informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 31 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: drzwi
Nr 11

   ZA POJAZDY MAJąCE WIęCEJ NIż JEDEN RZąD SIEDZEń BęDZIE MOżNA ODLICZYć CAłY VAT, JEśLI CZęść PRZEZNACZONA DO PRZEWOZU łADUNKóW OKAżE SIę DłUżSZA NIż POłOWA DłUGOśCI CAłEGO AUTA. TAK POSTANOWIł SENAT, WPROWADZAJąC W PIąTEK POPRAWKI DO USTAWY O VAT. ZAPIS TEN NIE POZWALA SKRóCIć WYMAGANEJ DłUGOśCI DLA CZęśCI BAGAżOWEJ. TERAZ JEST JASNE, żE DOPIERO ZA TYLNYMI SIEDZENIAMI ZNAJDUJE SIę CZęść NA łADUNKI. OBLICZAJąC PROPORCJE MIęDZY POSZCZEGóLNYMI CZęśCIAMI POJAZDU, NALEżY MIERZYć GO PO PODłODZE POMIęDZY PRZEDNIą A TYLNą SZYBą LUB DRZWIAMI TYłU NADWOZIA. PRZEPIS, CHOć ZMODYFIKOWANY, NADAL JEST JEDNAK NIEZROZUMIAłY DLA TZW. PRZECIęTNEGO PODATNIKA, DO TEGO WąTPLIWY Z PUNKTU WIDZENIA ZGODNOśCI Z VI DYREKTYWą UE, KONKRETNIE Z TZW. KLAUZULą STAłOśCI. 
   MOżE BOWIEM POGORSZYć SYTUACJę PODATKOWą NIEKTóRYCH NABYWCóW AUT W STOSUNKU DO TEJ Z OKRESU OBOWIąZYWANIA TZW. WZORU LISAKA, A WIęC POD RZąDAMI USTAWY OBOWIąZUJąCEJ OD 1 MAJA 2004 R.
   SENATOROWIE ZMIENILI RóWNIEż OKREśLENIE CZęśCI BAGAżOWEJ Z ODKRYTEJ NA OTWARTą. TYM SAMYM JASNE STAłO SIę, żE OGRANICZENIE W ODLICZENIU VAT (DO 60 PROC. PODATKU NALICZONEGO PRZY ZAKUPIE, ALE NIE WIęCEJ NIż 6 TYS. Zł) DOTYCZY AUT TYPU PIKAP, A NIE NP. JEDYNIE PRZYKRYTYCH ZDEJMOWANą PLANDEKą. OCZYWIśCIE, TE DRUGIE RóWNIEż MOGą KORZYSTAć Z PEłNEGO ODLICZENIA, JEśLI MAJą łADOWNOść POWYżEJ 3,5 TONY.Nr 12
   LEKTURA AKT SZKODOWYCH JEST CZęSTO PASJONUJąCA. GORZEJ, żE PROWADZI NAJCZęśCIEJ DO WYJAśNIENIA, DLACZEGO POSąDZA SIę KLIENTóW O PRóBę WYłUDZENIA ODSZKODOWANIA. POWODEM TEGO JEST ZWYKLE NIEKOMPETENCJA I BRAK WIEDZY PRACOWNIKóW UBEZPIECZYCIELI.
   OBECNIE ZAJMUJę SIę SPRAWą ODMOWY WYPłATY ODSZKODOWANIA PRZEZ JEDNO Z TOWARZYSTW Z SIEDZIBą W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. PRACOWNICY TEJ FIRMY POJECHALI Z POSZKODOWANYM NA MIEJSCE ZDARZENIA (MUSIAł ICH TAM ZAWIEść NA WłASNY KOSZT - BLISKO 100 KM W JEDNA STRONę - BO ONI NIE MIELI SAMOCHODU!!!) NAWET ROBILI ZDJęCIA. ZABRALI ZE SOBą TEż ODłAMKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH (POJAZD ZSUNął SIę PO NASYPIE I BOKIEM OCIERAł SIę O DRZEWA ROSNąCE W DOLE TEGO NASYPU) ZNALEZIONE PRZY DRZEWACH. ROBILI TEż ZDJęCIA TYCH ODłAMKóW, ALE NIE MIERZYLI ANI WIELKOśCI NASYPU, ANI KąTA POCHYLENIA. NIE MIERZYLI NICZEGO, GDYż, NIE MIELI ZE SOBą żADNYCH URZąDZEń POMIAROWYCH. W AKTACH SZKODY NIE BYłO TEż INFORMACJI O ZEBRANYCH ODłAMKACH (ZNIKNęłY?), ALE POJAWIłA SIę NOTATKA Z WYNIKAMI POMIARóW NASYPU. NIE BYłO TEż ZDJęć TYCH ODłAMKóW. BYłA ZA TO SUGESTIA PRACOWNIKA UBEZPIECZYCIELA WSKAZUJąCA, żE WąTPLIWOśCI W SPRAWIE ZWIąZANE Są RóWNIEż Z TYM, żE JEDEN Z UCZESTNIKóW ZDARZENIA ODMóWIł PODANIA INFORMACJI O MIEJSCU PRACY I źRóDLE UTRZYMANIA. WśRóD ZDJęć USZKODZONEGO POJAZDU BYłY TAKIE, KTóRE MIAłY WSKAZYWAć NA DOKONANIE POMIARóW - PRZY SAMOCHODZIE STOI POMALOWANY NA BIAłO-CZERWONO KIJ- LISTEWKA. MOżNA BYłO SIę DOMYśLEć, żE PODZIAłKA TO 5 CM TYLKO, żE NP. KOłO SAMOCHODU STAłO NA JEZDNI A LISTWA NA KRAWężNIKU - POWYżEJ POZIOMU JEZDNI. OSOBNą SPRAWą JEST ODPOWIEDź NA PYTANIE: PO CO TE POMIARY, SKORO NICZEGO NIE MIERZONO NA DRZEWACH W MIEJSCU ZDARZENIA? „FACHOWCY” OD UBEZPIECZYCIELA WIEDZIELI, żE GDZIEś DZWONIą, TYLKO NIE WIEDZIELI GDZIE. SPRAWA TRAFIłA DO SąDU I POWOłANY ZOSTAł BIEGłY, KTóRY NA PODSTAWIE TAK „PROFESJONALNIE” ZEBRANEGO MATERIAłU DOWODOWEGO WYDAł OPINIę KWESTIONUJąCą PRZEBIEG ZDARZENIA. PRZEPROWADZIłEM PEWNE EKSPERYMENTY I UDOWODNIłEM (NAWET NA ZDJęCIACH), żE ZDARZENIE TO MOGłO MIEć MIEJSCE. DRZEWA, O KTóRE OCIERAł SIę POJAZD POZOSTAWIłY CHARAKTERYSTYCZNE śLADY. ZłAMANA GAłąź W SPOSóB CHARAKTERYSTYCZNY MOCNO ZAGIęłA POSZYCIE DRZWI, A WYSOKOść TEGO USZKODZENIA DAłO SIę PORóWNAć DZIęKI TEMU, żE NA ZDJęCIACH UBEZPIECZYCIELA POSZKODOWANY STAł OBOK DRZEWA I NA PODSTAWIE CECH ANATOMICZNYCH MOżNA BYłO PORóWNAć WYSOKOść USZKODZENIA. (TEGO BIEGłY W OGóLE NIE ZROBIł ALBO NAWET NIE WIDZIAł).


