informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 43 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 91

23 LIPCA 2004

XML:NAMESPACE PREFIX = V NS = "URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:VML" />X0000_T75 STROKED="F" FILLED="F" PATH="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5XE" O:PREFERRELATIVE="T" O:SPT="75" COORDSIZE="21600,21600">XELLINEWIDTH 0">XELWIDTH">XELHEIGHT">XELWIDTH">XELHEIGHT">XTRUSIONOK="F">XML:NAMESPACE PREFIX = O NS = "URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:OFFICE" />XT="EDIT">X0000_S1026 STYLE="MARGIN-TOP: -496.45PT; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: -70.85PT; WIDTH: 90PT; POSITION: ABSOLUTE; HEIGHT: 16.5PT; MSO-WRAP-DISTANCE-LEFT: 2.25PT; MSO-WRAP-DISTANCE-TOP: 2.25PT; MSO-WRAP-DISTANCE-RIGHT: 2.25PT; MSO-WRAP-DISTANCE-BOTTOM: 2.25PT; MSO-POSITION-HORIZONTAL-RELATIVE: TEXT; MSO-POSITION-VERTICAL-RELATIVE: LINE" O:ALLOWOVERLAP="F" ALT="MULTIBANK PODWYżSZA OPROCENTOWANIE ROR-óW I DEPOZYTóW DLA POSIADACZY MULTIKONTA AQUARIUS" TYPE="#_X0000_T75">XML:NAMESPACE PREFIX = W NS = "URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD" />OPROCENTOWANIE LOKAT PO PODWYżCE STóP PROCENTOWYCH WYNOSI DLA LOKAT 7 DNIOWYCH DO 4,39% (STAłE), DLA LOKAT 1 MIESIęCZNYCH – DO 4,49% (STAłE), DLA LOKAT 3 MIESIęCZNYCH - DO 4,74%, DLA LOKAT 6 MIESIęCZNYCH – DO 5,14% (STAłE) ZAś DLA LOKAT 12 MIESIęCZNYCH – 5,14% (ZMIENNE). PODWYżSZONE ZOSTAłO TAKżE OPROCENTOWANIE LOKAT RENTIERSKICH, KTóRE WYNOSI OBECNIE DLA LOKAT 6 MIESIęCZNYCH - DO 4,45% ZAś DLA LOKAT 12 MIESIęCZNYCH - DO 4,55%. STAWKI OPROCENTOWANIA ZAKłADANEJ LOKATY ZALEżNE Są NIE TYLKO OD KWOTY ZAKłADANEJ LOKATY, LECZ RóWNIEż OD SUMY ZłOżONYCH JUż W MULTIBANKU LOKAT.

PODWYżSZENIU NIE ULEGłA ZMIANA OPROCENTOWANIA KREDYTóW SKIEROWANYCH DLA POSIADACZY MULTIKONTA AQUARIUS, KTóRE WYNOSI DLA KREDYTU ODNAWIALNEGO OD 11,30%, DLA KREDYTU NA ZAKUP TOWARóW I USłUG ORAZ DLA KREDYTU GOTóWKOWEGO OD 13,80%, ZAś DLA KREDYTU NA ZAKUP śRODKóW TRANSPORTU OD 8,00%.

KLUB AQUARIUS TO OFERTA SKIEROWANA DO ZAMOżNYCH I WYMAGAJąCYCH KLIENTóW, KTóRZY W MULTIBANKU OTRZYMUJą STATUS VIP. ŚWIAT AQUARIUS ZAKłADA, żE FINANSE TO NIE TYLKO INWESTYCJE, OSZCZęDZANIE I POMNAżANIE PIENIęDZY, ALE COś WIęCEJ. TO ELITARNY KLUB DAJąCY SWOIM CZłONKOM POCZUCIE WSPóLNOTY I PRZYNALEżNOśCI DO GRUPY NAJLEPSZYCH KLIENTóW MULTIBANKU. KLUB AQUARIUS łąCZY W SOBIE TRADYCYJNE, PROFESJONALNE I ZINDYWIDUALIZOWANE DORADZTWO W CENTRACH USłUG FINANSOWYCH Z NOWOCZESNYM MODELEM ZARZąDZANIA FINANSAMI ZA POśREDNICTWEM TELEFONU I INTERNETU.


