informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: drzwi
Nr 21
   WAHASZ SIę, CZY ZA KREDYT KUPIć MIESZKANIE, CZY WYBUDOWAć NIEDUżY DOM? WYBIERZ RACZEJ TO DRUGIE. KILKADZIESIąT TYSIęCY ZłOTYCH PIECHOTą NIE CHODZI, A O TYLE MNIEJ MOżE CIę KOSZTOWAć TAKA INWESTYCJA.

   W PIąTEK SEJM PRZYJął USTAWę O DOPłATACH DO KREDYTóW MIESZKANIOWYCH. KUPUJąCY MIESZKANIA I BUDUJąCY DOMY NA KREDYT BęDą MOGLI PłACIć MNIEJ NIż POłOWę ODSETEK PRZEZ OSIEM LAT SPłATY (ALE UWAGA - DOTYCZY TO TYLKO KREDYTóW ZłOTóWKOWYCH). USTAWA PRAWDOPODOBNIE WEJDZIE W żYCIE NA PRZEłOMIE WRZEśNIA I PAźDZIERNIKA. RZECZ W TYM, żE SAMA CHęć DO INWESTOWANIA NIE WYSTARCZY.
   WIELOKROTNIE PISALIśMY, żE PO DOPłATę BęDą MOGłY SIęGNąć WYłąCZNIE MAłżEńSTWA ORAZ OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJąCE DZIECI. PO DRUGIE, DOPłATA MA OGRANICZENIE, KTóRE MOżE POZBAWIć JEJ TYCH, KTóRZY ZDECYDUJą SIę NA MIESZKANIE. ZGODNIE Z USTAWą CENA MIESZKANIA NIE MOżE PRZEKROCZYć śREDNICH KOSZTóW BUDOWY W WOJEWóDZTWIE LUB MIEśCIE WOJEWóDZKIM. W DUżYCH AGLOMERACJACH, GDZIE POPYT NA MIESZKANIA JEST NAJWIęKSZY, ZNALEZIENIE TAKIEGO, KTóRE SPEłNIAłOBY TEN WARUNEK, GRANICZY DZIś Z CUDEM. W WARSZAWIE ABY DOSTAć DOPłATę, MIESZKANIE MUSIAłOBY KOSZTOWAć PONIżEJ 4 TYS. Zł ZA M KW. TYMCZASEM SENSOWNE LOKUM (DO ZAMIESZKANIA BEZ GRUNTOWNEGO REMONTU), TO WYDATEK CO NAJMNIEJ 5 TYS. Zł ZA METR. A WTEDY Z DOPłATY NICI.
   TAńSZE MIESZKANIA MOżNA ZNALEźć W OKOLICZNYCH MIEJSCOWOśCIACH. ALE RóWNIEż TYCH MIESZKAń DOPłATA MOżE NIE OBJąć, BO USTAWOWY śREDNI KOSZT BUDOWY TEż JEST TU ODPOWIEDNIO MNIEJSZY, NP. W WOJEWóDZTWIE MAZOWIECKIM - NIESPEłNA 2,7 TYS. Zł ZA M KW. - NIE LICZYłBYM NA TO, żE DEWELOPERZY ZACZNą BUDOWAć TANIE MIESZKANIA DLA "NOWEJ" GRUPY KREDYTOBIORCóW - KOMENTUJE MACIEJ KOSSOWSKI Z FIRMY BROKERSKIEJ EXPANDER. - WZROśNIE NATOMIAST OPłACALNOść BUDOWY MAłYCH DOMóW SYSTEMEM GOSPODARCZYM - DODAJE.
   REDAKTOR NACZELNY MIESIęCZNIKA "ŁADNY DOM" WIESłAW RUDOLF POTWIERDZA, żE ZA WYBUDOWANIE DOMU W DOBRYM STANDARDZIE POD WARSZAWą ZAPłACIMY OK. 2 TYS. Zł ZA M KW. - A WRAZ Z DZIAłKą SWOBODNIE ZMIEśCIMY SIę W 3 TYS. Zł ZA METR - ZAPEWNIA. PONIEWAż KOSZT DZIAłKI NIE WLICZA SIę DO USTAWOWYCH OGRANICZEń, DOPłATA NA DOM JEST MUROWANA.
   USTAWA DOPUSZCZA DOPłATę DO KREDYTóW NA BUDOWę DOMóW JEDNORODZINNYCH, KTóRYCH POWIERZCHNIA UżYTKOWA NIE PRZEKRACZA 140 M KW. WYDAJE SIę, żE TO NIEWIELE. JEDNAK, JAK POKAZUJą NAJNOWSZE DANE GUS, DOMY ODDAWANE DO UżYTKU MAJą PRZECIęTNIE OK. 143 M KW. CI, KTóRZY ROZWAżAJą BUDOWę DOMU, MUSZą WIęC ZDECYDOWAć, CZY OPłACA SIę IM ZREZYGNOWAć Z PARU METRóW I DOSTAć DOPłATę.
   ILE ZYSKAJą? MACIEJ KOSSOWSKI POLICZYł NAM, żE CO NAJMNIEJ KILKANAśCIE TYSIęCY ZłOTYCH. ALE MOżE BYć NAWET DWA RAZY WIęCEJ. OCZYWIśCIE ZALEżY TO OD WYSOKOśCI KREDYTU (ZOBACZ OBOK PRZYKłAD KOWALSKICH).
   JEST JESZCZE JEDEN ARGUMENT, żEBY WYBRAć DOM, A NIE MIESZKANIE - KUPUJąC MATERIAłY BUDOWLANE, MOżNA ODZYSKAć CZęść PODATKU VAT. FISKUS ZWRACA RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC. ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO NASZYM WEJśCIU DO UNII ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą (NP. CEGłY, PUSTAKI, DACHóWKI, CEMENT, WAPNO, OKNA, DRZWI, KONSTRUKCJE STALOWE). ODZYSKAć MOżNA NAWET 22 TYS. Zł.
   WAżNE! JEśLI PIERWSZE KREDYTY Z DOPłATą POJAWIą SIę NA RYNKU JESZCZE W TYM ROKU, WóWCZAS CI, KTóRZY PO NIE SIęGNą DO KOńCA GRUDNIA, PRZEZ 20 LAT BęDą MOGLI RóWNOCZEśNIE ODLICZAć ODSETKI OD DOCHODU W RAMACH ULGI PODATKOWEJ (DOTYCZY TO ZARóWNO BUDUJąCYCH DOMY, JAK I KUPUJąCYCH MIESZKANIA). RZąD CHCE ULGę SKASOWAć OD 2007 R., ZACHOWUJąC PRAWA NABYTE. TYLKO PO PIERWSZYM ROKU SPłATY INWESTORZY ODZYSKUJą - W ZALEżNOśCI OD TEGO, JAKą PłACą STAWKę PODATKU - OD TYSIąCA DO NAWET KILKU TYSIęCY ZłOTYCH.
   SZYBKO ROSNąCE CENY NOWYCH MIESZKAń SPRAWIAJą. żE JUż TERAZ POLAKóW NIE TRZEBA SPECJALNIE ZACHęCAć DO BUDOWANIA WłASNEGO DOMU. NA PRZYKłAD W STOLICY INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU 507 POZWOLEń NA BUDOWę. TO Aż TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż PRZED ROKIEM! PODOBNIE JEST W CAłYM KRAJU. GUS PODAł, żE W MAJU TAKICH POZWOLEń BYłO 7,4 TYS., A W OKRESIE OD STYCZNIA DO KOńCA MAJA - 28 TYS. DODAJMY, żE W CIąGU OSTATNICH PIęCIU LAT GUS ODNOTOWAł ZALEDWIE CZTERY LEPSZE MIESIąCE. W GRUDNIU 2001 R. INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI POZWOLENIA NA BUDOWę Aż 30,4 TYS. DOMóW. JEDNAK NALEżY TO TłUMACZYć TYM, żE MIESIąC PóźNIEJ ZNIKAłA PODATKOWA ULGA BUDOWLANA, WIęC WIELU INWESTORóW STAWAłO NA GłOWIE, żEBY SIę NA NIą ZAłAPAć (POZWOLENIE BUDOWLANE BYłO WARUNKIEM). KOLEJNY DUżY ZRYW INWESTORóW - POZWOLENIA NA BUDOWę 11,3 TYS. MIESZKAń - STATYSTYCY ODNOTOWALI W GRUDNIU 2003 R., A SPRAWIłA TO ZAPOWIEDź PODWYżKI VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE. INWESTORZY SPIESZYLI SIę Z ROZPOCZęCIEM INWESTYCJI, ABY KUPIć MATERIAłY, NIM STAWKA PODATKU WZROśNIE Z 7 DO 22 PROC.