   WYDAWAć BY SIę MOGłO, żE JUż NIC NIE DA SIę W ZROBIć W SPRAWIE ZROBIć (SA OPINIE PRACOWNIKóW UBEZPIECZYCIELA O NIE OKREśLONYCH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH I BIEGłEGO SąDOWEGO). JEDNAK DOKłADNA I WNIKLIWA ANALIZA DOKUMENTóW POZWOLIłA USTALIć PODSTAWOWE BłęDY W ZBIERANIU DOKUMENTACJI SZKODOWEJ. NAJGORSZE JEST TO, żE TYCH SZKOLNYCH BłęDóW NIE ZAUWAżYł BIEGłY SąDOWY (A MIMO TO WYDAł OPINIę). PRZYPOMNIJMY, żE WINIEN ON PRZESTRZEGAć STANDARDóW OKREśLONYCH PRZEZ INSTYTUT EKSPERTYZ SąDOWYCH W KRAKOWIE.
   ANALIZA DOKUMENTóW PRZEZ OSOBę POSIADAJąCą ODPOWIEDNIą WIEDZę I KWALIFIKACJE POZWALA UJAWNIć WIELE SZCZEGółóW, KTóRE BARDZO CZęSTO WSKAZUJą NA MOżLIWOść ZAISTNIENIA ZDARZENIA, CZYLI POTWIERDZAJą PRAWDZIWOść OśWIADCZENIA POSZKODOWANEGO. DLATEGO TAK ISTOTNE JEST BADANIE DOKUMENTóW W OBECNOśCI SPECJALISTóW - SAMEMU MOżNA POMINąć WIELE SZCZEGółóW, CZEGO SKUTKIEM MOżE BYć NAWET SKAZANIE W SPRAWIE KARNEJ O WYłUDZENIE ODSZKODOWANIA.
   SPORZąDZENIE OPINII TO NIE JEST PROCES TRWAJąCY KILKA GODZIN. ZDARZA SIę, żE OPINIUJę W SPRAWACH, W KTóRYCH EKSPERTYZA WYDANA PRZEZ INNEGO RZECZOZNAWCę TO „OPRACOWANIE” NA 3 STRONACH KARTKI O FORMACIE A-4 (50% TO JEDNO LUB 2 ZDJęCIA I NAGłóWEK Z DANYMI AUTORA). TRZEBA MIEć śWIADOMOść, żE SęDZIOWIE TO PRAWNICY, KTóRZY NAJCZęśCIEJ NIE ZNAJą SIę NA SPRAWACH TECHNICZNYCH A WYROK MUSZą JEDNAK WYDAć. ZGODNIE Z PODSTAWOWYMI KANONAMI OPINIOWANIA EKSPERTYZA MUSI BYć ZROZUMIAłA NAWET DLA OSOBY NIE POSIADAJąCEJ „WIEDZY SPECJALNEJ W DANYM ZAKRESIE”. MUSI BYć CZYTELNA, PROSTA W SWOJEJ TREśCI. MUSI JEDNAK WYNIKAć Z KONKRETNYCH DOWODóW. TAKICH NA PEWNO NIE BYłO W PRZYTOCZONYM WYżEJ PRZYKłADZIE.
   ODBIERAJąC EKSPERTYZę OD POWOłANEGO PRZEZ NAS RZECZOZNAWCY MUSIMY SPRAWDZIć JEJ TREść I DOBRZE Ją ZROZUMIEć. NIE NALEżY UFAć PODPISOWI I PIECZąTCE CZY „MAGII PRZYNALEżNOśCI”. TO KOMPLETNIE JUż DZIś NIE ZNACZY. LICZY SIę TYLKO JAKOść I TREść OPINII. W CZASACH, GDY ISTNIAł MONOPOL RZECZOZNAWCZY I BYłO TYLKO JEDNO STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCóW WYBóR BYł żADEN. TERAZ MOżNA SOBIE DOBRAć SPECJALISTę. KONKURENCJA NA RYNKU RZECZOZNAWCóW SłUżY TYLKO PODNOSZENIU JAKOśCI OPINII. KORZYSTAJMY WIęC Z DOBRODZIEJSTW RYNKU!
   ZGODNIE Z ART. 6 KODEKSU CYWILNEGO NA POSZKODOWANYM CIążY OBOWIąZEK UDOWODNIENIA SWOJEGO ROSZCZENIA. OPINIA RZECZOZNAWCY POZWOLI NAM DOCHODZIć RACJI NAWET PRZED SąDEM. JEST TO JEDNAK OSTATECZNOść. LEPIEJ JEST ZAWSZE ZłOżYć ODWOłANIE NAJPIERW DO UBEZPIECZYCIELA. MOżEMY ZAłąCZYć DO NIEGO KOPIę NASZEJ OPINII. DLACZEGO KOPIę? PODANY WCZEśNIEJ PRZYKłAD „BRAKU NIEKTóRYCH ZDJęć” W AKTACH SPRAWY DOWODZI, żE LEPIEJ SIę ZABEZPIECZAć PRZED TYM, CO NAS SPOTKAć. MAJąC ORYGINAł MOżEMY EWENTUALNIE ZłOżYć GO W SąDZIE (KOPIA MOżE MIEć NP. GORSZą JAKOść ZDJęć - OD UBEZPIECZYCIELA TEż NIE DOSTAJEMY ORYGINAłU, TYLKO KOPIę OPINII ).
   NA MARGINESIE DODAM, żE PRAWIE W KAżDEJ SPRAWIE POJAWIA SIę PROBLEM ZłYCH ZDJęć I POMIARóW STREF USZKODZEń (LUB ICH BRAKU). LICZę NA TO, żE MOJE UWAGI PRZYCZYNIą SIę DO SKUTECZNIEJSZEJ OBRONY RACJI KLIENTóW. NA PEWNO NIESłUSZNE OSKARżENIE TO NIC PRZYJEMNEGO. WIążE SIę CZęSTO Z DUżYM KOSZTEM UDOWODNIENIA SWOICH RACJI PRZED SąDEM.


Nr 13
   MAMY RECESJę - TWIERDZą ZGODNYM CHóREM PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY MATERIAłóW BUDOWLANYCH. POPYT NA ICH TOWARY TYLKO OD POCZąTKU ROKU SPADł O JEDNą TRZECIą. WINNY? PODATEK VAT, KTóRY WRAZ Z ZAWIśNIęCIEM NAD PAłACEM PREZYDENCKIM NIEBIESKIEJ FLAGI Z GWIAZDAMI WZRóSł Z 7 DO 22 PROC.
   TUż PRZED WSTąPIENIEM POLSKI DO UE RYNEK MATERIAłóW OGARNął AMOK. W OBAWIE PRZED ROSNąCYM VAT KONSUMENCI RZUCILI SIę DO SKLEPóW, WYKUPUJąC NA ZAPAS WSZYSTKO, CO IM TYLKO WPADłO W RęCE. 
   PO 1 MAJA CENY NA WIęKSZOść MATERIAłóW POSZłY W GóRę O 5-15 PROC. SPRZEDAż ZAś SPADłA NA łEB NA SZYJę. NAJPIERW O DZIESIęć, A PóźNIEJ NAWET KILKADZIESIąT PROCENT. CZęść KONSUMENTóW W OGóLE ZARZUCIłA PLANY BUDOWLANE I REMONTOWE. WOLNE śRODKI WYDALI NA UżYWANE SAMOCHODY BąDź LOKOWALI JE NA GIEłDZIE, GDZIE TRWAł BOOM INWESTYCYJNY.
   EFEKT? WIęKSZOść MAłYCH PRODUCENTóW MA DZIś KłOPOTY FINANSOWE. ABY UTRZYMAć SIę NA POWIERZCHNI, HANDLUJą MATERIAłAMI NA LEWO. - SPRZEDAJąC TOWAR BEZ VAT I PODATKU DOCHODOWEGO, Są W STANIE OFEROWAć CENę NAWET O 30 PROC. NIżSZą NIż ICH LEGALNI KONKURENCI - TWIERDZI LUBARSKI. SZCZEGóLNIE łATWO JEST W TEN SPOSóB KUPIć OKNA, DRZWI, MATERIAłY DO STAWIANIA śCIAN ORAZ CHEMIę BUDOWLANą. 
   Z KOLEI HURTOWNIE BUDOWLANE PROPONUJą KLIENTOM USłUGI WłASNYCH BRYGAD WYKONAWCZYCH LUB TZW. FIRM KONTRAKTOWYCH. TAKA SPRZEDAż (MATERIAł PLUS USłUGA) JEST OPODATKOWANA PREFERENCYJNą, 7-PROC. STAWKą VAT.
   CO BęDZIE DALEJ? ZDANIEM BRANżY NIC SPECJALNEGO.


