informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 63 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: okna
Nr 11

   UKRAINA OTWORZY W KWIETNIU SWóJ RYNEK DLA MATERIAłóW BUDOWLANYCH Z POLSKI - DOWIEDZIAłA SIę "GAZETA". HANDLOWCY JUż ZACIERAJą RęCE

   PIERWSZY ZASTęPCA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA UKRAINY ANATOLIJ BIERKUTA MA PODPISAć W KWIETNIU STOSOWNE ROZPORZąDZENIE - POINFORMOWAł NAS W PIąTEK WICEMINISTER INFRASTRUKTURY OLGIERD DZIEKOńSKI, KTóRY WłAśNIE WRóCIł Z KIJOWA.
   Z WYJAśNIEń DZIEKOńSKIEGO WYNIKA, żE ROZPORZąDZENIE OBEJMIE OKREśLONE GRUPY WYROBóW. JAKIE? TEGO NASZ MINISTER JESZCZE NIE WIE. PRZYPUSZCZA, żE W GRę WCHODZą M.IN. MATERIAłY TERMOIZOLACYJNE, KTóRYCH NA UKRAINIE BRAKUJE.
   NASI PRODUCENCI I HANDLOWCY MOGLIBY SPRZEDAWAć SWOJE WYROBY UKRAIńCOM NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA TAMTEJSZEGO MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. TEN DOKUMENT (WYDAWANY W CIąGU MIESIąCA) MA BYć RODZAJEM "PRZEPUSTKI", KTóRA OBOWIąZYWAłABY PRZEZ TRZY LATA. W TYM CZASIE POLSKI EKSPORTER MUSIAłBY DOPEłNIć WSZYSTKICH FORMALNOśCI ZWIąZANYCH Z DOPUSZCZENIEM NASZYCH WYROBóW NA RYNEK UKRAIńSKI.
   JAKIE POLSKIE WYROBY BUDOWLANE Są NAJCHęTNIEJ KUPOWANE PRZEZ NASZYCH WSCHODNICH SąSIADóW? DYREKTOR POLSKIEJ IZBY PRZEMYSłOWO-HANDLOWEJ BUDOWNICTWA ZBIGNIEW BACHMAN WYMIENIA NIE TYLKO MATERIAłY TERMOIZOLACYJNE (STYROPIAN, WEłNY MINERALNE), ALE TAKżE M.IN. OKNA I DRZWI, PODłOGI, PłYTKI CERAMICZNE, ARMATURę, CERAMIKę łAZIENKOWą, WANNY. POTWIERDZAJą TO INWESTYCJE PRZEDSIęBIORSTW Z POLSKI NA UKRAINIE. SWOJE FABRYKI MAJą TAM JUż M.IN. TACY POTENTACI JAK FAKRO (OKNA DACHOWE), BARLINEK (PODłOGI), CERSANIT (PłYTKI I WYROBY SANITARNE) CZY SANITEC KOłO (WYROBY SANITARNE).


Nr 12
W DOMU MODELOWYM W JANKACH ZASTOSOWANO NAJWYżSZEJ JAKOśCI ROZWIąZANIA BUDOWLANE, ABY ODWIEDZAJąCY GO PRZYSZLI INWESTORZY MOGLI ZOBACZYć, JAK BUDOWAć łATWO, SZYBKO I ENERGOOSZCZęDNIE. NABYTA WIEDZA MA POSłUżYć IM PRZY BUDOWIE WłASNEGO, CIEPłEGO DOMU O NISKICH KOSZTACH UżYTKOWANIA.

ŚCIANY BUDYNKU Są NIE TYLKO BARDZO WAżNYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM, ALE RóWNIEż IZOLUJąCYM ORAZ AKUMULUJąCYM CIEPłO. WARTO POZNAć PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZąCE ROLI śCIAN PRZY BUDOWIE DOMU O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIę.