Nr 22
AZJATYCKA ROPA NIEDłUGO ZAPUKA DO NASZYCH DRZWI

Nr 23
   "GAZETA WYBORCZA" OBSZERNIE OPISUJE SUKCESY POLSKICH FIRM NA śWIECIE. WEDłUG DZIENNIKA, POLSCY PRZEDSIęBIORCY ZAINWESTOWALI W ZESZłYM ROKU CZTEROKROTNIE WIęCEJ NIż ROK WCZEśNIEJ.
   W 2004 ROKU POLSKIE INWESTYCJE ZA GRANICą WYNIOSłY 600 MILIONóW ZłOTYCH, W 2005 ROKU JUż 2 I Pół MILIARDA. A W TYM ROKU BęDZIE TO ZNACZNIE WYżSZA SUMA - PODAJE GAZETA PODKREśLAJąC, żE SAM TYLKO ORLEN WYDA W TYM ROKU NA RAFINERIę W MOżEJKACH NA LITWIE DWA MILIARDY EURO. DZIENNIK ZWRACA UWAGę, żE TRADYCYJNY KIERUNEK POLSKICH PRZEDSIęBIORCóW TO WSCHóD: ROSJA I UKRAINA. CERSANIT CHCE TAM BUDOWAć FABRYKę PłYTEK CERAMICZNYCH, AMICA - ZAKłAD PRODUKUJąCY KUCHENKI, SANITEC KOłO WłAśNIE RUSZYł Z PRODUKCJą WANIEN.
   POLSCY PRZEDSIęBIORCY łAKOMYM OKIEM PATRZą TAKżE NA KRAJE WCHOZąCE DO UNII: RUMUNIę I BUłGARIę. CERSANIT PRZEJMUJE FABRYKę PłYTEK W RUMUNII, PORTA ZBUDOWAłA TAM FABRYKę DRZWI, A CAN PACK - WYTWóRNIę PUSZEK ALUMINIOWYCH. PRODUCENT MEBLI VOX OTWORZYł W TYM ROKU W RUMUNII KILKA SKLEPóW. GAZETA PODKREśLA, żE KAżDA UDANA ZAGRANICZNA INWESTYCJA TWORZY POZYTYWNY WIZERUNEK NASZYCH PRODUKTóW I NA TAKIM RYNKU łATWIEJ BęDZIE SPRZEDAć TOWARY RóWNIEż POLSKIM FIRMOM, KTóRE NIE INWESTUJą ZA GRANICą. A PIENIąDZE W FORMIE DYWIDEND I TAK WRóCą DO KRAJU.
   WIęCEJ O INWESTYCJACH POLSKICH PRZEDSIęBIORSTW W INNYCH KRAJACH - W "GAZECIE WYBORCZEJ".


Nr 24

   JAK CO ROKU NA OTWARCIU TARGóW ELEKTRONIKI UżYTKOWEJ W LAS VEGAS śMIAłYMI WIZJAMI CZAROWAł BILL GATES. WSZECHOBECNE BYłO POJęCIE KONWERGENCJI, CZYLI łąCZENIE RóżNYCH, DOTąD ODRęBNYCH MEDIóW, NP. INTERNETU I TELEWIZJI.