XT-ALIGN: RIGHT" ALIGN=RIGHT>
AUTOR: KRZYSZTOF DRUSZCZ, MULTIBANK   
ŹRóDłO:
HTTP://WWW.MULTIBANK.PL Nr 92
X VERDANA">   W STANACH ZJEDNOCZONYCH, FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII ZANOTOWANO ZNACZNE SPOWOLNIENIE PRZEPłYWU INFORMACJI PRZEZ INTERNET. ZDANIEM EKSPERTóW Z FIRMY KEYNOTE SYSTEMS INC. MOżE BYć TO SPOWODOWANE DZIAłANIEM WIRUSA.
   DO TEJ PORY Z TRZECH KRAJóW POJAWIłY SIę SYGNAłY O TRUDNOśCIACH Z DOSTęPEM DO WYSZUKIWARKI GOOGLE, NAJPOPULARNIEJSZYM TEGO TYPU SERWISEM NA śWIECIE.
   FIRMA KEYNOTE ZAJMUJąCA SIę MONITOROWANIEM RUCHU W INTERNECIE TWIERDZI, żE OBECNE SPOWOLNIENIE MOżE WSKAZYWAć, żE DOCHODZI DO PRóB ATAKU NA SIEć O CHARAKTERZE śWIATOWYM.


Nr 93
X VERDANA">   RADA POLITYKI PIENIężNEJ DRUGI RAZ Z RZęDU PODNIOSłA STOPY PROCENTOWE, BO ROSNą INFLACJA I OCZEKIWANIA INFLACYJNE. - TO W PEłNI UZASADNIONA DECYZJA - SKOMENTOWAł MINISTER FINANSóW MIROSłAW GRONICKI.
   OD DZIś WSZYSTKIE STOPY PROCENTOWE USTALANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI Są WYżSZE O 0,25 PUNKTU PROCENTOWEGO: •  STOPA INTERWENCYJNA WYNOSI 6 PROC., •  REDYSKONTA WEKSLI 6,5 PROC., •  LOMBARDOWA 7,5 PROC.
   CHOć DECYZJA RADY JEST KOMPROMISEM MIęDZY OCZEKIWANIAMI ANALITYKóW (CZęść OCZEKIWAłA PODWYżKI W SIERPNIU, A CZęść W LIPCU, ALE O 0,5 PKT.), TO JEDNAK ZASKOCZYłA NIEMAL WSZYSTKICH. WCZEśNIEJSZE WYPOWIEDZI CZłONKóW RADY SUGEROWAłY, żE NA RAZIE BęDZIE SIę ONA TRZYMAć WIęKSZEJ SKALI PODWYżEK, GDYż "PODWYżKA O 0,25 PKT. PROC. MOżE SIę W OGóLE NIE PRZEłOżYć NA INFLACJę I OCZEKIWANIA INFLACYJNE", JAK MóWIł NIEDAWNO CZłONEK RPP STANIWSłAW OWSIAK.
   JAKIE BęDą NASTęPNE PODWYżKI? - JEśLI SIę PATRZY NA DOśWIADCZENIE INNYCH BANKóW CENTRALNYCH, TO DOZA [SKALA PODWYżEK - RED.] NIE MUSI POZOSTAć STAłA BEZ WZGLęDU NA OKOLICZNOśCI - MóWIł CZłONEK RPP ANDRZEJ WOJTYNA NA KONFERENCJI PRASOWEJ. JEGO ZDANIEM Są OBECNIE ARGUMENTY PRZEMAWIAJąCE I ZA PODWYżKą O 0,5, JAK I O 0,25 PKT. - ZE WZGLęDU NA ZNACZNY POZIOM NIEPEWNOśCI NIE MOżNA POWIEDZIEć, żE NIE NASTąPI POWRóT DO 0,5-PKT. KROKóW - DODAł.