WEDłUG SZACUNKóW PRZEZ śCIANY BUDYNKU MOżE UCIEKAć OK. 30 PROC. CIEPłA. JAK TEMU ZARADZIć? ROZWIąZANIEM Są MATERIAłY UMOżLWIAJąCE OSIąGNIęCIE JAK NAJLEPSZEJ IZOLACYJNOśCI TERMICZNEJ śCIAN, A TAKżE AKUMULACJI CIEPłA I BEZWłADNOśCI TERMICZNEJ. WYMAGANIA TERMICZNE DLA BUDYNKóW ENERGOOSZCZęDNYCH Są CORAZ BARDZIEJ RESTRYKCYJNE. WARTOść WSPółCZYNNIKA U śCIAN ZEWNęTRZNYCH W BUDYNKU ENERGOOSZCZęDNYM POWINNA WYNOSIć OD 0,15 DO 0,20 W/(M2K). PRZYJMUJE SIę, żE DOM ENERGOOSZCZęDNY WYKORZYSTUJE 30-40 PROC. MNIEJ ENERGII NA OGRZEWANIE, NIż BUDYNEK KONWENCJONALNY, A WIęC TAKI, KTóRY SPEłNIA WYłąCZNIE PODSTAWOWE WYMAGANIA IZOLACYJNOśCI CIEPLNEJ STAWIANE PRZEGRODOM BUDOWLANYM.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: śCIANY W DOMU MODELOWYM
PRZY BUDOWIE śCIAN ZEWNęTRZNYCH DOMU MODELOWEGO ZASTOSOWANO BLOCZKI YTONG ENERGO O GRUBOśCI 24 CM, A WIęC NAJCIEPLEJSZE BLOCZKI DO WZNOSZENIA śCIAN WARSTWOWYCH. MUR Z CHARAKTERYZUJąCYCH SIę BARDZO NISKą GęSTOśCIą BLOCZKóW YTONG ENERGO GRUB. 24 CM WYSTARCZY OCIEPLIć JEDYNIE 2,5-CENTYMETROWą WARSTWą IZOLACJI, ABY UZYSKAć PRZEGRODę SPEłNIAJąCą WYMAGANIA WSPółCZYNNIKA U ≤ 0,30 W/(M2K).

BARDZO WAżNYM ELEMENTEM ENERGOOSZCZęDNEGO DOMU JEST ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIę WYKORZYSTYWANą W PROCESIE UżYTKOWANIA BUDYNKU. ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII POZWALA OSIąGNąć TEN CEL – PRZEKONUJE KONRAD WąSIK Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ APA Z MIńSKA MAZOWIECKIEGO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG.  

PRZY ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIę W BUDYNKU GłóWNą ROLę ODGRYWA SPOSóB OGRZEWANIA I WENTYLACJI. MATERIAłY, Z KTóRYCH ZBUDOWANA JEST śCIANA RóWNIEż MAJą ZNACZNY WPłYW NA TO ZAPOTRZEBOWANIE.
 
– NAJWYżSZEJ JAKOśCI MATERIAłY DO WZNOSZENIA śCIAN ZEWNęTRZNYCH WSPOMAGAJą PROCES OGRZEWANIA BUDYNKU, A TAKżE OBNIżAJą KOSZTY JEGO CHłODZENIA LATEM. ZAPEWNIAJą BOWIEM ODPOWIEDNIą TERMOIZOLACJę – MóWI PIOTR HARASSEK, JUNIOR PRODUCT MANAGER XELLA POLSKA, PRODUCENTA BLOKóW SILKA I YTONG. – WEWNęTRZNE śCIANY NOśNE DOMU MODELOWEGO ZBUDOWANE Są Z BLOKóW WAPIENNO-PIASKOWYCH SILKA E24. DZIęKI ICH WYSOKIEJ POJEMNOśCI CIEPLNEJ LATEM PODCZAS UPAłóW POMIESZCZENIA WEWNąTRZ DOMU POZOSTAJą CHłODNE, ZAś ZIMą POMIESZCZENIA NIE WYZIęBIAJą SIę GWAłTOWNIE – DODAJE PIOTR HARASSEK.

BLOKI SILKA E24 PRZEZ BARDZO DłUGI CZAS Są W STANIE AKUMULOWAć CIEPłO, A NASTęPNIE ODDAWAć JE DO WNęTRZA DOMU.

ŚCIANKI DZIAłOWE WYKONANE ZOSTAłY Z LEKKICH I WYTRZYMAłYCH BLOCZKóW  YTONG INTERIO O WYSOKOśCI 399 MM. BLOCZKI POSIADAJą WSZYSTKIE ZALETY BETONU KOMóRKOWEGO – NIEPALNOść, ODPORNOść NA WILGOć ORAZ NATURALNE POCHODZENIE SUROWCóW. MIESZKANIE W DOMU, W KTóRYM ZASTOSOWANO BLOCZKI YTONG INTERIO JEST WIęC BEZPIECZNE I ZDROWE. CO WAżNE MONTAż TYCH BLOCZKóW JEST SZYBKI I PROSTY DZIęKI SYSTEMOWI PIóRO-WPUST, MUROWANIU NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN ORAZ łATWOśCI OBRóBKI.