Nr 14
KRAJOWA RADA W INTERNECIE, CZYLI DRZWI DO LASU

Nr 15

NIE ZAPłACIłEś KOLEJNEJ RATY KREDYTU ZA MIESZKANIE. CO ZROBI BANK?

CO CI ZROBIą, JAK NIE PłACISZ?

KTO TAM? WINDYKATOR

NIE ZAPłACIłEś KOLEJNEJ RATY KREDYTU ZA MIESZKANIE. CO DALEJ?

ZANIM BANK DA CI KREDYT HIPOTECZNY, MUSI MIEć PEWNOść, żE ODZYSKA POżYCZONE PIENIąDZE. WPIERW WIęC DłUGO SPRAWDZA, CZY ODPOWIEDNIO DUżO ZARABIASZ, ABY SPłACAć RATY. POTEM ZASTANAWIA SIę, CZY PRZYPADKIEM NIE GROZI CI UTRATA PRACY I JAKIE MASZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZłOść. ŻEBY JEDNAK MIEć STUPROCENTOWą PEWNOść, STOSUJE SPECJALNE ZABEZPIECZENIA I PROCEDURY:

•  USTALA WARTOść NIERUCHOMOśCI (SAM BąDź Z POMOCą RZECZOZNAWCY MAJąTKOWEGO). ROBI TO, ABY SPRAWDZIć, CZY MIESZKANIE (DOM) JEST WARTE WYSTARCZAJąCO DUżO, ABY ZABEZPIECZYć SPłATę KREDYTU.

•  SPRAWDZA POTENCJALNEGO KREDYTOBIORCę W SPECJALNYCH REJESTRACH. NIE WARTO WIęC UKRYWAć, żE WZIąłEś JUż GDZIEś POżYCZKę - BANK I TAK SIę TEGO DOWIE PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (WWW.BIK.PL), DO KTóREGO NALEżą WSZYSTKIE DUżE BANKI. KORZYSTAJą ONE TEż Z REJESTRU DłUżNIKóW NIEWYPłACALNYCH DZIAłAJąCEGO PRZY KRAJOWYM REJESTRZE SąDOWYM. TRAFIAJą TAM DłUGI POTWIERDZONE PRAWOMOCNYM WYROKIEM SąDU.

PRZY WNIOSKACH KREDYTOWYCH NA WYżSZE KWOTY, NP. 100 TYS. Zł, BANKI KORZYSTAJą CZASEM DODATKOWO Z USłUG WYWIADOWNI GOSPODARCZYCH - SPECJALNYCH FIRM, KTóRE BADAJą TWOJą ZDOLNOść KREDYTOWą, STAN MAJąTKOWY (NP. JAKIM SAMOCHODEM JEźDZISZ), WYPYTUJą O CIEBIE SąSIADóW (WYWIAD śRODOWISKOWY) ITP.

CO WIęCEJ, ZANIM BANK DA CI KREDYT, BęDZIE WYMAGAł OD CIEBIE PODPISANIA TAKżE SPECJALNEJ DEKLARACJI, żE JEśLI NIE BęDZIESZ SPłACAł RAT, DOBROWOLNIE PODDASZ SIę EGZEKUCJI. ALE O TYM DALEJ.

JEDNAK NIE PłACISZ?

BANK PRZEśWIETLIł TWóJ MAJąTEK, WYCENIł NIERUCHOMOść, SPRAWDZIł, CZY NIE MASZ INNYCH ZOBOWIąZAń, WYPYTAł SąSIADóW ITP. TEST ZDAłEś śPIEWAJąCO I DOSTAłEś KREDYT. MIMO WSZYSTKO PO PEWNYM CZASIE PRZESTAłEś SPłACAć RATY...

NAJPIERW - PO OK. DWóCH TYGODNIACH OD TERMINU, KIEDY MIAłEś UIśCIć RATę - ZADZWONI DO CIEBIE PRZEDSTAWICIEL BANKU LUB FIRMY WINDYKACYJNEJ (JEśLI BANK PODPISAł Z NIą STOSOWNą UMOWę). W RAMACH TZW. MONITORINGU BęDZIE CHCIAł SIę DOWIEDZIEć, CZY TWOJE PROBLEMY FINANSOWE Są PRZEJśCIOWE, CZY MOżE GROZI CI NIEWYPłACALNOść. SPRAWDZI, CZY WPADłEś W KłOPOTY Z PRZYCZYN OD CIEBIE NIEZALEżNYCH (NP. Z POWODU NAGłEJ CHOROBY DZIECKA, UTRATA PRACY), CZY SAM SIę W NIE WPAKOWAłEś (NP. PRZEZ ROZRZUTNOść). USTALI TAKżE DOKłADNIE TWóJ STAN MAJąTKOWY - SAMOCHóD, DZIAłKA LETNISKOWA ITP.

JEżELI NADAL PRACUJESZ ALBO PROWADZISZ FIRMę, ALE CHWILOWO CIERPISZ NA BRAK GOTóWKI, TO BANK ZAPEWNE ODłOżY SPłATę KREDYTU NP. O MIESIąC.

- NAM NIE ZALEżY NA TYM, ABY CIąGAć KOGOś PO SąDACH I GROZIć KOMORNIKIEM - TWIERDZą BANKOWCY. - JEśLI KTOś MA KłOPOTY FINANSOWE, NAJLEPIEJ żEBY SIę DO NAS ZGłOSIł JESZCZE PRZED TERMINEM ZAPłATY - RADZą. - WTEDY DA SIę JESZCZE DUżO ZROBIć, NP. WYDłUżYć TERMIN SPłATY KREDYTU Z 20 DO 25 LAT PRZEZ CO RATA BęDZIE MNIEJSZA.

JEśLI JEDNAK NIE MASZ Z CZEGO ZAPłACIć RATY, BANK BąDź WINDYKATOR WYśLą WEZWANIE DO ZAPłATY Z GROźBą WYPOWIEDZENIA UMOWY.

ILE BęDZIE TYCH PONAGLEń Z GROźBą WYPOWIEDZENIA UMOWY? SPRAWDź W UMOWIE KREDYTOWEJ - CZęSTO WYSTARCZY TYLKO JEDNO.

NIE ZAPłACIłEś? - BANK WYSTAWI TZW. BANKOWY TYTUł EGZEKUCYJNY (BTE), KTóRY STWIERDZA, żE JESTEś MU WINIEN OKREśLONą KWOTę.

UWAGA! NIE MUSI Iść DO SąDU, ABY POTWIERDZIć, CZY FAKTYCZNIE MASZ DłUG. DLACZEGO? BO PRZY PODPISANIU UMOWY KREDYTOWEJ ZGODZIłEś SIę PODDAć SIę EGZEKUCJI DOBROWOLNIE.