   TWóRCA POTęGI MICROSOFTU, JEDEN Z WIELKICH GURU śWIATA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEJ ROZRYWKI, TRADYCYJNIE PRZYCIąGNął TłUMY NA SWOJE WYSTąPIENIE. OPOWIADAł, JAK WYGLąDA "DOM PRZYSZłOśCI" W REDMOND, SIEDZIBIE MICROSOFTU. I JAK - JEGO ZDANIEM - JUż WKRóTCE WYGLąDAć BęDą NASZPIKOWANE ELEKTRONIKą DOMY. INTELIGENTNY DOM PODPOWIE, JAK PRZYGOTOWAć EGZOTYCZNE DANIE, DEKORACJE W POKOJACH BęDą SIę ZMIENIAć W ZALEżNOśCI OD NASTROJU DOMOWNIKA (NP. OBRAZY NA śCIANACH CZY MUZYKA). DRZWI WEJśCIOWE BęDą POPRZEZ TELEFON KOMóRKOWY INFORMOWAłY WłAśCICIELI, KTO WłAśNIE DO NICH PUKA. PRZYSTANKI ZAś, ROZPOZNAJąC PODRóżNYCH DZIęKI CHIPOM W KOMóRCE, OPRóCZ ROZKłADU JAZDY POLECą TEż RESTAURACJE DOPASOWANE DO ICH GUSTóW.
   POTEM GATES ZSZEDł NIECO NA ZIEMIę I UJAWNIł MNIEJ ODLEGłE WIZJE MICROSOFTU. JESZCZE W TYM ROKU W SKLEPACH MAJą SIę POJAWIć URZąDZENIA OPARTE NA NOWYM POMYśLE GIGANTA - WINDOWS HOME SERVER. PRODUKT, KTóRZY PRZYGOTOWUJE M.IN. HP, MA POSłUżYć ZA DOMOWY MAGAZYN DANYCH (CYFROWYCH ZDJęć, MUZYKI, GIER CZY FILMóW). WSZELKIE DANE ZGROMADZONE NA TAKIM SPRZęCIE MAJą BYć ZA POMOCą PILOTA DOSTęPNE Z KAżDEGO URZąDZENIA MULTIMEDIALNEGO - NP. KOMPUTERA CZY KONSOLI DO GIER. OFICJALNA DATA PREMIERY ANI CENA NIE ZOSTAłY JEDNAK PODANE.
   BRANżA ELEKTRONICZNYCH GADżETóW SZYBKO ZAREAGOWAłA TEż NA NIEZWYKłą POPULARNOść YOUTUBE I PLIKóW WIDEO ZAMIESZCZANYCH W INTERNECIE. W VEGAS NIE BRAKłO NOWYCH POMYSłóW NA IPTV, CZYLI TELEWIZJę DOSTARCZANą DO DOMU UżYTKOWNIKA PRZEZ INTERNET, TAKą, KTóRą MOżNA OGLąDAć NIE TYLKO NA KOMPUTERZE, ALE I NA EKRANIE TELEWIZORA.
   MICROSOFT JUż ZAPOWIEDZIAł, żE JESZCZE W TYM ROKU WłAśCICIELE XBOKSóW 360 BęDą MOGLI ZA POśREDNICTWEM KONSOLI PODłąCZONEJ DO INTERNETU OGLąDAć PROGRAMY TELEWIZYJNE (MICROSOFT ZAWARł JUż UMOWY Z KILKOMA KANAłAMI TELEWIZYJNYMI, M.IN.: NICKELODEON, SHOWTIME I STARZ). CHRAPKę NA TEN RYNEK MA TEż INNY GIGANT - SONY. JAPOńSKI KONCERN OPRACOWAł SPECJALNą PRZYSTAWKę DO TELEWIZORA, KTóRą MOżNA STEROWAć PILOTEM. MA ONA POZWOLIć NA OGLąDANIE MATERIAłóW Z INTERNETU (SONY PODPISAłO UMOWY Z YAHOO I AOL, OCZYWIśCIE NA MATERIAłY O JAKOśCI ZNACZNIE WYżSZEJ NIż ZWYKLE DOSTęPNA W SIECI).
   O łąCZENIU RóżNYCH MEDIóW POZA GATESEM DUżO MóWIł TEż INNY GURU - OLLI-PEKKA KALLASVUO, SZEF NOKII. TELEFON KOMóRKOWY FIńSKIEGO PRODUCENTA MA PONAD 850 MLN OSóB. - TAK SZEROKIEGO GRONA KLIENTóW NIE MA żADNA INNA FIRMA Z BRANżY ELEKTRONIKI UżYTKOWEJ - CHWALIł SIę KALLASVUO. PRZEKONYWAł, żE URZąDZENIA O POJEDYNCZYM ZASTOSOWANIU TRACą NA ATRAKCYJNOśCI I USTęPUJą MIEJSCA URZąDZENIOM WIELOFUNKCYJNYM, KTóRE STAJą SIę CORAZ BARDZIEJ WSZECHSTRONNE I łATWIEJSZE W OBSłUDZE. NOKIA SPRZEDAłA W UBIEGłYM ROKU 140 MLN TELEFONóW Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM I 70 MLN Z FUNKCJAMI MUZYCZNYMI. W LAS VEGAS POKAZAłA KOLEJNY "MULTIMEDIALNY KOMBAJN", TELEFON N93I, KTóRY MA SłUżYć GłóWNIE JAKO KAMERA WIDEO Z MOżLIWOśCIą NAGRYWANIA PLIKóW MPEG-4 VGA 30 KLATEK/S (NA KARCIE PAMIęCI 1GB MOżNA ZAPISAć DO 45 MIN MATERIAłU WIDEO W JAKOśCI DVD) I Z APARATEM 3.2 MEGAPIKSELA Z OPTYKą NIEMIECKIEJ FIRMY CARL ZEISS. W SPRZEDAżY URZąDZENIE MA SIę POJAWIć W I KW. TEGO ROKU.
   TAKIE KOMBAJNY TO NAJSZYBCIEJ ROSNąCY SEGMENT ELEKTRONIKI UżYTKOWEJ - W 2006 ROKU SPRZEDANO 90 MLN TAKICH URZąDZEń, ZAś W PRZYSZłYM ROKU NABYWCóW MA ZNALEźć 250 MLN. NA TYM RYNKU NOKIA JEST NAJWIęKSZYM PRODUCENTEM NA śWIECIE Z UBIEGłOROCZNą SPRZEDAżą NA POZIOMIE 40 MLN SZTUK.
   PIERWSZEGO DNIA POZA STOISKAMI MICROSOFTU CZY SONY DUżYM ZAINTERESOWANIEM ZWIEDZAJąCYCH CIESZYłO SIę STANOWISKO SHARPA. NIE BEZ POWODU - DOTąD WYśCIG O MIANO NAJWIęKSZEGO TELEWIZORA NA śWIECIE ROZGRYWAł SIę MIęDZY PRODUCENTAMI PLAZM - ROK TEMU W LAS VEGAS PRESTIżOWY TYTUł PRZYPADł PANASONICOWI, KTóRY WYSTAWIł EKRAN O PRZEKąTNEJ 103 CALI (PONAD 2,6 METRA), ZALEDWIE O 1 CAL WYPRZEDZAJąC SAMSUNGA. W TYM ROKU OBU RYWALI POGODZIł SHARP Z LCD O PRZEKąTNEJ... 108 CALI.