ŚCIANY DOMU MODELOWEGO ZOSTAłY WZNIESIONE W SYSTEMIE, W KTóRYM KAżDY ELEMENT UZUPEłNIA JEGO WłAśCIWOśCI I ZAPEWNIA OPTYMALNE PARAMETRY CIEPLNE TYCH PRZEGRóD BUDYNKU.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: ROZWIąZANIA SYSTEMOWE
W PRZYPADKU DOMU MODELOWEGO WYKORZYSTANO NIE TYLKO „PODSTAWOWE” MATERIAłY BUDOWLANE SILKA YTONG, ALE TAKżE INNE ELEMENTY SYSTEMU, TAKIE JAK PREFABRYKOWANE NADPROżA YTONG YF I ZAPRAWę DO CIENKICH SPOIN SILKA-YTONG. WYKORZYSTANIE TYCH ELEMENTóW SYSTEMU POZWOLIłO ZBUDOWAć TRWAłY I CIEPłY DOM, OGRANICZYć WYSTęPOWANIE MOSTKóW TERMICZNYCH ORAZ SKRóCIć CZAS BUDOWY.

– NADPROżA TYPU YTONG YF CHARAKTERYZUJą SIę NISKIM WSPółCZYNNIKIEM PRZEWODZENIA CIEPłA ORAZ POZWALAJą NA PRZEKRYCIE SZEROKICH OTWORóW – O ROZPIęTOśCI DO 2,5 M. WYMAGAJą ONE PRZY TYM NADMUROWANIA WARSTWą BLOCZKóW YTONG – WYJAśNIA JACEK SZAFRAN, Z POZNAńSKIEJ FIRMY ILIFO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG. – SZYBKOść UKłADANIA I DOSTęPNOść WIELU GOTOWYCH ELEMENTóW NADPROżOWYCH YTONG ZDECYDOWANIE USPRAWNIA PRACE NA BUDOWIE – DODAJE JACEK SZAFRAN.

ZASTOSOWANIE ELEMENTóW NADPROżOWYCH YTONG W śCIANACH Z BETONU KOMóRKOWEGO ZAPEWNIA LEPSZą WSPółPRACę OBU ELEMENTóW, PONIEWAż Są ONE WYKONANE Z TAKIEGO SAMEGO (JEDNORODNEGO) MATERIAłU. WYBóR TAKIEGO ROZWIąZANIA ZMNIEJSZA TAKżE RYZYKO POWSTAWIANIA SPęKAń ORAZ UłATWIA PRACE WYKOńCZENIOWE NA śCIANIE.

NADPROżA YTONG YF ZOSTAłY ZASTOSOWANE PRZY BUDOWIE DOMU MODELOWEGO ZE WZGLęDU NA SPEłNIANIE WSZYSTKICH KRYTERIóW ISTOTNYCH PRZY ENERGOOSZCZęDNYM BUDOWANIU, TAKICH JAK JEDNORODNOść MATERIAłOWA, BARDZO DOBRE PARAMETRY CIEPLNE śCIANY ORAZ SZYBKOść I łATWOść MONTAżU.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: ZMNIEJSZENIE KOSZTóW
Aż 70 PROC. ROCZNYCH WYDATKóW EKSPLOATACYJNYCH W DOMACH MIESZKALNYCH WYNOSZą KOSZTY ZWIąZANE Z OGRZANIEM DOMU, KTóRY POWSTAł PRZY UżYCIU „PRZESTARZAłYCH” MATERIAłóW I BEZ PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD ENERGOOSZCZęDNEGO BUDOWANIA.