ILE TRWA CAłA PROCEDURA? - Z NASZYCH DOśWIADCZEń WYNIKA, żE śREDNIO DWA I Pół MIESIąCA OD MOMENTU POWSTANIA ZADłUżENIA BąDź W SYTUACJI, GDY JEGO WYSOKOść PRZEKROCZY WARTOść DWU I Pół RATY - TWIERDZI PAWEł KLUBA Z FIRMY ICENTRUM ZAJMUJąCEJ SIę WINDYKACJą KREDYTóW MIESZKANIOWYCH.

NASTęPNIE BANK PRZEKAZUJE BTE DO SąDU REJONOWEGO, KTóRY NADAJE MU TZW. KLAUZULę WYKONALNOśCI.

SąD POWINIEN TO ZROBIć W CIąGU TRZECH DNI, W PRAKTYCE TRWA TO JEDNAK OKOłO MIESIąCA.


OD TEJ CHWILI DO AKCJI MOżE JUż WKROCZYć KOMORNIK Z REJONU, W KTóRYM POłOżONA JEST NIERUCHOMOść STANOWIąCA ZABEZPIECZENIE KREDYTU.

KONORNIK PUKA DO DRZWI

NAJPIERW KOMORNIK WYśLE DO CIEBIE ZAWIADOMIENIE "O ZAJęCIU NIERUCHOMOśCI" ORAZ WEZWANIE "DO ZAPłATY DłUGU W TERMINIE 14 DNI POD RYGOREM PRZYSTąPIENIA DO OPISU I OSZACOWANIA". W TEN SPOSóB OSTRZEżE CIę, żE JEśLI NIE UREGULUJESZ DłUGU, PRZYSTąPI DO ZLICYTOWANIA MIESZKANIA (LUB DOMU).

POTEM WPISZE W KSIęDZE WIECZYSTEJ MIESZKANIA (LUB DOMU) OSTRZEżENIE O WSZCZęCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOśCI. Z TAKIM WPISEM NIKT NIE BęDZIE CHCIAł JEJ KUPIć. DOKONANIE WPISU TRWA OKOłO TYGODNIA.

UWAGA! ZGODNIE Z PRAWEM NIERUCHOMOść UWAżA SIę ZA ZAJęTą W CHWILI DORęCZENIA DłUżNIKOWI PISMA OD KOMORNIKA (ZAśWIADCZENIA O ZAJęCIU).

NIE DORęCZYLI CI WEZWANIA, BO NP. NIE BYłO CIę W DOMU? - W TAKIM PRZYPADKU NIERUCHOMOść UWAżA SIę ZA ZAJęTą W CHWILI ZłOżENIA WNIOSKU KOMORNIKA O WPIS DO KSIęGI WIECZYSTEJ - MóWI MICHAł SOKOLNICKI Z ICENTRUM. - PONADTO, JEśLI NAWET NIE BYłO WEZWANIA ANI WPISU, ZAJęCIE ZAWSZE STAJE SIę SKUTECZNE Z CHWILą, W KTóREJ DłUżNIK POWZIął WIADOMOść O WSZCZęCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOśCI.

CO TO ZNACZY? NP. TO, żE SąSIAD POWIEDZIAł CI, żE BYł KOMORNIK I CHCIAł ZAJąć CI MIESZKANIE.

NADAL NIE PłACISZ? KOMORNIK OPISUJE I OSZACOWUJE MIESZKANIE (DOM). ROBI TO PRZY POMOCY BIEGłYCH SąDOWYCH.

WYGLąDA TO TAK: KOMORNIK WYZNACZA (LISTOWNIE) TERMIN DOKONANIA OGLęDZIN NIERUCHOMOśCI I INFORMUJE O TYM WIERZYCIELA I DłUżNIKA. TERMIN JEST ZAZWYCZAJ ODLEGłY - CO NAJMNIEJ DWA TYGODNIE OD DORęCZENIA KORESPONDENCJI. NASTęPNIE WCHODZI Z BIEGłYM NA TEREN MIESZKANIA (DOMU). BIEGłY ROBI ZDJęCIA, OPISUJE NIERUCHOMOść.

NIE MOżESZ ODMóWIć WPUSZCZENIA KOMORNIKA DO MIESZKANIA, JEśLI MA BTE Z KLAUZULą WYKONALNOśCI. JEśLI TO ZROBISZ, PRZYJDZIE Z POLICJą - MA NAWET PRAWO WYłAMAć DRZWI!

CAłA PROCEDURA TRWA OD CZTERECH DO SZEśCIU TYGODNI.

UWAGA! JEśLI MASZ MIESZKANIE ALBO DOM, KTóRY łATWO DA SIę PODZIELIć NA DWIE LUB WIęCEJ CZęśCI, MOżESZ ZłOżYć WNIOSEK, ABY NA LICYTACJę ZOSTAłA WYSTAWIONA WYDZIELONA CZęść ZAJęTEJ NIERUCHOMOśCI.

WARUNEK? CENA WYWOłAWCZA MUSI WYSTARCZYć NA PEłNE ZASPOKOJENIE ROSZCZEń BANKU.

PAMIĘTAJ! - CZYNNOść OPISU I OSZACOWANIA ZGODNIE Z ART. 767 KPC MOżNA ZASKARżYć DO SąDU - RADZI SOKOLNICKI. - TRZEBA TO ZROBIć W TERMINIE SIEDMIU DNI OD MOMENTU UKOńCZENIA OPISU I OSZACOWANIA.

KIEDY WARTO SIę POSKARżYć? NP. GDY UWAżASZ, żE OSZACOWANIE ZANIżA WARTOść MIESZKANIA CZY DOMU.

A TERAZ LICYTACJA

MIESIąC PO UPRAWOMOCNIENIU SIę OPISU I OSZACOWANIA KOMORNIK WYSTAWIA NIERUCHOMOść NA SPRZEDAż W DRODZE LICYTACJI. LICYTACJA ODBYWA SIę PUBLICZNIE, W OBECNOśCI KOMORNIKA I POD NADZOREM SęDZIEGO.

LICYTUJąCY MUSZą WPłACIć RęKOJMIę W WYSOKOśCI JEDNEJ DZIESIąTEJ WARTOśCI NIERUCHOMOśCI (ZWROTNą).

PODCZAS PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOść MOżE ZOSTAć SPRZEDANA ZA TRZY CZWARTE CENY WYWOłAWCZEJ. JEśLI NIE POJAWI SIę CHęTNY, PODCZAS DRUGIEJ LICYTACJI KOMORNIK OBNIżA CENę DO DWóCH TRZECICH.

UWAGA! LICYTANTAMI NIE MOGą BYć: KOMORNIK, DłUżNIK, CZłONKOWIE ICH RODZIN.


JEśLI PODCZAS DRUGIEJ LICYTACJI PONOWNIE NIKT NIE PRZYSTąPI DO PRZETARGU, BANK MOżE PRZEJąć NIERUCHOMOść NA WłASNOść ZA DWIE TRZECIE CENY WYWOłAWCZEJ.

CO DALEJ? SąD PRZENOSI WłASNOść MIESZKANIA (DOMU) NA NABYWCę. JEST TO TZW. PRZYBICIE I PRZYSąDZENIE WłASNOśCI NIERUCHOMOśCI.

NA PODSTAWIE TEGO DOKUMENTU NOWY WłAśCICIEL MOżE WPISAć SIę DO KSIąG WIECZYSTYCH.