Nr 25

   CHCESZ ZROBIć KARIERę W BIZNESIE? IDź NA MBA - RADZI MAłGORZATA KRZYSZTOSZEK, DYREKTOR DEPARTAMENTU EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH PKPP LEWIATAN
   STUDIA MBA Są CIężKIE I DROGIE. KIEDYś MóWIłO SIę, żE TO PRZEPUSTKA DO KARIERY. DZIś JUż NIE JEST TO TAKIE PEWNE. MOżE WIęC NIE WARTO ROBIć MBA?
   WARTO, ZWłASZCZA W POLSCE. DLACZEGO? BO NASZE UCZELNIE UCZą PRZEDE WSZYSTKIM TEORII. NA WIęKSZOśCI KIERUNKóW, KTóRE POTENCJALNIE PRZYGOTOWUJą DO PEłNIENIA FUNKCJI ZARZąDCZYCH - FINANSACH, EKONOMII, ZARZąDZANIU - PROGRAM JEST BARDZO TRADYCYJNY. STUDIA TE DAJą PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE, ALE ZA MAłO JEST NA NICH ODNIESIEń DO PRAKTYKI. MBA TO COś ZUPEłNIE ODWROTNEGO. TE STUDIA TO BUDOWANIE UMIEJęTNOśCI MENEDżERSKICH, TO PRZEDE WSZYSTKIM CASY, CZYLI ANALIZY PRZYPADKóW. DLATEGO MOGą ONE STANOWIć DOSKONAłE UZUPEłNIENIE WIEDZY UZYSKANEJ NA STUDIACH. PO MBA MOżE NIE WSKAKUJE SIę OD RAZU NA WYSOKIE STANOWISKA, ALE Są ONE POTRZEBNE, JEśLI KTOś CHCE SIę KIEDYś NA TYM NAJWYżSZYM STANOWISKU ZNALEźć.
   MBA NA PEWNO SKRACA DROGę DO KARIERY. BO OCZYWIśCIE MOżEMY UCZYć SIę METODą PRóB I BłęDóW, ALE BęDZIE TO DUżO DłUżEJ TRWAłO, A WSZYSTKIE BłęDY BęDą BARDZIEJ BOLESNE. MBA UCZY NA WZORACH I NA BłęDACH INNYCH, DOSTARCZA WIEDZY ODNIESIONEJ DO KONKRETNYCH SYTUACJI BIZNESOWYCH. PO CO WYWAżAć OTWARTE PRZEZ INNYCH DRZWI ?

   MBA POZWALA UZUPEłNIć WIEDZę TEORETYCZNą UMIEJęTNOśCIAMI PRAKTYCZNYMI. CZY TO OZNACZA, żE NA TE STUDIA POWINNO SIę Iść OD RAZU PO ZROBIENIU MAGISTRA? 
    ABSOLUTNIE NIE. TO STUDIA DLA PRAKTYKóW I TYLKO OSOBY, KTóRE MAJą DOśWIADCZENIE ZAWODOWE, SKORZYSTAJą Z NICH. DLATEGO RADZIłABYM NAJPIERW Iść DO PRACY I ZORIENTOWAć SIę, W JAKICH OBSZARACH POTRZEBUJEMY UZUPEłNIENIA WIEDZY, I DOPIERO POTEM WYBRAć ODPOWIEDNIE MBA. BEZ PRAKTYKI W ZARZąDZANIU NIE BęDZIEMY POTRAFILI ZADAWAć PYTAń WYKłADOWCOM.

   CZY PRACODAWCY CHęTNIEJ ZATRUDNIAJą MENEDżERóW Z MBA? 
   TAK, BO TAKI DYPLOM TO DLA PRACODAWCY GWARANCJA, żE ZATRUDNIA OSOBę DOBRZE WYEDUKOWANą I Z KONKRETNYMI UMIEJęTNOśCIAMI BIZNESOWYMI, MENEDżERSKIMI. LICZBY?

   CO OPRóCZ WIEDZY MOżNA JESZCZE WYNIEść WRAZ Z DYPLOMEM MBA? 
   POGłęBIENIE ZNAJOMOśCI JęZYKA I BIZNESOWE KONTAKTY. KTOś MOżE POWIEDZIEć, żE JęZYKóW MOżNA TEż NAUCZYć SIę NA KURSIE. ZGODA, ALE TU NIKT NIE UCZY SIę PODSTAW JęZYKA, TYLKO DOSKONALI ANGIELSKI BIZNESOWY, BO TE STUDIA PROWADZONE Są W JęZYKU OBCYM. NIUANSóW JęZYKOWYCH MOżNA NAUCZYć SIę TYLKO WTEDY, KIEDY SIę W NIM PRACUJE.
   NA MBA PRACUJE SIę W GRUPACH. A LUDZIE NAJLEPIEJ POZNAJą SIę WTEDY, GDY WSPóLNIE PRACUJą NAD PROJEKTAMI, WSPóLNIE ROZWIąZUJą ZADANIA. WIDZą WTEDY, KTO JEST KREATYWNY, NA KOGO MOżNA LICZYć. JEST SPORE PRAWDOPODOBIEńSTWO, żE JEśLI BęDą POTRZEBOWAć KOGOś DO WSPółPRACY, ZAPROSZą OSOBę, Z KTóRA IM SIę DOBRZE PRACOWAłO. TE KONTAKTY BęDą W PRZYSZłOśCI łATWIEJSZE, BO NIE TRZEBA BęDZIE BUDOWAć SWOJEJ WIARYGODNOśCI, BOWIEM ZBUDOWANA ONA ZOSTAłA JUż PODCZAS REALIZACJI WSPóLNYCH PROJEKTóW W RAMACH MBA.

   CZY LEPIEJ STUDIOWAć MBA W POLSCE CZY RACZEJ ZA GRANICą? 
   TO ZALEżY OD TEGO, CO CHCEMY W PRZYSZłOśCI ROBIć. JEśLI KTOś ZAMIERZA ROBIć KARIERę ZA GRANICą, STUDIUJąC MBA POZA KRAJEM, SZYBCIEJ ZBUDUJE POTRZEBNE KONTAKTY. JEśLI JEDNAK KTOś NIE PLANUJE WYJAZDU, Z TEGO SAMEGO POWODU LEPIEJ ZOSTAć W POLSCE. TU JEST WIELE DOBRYCH STUDIóW MBA. NASZE UCZELNIE MAJą ZAGRANICZNYCH PARTNERóW. OZNACZA TO, żE ZAJęCIA W POLSCE CZęSTO PROWADZą DOBRZY WYKłADOWCY Z ZAGRANICY.