– OGRZEWANIE MOżE POCHłANIAć NAWET PONAD POłOWę ENERGII W BUDYNKACH. ZMNIEJSZENIE TEGO ZUżYCIA DLA WIELU INWESTORóW MOżE BYć WIęC BARDZO WAżNYM źRóDłEM OSZCZęDNOśCI – MóWI KONRAD WąSIK Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ APA Z MIńSKA MAZOWIECKIEGO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG. – DOM ENERGOOSZCZęDNY TO OPłACALNE ROZWIąZANIE – TAK WYNIKA Z PORóWNANIA KOSZTóW BUDOWY DOMU ORAZ ROCZNEGO ZUżYCIA ENERGII. PAMIęTAJMY, żE W PRZYPADKU PRZEGRóD ZEWNęTRZNYCH NAJWAżNIEJSZE JEST ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ JAKOśCI MATERIAłóW – DODAJE KONRAD WąSIK.

ZASADY ENERGOOSZCZęDNEGO BUDOWANIA, KTóRE SPEłNIONO PRZY BUDOWIE DOMU MODELOWEGO:
1. ZWARTA BRYłA DOMU
2. CIEPłE śCIANY – ZBUDOWANE Z DOBRZE IZOLUJąCYCH I AKUMULUJąCYCH CIEPłO MATERIAłóW
3. WYBRANE STRONY śWIATA – ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE BUDYNKU POZWALA NA OPTYMALNE WYKORZYSTANIE PROMIENI SłONECZNYCH PADAJąCYCH NA POWIERZCHNIę ELEWACJI
5. DOBRA IZOLACYJNOść TERMICZNA – ZASTOSOWANIE MATERIAłóW O NAJNIżSZYM WSPółCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPłA
6. OGRANICZENIE MOSTKóW CIEPLNYCH – WYKORZYSTANIE SYSTEMOWYCH ROZWIąZAń, A WIęC ZALET JEDNORODNOśCI MATERIAłOWEJ
7. KONTROLOWANY PRZEPłYW POWIETRZA PRZEZ BUDYNEK

SCHEMAT UCIECZKI CIEPłA Z BUDYNKU:
PRZEZ WENTYLACJę – OK. 25-35 PROC.
PRZEZ śCIANY ZEWNęTRZNE – OK. 20-30 PROC.
PRZEZ DACH – OK. 25-30 PROC.
PRZEZ PIWNICę – 10-15 PROC.
PRZEZ OKNA I DRZWI – 10-15 PROC.

NOWOCZESNY I ZBUDOWANY ZGODNIE Z NAJWYżSZYMI STANDARDAMI DOM MODELOWY MOżE STAć SIę NIE TYLKO INSPIRACJą, ALE TAKżE REALNą INWESTYCJą. PROJEKT DOMU MODELOWEGO JEST DOSTęPNY W OFERCIE PRACOWNI STUDIO ATRIUM. WIęCEJ INFORMACJI O DOMU MODELOWYM NA
WWW.DOMMODELOWY.PLNr 13

POLSKIE I ZAGRANICZNE MEDIA ROZPISUJą SIę NA TEMAT ZłEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ, KTóRA DOTYKA KRAJE EUROPY ZACHODNIEJ I LADA DZIEń UDERZYć MA W POLSKę. CZY ROZPOCZYNANIE BUDOWY W TYM NIEPEWNYM OKRESIE TO DOBRY POMYSł? CZY KRYZYS MOżE STAć SIę NASZYM SPRZYMIERZEńCEM W BUDOWIE WYMARZONEGO DOMU? NA CO ZWRóCIć UWAGę ABY NIE WYDAć FORTUNY NA UTRZYMANIE JUż GOTOWEGO BUDYNKU?         