I PODZIAł KASY

KWOTę UZYSKANą Z LICYTACJI KOMORNIK DZIELI MIęDZY WIERZYCIELI. SWOJą NALEżNOść DOSTAJE BANK, CZęść TAKżE KOMORNIK (ZA POKRYCIE KOSZTóW EGZEKUCYJNYCH, PROCESOWYCH, BIEGłEGO SąDOWEGO, KTóRY DOKONAł WYCENY NIERUCHOMOśCI). WIERZYCIELOM PRZYPADAJą CZęśCI PROPORCJONALNE DO WARTOśCI ICH WIERZYTELNOśCI (PIERWSZEńSTWO MAJą ZABEZPIECZONE HIPOTEKą).

UWAGA! JEśLI PIENIąDZE Z LICYTACJI WYSTARCZą NA POKRYCIE ROSZCZEń BANKU (ZAZWYCZAJ TAK JEST), SPRAWA SIę KOńCZY. JEśLI NIE - KOMORNIK MOżE żąDAć CZęśCI WYNAGRODZENIA DłUżNIKA.

CO SIę DZIEJE DALEJ Z HIPOTEKą? REGULUJE TO ART. 1003 KPC. ZGODNIE Z NIM "NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA O PRZYSąDZENIU WłASNOśCI WYKREśLA SIę WSZYSTKIE HIPOTEKI OBEJMUJąCE NIERUCHOMOść, JEżELI W POSTANOWIENIU STWIERDZONO ZAPłACENIE PRZEZ NABYWCę CAłEJ CENY NABYCIA GOTóWKą".

CAłA PROCEDURA (OD MOMENTU WYSTAWIENIA BTE DO PRZYSTąPIENIA DO AKCJI KOMORNIKA) TRWA OD KILKU DO KILKUNASTU MIESIęCY.

PIOTR MIąCZYńSKI

DLA GAZETY: MICHAł SOKOLNICKI - ICENTRUM

EGZEKUCJA KREDYTU HIPOTECZNEGO JEST PROCESEM DłUGOTRWAłYM, ALE NIEUCHRONNYM. POWóD? PRAWA WIERZYCIELA CZYLI BANKU ZABEZPIECZA WPIS HIPOTEKI W KSIęDZE WIECZYSTEJ NIERUCHOMOśCI. NIE MOżNA TAKIEGO PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA KREDYTU UKRYć ANI SPRZEDAć. A NAWET JEśLI KTOś TO ZROBI, WIERZYCIEL MOżE NADAL PROWADZIć EGZEKUCJę.

ISTNIEJE PEWNA ROZBIEżNOść PRZEPISóW I PRAKTYKI ODNOśNIE DO TEGO, CO DZIEJE SIę PO UDZIELENIU PRZYBICIA. WEDłUG CZęśCI PRAWNIKóW W TRYBIE ART. 999 KPC PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE O PRZYSąDZENIU WłASNOśCI PRZENOSI WłASNOść NA NABYWCę I JEST JEDNOCZEśNIE TYTUłEM EGZEKUCYJNYM DO WPROWADZENIA NABYWCY W POSIADANIE NIERUCHOMOśCI. W PRAKTYCE JEDNAK TRZEBA WYTOCZYć OSOBNE POWóDZTWO O OPUSZCZENIE, OPRóżNIENIE I WYDANIE LOKALU WłAśCICIELOWI I TO NA JEGO PODSTAWIE KOMORNIK OPRóżNI LOKAL, WYPROWADZI LOKATORóW I WPROWADZI NABYWCę W POSIADANIE NIERUCHOMOśCI.CHCESZ SPRZEDAć NIERUCHOMOść, UKRYWAJąC, żE JEST ONA OBCIążONA HIPOTEKą I CZYHA NA NIą KOMORNIK?

NIC CI TO NIE DA.

PO PIERWSZE, SPRZEDAJąC MIESZKANIE CZY DOM, POZOSTAJESZ DłUżNIKIEM OSOBISTYM - W KOńCU TO TY ZACIąGNąłEś DłUG I MUSISZ GO SPłACIć. NOWY NABYWCA JEST ZAś TZW. DłUżNIKIEM RZECZOWYM. STAł SIę NIM W MOMENCIE NABYCIA NIERUCHOMOśCI, BO HIPOTEKA JEST PRZYPISANA DO NIEJ. RóżNICA POLEGA NA TYM, żE TY JAKO DłUżNIK OSOBISTY ODPOWIADASZ CAłYM MAJąTKIEM (TEż NP. SAMOCHODEM, DZIAłKą) DO PEłNEJ WYSOKOśCI DłUGU, A ON (DłUżNIK RZECZOWY) TYLKO DO WYSOKOśCI KWOTY W HIPOTECE. BANK ZAś BęDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI DOCHODZIć SPłATY WIERZYTELNOśCI OD TEGO, KTO WZIął KREDYT.

PO DRUGIE, JEśLI NAWET W TAJEMNICY PRZED BANKIEM I KOMORNIKIEM PRZEPISZESZ NIERUCHOMOść NA WSPółMAłżONKA, KREWNYCH CZY ZNAJOMYCH, WIERZYCIEL MOżE żąDAć PRZED SąDEM UZNANIA TEJ CZYNNOśCI ZA BEZSKUTECZNą.

ROBI TO NA PODSTAWIE TZW. SKARGI PAULIAńSKIEJ - WSZYSTKIE ROZPORZąDZENIA MAJąTKOWE DOKONANE Z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELI MOGą ZOSTAć UZNANE ZA BEZSKUTECZNE W STOSUNKU DO DłUżNIKA.

BANK MOżE WTEDY PO UZYSKANIU WYROKU SąDOWEGO ZAJąć MIESZKANIE, TAK JAKBY DALEJ NALEżAłO DO CIEBIE.

BA, JEśLI PRZEPISZESZ MAJąTEK NA "OSOBę BęDąCą W BLISKIM STOSUNKU Z DłUżNIKIEM", TO WóWCZAS MUSISZ UDOWODNIć, żE NIE ZROBIłEś TEGO, ABY UNIKNąć ZAPłACENIA DłUGU.


GDY WPADNIESZ W PęTLę ZADłUżENIA...

1. SPRAWDź, CZY KTOś NIE MA U CIEBIE DłUGU. NIEOCZEKIWANY ZASTRZYK FINANSOWY MOżE POSTAWIć CIę NA NOGI.

2. UMóW SIę NA ROZMOWę W BANKU. NIE CHOWAJ GłOWY W PIASEK. POINFORMUJ UCZCIWIE O KłOPOTACH.

3. NEGOCJUJ WARUNKI SPłATY. SPRóBUJ WYTARGOWAć ZAWIESZENIE SPłAT ALBO ROZłOżENIE ZADłUżENIA NA KORZYSTNIEJSZE RATY.

4. SPRóBUJ PRZEWALUTOWAć KREDYT ZE ZłOTOWEGO NA DOLAROWY LUB EURO. TO OZNACZA NIżSZE ODSETKI.

5. NIE ZWLEKAJ. KAżDEGO DNIA BANK NALICZA WYSOKIE ODSETKI KARNE.

6. ZARYZYKUJ I POPROś ZNAJOMEGO LUB KOGOś Z RODZINY, BY PORęCZYł ZA CIEBIE W BANKU. TO Z PEWNOśCIą ZROBI DOBRE WRAżENIE.

7. PILNUJ SWOICH WYDATKóW. NIE WYDAWAJ WIęCEJ, NIż ZARABIASZ. W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI ODłóż NA SPłATę BANKOWEGO DłUGU.

8. DOTRZYMUJ USTALEń ZAWARTYCH Z BANKIEM. JEśLI PODPISAłEś NOWY HARMONOGRAM SPłAT - DOTRZYMUJ GO. BANK MOżE CI NIE DAć DRUGIEJ SZANSY.