   MBA DAJE WIEDZę I KONTAKTY. ALE W POLSKICH REALIACH PRACę CZęSTO DOSTAJE SIę Z KLUCZA POLITYCZNEGO ALBO PO ZNAJOMOśCI. A WTEDY NIE TRZEBA JUż BARDZO WYSOKICH KWALIFIKACJI. 
   NOMINACJE WYłąCZNIE Z KLUCZA POLITYCZNEGO BEZ POTRZEBNYCH KOMPETENCJI MOżLIWE Są TYLKO W FIRMACH PAńSTWOWYCH. W PRYWATNYCH TO BY SIę NIE UDAłO.

   ALE MOżE, PEłNIąC FUNKCJę PREZESA, NIE TRZEBA MIEć DOSKONAłYCH KWALIFIKACJI. MOżE WYSTARCZY, żEBY PREZES UMIAł SOBIE DOBRAć DORADCóW? 
   DOBRE KWALIFIKACJE Są NIEZBęDNE. ALE DOBRY SZEF RZECZYWIśCIE MUSI TAKżE UMIEć DOBIERAć SOBIE LUDZI, W TYM DORADCóW. NA PEWNO BęDZIE MU łATWIEJ KIEROWAć FIRMą, KIEDY JEGO DORADCY BęDą WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTAMI W SWOICH DZIEDZINACH. ALE OSOBA ZARZąDZAJąCA FIRMą MUSI MIEć WIEDZę DOTYCZąCą ZARZąDZANIA I ROZUMIEć SPECYFIKę BRANżY, W KTóREJ DZIAłA. INACZEJ NIE BęDZIE W STANIE POROZUMIEć SIę ZE SWOIMI DORADCAMI, A TO OZNACZA, żE NIE BęDZIE MOGłA KORZYSTAć Z ICH MERYTORYCZNEGO WSPARCIA.

   JAKI POWINIEN BYć DOBRY MENEDżER? 
   NA TO PYTANIE MA JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI. TO ZALEżY OD BRANżY, OD CELóW, KTóRE REALIZUJE FIRMA, JEJ KONDYCJI FINANSOWEJ, OD KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ. CZęSTO W OKRESIE POPRAWY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ PRZEDSIęBIORSTWA (ICH WłAśCICIELE) ZACZYNAJą SZUKAć INNYCH MENEDżERóW, MIMO Iż CI, KTóRZY ZARZąDZALI FIRMą W OKRESIE SłABEJ KONIUNKTURY, DOSKONALE SOBIE RADZILI. DOBRA KONIUNKTURA WYMAGA W WIELU BIZNESACH MENEDżERóW O INNYCH CECHACH I UMIEJęTNOśCIACH, PRZEDE WSZYSTKIM WYMAGA WIęKSZEJ KREATYWNOśCI I WYżSZEJ SKłONNOśCI DO RYZYKA. CECHY TE POZWALAJą BOWIEM NA WYKORZYSTANIE ROSNąCEGO RYNKU, POZWALAJą FIRMIE ROZWINąć SIę. NATOMIAST W OKRESIE SłABEJ KONIUNKTURY CENIONE JEST DOśWIADCZENIE I NIżSZA SKłONNOść DO RYZYKA. - WYSTARCZY SPOJRZEć NA POCZąTEK LAT DZIEWIęćDZIESIąTYCH, KIEDY WIELU MENEDżERóW PRZEPROWADZAłO W SWOICH FIRMACH PRYWATYZACJE. ALE ICH JUż W WIęKSZOśCI NIE MA NA RYNKU. DLACZEGO? BO ONI BYLI śWIETNI W OKRESIE PRZEMIAN, ALE NIE POTRAFILI POPROWADZIć FIRMY W NOWYCH WARUNKACH. NADAL MYśLą, żE PEWNE RZECZY SIę "ZAłATWIA". ALE DZIś JUż DZIAłA SIę INACZEJ - MOżEMY SIę LUBIć, ALE TO NIE MOżE BYć PODSTAWą WSPółPRACY. PRACA BOWIEM WYMAGA KOMPETENCJI I SKłONNOśCI DO STAłEGO ROZWOJU.

   CO SIę STANIE Z FIRMą, KTóRA MA KIEPSKICH MENEDżERóW? 
   TAKA FIRMA PRęDZEJ CZY PóźNIEJ UPADNIE.