BUDOWA W OBLICZU KRYZYSU        
W OKRESIE ZłEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ FIRMY STARAJą SIę DOSTOSOWAć DO NOWYCH WARUNKóW PANUJąCYCH NA WOLNYM RUNKU. NIEKTóRE Z NICH, ABY OBRONIć SIę PRZED SPADKAMI OBROTóW, PODNOSZą CENY, INNE, NATOMIAST JE OBNIżAJą ABY ZWIęKSZYć SPRZEDAż. „RYNEK MATERIAłóW BUDOWLANYCH UZALEżNIONY JEST MIęDZY INNYMI OD CEN PALIW I KURSóW WALUT. PONIEWAż ZNACZNA CZęść WYSOKIEJ KLASY ARTYKUłóW BUDOWLANYCH JEST PRODUKOWANA ZA GRANICą TO SłABY ZłOTY MOżE PRZEłOżYć SIę NA WZROST CEN. Z DRUGIEJ STRONY, PROGNOZY DLA BRANżY BUDOWLANEJ Są RACZEJ OSTROżNE I ZAKłADAJą STAGNACJę W LATACH 2012 I 2013, CO PRZEłOżY SIę NA WALKę CENOWą MIęDZY PRODUCENTAMI. W NASZYM KRAJU MARżE NA PRODUKTACH BUDOWLANYCH Są JEDNE Z NIżSZYCH W EUROPIE, DLATEGO NIE POWINNIśMY SPODZIEWAć SIę DRASTYCZNYCH OBNIżEK.”  - MóWI EWA KOSMALA PEłNOMOCNIK ZARZąDU I MANAGER TECHNICZNY W KNAUF INSULATION.  INACZEJ MOżE KSZTAłTOWAć SIę SYTUACJA, JEżELI CHODZI O ZATRUDNIANIE EKIP BUDOWLANYCH. DUżE INWESTYCJE ZWIąZANE Z EURO 2012 NIEBAWEM SIę ZAKOńCZą, DLATEGO MOżNA SIę SPODZIEWAć, żE NA RYNKU BęDZIE WIęCEJ RąK DO PRACY CO POCIąGNIE ZA SOBą SPADEK CEN.„JEDNą Z BARIER W ROZPOCZęCIU INWESTYCJI MOżE BYć DOSTęP DO FINANSOWANIA. NIE KAżDEGO STAć NA WYłOżENIE śRODKóW Z WłASNEJ KIESZENI. DLATEGO WARTO ZASTANOWIć SIę NAD SKORZYSTANIEM Z PROPOZYCJI INSTYTUCJI FINANSOWYCH. MIMO, żE BARDZO DOKłADNIE PRZYGLąDAJą SIę ONE POTENCJALNYM KREDYTOBIORCOM, UZYSKANIE KREDYTU WCALE NIE MUSI BYć TRUDNE. JEST TO SPRAWA BARDZO INDYWIDUALNA I ZALEżY OD WIELU CZYNNIKóW TAKICH JAK UDZIAł WłASNY CZY WYSOKOść OSIąGANYCH DOCHODóW. PRZED ZACIąGNIęCIEM KREDYTU WARTO RóWNIEż SKRUPULATNIE OKREśLIć KOSZTY NASZEJ INWESTYCJI. GDY POD KONIEC BUDOWY ZABRAKNIE NAM PIENIęDZY, TO MOżE SIę OKAZAć, żE NIE MAMY ICH SKąD POZYSKAć. WARTO ZATEM LEKKO PRZESZACOWAć NIż NIE DOSZACOWAć NASZą INWESTYCJę”
MóWI ŁUKASZ MOLENDA, DYREKTOR DS. KREDYTóW DLA LUDNOśCI BANKU ZACHODNIEGO WBK.PODSUMOWUJąC: JEżELI DYSPONUJEMY KAPITAłEM WłASNYM LUB NASZE ZAROBKI GWARANTUJą NAM OTRZYMANIE KREDYTU TO MOżEMY POWAżNIE ZASTANOWIć SIę NAD BUDOWą DOMU I SKORZYSTAć Z DOBRYCH CEN NA MATERIAłY BUDOWLANE I łATWO DOSTęPNEJ SIłY ROBOCZEJ.       

OSZCZęDNOśCI W FAZIE PROJEKTU  
„PLANUJąC BUDOWę DOMU WARTO JUż W FAZIE PROJEKTU OKREśLIć SOBIE JAKA POWIERZCHNIA BęDZIE NAM POTRZEBNA. BUDOWA ZBYT DUżEGO DOMU, MIMO Iż Z POCZąTKU MOżE WYDAWAć SIę OPłACALNA KOSZTOWO, PRZEłOżY SIę NA WZROST JEGO UTRZYMANIA.” – MóWI JAKUB POKORSKI, PREZES ZARZąDU FIRMY DOMFORT. CHCąC BUDOWAć EFEKTYWNIE, A NIE EFEKTOWNIE WARTO WYBRAć JAK NAJPROSTSZą BRYłę NASZEGO DOMU. OBIEKTY, KTóRE POSIADAJą SKOMPLIKOWANą STRUKTURę Są ZNACZNIE DROżSZE W BUDOWIE. W INTERNECIE DOSTęPNYCH JEST WIELE GOTOWYCH PLANóW W CENIE OSCYLUJąCEJ W GRANICACH 3.000 Zł. WARTO WYBRAć PROJEKT PROSTY, ALE WYKORZYSTUJąCY EKOLOGICZNE ROZWIąZANIA TAKIE JAK NP. DOBRą IZOLACJę TERMICZNą CZY POMPY CIEPłA.- DODAJE JAKUB POKORSKI. DOMY WYKORZYSTUJąCE EKOLOGICZNE ROZWIąZANIA Są Z REGUłY DROżSZE śREDNIO O 5-10% ALE KOSZTY ICH EKSPLOATACJI Są ZNACZNIE NIżSZE I NA PEWNO ZWRóCą SIę NA DłUGO PRZED PLANOWANą SPłATą KREDYTU. WARTO RóWNIEż OGRANICZYć ZMIANY W GOTOWYCH PROJEKTACH, GDYż MOGą ONE ZNACZNIE PODWYżSZYć JEGO KOSZTY.