CZEGO NIE MOżE ZAJąć KOMORNIK

ZGODNIE Z KODEKSEM POSTęPOWANIA CYWILNEGO EGZEKUCJI KOMORNICZEJ NIE PODLEGA PODSTAWOWE WYPOSAżENIE DOMU, POśCIEL, BIELIZNA, CODZIENNE UBRANIA DłUżNIKA I JEGO NAJBLIżSZYCH. KOMORNIK NIE MOżE TEż ZAJąć ZAPASóW żYWNOśCI I OPAłU POTRZEBNYCH NA MIESIąC, NARZęDZI DO PRACY ZAROBKOWEJ, PRZEDMIOTóW NIEZBęDNYCH DO NAUKI. NIE WOLNO MU TEż ZAJąć GOTóWKI POTRZEBNEJ DłUżNIKOWI NA PRZEżYCIE DO NAJBLIżSZEJ WYPłATY ORAZ PRZEDMIOTóW, KTóRE MAJą DLA NIEGO WARTOść SENTYMENTALNą (NP. SAMOWAR PO BABCI).

NIE WOLNO NA BRUK

OD LUTEGO TEGO ROKU KOMORNIK NIE MOżE NIKOGO EKSMITOWAć (NIE TYLKO LOKATORA, ALE I WłAśCICIELA) DO CZASU, Aż WIERZYCIEL LUB GMINA ZAPEWNI EKSMITOWANEMU DACH NAD GłOWą - TZW. POMIESZCZENIE TYMCZASOWE (COś W RODZAJU LOKALU SOCJALNEGO). LOKAL TYMCZASOWY MA:

•  NADAWAć SIę DO ZAMIESZKANIA;

•  ZAPEWNIAć CO NAJMNIEJ 5 M KW. NA JEDNą OSOBę;

•  ZNAJDOWAć SIę W TEJ SAMEJ MIEJSCOWOśCI LUB POBLISKIEJ.

OD TYCH WYMAGAń MOżNA JEDNAK ODSTąPIć ZA ZGODą OSOBY PRZEKWATEROWANEJ.

DODATKOWO PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY PRECYZUJą, żE TYMCZASOWE POMIESZCZENIE NIE MOżE BYć ZAWILGOCONE, MUSI MIEć OKNA, WODę ORAZ TOALETę (URZąDZENIA TE MOGą SIę JEDNAK ZNAJDOWAć POZA BUDYNKIEM), A TAKżE PRąD. LOKAL MUSI RóWNIEż MIEć "MOżLIWOść" OGRZEWANIA (NP. POPRZEZ PODłąCZENIE GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO) ORAZ GOTOWANIA POSIłKóW.Nr 16
   "SYNDROM ZIMNEGO łOKCIA", CZYLI KIEROWANIE JEDNą RęKą - TO NAWYK, KTóREGO POLSKI KIEROWCA MUSI SIę POZBYć. INACZEJ NA PRACę W ANGLII NIE MA SZANS

   PAN MAREK (PROSI O NIEPODAWANIE NAZWISKA, BO POLSKI SZEF NIE WIE O JEGO PLANACH) MA 43 LATA. OD BLISKO 20 LAT PRACUJE W łóDZKIM PKS. ZARABIA 1,5 TYS. Zł, żONA - PIELęGNIARKA - NIESPEłNA 1 TYS. - PO FIRMIE ROZESZłO SIę, żE JEDEN Z KIEROWCóW DOSTAł PRACę W ANGLII. ROBI TO SAMO, CO U NAS, A ZARABIA 6 TYS. Zł. ROZWAżYLIśMY Z żONą WSZYSTKIE ZA I PRZECIW I USTALILIśMY, żE JA TEż SPRóBUJę. PIENIąDZE Są, NIESTETY, NAJWAżNIEJSZE. CIąGLE ICH BRAKUJE, MAMY NA UTRZYMANIU DWIE UCZąCE SIę CóRKI.
   I TAK DZIęKI POCZCIE PANTOFLOWEJ PAN MAREK DOTARł DO WARSZAWSKIEGO ODDZIAłU FIRMY FIRST GROUP, JEDNEGO Z NAJWIęKSZYCH BRYTYJSKICH PRZEWOźNIKóW. PRZESZEDł ROZMOWę KWALIFIKACYJNą, NA KTóREJ SPRAWDZANA JEST ZNAJOMOść JęZYKA ANGIELSKIEGO, I ZOSTAł SKIEROWANY NA EGZAMIN Z UMIEJęTNOśCI JAZDY. W POLSCE PRZEPROWADZA JE DZIESIęć OśRODKóW, M.IN. W LUBLINIE, OLSZTYNIE, ZAMOśCIU I PABIANICACH. PAN MAREK - TAK JAK 30 INNYCH KIEROWCóW - TRAFIł DO PABIANIC DO SZKOłY NAUKI JAZDY ANDRZEJA RYBAKA. - POLSCY KIEROWCY JEżDżą DOBRZE. DOTYCHCZAS TYLKO DWóCH MUSIAłO POWTARZAć EGZAMIN - MóWI RYBAK. - ALE, NIESTETY, IM DłUżSZY STAż W ZAWODZIE, TYM BARDZIEJ UTRWALONE NAWYKI. I TO NA WALKę Z NIMI KłADZIEMY NAJWIęKSZY NACISK.

   JAKIE GRZECHY POPEłNIAJą POLSCY KIEROWCY?

- PRAWIE WSZYSCY MAJą SYNDROM „ZIMNEGO łOKCIA”, CZYLI OPIERAJą LEWY łOKIEć NA OTWARTEJ SZYBIE I KIERUJą JEDNą RęKą. W ANGLII OBIE RęCE MUSZą BYć NA KIEROWNICY - MóWI RYBAK. 
- POZA TYM Z REGUłY PATRZą TYLKO W LEWE LUSTERKO. W ANGLII PRZED WYKONANIEM JAKIEGOKOLWIEK MANEWRU MUSZą SPOJRZEć W OBA. I TO NIE TYLKO „OCZAMI”, ALE WYRAźNIE OBRACAJąC GłOWę W LEWO I PRAWO. 
- POLSCY KIEROWCY ZA PóźNO WłąCZAJą TEż KIERUNKOWSKAZY. TO WYNIKA Z NASZEJ KULTURY JAZDY. KIEROWCA MPK CZY PKS WłąCZA JE W OSTATNIEJ CHWILI, CZęSTO WYMUSZAJąC WłąCZENIE SIę DO RUCHU. W ANGLII KIEROWCA AUTOBUSU DUżO WCZEśNIEJ SYGNALIZUJE, JAKI MANEWR CHCE WYKONAć. 
- KOLEJNA RóżNICA TO ZATRZYMYWANIE SIę NA PRZYSTANKACH. W ANGLII TRZEBA SIę ZATRZYMAć 10 CM OD KRAWęDZI JEZDNI I DO TEGO DOKłADNIE MIęDZY SłUPKIEM PRZYSTANKOWYM A WIATą. W POLSCE KIEROWCY ZATRZYMUJą SIę WłAśCIWIE, JAK CHCą, CHOCIAż POWINNI STANąć TAK, BY śRODKOWE DRZWI OTWIERAłY SIę NA WPROST WIATY.