Nr 26

   PRZEDSIęBIORCA, KTóREMU PRZYZNANO UNIJNE DOTACJE W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "WZROST KONKURENCYJNOśCI PRZEDSIęBIORSTW", MOżE BYć PEWIEN, żE DO JEGO DRZWI ZAPUKAJą KONTROLERZY. KTO MOżE SIę W NICH POJAWIć? ZGODNOść REALIZACJI PROJEKTU Z PLANEM CZY ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI MOGą SPRAWDZIć ZARóWNO PRACOWNICY RIF I PRZEDSTAWICIELE PARP, JAK I INSPEKTORZY RESORU FINANSóW I NIK, CZY NAWET INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ, REPREZENTUJąCYCH INTERESY KOMISJI EUROPEJSKIEJ - PODAJE "RZECZPOSPOLITA".   "ZAZWYCZAJ KONTROLERZY POJAWIAJą SIę W FIRMIE PO ZAKOńCZENIU REALIZACJI PROJEKTU I OPRACOWANIU WNIOSKU O PłATNOść KOńCOWą. ZDARZA SIę, żE UPOWAżNIONA DO TEGO INSTYTUCJA PRZEPROWADZA KONTROLę JESZCZE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU. DZIEJE SIę TAK W WYPADKU PROJEKTóW, KTóRE FINANSOWANE Są W DRODZE LEASINGU. DODATKOWO, JEżELI KONTROLERZY DOWIEDZą SIę O JAKICHKOLWIEK NIEPRAWIDłOWOśCIACH, MOGą POJAWIć SIę W PRZEDSIęBIORSTWIE W KAżDEJ CHWILI, NIEZALEżNIE OD ETAPU REALIZACJI DANEGO PROJEKTU. WSZYSCY PRZEDSIęBIORCY MUSZą BYć PRZYGOTOWANI NA KONTROLę NAWET DO 5 LAT PO JEGO ZAKOńCZENIU. PRZEZ CAłY TEN OKRES FIRMY MUSZą PRZECHOWYWAć PEłNą DOKUMENTACJę ZWIąZANą Z REALIZACJą PROJEKTU." - PISZE "RZECZPOSPOLITA".
   "TO WłAśNIE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPRAWIA FIRMOM, SZCZEGóLNIE MAłYM, NAJWIęCEJ KłOPOTóW. CZęSTO JEST ONA NIEKOMPLETNA LUB SKłADANA PO UPłYWIE WYZNACZONEGO TERMINU. (...) BYWA, żE BRAKUJE TAKżE POTWIERDZENIA PRZEZ BANK DOKONANYCH PRZELEWóW. PROBLEMY Są TAKżE Z PRZELICZENIAMI WALUTOWYMI. NALEżY JESZCZE PAMIęTAć, żE WSZYSTKIE KSEROKOPIE DOKUMENTóW MUSZą BYć POTWIERDZONE ZA ZGODNOść Z ORYGINAłEM. KOLEJNY PROBLEM - BRAK LUB NIEODPOWIEDNIA WIZUALIZACJA PROJEKTU. CHODZI O POINFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ O TYM, żE DANY PROJEKT ZOSTAł DOFINANSOWANY ZE śRODKóW EUROPEJSKICH. TO WYMóG, KTóRY MUSI BYć PRZESTRZEGANY RYGORYSTYCZNIE." - CZYTAMY W "RZECZPOSPOLITEJ".
   W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDłOWOśCI KONTROLERZY MOGą ORZEC NIE TYLKO O OBNIżENIU REKOMENDOWANEJ DO WYPłATY KWOTY, ALE TAKżE MOGą POSTANOWIć ROZWIąZAć UMOWę I NAKAZAć ZWROT WYPłACONEJ DOTACJI Z USTAWOWYMI ODSETKAMI. ROZWIąZANIE UMOWY MOżE POWODOWAć PONADTO NIEMOżNOść OTRZYMANIA PRZEZ BENEFICJENTA DOFINANSOWANIA ZE śRODKóW PROGRAMU PRZEZ OKRES TRZECH LAT. STANIE SIę TAK, JEśLI PRZEDSIęBIORCA ZWLEKA Z ROZPOCZęCIEM REALIZACJI PROJEKTU (PRZEZ OKRES DłUżSZY NIż DWA MIESIąCE), ZAPRZESTAJE JEGO REALIZACJI, ODMAWIA PODDANIA SIę KONTROLI LUB PRZEDSTAWIA FAłSZYWE BąDź NIEPEłNE DOKUMENTY. OCZYWIśCIE TO OSTATECZNOść. ZAZWYCZAJ KONTROLERZY WSKAZUJą UCHYBIENIA I DAJą PRZEDSIęBIORCOM CZAS NA ICH WYELIMINOWANIE.
   WIęCEJ NA TEMAT W "RZECZPOSPOLITEJ", W ARTYKULE ŁUKASZA IZAKOWSKIEGO PT. "JAK PRZYGOTOWAć SIę DO KONTROLI WYKORZYSTANIA śRODKóW UE".Nr 27
   CO PIąTY POLAK NA ETACIE DOSTAł PODWYżKę W OSTATNICH TRZECH MIESIąCACH - WYNIKA Z SONDAżU "GAZETY WYBORCZEJ". WIęKSZOść Z NAS NIE BOI SIę JUż ZWOLNIENIA I LICZY NA WYżSZE ZAROBKI.
   MIMO TYCH PODWYżEK, PRAWIE DZIEWIęCIU NA DZIESIęCIU Z NAS WCIąż UWAżA, żE ZARABIA ZA MAłO. ALE NIE żąDAMY CUDóW - PISZE GAZETA. Aż 40 PROCENT ANKIETOWANYCH ZADOWOLI SIę PENSJą OD 1900 DO 2500 ZłOTYCH MIESIęCZNIE "NA RęKę". TYLKO CO DZIESIąTY ANKIETOWANY UWAżA, żE GODNA PENSJA ROZPOCZYNA SIę OD 4 TYSIęCY ZłOTYCH. POłOWA POLAKóW TWIERDZI TEż, żE ZA TRZY LATA BęDZIE ZARABIAć WIęCEJ.
   "GAZETA WYBORCZA" PISZE, żE "SOLIDARNOść" I OPZZ NAWOłUJą DO WALKI O PODWYżKI W IMIę "SPRAWIEDLIWEGO DZIELENIA OWOCóW WZROSTU GOSPODARCZEGO". DZIś STRAJKUJą LEKARZE, ZA TYDZIEń NAUCZYCIELE. W TYSIąCACH FIRM Z CAłEJ POLSKI PRACOWNICY PUKAJą DO DRZWI SZEFóW. ALE - JAK WYNIKA Z SONDAżU - TYLKO CO 20 POLAK SąDZI, żE STRAJKIEM MOżNA COś WSKóRAć - ZAZNACZA DZIENNIK.
   SONDAż NA ZLECENIE "GAZETY WYBORCZEJ" PRZEPROWADZIł PBS DGA 12-13 MAJA, NA GRUPIE 397 ZATRUDNIONYCH POLAKóW.