Nr 94
X VERDANA">   SZYBKO ROśNIE WARTOść ZAKUPóW W POLSKICH SKLEPACH INTERNETOWYCH. MOżNA OSTROżNIE SZACOWAć, żE TYLKO W PIERWSZYM PółROCZU INTERNAUCI KUPILI W NICH TOWARY I USłUGI ZA BLISKO Pół MILIARDA ZłOTYCH.
   WIADOMO JUż DOKłADNIE, ILE WYNIOSłA OD STYCZNIA DO KOńCA CZERWCA WARTOść ZAKUPóW W POLSKICH WIRTUALNYCH SKLEPACH I SERWISACH OPłACONYCH PRZEZ KLIENTóW ONLINE KARTAMI PłATNICZYMI. FIRMY ECARD, POLCARD I CITICONNECT (MARKA CITIBANKU HANDLOWEGO) - TRZY POLSKIE TZW. CENTRA AUTORYZACYJNE, KTóRE OBSłUGUJą I ROZLICZAJą INTERNETOWE ZAKUPY OPłACANE KARTAMI - ROZLICZYłY łąCZNIE W TYM OKRESIE TRANSAKCJE ZA PRAWIE 107 MLN Zł.
   KWOTY TE SZYBKO ROSNą. JAK PODAJE RENATA GAWKOWSKA Z POLCARDU, SPółKA TA (OBSłUGUJE 632 WIRTUALNE SKLEPY, OBRóT - PONAD 11 MLN Zł) ZANOTOWAłA W PIERWSZEJ POłOWIE ROKU WZROST WARTOśCI OBSłUżONYCH TRANSAKCJI W SIECI O 83 PROC. W PODOBNEJ SKALI ZWIęKSZYłA SIę ICH LICZBA. ALE TO JESZCZE NIC. NIEKWESTIONOWANY LIDER RYNKU, CZYLI NALEżąCA M.IN. DO BRE BANKU SPółKA ECARD (OBROTY ZA PONAD 93 MLN Zł), MOżE SIę POCHWALIć Aż CZTEROKROTNYM WZROSTEM WARTOśCI ROZLICZONYCH ZAKUPóW I NIEMAL TRZYKROTNYM WZROSTEM LICZBY TRANSAKCJI W STOSUNKU DO PIERWSZYCH SZEśCIU MIESIęCY ROKU MINIONEGO. ROśNIE TAKżE śREDNIA WARTOść POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI.
   WIELKOśCI CAłEGO RYNKU DETALICZNEGO HANDLU INTERNETOWEGO NIKT W POLSCE NIE MIERZY, JEDNAK MAJąC POWYżSZE DANE, MOżNA SIę POKUSIć O WZGLęDNIE MIARODAJNE SZACUNKI. OD LAT DOMINUJą W POLSCE ZAKUPY ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM (PłACI SIę PRZY ODBIORZE TOWARU), KLIENCI PłACą TAKżE PRZELEWAMI BANKOWYMI. WEDłUG PRZEDSTAWICIELI ECARDU NA RAZIE TYLKO CO CZWARTA TRANSAKCJA W POLSKICH SKLEPACH INTERNETOWYCH JEST DOKONYWANA KARTą PłATNICZą (CHOć W POLSCE JEST OBECNIE OK. 14 MLN KART, TO TYLKO. 11 PROC. Z NICH TO KARTY, KTóRYMI POSIADACZE MOGą PłACIć ONLINE). WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, żE ZBLIżONY JEST RóWNIEż ODSETEK WARTOśCI ZAKUPóW OPłACANYCH KARTAMI.
   WEDłUG DANYCH FIRMY BADAWCZEJ FORRESTER RESEARCH I ORGANIZACJI HANDLOWEJ SHOP.ORG W USA DETALICZNY HANDEL INTERNETOWY OSIąGNął W 2003 R. WARTOść 114 MLD DOL. (WZROST O 51 PROC. W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO). Aż 79 PROC. ANKIETOWANYCH SKLEPóW INTERNETOWYCH ZADEKLAROWAłO, żE ICH BIZNES BYł W 2003 R. DOCHODOWY. AUTORZY RAPORTU SZACUJą, żE W TYM ROKU E-HANDEL BęDZIE STANOWIł W USA 6,6 PROC. WARTOśCI CAłEGO HANDLU DETALICZNEGO.