   PAN MAREK ZGODZIł SIę, BY TOWARZYSZYć MU NA EGZAMINIE. PRZEZ GODZINę JEźDZIł WąSKIMI ULICZKAMI PABIANIC ZWYCZAJNYM POLSKIM AUTOSANEM. - LEWOSTRONNY RUCH I KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY NIE Są PROBLEMEM. PRZESTAWIć MOżNA SIę W KILKA DNI - ZAPEWNIA RYBAK.
   PAN MAREK EGZAMIN ZDAł, ALE BłęDóW NIE UNIKNął. - TRUDNO PRZESTAWIć SIę NA PROWADZENIE OBIEMA RęKAMI - PRZYZNAł, KIEDY WYSIADł Z AUTOBUSU. - NO I TE LUSTERKA. MUSIAłEM CAłY CZAS PAMIęTAć, żEBY SPOJRZEć W OBIE STRONY. I NIE WYROBIłEM NA PRZYSTANKU. ZAHAMOWAłEM ZBYT PóźNO I ZATRZYMAłEM SIę JUż ZA SłUPKIEM.
   TUż PO PANU MARKU EGZAMIN ZDAWAł PAN SłAWEK (TEż PROSIł O NIEPODAWANIE NAZWISKA). PRACUJE W łóDZKIM MPK I MA STAż O POłOWę KRóTSZY OD PANA MARKA. - ZARABIAM 1,5 TYS. Zł, PODWYżEK NIE MA OD LAT I NIE MA CO LICZYć, żE W NAJBLIżSZEJ PRZYSZłOśCI COś SIę POPRAWI - MóWI PAN SłAWEK. - MAM MALUTKIE DZIECKO, żONA NIE PRACUJE. MUSZę SPRóBOWAć, NIE MAM NIC DO STRACENIA.
   PAN SłAWEK TEż ZDAł EGZAMIN, ALE DOSTAł PRACę DOMOWą. - KRZYżUJE RęCE, OBRACAJąC KIEROWNICę, A TEGO NIE WOLNO ROBIć - MóWI RYBAK. - MA ćWICZYć.
   OBAJ KIEROWCY MAJą JESZCZE PRZED SOBą DWUTYGODNIOWY KURS JęZYKA ANGIELSKIEGO W OśRODKU POD WARSZAWą I BADANIE MEDYCZNE. TUż PRZED SAMYM WYJAZDEM ODBęDą KILKUDNIOWY PRZYPOMINAJąCY KURS ANGIELSKIEGO. PO PRZYJEźDZIE DO PRACY W ANGLII CZEKA ICH SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. TRWA OD CZTERECH DO PIęCIU TYGODNI I KOńCZY SIę EGZAMINEM PRAKTYCZNYM, PO KTóRYM KIEROWCA JEźDZI JUż SAMODZIELNIE PO WYZNACZONYCH TRASACH. - POLSCY KIEROWCY RADZą SOBIE śWIETNIE. Są WYSOKO OCENIANI ZARóWNO PRZEZ PRACODAWCę, JAK I BRYTYJSKICH PASAżERóW - MóWI KATARZYNA SAWICKA, KTóRA ODPOWIADA W FIRST GROUP ZA REKRUTACJę PRACOWNIKóW.
   FIRST GROUP ZATRUDNIA KIEROWCóW Z CAłEJ EUROPY. OD POSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII WYJECHAłO ICH JUż TYSIąC, Z CZEGO ZDECYDOWANA WIęKSZOść TO POLACY. TRAFIAJą DO 40 ZAJEZDNI W CAłYM KRAJU. ZARABIAJą 6-8 FUNTóW NA GODZINę BRUTTO, PRACUJąC 38-40 GODZIN TYGODNIOWO.
   KURS JęZYKOWY JEST BEZPłATNY, ALE SKIEROWANI NA NIEGO KANDYDACI PODPISUJą ZOBOWIąZANIE, żE PRZYJMą ZAOFEROWANE PRZEZ FIRST GROUP STANOWISKO PRACY. KIEROWCY WYJEżDżAJą DO WIELKIEJ BRYTANII NA WłASNY KOSZT. FG OPłACA IM REJESTRACJę W HOME OFFICE ORAZ WYMIANę PRAWA JAZDY NA BRYTYJSKIE. POMAGA TEż W ZAłATWIENIU NIEZBęDNYCH FORMALNOśCI, ZNAJDUJE ZAKWATEROWANIE ORAZ POżYCZA PIENIąDZE NA PIERWSZY MIESIąC NAJMU MIESZKANIA. KWOTA TA JEST SPłACANA PRZEZ PRACOWNIKA W RATACH W CIąGU Pół ROKU OD PRZYJAZDU. KONTRAKTY PODPISYWANE Są NA CZAS NIEOKREśLONY, Z TYGODNIOWYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA. NIEKTóRE ZAJEZDNIE ZASTRZEGAJą SOBIE OD PRACOWNIKA ZWROT KOSZTóW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W WIELKIEJ BRYTANII W PRZYPADKU, GDY PRZEPRACUJE MNIEJ NIż DWA LATA.


Nr 17
   BENEDYKT XVI PRZYPOMNIAł, żE JAN PAWEł II ROK TEMU PRZEżYWAł W WATYKANIE OSTATNI DZIEń SWOJEGO żYCIA. PODCZAS MODLITWY NA ANIOł PAńSKI, PAPIEż POWIEDZIAł, żE JAN PAWEł II WPROWADZIł KOśCIół W 3 TYSIąCLECIE.
   BENEDYKT XVI WSKAZAł, żE SPUśCIZNA WIELKIEGO POLAKA JEST WIELKA, ALE JEGO PRZESłANIE MOżNA ZAWRZEć W SłOWACH: "OTWóRZCIE NA OśCIEż DRZWI CHRYSTUSOWI". PAPIEż PRZYZNAł, żE TO NIEZAPOMNIANE WEZWANIE Z 1978 ROKU ODCZUWA TAK, JAKBY BYłO TO DZISIAJ. WSKAZAł, żE WIELKI POLAK ZAWSZE GłOSIł CHRYSTUSA JAKO ODPOWIEDź NA OCZEKIWANIA CZłOWIEKA - WOLNOśCI, SPRAWIEDLIWOśCI I POKOJU.
   PAPIEż ZAAPELOWAł O WSPóLNą MODLIWę I POST ZA POKóJ NA śWIECIE, SZCZEGóLNIE W IRAKU. ZWYCZAJOWO POZDROWIł TEż POLSKICH PIELGRZYMóW. POWIEDZIAł PO POLSKU, żE POZDRAWIA SZCZEGóLNIE WIERNYCH ZGROMADZONYCH W SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH NA OBCHODACH ROCZNICY śMIERCI JANA PAWłA II.
   JUTRO BENEDYKT XVI MA ODPRAWIć MSZę śWIęTą W INTENCJI JANA PAWłA II.


Nr 18
FRANCJA UCHYLA DRZWI DO PRACY

Nr 19
KONFERENCJA BEZPIECZNA PRZESTRZEń - ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


CEL:
STWORZENIE JEDNOLITEGO POLSKIEGO PROGRAMU BEZPIECZEńSTWA W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE ORAZ ROZPOCZęCIE DZIAłAń WDRAżAJąCYCH I PROMUJąCYCH Tę WIEDZę W POLSCE.


