż Z DOWOLNEGO SERWERA SMTP, KTóRY NAM TO UMOżLIWI. I JEśLI ZNAJDZIEMY (LUB SAMI SKONFIGURUJEMY SOBIE NA WłASNYM KOMPUTERZE) TAKI SERWER SMTP, KTóRY NIE SPRAWDZI CZY FAKTYCZNIE MAMY PRAWO WYSłAć LIST KORZYSTAJąC Z DANEGO ADRESU, MOżEMY PODAć SIę ZA BILLA GATES'A CZY ALEKSANDRA KWAśNIEWSKIEGO. I JAK PóźNIEJ SPRAWDZIć, CZY E-MAIL OD NASZEGO KOLEGI JEST FAKTYCZNIE E-MAILEM OD NASZEGO KOLEGI (LUB FAKTYCZNIE OD BILLA GATES'A)? NO WIęC, TU ZACZYNAJą SIę SCHODY. NIBY JEST TO PROSTE, BO PRZECIEż ZAWSZE MOżEMY ZADZWONIć LUB INACZEJ SKONTAKTOWAć SIę BEZPOśREDNIO I SPYTAć. PYTANIE TYLKO, PO CO W TAKIM RAZIE E-MAIL? MOżEMY TEż SPRAWDZIć W TZW. KLUDGES LISTU, Z JAKIEGO ADRESU ZOSTAł WYSłANY. JEDNAK DALSZA OCENA WIARYGODNOśCI NA PODSTAWIE TAKICH PRZESłANEK BęDZIE DALEKA OD IDEAłU. JAK ZATEM SPRAWDZIć AUTENTYCZNOść OTRZYMANEGO LISTU LUB ZADBAć O NADANIE ODPOWIEDNIEJ WIARYGODNOśCI WłASNEJ PRZESYłCE?(...)

WIęCEJ

Nr 2
   ZA GRANICą PłACą ZDECYDOWANIE LEPIEJ, TOTEż NIE NALEżY SIę DZIWIć SYTUACJI, KIEDY PRACOWNIK ZDECYDUJE SIę NA WYJAZD NA KILKA LUB KILKANAśCIE MIESIęCY. NORMALNY CZłOWIEK ZGłOSI SIę DO DZIAłU KADR I UZGODNI URLOP BEZPłATNY LUB ROZWIąZANIE UMOWY O PRACę ZA POROZUMIENIEM STRON.
   PłACą TAM ZDECYDOWANIE LEPIEJ, TOTEż NIE NALEżY SIę DZIWIć SYTUACJI, KIEDY PRACOWNIK ZDECYDUJE SIę NA WYJAZD NA KILKA LUB KILKANAśCIE MIESIęCY. NORMALNY CZłOWIEK ZGłOSI SIę DO SWEGO PRACODAWCY I UZGODNI URLOP BEZPłATNY LUB ROZWIąZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON. PRACOWNIK, KTóRY CHCE ZROBIć SWEGO PRACODAWCę W KONIA, PO PROSTU Z DNIA NA DZIEń WYJEDZIE Z KRAJU. JEżELI NA DODATEK JEST CHRONIONYM DZIAłACZEM ZWIąZKOWYM, TO MOżE BYć PEWIEN, żE NIKT MU NIC NIE ZROBI Z TEGO POWODU.
   KIEDYś ISTNIAłO W PRAWIE PRACY PORZUCENIE PRACY. OD WIELU LAT TA INSTYTUCJA PRAWNA ZOSTAłA SKASOWANA. PRACODAWCA W NORMALNYM ZATEM ODRUCHU, KIEDY PRACOWNIK NIE STAWIA SIę DO PRACY, ZWALNIA GO PO KILKU DNIACH W TRYBIE DYSCYPLINARNYM. NIEPRZYCHODZENIE DO PRACY JEST BOWIEM W śWIETLE PRAWA CIężKIM NARUSZENIEM OBOWIąZKóW PRACOWNICZYCH. TUTAJ JEDNAK ZACZYNAJą SIę SCHODY. ABY SKUTECZNIE ZWOLNIć PRACOWNIKA, NALEżY DOSTARCZYć MU OśWIADCZENIE WOLI (PISMO) W SPOSóB TAKI, ABY MóGł SIę ZAPOZNAć Z JEGO TREśCIą.
   SAMO WYSłANIE LISTU POLECONEGO NIE WYSTARCZY, PRACOWNIK BOWIEM NIE ODBIERZE KORESPONDENCJI. MOżNA WYSYłAć PISMA KILKAKROTNIE, ALE JEżELI NIKT KORESPONDENCJI NIE ODBIERA, TO NIE JEST ONA DORęCZONA. NIE POMOżE WYREJESTROWANIE PRACOWNIKA Z ZUS. SPRAWę DODATKOWO SKOMPLIKUJE FAKT NIEUZYSKANIA ZGODY ZARZąDU ZAKłADOWEJ ORGANIZACJI ZWIąZKOWEJ NA ROZWIąZANIE UMOWY O PRACę. NIE ZNAM BOWIEM PRZYPADKóW, KIEDY ORGANIZACJE WYRAżAJą TAKą ZGODę. PRACOWNIK PO POWROCIE Z UDANEGO WYJAZDU ZGłOSI SIę DO SąDU PRACY Z ROSZCZENIEM, żE STOSUNEK PRACY TRWA NADAL. JAKO UZASADNIENIE PODA FAKT NIEOTRZYMANIA PISMA O ROZWIąZANIU UMOWY O PRACę I OCHRONę ZWIąZKOWą.
   SąD PRACY UZNAć MOżE, żE NARUSZONO PRZEPISY KODEKSU POSTęPOWANIA CYWILNEGO O SKUTECZNYM DORęCZENIU I PRZEPISY USTAWY O ZWIąZKACH ZAWODOWYCH. PRACOWNIKOWI ZATEM PRZYZNANE ZOSTANIE ODSZKODOWANIE I UZYSKA WYROK PRZYWRACAJąCY DO PRACY. DZIAłACZE ZWIąZKOWI KORZYSTAJą Z PRAWA DO ODSZKODOWANIA ZA CAłY OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY I ZGODNIE Z ART. 45 §3 KP SąD MA OBOWIąZEK PRZYWRóCENIA ICH DO PRACY. ZATEM ZA CAłY OKRES PRZEBYWANIA W KRAJU UNII I ZA CAłY, NIEKRóTKI OKRES TRWANIA PROCESU, ZAPłACI PRACODAWCA. POWYżSZE WSKAZUJE, żE CHYBA COś Z TYM NASZYM PRAWEM PRACY JEST NIE TAK.