Nr 95
X VERDANA">   SEJMOWA KOMISJA ZDROWIA PRZYJęłA POPRAWKę DO USTAWY ZDROWOTNEJ, KTóRA ZAKłADA PODWYżSZENIE OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU SKłADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z 8,25 DO 9 PROCENT. POPRAWKę ZłOżYLI POSłOWIE UNII PRACY.


Nr 96
X VERDANA">   GUS PO RAZ PIERWSZY OPUBLIKOWAł WYRóWNANE SEZONOWO DANE O KWARTALNYCH ZMIANACH WARTOśCI PKB. ROśNIEMY NAJSZYBCIEJ OD SIEDMIU LAT.
   ANALITYCY PODKREśLAJą, żE łATWIEJ IM BęDZIE TERAZ OPRACOWYWAć MODELE MAKROEKONOMICZNE. ŁATWIEJ BęDZIE TEż PORóWNYWAć NASZE WYNIKI Z DANYMI Z INNYCH KRAJóW. UNIA EUROPEJSKA PODAJE DYNAMIKę PKB PRZEDE WSZYSTKIM W UJęCIU KWARTALNYM.
   OPUBLIKOWANE W PIąTEK INFORMACJE POTWIERDZAJą, żE NASZA GOSPODARKA ZNAJDUJE SIę W FAZIE SILNEGO OżYWIENIA. PKB W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU WZRóSł O 2,6 PROC. W PORóWNANIU Z CZWARTYM KWARTAłEM 2003 R. (NOMINALNIE ZANOTOWALIśMY SPADEK O 10,3 PROC. - DLATEGO WAżNE Są DANE WYRóWNANE SEZONOWO).