ELEMENTY TAKIE JAK DUżE OKNA, DACHY O WIELU POłACIACH, BALKONY, WYKUSZE I INNE NIESTANDARDOWE ROZWIąZANIA WYMAGAJą WIęKSZYCH NAKłADóW FINANSOWYCH, GDYż Są BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE TECHNOLOGICZNIE I NIEJEDNOKROTNIE MUSZą BYć WYKONYWANE NA ZAMóWIENIE. NIESTANDARDOWE KONSTRUKCJE DACHOWE I PRZYBUDóWKI PODRAżAJą RóWNIEż KOSZTY EFEKTYWNEJ INSTALACJI IZOLACJI TERMICZNEJ. Z PUNKTU WIDZENIE EFEKTYWNOśCI ENERGETYCZNEJ NAJBARDZIEJ OPłACALNą KONSTRUKCJą JEST DOM Z PODDASZEM UżYTKOWYM O PODSTAWIE KWADRATU LUB PROSTOKąTA. ZAMKNIęCIE POWIERZCHNI NA DWóCH POZIOMACH (PARTER I PODDASZE) SPRAWIA, żE OGRANICZONE ZOSTAJE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPłO POTRZEBNE DO OGRZANIA BUDYNKU A SKOśNY DACH POWODUJE, żE BUDYNEK MA MNIEJSZą POWIERZCHNIę śCIAN ZEWNęTRZNYCH CO WPłYWA NA ZMINIMALIZOWANIE STRAT CIEPłA.

MATERIAłY – TYLKO DOBREJ JAKOśCI 
„WYBIERAJąC MATERIAłY BUDOWALNE NIE WARTO KIEROWAć SIę TYLKO CENą. WARTO ZAINWESTOWAć W PRODUKTY LEPSZE JAKOśCIOWO, BARDZIEJ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE I BARDZIEJ EKOLOGICZNE – NP. WEłNA MINERALNA KNAUF INSULATION W TECHNOLOGII ECOSE.” – MóWI EWA KOSMALA. BUDOWA DOMU TO INWESTYCJA NA CAłE żYCIE DLATEGO OSZCZęDZANIE NA MATERIAłACH BUDOWALNYCH MOżE ODBIć SIę NA EKSPLOATACJI DOMU W PóźNIEJSZYM OKRESIE JEGO UżYTKOWANIA. NIE WARTO TAKżE OSZCZęDZAć NA MATERIAłACH IZOLACYJNYCH. „PRZY ZAIZOLOWANIU DACHU WEłNą O GRUBOśCI 15 CM, ZMNIEJSZAMY STRATY ENERGII PRZEZ DACH O 50%, A PRZY GRUBOśCI 30 CM NAWET O 80%. JEżELI CHODZI O IZOLACJę śCIAN, TO ZASTOSOWANIE WEłNY MINERALNEJ O GRUBOśCI 10 CM ZMNIEJSZY STRATY ENERGII O 60% A O GRUBOśCI 20 CM O PONAD 80%.” – DODAJE KOSMALA. STOSUNKOWO DUżO MOżEMY OSZCZęDZIć NA MATERIAłACH WYKOńCZENIOWYCH. W TYM SEGMENCIE PANUJE BARDZO DUżA DYWERSYFIKACJA I MOżNA ZA ROZSąDNE PIENIąDZE KUPIć DOBREJ JAKOśCI PRODUKTY, KTóRE NIE MAJą KLUCZOWEGO ZNACZENIA DLA CAłEJ KONSTRUKCJI DOMU.        poprzednie 1 2 © 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.