 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: schody
Nr 1
SCHODY DREWNIANE

Nr 2
WYKONUJEMY

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNERZNE
SCHODY DREWNIANE
MEBLE KUCHENNE
MEBLE BIUROWE
MEBLE SYPIALNIANE

ZAINTERESOWANYM PRZESYŁAMY WIĘCEJ ZDJĘĆ I INFORMACJE..


Nr 3
*OKNA
*DRZWI
*SCHODY
*MEBLE
*OGRODZENIA
*PRZECIERANIE DREWNA (TARTAK)

TEL. 606420547
@: [email protected]


Nr 4
WYKONUJEMY WSZYSTKIE, PRACE, WYKOńCZENIOWE, GLAZURA, TERAKOTA, PODłOGI, SCHODY, OKNA, DRZWI, KUCHNIE, HYDRAULIKA, ELEKTRYKA, MURARKA.REALIZUJEMY KOMPLEKSOWE PROJEKTY, DORAZAMY PRZY WYBORZE MATERIAłóW.FIRMA Z DUżYM DOśWIADCZENIEM. WWW.MIL-DECO.PL


Nr 5
SCHODY: PROJEKT, WIZUALIZACJA 3D, WYDRUKI 1:1

Nr 6
PARKIETY - PODłOGI - SCHODY

Nr 7
WYKONAM WYKONCZENIA KOMPLEKSOWO MIESZKAN,LAZIENKI,ITP.
W ZEKRESIE PRAC:HYDRAULIKA TRADYCYJNA ORAZ MIEDZ,ELEKTRYKA,FLIZOWANIE DOKLADNE ORAZ SCHODY,REGIPSY,MALOWANIE,PANELE ITP. ORAZ DROBNE PRACE MONTERSKO-NAPRAWCZE.
CENY DO NEGOCJACJI.
MALOPOLSKAKONTAKT TEL. 0697944743 LUB POCZTA INT.
[email protected]


Nr 8
SCHODY I BALUSTRADY NA ZAMóWIENIE

Nr 9
SCHODY I BALUSTRADY NA ZAMóWIENIE

Nr 10
SCHODY Z DREWNA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.