Nr 97
X VERDANA">   PODATEK VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE MA BYć CZęśCIOWO ZWRACANY INWESTOROM INDYWIDUALNYM W TRAKCIE INWESTYCJI, A NIE DOPIERO PO JEJ ZAKOńCZENIU - ZDECYDOWAłA SPECJALNA SEJMOWA PODKOMISJA PRACUJąCA NAD PROJEKTEM USTAWY W TEJ SPRAWIE.
   SPECJALNA SEJMOWA PODKOMISJA PRACUJąCA NAD PROJEKTEM USTAWY W TEJ SPRAWIE W TYM TYGODNIU ZAKOńCZYłA PRACE. JEJ ZADANIEM BYłO OPRACOWANIE JEDNEGO PROJEKTU Z DWóCH KONKURENCYJNYCH, AUTORSTWA SLD ORAZ PIS.
   PODKOMISJA ZAPROPONOWAłA KILKA NOWYCH ROZWIąZAń, KTóRE - CO WAżNE - NIE PODZIELIłY POSłóW KOALICJI I OPOZYCJI. JEDYNA ROZBIEżNOść DOTYCZY KWESTII OGRANICZENIA WYSOKOśCI ZWROTU VAT (ZWANEGO TEż KOMPENSATą). ZGODNIE Z PROJEKTEM, ZWRACANA MIAłABY BYć RóżNICA MIęDZY DAWNą 7-PROC. A NOWą, 22-PROC. STAWKą PODATKU VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE. PRZESZłA PROPOZYCJA PIS, ABY USTAWA NIE OGRANICZAłA KWOTY ZWROTU, CZYLI żEBY OBEJMOWAł ON WSZYSTKIE MATERIAłY UżYTE DO BUDOWY LUB REMONTU. POSEł ZBIGNIEW JANOWSKI (SLD) ZAPOWIEDZIAł JEDNAK, żE PRZYGOTUJE POPRAWKę, KTóRA OKREśLI MAKSYMALNą WYSOKOść KOMPENSATY. W PRZYPADKU BUDOWY DOMU MA TO BYć CO NAJMNIEJ 30 TYS. Zł, A REMONTU - 15 TYS. (MIESZKANIA) LUB 30 TYS. Zł (DOMU). PRZEWODNICZąCA PODKOMISJI BARBARA MARIANOWSKA (PIS) POTWIERDZA, żE SPóR ROZSTRZYGNą KOMISJE INFRASTRUKTURY ORAZ FINANSóW PUBLICZNYCH NA WSPóLNYM POSIEDZENIU.
   POZA TYM SLD MA NIE ZGłASZAć WIęCEJ UWAG DO PRZYJęTYCH PRZEZ PODKOMISJę ROZWIąZAń. CO Z TEGO WYNIKA?
•  WBREW WCZEśNIEJSZYM POMYSłOM ZWROTU NIE BęDą POZBAWIENI CI PODATNICY, KTóRZY WCZEśNIEJ SKORZYSTALI Z KTóREJś ULGI MIESZKANIOWEJ - BUDOWLANEJ, NA ZAKUP DZIAłKI, Z TYTUłU OSZCZęDZANIA W KASIE MIESZKANIOWEJ ORAZ TZW. ODSETKOWEJ (TO ROZWIąZANIE PROPONOWALI POSłOWIE SLD);
•  NIE BęDZIE WARUNKU ZAKOńCZENIA INWESTYCJI W OKREśLONYM TERMINIE (PIERWOTNIE SOJUSZ PROPONOWAł TERMIN TRZYLETNI, A PIS - PIęCIOLETNI). OBOWIąZYWAć MA ZASADA, żE ZWROTEM OBJęTE BęDą WYDATKI UDOKUMENTOWANE FAKTURAMI VAT MIęDZY 1 MAJA 2004 R. I 31 GRUDNIA 2007 R. TO OZNACZA, żE NIE MA ZNACZENIA, KIEDY USTAWA WEJDZIE W żYCIE, NP. W LISTOPADZIE CZY GRUDNIU;
•  ZWROT VAT OBEJMIE TYLKO TE MATERIAłY, KTóRE ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą TEGO PODATKU DOPIERO OD MAJA. ŻEBY NIE BYłO WąTPLIWOśCI, O KTóRE MATERIAłY CHODZI, MINISTER FINANSóW W POROZUMIENIU Z MINISTREM INFRASTRUKTURY WYDA STOSOWNE OBWIESZCZENIE (Z LISTą MATERIAłóW);
•  O WYPłACIE I WYSOKOśCI KOMPENSATY MAJą DECYDOWAć NACZELNICY URZęDóW SKARBOWYCH, DO KTóRYCH INWESTORZY BęDą MOGLI WYSTęPOWAć W TRAKCIE INWESTYCJI, JEDNAK NIE CZęśCIEJ NIż RAZ W ROKU (A NIE PO ZAKOńCZENIU INWESTYCJI, JAK ZAKłADAłY PROJEKTY SLD I PIS). FISKUS PRZELEJE PIENIąDZE NA KONTO INWESTORA LUB WYPłACI MU Ją W KASIE W TERMINIE DWóCH MIESIęCY (WCZEśNIEJ AUTORZY PROJEKTóW DOPUSZCZALI MOżLIWOść POMNIEJSZENIA ZOBOWIąZAń LUB ZALEGłOśCI PODATKOWYCH, CZYLI ZWROT VAT MIAł BYć DE FACTO NOWYM RODZAJEM ULGI PODATKOWEJ);
•  RODZAJE REMONTóW OBJęTE ZWROTEM VAT MAJą BYć OKREśLONE W ZAłąCZNIKU DO USTAWY. W PRAKTYCE ICH ZAKRES BęDZIE TAKI SAM, JAK W PRZYPADKU PODATKOWEJ ULGI REMONTOWEJ, KTóRA - PRZYPOMNIJMY - MA OBOWIąZYWAć JESZCZE DO KOńCA 2005 R. NIE BęDZIE MOżNA RóWNOCZEśNIE ODLICZAć TYCH SAMYCH WYDATKóW NA MATERIAłY BUDOWLANE W RAMACH TEJ ULGI I DOMAGAć SIę ZWROTU VAT.