Nr 28
   NA BUDOWACH PANIKA. CEGłY I PUSTAKI ZDROżAłY OD POCZąTKU ROKU O 200 PROC. KOSZTY ROBOCIZNY Są PRAWIE O POłOWę WYżSZE NIż JESIENIą. A W SKłADACH BUDOWLANYCH BRAKUJE JUż NIEMAL WSZYSTKIEGO - NA NIEKTóRE TOWARY TRZEBA CZEKAć NAWET Pół ROKU ALBO SPROWADZAć JE Z ZAGRANICY. ZUPEłNIE JAK W PRL.
   W UBIEGłYM ROKU SPECJALIśCI STRASZYLI: CENY MIESZKAń ROSNą JAK SZALONE I NIC TEGO NIE ZAHAMUJE. TYMCZASEM ZA CENę 50-METROWEGO M-3 MOżNA POSTAWIć WłASNY DOM! TA WIZJA PRZEMóWIłA DO WIELU. POLACY RZUCILI SIę DO BUDOWANIA DOMóW, ROZPOCZął SIę NIESPOTYKANY DOTąD BOOM.
   - CIESZę SIę, żE POSTAWILIśMY MURY I POłOżYLIśMY DACH PRZED ZIMą. GDYBYśMY NIE ZDążYLI, NIGDY NIE DOKOńCZYLIBYśMY TEJ BUDOWY. TO, CO DZIEJE SIę DZIś Z CENAMI, TO KOSZMAR - MóWI ANNA JABłOńSKA, BUDUJąCA WRAZ Z MężEM DOM POD ŁODZIą.
   POPULARNE PUSTAKI MAX, Z KTóRYCH MUROWANE Są śCIANY ZEWNęTRZNE, ZDROżAłY W CIąGU PIęCIU MIESIęCY O 200 PROCENT! W ŁóDZKIM SKłADZIE BUDO GIPS JEDEN BLOCZEK KOSZTOWAł W GRUDNIU 2006 R. 3,40 Zł. DZISIAJ - 9,60. PODOBNIE JEST Z CEGłAMI - PIęć MIESIęCY TEMU MOżNA JE BYłO KUPIć PO 60 GR ZA SZTUKę, W MAJU CENA WZROSłA DO 1,80 Zł.
   PRODUCENCI PODNOSZą CENY, BO POZWALA IM NA TO SYTUACJA NA RYNKU: PRODUKTóW JEST MAłO, CHęTNYCH BARDZO DUżO. NA WEłNę MINERALNą I CEMENT TRZEBA CZEKAć W KOLEJCE TYGODNIAMI.
   - W LEPSZEJ SYTUACJI Są DEVELOPERZY, KTóRZY MAJą PODPISANE UMOWY I NA BIEżąCO DOSTAJą MATERIAłY - MóWI MAłGORZATA KOPKA Z BUDO GIPSU.
   - DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH NIE MAM DOBRYCH WIADOMOśCI, MUSZą CZEKAć, Aż POJAWI SIę NADWYżKA TOWARU. NIE WIADOMO JEDNAK, KIEDY TO BęDZIE, DLATEGO NIE PODPISUJEMY Z KLIENTAMI WIążąCYCH UMóW I NIE BIERZEMY ZALICZEK. NA RAZIE SPROWADZAMY CEGłY ZE SłOWACJI I WęGIER, NIESTETY, Są NIECO DROżSZE - MóWI KOPKA.
   Z KAżDą POJEDYNCZą CEGłą ROSNą KOSZTY CAłEJ INWESTYCJI. - NA SZCZęśCIE MATERIAłY DO BUDOWY śCIAN, KTóRE PODROżAłY NAJBARDZIEJ, TO TYLKO 10 PROC. KOSZTóW CAłEJ BUDOWY - MóWI MIROSłAW LUBARSKI, DYREKTOR DS. MARKETINGU W GRUPIE POLSKIE SKłADY BUDOWLANE. - GORZEJ JEST Z ROBOCIZNą, ZA KTóRą TRZEBA DZIś ZAPłACIć NAWET O 40 PROCENT WIęCEJ NIż JESIENIą, A KTóREJ KOSZTY STANOWIą 40 PROCENT WARTOśCI INWESTYCJI - DODAJE.
   JAK TO WYGLąDA W PRAKTYCE? POSTANOWILIśMY SPRAWDZIć NA PRZYKłADZIE PARTEROWEGO DOMU Z PODDASZEM, O POWIERZCHNI UżYTKOWEJ 140 MKW., WYKONANEGO Z TANICH MATERIAłóW. ANDRZEJ SZKODA, WłAśCICIEL ANDRE-BUDU, FIRMY STAWIAJąCEJ DOMY JEDNORODZINNE, MóWI, żE JESIENIą ZA STAN SUROWY OTWARTY (MURY I DACH, BEZ OKIEN, DRZWI, POSADZEK, TYNKóW, IZOLACJI CIEPLNEJ I INSTALACJI) TAKIEGO BUDYNKU TRZEBA BYłO ZAPłACIć NIECO PONAD 80 TYS. Zł. Z TEGO 60 TYS. TO KOSZT MATERIAłóW, A 20 - ROBOCIZNY. DZIś CEGłY, STROPY I DACHóWKI KOSZTUJą JUż 80 TYS. Zł, ZAś ROBOCIZNA - PONAD 30 TYS.
   - A JUż W NAJBLIżSZY PONIEDZIAłEK CZEKA NAS KOLEJNA PODWYżKA. HURTOWNIE ZAPOWIEDZIAłY, żE O 5 PROCENT ZDROżEJą CEGłY I CEMENT - MóWI SZKODA. - Z TYMI PODWYżKAMI TO DZIWNA SPRAWA. MATERIAłóW NIE MA I NIE MA, A POTEM NAGLE POJAWIA SIę NA RYNKU DUżA ILOść, ALE KILKA PROCENT DROżEJ - DODAJE MężCZYZNA.
   JANUSZ TRACZYK, REDAKTOR NACZELNY WYDAWNICTWA "SEKOCENBUD" MONITORUJąCEGO CENY MATERIAłóW BUDOWLANYCH, PRZYZNAJE, żE W NIEKTóRYCH PRZYPADKACH ZA WZROSTEM CEN MOżE STAć ZMOWA FIRM PRODUKUJąCYCH I HANDLUJąCYCH TYMI MATERIAłAMI.
   CO NA TO URZąD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTóW? - PROWADZIMY JEDNO POSTęPOWANIE DOTYCZąCE ZMOWY CENOWEJ NA RYNKU CEMENTU I TRZY ZWIąZANE ZE SPRZEDAżą FARB. SZALEńSTWO CENOWE TO EFEKT MAłYCH ZDOLNOśCI PRODUKCYJNYCH NASZYCH ZAKłADóW. POPYT ZNACZNIE PRZERóSł PODAż - MóWI MAłGORZATA CIELOCH, RZECZNIK UOKIK.
   CO W TAKIEJ SYTUACJI PORADZIć TYM, KTóRZY Są WłAśNIE W śRODKU BUDOWY I NIE WIEDZą, CO DALEJ POCZąć: USTAWIAć SIę W KOLEJKI I KUPOWAć, CZY MOżE PRZECZEKAć TO SZALEńSTWO?
   EKSPERCI NIE POTRAFIą POWIEDZIEć, KIEDY CENY PRZESTANą ROSNąć. SąDZą JEDNAK, żE JEST TO KWESTIA BARDZIEJ LAT NIż MIESIęCY. ZWłASZCZA żE PODWYżKI NAKRęCAłY BęDą TERAZ POTężNE INWESTYCJE ZWIąZANE Z ORGANIZACJą EURO 2012 - BUDOWY STADIONóW, AUTOSTRAD, HOTELI...