ORGANIZATOR:
I. FUNDACJA „BEZPIECZNA PRZESTRZEń”PRELEGENCI:
I. PRZEDSTAWICIELE POLICJI Z HOLANDII (POLITIE KEUMERK VEILIG WONEN), WIELKIEJ BRYTANII (DOCA), ZAJMUJąCY SIę WDRAżANIEM PROGRAMóW BEZPIECZEńSTWA OPARTYCH O ROZWIąZANIA MIęDZYNARODOWEJ IDEI CPTED (CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN – PREWENCJI POPRZEZ PROJEKTOWANIE PRZESTRZENNE)

II. PROF. BAć ( POLITECHNIKA WROCłAWSKA) WYDZIAł ARCHITEKTURY ZAJMUJąCY SIę śRODOWISKIEM MIESZKANIOWYM TZW. „BEZPIECZNYMI HABITAMI”

III. INNI: PRODUCENT OKIEN/DRZWI/ZAMKóW/SYST. ALARMOWYCH, DEWELOPER/SPółDZIELNIA, ARCHITEKT, UBEZPIECZYCIEL, BANK, ZARZąDCA NIERUCHOMOśCI, ETC.UCZESTNICY: OKOłO 250-300 OSóB (WOJ. DOLNOśLąSKIE)
I. SAMORZąDOWCY WSZYSTKICH SZCZEBLI (GMIN, POWIATóW, WOJEWóDZTWA)

II. DEWELOPERZY

III. SPółDZIELNIE MIESZKANIOWE

IV. ARCHITEKCI / BIURA PROJEKTOWE

V. ZARZąDCY NIERUCHOMOśCI

VI. PRODUCENCI OKIEN/DRZWI/ZAMKóW/SYST. ALARMOWYCH/OśWIETLENIA

VII. STUDENCI (OGRANICZONA ILOść MIEJSC)

VIII. POLICJANCI (OGRANICZONA ILOść MIEJSC)

IX. ŚRODOWISKA AKADEMICKIE

X. OSOBY ZAINTERESOWANE PROBLEMATYKą ARCHITEKTURY I BEZPIECZEńSTWA5. CZAS I MIEJSCE:
23.06-24.06. 2006R. W GIMNAZJUM IM. KSIężNEJ ANNY W SIECHNICACH KOłO WROCłAWIA, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 40.6. FORMA:
WYKłADY, WARSZTATY W MAłYCH GRUPACH BRANżOWYCH, DYSKUSJE PANELOWE.WSZELKIE SZCZEGółOWE INFORMACJE NA STRONIE WWW.BEZPIECZNAPRZESTRZEN.PL

KONTAKT FUNDACJA „BEZPIECZNA PRZESTRZEń” UL. RUSKA 20/21 V P. TEL. 071 7960555, E-MAIL: [email protected]Nr 20
   INWESTORZY NIE ODPUSZCZAJą VAT, KTóRY ZAPłACILI PRZY ZAKUPIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH. RESORT FINANSóW CHCE WIęC UPROśCIć ZASADY ZWROTU TEGO PODATKU, BO URZęDY SKARBOWE NIE NADążAJą Z PRZEROBEM WNIOSKóW

   USTAWA, KTóRA MA ZREKOMPENSOWAć WZROST CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH PO PODWYżCE STAWKI VAT Z 7 DO 22 PROC. W MAJU 2004 R., OBOWIąZUJE ZALEDWIE SZEść MIESIęCY, A JUż BęDZIE POPRAWIANA. W MINISTERSTWIE FINANSóW DOWIEDZIELIśMY SIę, żE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W LIPCU RZąD SKIERUJE DO SEJMU PROJEKT NOWELIZACJI, KTóRA DOPRECYZUJE PRZEPISY I PRZEDE WSZYSTKIM UPROśCI PROCEDURY.
   RESORT WYJAśNIA, żE CHODZI O TO, BY W SYTUACJI, GDY WNIOSEK O ZWROT VAT NIE BUDZI WąTPLIWOśCI FISKUSA, PIENIąDZE BYłY WYPłACANE INWESTOROWI BEZ ZBęDNYCH CEREGIELI. OBECNIE MUSI ON CZEKAć NA DECYZJę NACZELNIKA URZęDU SKARBOWEGO NAWET DO Pół ROKU. NA WYPłATę PIENIęDZY MA DODATKOWO 25 DNI.
   MINISTERSTWO NAJPEWNIEJ KIERUJE SIę TROSKą NIE TYLKO O INWESTORóW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O KASę PAńSTWA. ZA OPóźNIENIE FISKUS MUSI BOWIEM ZAPłACIć ODSETKI, A NA TO PRAWDOPODOBNIE SIę ZANOSI. TYLKO W CIąGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIęCY OBOWIąZYWANIA USTAWY DO URZęDóW SKARBOWYCH W CAłYM KRAJU WPłYNęłO BLISKO 131,6 TYS. WNIOSKóW O ZWROT VAT. NA ICH PODSTAWIE INWESTORZY ODZYSKAJą PONAD 9,2 MLN Zł. FISKUS OBAWIA SIę, żE TO POCZąTEK LAWINY - W CAłYM OKRESIE OBOWIąZYWANIA USTAWY (DO KOńCA 2007 R.) BęDZIE TYCH WNIOSKóW NAWET OK. 7,5 MLN!
   MINISTERSTWO FINANSóW LICZY PONADTO NA TO, żE DZIęKI UPROSZCZENIU PROCEDUR SPADNą TEż KOSZTY OBSłUGI TEGO RZąDOWEGO PROGRAMU. WEDłUG RESORTU MOGą ONE POCHłONąć NAWET 70 MLN Zł.
   ZWROT NALEżY CI SIę, JEśLI KUPIłEś MATERIAłY BUDOWLANE NA BUDOWę ALBO REMONT DOMU LUB MIESZKANIA, A INWESTYCJę WYKONAłEś TZW. SYSTEMEM GOSPODARCZYM, CZYLI NIE KORZYSTAłEś Z USłUG PROFESJONALNYCH FIRM. FISKUS ZWRóCI RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC., ALE TYLKO ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO 1 MAJA 2004 R. ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą VAT. WTEDY TEN PODATEK WZRóSł M.IN. NA: OKNA, DRZWI, TAPETY PAPIEROWE I OKłADZINY śCIENNE, CEGłY, DACHóWKI I MATERIAłY CERAMICZNE, CEMENT, WAPNO, GIPS, WEłNę MINERALNą, KONSTRUKCJE STALOWE, A TAKżE WYROBY Z BETONU I GIPSU (W TYM PUSTAKI), KOTłY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PIECE GRZEWCZE, GAZOWE I UNIWERSALNE, WODOMIERZE I GAZOMIERZE. A TAKżE M.IN. ZLEWY, UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WANNY żELIWNE I EMALIOWANE, PłYTKI CERAMICZNE (śCIENNE I PODłOGOWE).
   ŻEBY NIE BYłO WąTPLIWOśCI, KTóRE MATERIAłY Są OBJęTE ZWROTEM VAT, MINISTER TRANSPORTU I BUDOWNICTWA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSóW OGłOSIł ICH WYKAZ W OBWIESZCZENIU. DO WNIOSKU MUSISZ DOłąCZYć PLIK DOKUMENTóW ORAZ KOPIE FAKTUR VAT, KTóRE Są DOWODEM PONIESIONYCH WYDATKóW.
   USTAWA OKREśLA LIMITY ZWROTU VAT, NP. W PRZYPADKU BUDOWY DOMU TO DZIś OK. 22 TYS. Zł. REKOMPENSATę - CHOć POMNIEJSZONą - DOSTAJą TEż CI, KTóRZY SKORZYSTALI Z ULGI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ. ALE JEST TEż INNY SPOSóB ZAOSZCZęDZENIA NA TYM PODATKU - ZLECENIE WYKONANIA BUDOWY LUB REMONTU FIRMIE BęDąCEJ PłATNIKIEM VAT. MOżE ONA WYSTAWIć JEDNą FAKTURę Z 7-PROC. STAWKą TEGO PODATKU, KTóRA OBEJMIE ZARóWNO USłUGę, JAK I KUPIONE PRZEZ Tę FIRMę MATERIAłY. OCZYWIśCIE W TYM WYPADKU O ZWROCIE VAT NIE MOżE BYć MOWY.


poprzednie 1 2 3 4 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.