Nr 98
X VERDANA">   PKO BP, NAJWIęKSZY BANK DETALICZNY, JUż DRUGI RAZ W CIąGU TYGODNIA PODNIóSł OPROCENTOWANIE DEPOZYTóW. PO RAZ TRZECI W CIąGU DWóCH MIESIęCY W GóRę POSZłO OPROCENTOWANIE LOKAT W KREDYT BANKU.
   BANKI BłYSKAWICZNIE ZAREAGOWAłY NA śRODOWą - JUż DRUGą Z RZęDU - PODWYżKę STóP PROCENTOWYCH NBP. REFLEKSEM POPISALI SIę ZWłASZCZA SZEFOWIE PKO BP. PAńSTWOWY DETALISTA, KTóRY NAJDłUżEJ ZE WSZYSTKICH CZEKAł ZE ZMIANą OPROCENTOWANIA LOKAT PO PIERWSZEJ PODWYżCE STóP NBP (SPRZED PIęCIU TYGODNI), TERAZ PODJął DECYZJę W CIąGU 24 GODZIN. LOKATY O STAłEJ STOPIE DLA NAJWIęKSZYCH KLIENTóW BęDą TERAZ OPROCENTOWANE WEDłUG STAWKI DO 4,45 PROC. (PRZED PIERWSZą PODWYżKą BYłO TO 3 PROC., A PRZED DRUGą - 4,2 PROC.). MALI KLIENCI MAJą MNIEJ POWODóW DO ZADOWOLENIA. TERAZ BęDą MOGLI ULOKOWAć PIENIąDZE U PAńSTWOWEGO DETALISTY NA STAłY PROCENT WEDłUG STAWKI 3,25 PROC. (PRZED PIERWSZą PODWYżKą BYłO TO 1,9 PROC., A PRZED DRUGą - 3 PROC.). ROCZNE LOKATY O ZMIENNEJ STOPIE ZOSTAłY PRZEZ BANK WYCENIONE NA 3,45-4,65 PROC., W ZALEżNOśCI OD TEGO, JAKą KWOTę PRZYNIESIE ZE SOBą KLIENT. OPROCENTOWANIE KREDYTóW W PKO BP MA POZOSTAć BEZ ZMIAN.
   JUż PO RAZ TRZECI OD POCZąTKU CZERWCA W GóRę POSZłO OPROCENTOWANIE LOKAT W KREDYT BANKU. STAłA LOKATA O STAłEJ STOPIE BęDZIE TERAZ OPROCENTOWANA PRZYNAJMNIEJ NA 5 PROC., A JEśLI KLIENT ZDEPONUJE W BANKU POWYżEJ 50 TYS. Zł - MOżE LICZYć NAWET NA 6,1 PROC. LOKATY O ZMIENNEJ STOPIE BANK WYCENIł NA 3,2-4,2 PROC., ZAś RACHUNKI OSZCZęDNOśCIOWE - OD 3 DO 4,6 PROC.