Nr 29

   PRZYJMUJE SIę, żE DZIAłKA śREDNIEJ WIELKOśCI MA OKOłO 1000 M2. TAKA POWIERZCHNIA JEST UZASADNIONA POD WZGLęDEM EKONOMICZNYM I FUNKCJONALNYM. MOżNA NA NIEJ WYGODNIE ZMIEśCIć DOM O POWIERZCHNI 100-300 M2. WOLNO STOJąCY DOM JEDNORODZINNY WYBUDUJEMY, CO PRAWDA, I NA DZIAłCE O POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIż 300 M2, ALE WTEDY NALEżY SIę LICZYć Z BRAKIEM PRYWATNOśCI ORAZ OGRODU.
   OGóLNA ZASADA JEST TAKA, żE IM TRUDNIEJSZE Są WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWO-WODNE, TYM DZIAłKA POWINNA BYć WIęKSZA.
   NA WIELKOść DOMU (W KONTEKśCIE POWIERZCHNI DZIAłKI) DUżY WPłYW MOGą MIEć TAKżE OGRANICZENIA ADMINISTRACYJNE ZAWARTE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. NAJCZęśCIEJ DOTYCZą ODLEGłOśCI BUDYNKU OD GRANIC DZIAłKI, NP. Z SąSIADAMI MIN. 4 M (3 M, GDY śCIANA NIE MA OKIEN), OD ULICY - NAJCZęśCIEJ 6 M (CZASAMI 5 M).
   WAżNE Są TAKżE WZAJEMNE ZALEżNOśCI POMIęDZY RóżNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, NP. ODLEGłOść SZAMBA OD OKIEN I DRZWI DOMU - MIN. 5 M, A OD GRANICY DZIAłKI - 2 M, ODLEGłOść STUDNI OD SZAMBA MIN. 15 M, A OD GRANICY DZIAłKI - 7,5 M, śMIETNIKA OD OKIEN - 3 M, A OD GRANICY SąSIADA - 2 M.
   MOżE BYć RóWNIEż NARZUCONA TZW. OBOWIąZUJąCA LINIA ZABUDOWY, CZYLI TAKA, PRZY KTóREJ MUSI STANąć DOM (EWENTUALNIE NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY - DOM MOżE STANąć W GłęBI DZIAłKI, ALE NIE MOżE "WYJść" POZA Tę LINIę). ZATEM NA MAłEJ DZIAłCE TE OGRANICZENIA BęDą UCIążLIWE.
   A TO JESZCZE NIE WSZYSTKO. CZASAMI OKREśLONY ZOSTAJE PROCENTOWY WSKAźNIK ZABUDOWY. OZNACZA TO, żE DOM WRAZ Z TARASEM, UTWARDZONYM PODJAZDEM DO GARAżU, CHODNIKAMI ITP. NIE MOżE ZAJMOWAć WIęCEJ NIż NP. 30% POWIERZCHNI DZIAłKI. NA DZIAłKACH LEśNYCH MOżE BYć OKREśLONA ILOść DRZEW DOPUSZCZONYCH DO WYCIęCIA PODCZAS BUDOWY DOMU. W POBLIżU DUżYCH KOMPLEKSóW LEśNYCH, PARKóW NARODOWYCH, KRAJOBRAZOWYCH ORAZ NA TERENACH UZDROWISKOWYCH MOżE ZOSTAć NARZUCONA MINIMALNA POWIERZCHNIA DZIAłKI (NP. 5000 M2), CO OZNACZA, żE NAWET W PRZYSZłOśCI NIE BęDZIE MOżNA JEJ PODZIELIć.Nr 30

   UKRAINA OTWORZY W KWIETNIU SWóJ RYNEK DLA MATERIAłóW BUDOWLANYCH Z POLSKI - DOWIEDZIAłA SIę "GAZETA". HANDLOWCY JUż ZACIERAJą RęCE

   PIERWSZY ZASTęPCA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA UKRAINY ANATOLIJ BIERKUTA MA PODPISAć W KWIETNIU STOSOWNE ROZPORZąDZENIE - POINFORMOWAł NAS W PIąTEK WICEMINISTER INFRASTRUKTURY OLGIERD DZIEKOńSKI, KTóRY WłAśNIE WRóCIł Z KIJOWA.
   Z WYJAśNIEń DZIEKOńSKIEGO WYNIKA, żE ROZPORZąDZENIE OBEJMIE OKREśLONE GRUPY WYROBóW. JAKIE? TEGO NASZ MINISTER JESZCZE NIE WIE. PRZYPUSZCZA, żE W GRę WCHODZą M.IN. MATERIAłY TERMOIZOLACYJNE, KTóRYCH NA UKRAINIE BRAKUJE.
   NASI PRODUCENCI I HANDLOWCY MOGLIBY SPRZEDAWAć SWOJE WYROBY UKRAIńCOM NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA TAMTEJSZEGO MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. TEN DOKUMENT (WYDAWANY W CIąGU MIESIąCA) MA BYć RODZAJEM "PRZEPUSTKI", KTóRA OBOWIąZYWAłABY PRZEZ TRZY LATA. W TYM CZASIE POLSKI EKSPORTER MUSIAłBY DOPEłNIć WSZYSTKICH FORMALNOśCI ZWIąZANYCH Z DOPUSZCZENIEM NASZYCH WYROBóW NA RYNEK UKRAIńSKI.
   JAKIE POLSKIE WYROBY BUDOWLANE Są NAJCHęTNIEJ KUPOWANE PRZEZ NASZYCH WSCHODNICH SąSIADóW? DYREKTOR POLSKIEJ IZBY PRZEMYSłOWO-HANDLOWEJ BUDOWNICTWA ZBIGNIEW BACHMAN WYMIENIA NIE TYLKO MATERIAłY TERMOIZOLACYJNE (STYROPIAN, WEłNY MINERALNE), ALE TAKżE M.IN. OKNA I DRZWI, PODłOGI, PłYTKI CERAMICZNE, ARMATURę, CERAMIKę łAZIENKOWą, WANNY. POTWIERDZAJą TO INWESTYCJE PRZEDSIęBIORSTW Z POLSKI NA UKRAINIE. SWOJE FABRYKI MAJą TAM JUż M.IN. TACY POTENTACI JAK FAKRO (OKNA DACHOWE), BARLINEK (PODłOGI), CERSANIT (PłYTKI I WYROBY SANITARNE) CZY SANITEC KOłO (WYROBY SANITARNE).


poprzednie 1 2 3 4 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.