Nr 99
X VERDANA">   CHCESZ POLECIEć DO PARYżA, LONDYNU CZY AMSTERDAMU PRAWIE ZA DARMO? TO MOżLIWE, I TO JUż NIEDłUGO - TANIE LINIE WALCZąC O KLIENTóW, NIE PRZEBIERAJą W śRODKACH I DRASTYCZNIE OBNIżAJą CENY.
   GROSZOWA OFERTA TO RóWNIEż ZAPOWIEDź TEGO, CO ZACZYNA SIę DZIAć NA POLSKIM NIEBIE: BEZWZGLęDNEJ WALKI O RYNEK, NA KTóREJ SKORZYSTA PASAżER.
   TO, żE JEST TANIEJ, JUż WIDAć GOłYM OKIEM. PRZED ROKIEM BILET DO PARYżA MOżNA BYłO KUPIć ZA PONAD TYSIąC ZłOTYCH - BO Z POLSKI LATAł TAM TYLKO LOT I AIR FRANCE. PO WEJśCIU TANICH PRZEWOźNIKóW NA Tę TRASę, NA SPACER NAD SEKWANę MOżNA POLECIEć JUż ZA OK. 200 Zł - JEżELI TYLKO ODPOWIEDNIO WCZEśNIEJ ZAREZERWOWAć BILETY. TO WłAśNIE KONKURENCJA W POWIETRZU.
   TO PIERWSZA TAK RADYKALNA AKCJA, KTóREJ CELEM JEST PRZYCIąGNIęCIE PASAżERóW NA POKłADY SAMOLOTóW - SKYEUROPE ZAPEWNIA, żE PROMOCJą BęDZIE OBJęTE PONAD 111 TYS. BILETóW NA REJSY OD 31 PAźDZIERNIKA DO 26 MARCA (REZERWACJI TRZEBA DOKONAć JUż W SIERPNIU).
   BILETY ZA GROSZ TO ODPOWIEDź NA PROPOZYCJę KONKURENCJI Z UBIEGłEGO TYGODNIA. WIZZAIR ZAOFEROWAł POLSKIM PASAżEROM 100 TYS. BILETóW ZA... 1 EURO (PLUS OPłATY LOTNISKOWE).


Nr 100
X VERDANA">   NIE MASZ SIłY SZUKAć PRACY, JESTEś PRZEKONANY, żE WSZYSTKO TRZEBA ZAłATWIAć PO ZNAJOMOśCI, NAJCHęTNIEJ SIEDZISZ W DOMU. UWAGA! TO SYMPTOMY SYNDROM BEZROBOTNEGO. CZYM SIę OBJAWIA I JAK Z NIM WALCZYć, RADZI PSYCHOLOG ELżBIETA SOłTYS.
   DłUGOTRWAłE BEZROBOCIE PROWADZI DO POWAżNYCH ZMIAN OSOBOWOśCI, PSYCHOLOGOWIE NAZWALI TO SYNDROMEM BEZROBOTNEGO. 
   WYRóżNIAMY KILKA FAZ SYNDROMU. PIERWSZą NAZYWAMY HEROICZNą - OSOBIE, KTóRA STRACIłA PRACę, śWIAT WALI SIę NA GłOWę, ALE JEST PRZEKONANA, żE SOBIE Z TYM PORADZI. TAKA OSOBA NIE MYśLI, DZIAłA AUTOMATYCZNIE, NIC NIE CZUJE. SZOK DLA ORGANIZMU, JAKIM JEST UTRATA PRACY, OZNACZA PEłNą MOBILIZACJę, ALE CZęSTO TAKA OSOBA ZACHOWUJE SIę W DZIWACZNY SPOSóB. JAKI? TO ZALEżY OD OSOBOWOśCI - JEDNI KOMUś NAWRZUCAJą, INNI BęDą ZACHOWYWAć SIę, JAKBY NIC SIę NIE STAłO, JESZCZE INNI - ORGANIZOWAć STRAJKI. POTEM NASTęPUJE KOLEJNA FAZA, TZW. MIODOWEGO MIESIąCA - BEZROBOTNY CIESZY SIę ZE SWOJEJ SYTUACJI. RADUJE GO FAKT, żE JAKOś SOBIE PORADZIł Z PROBLEMEM, żE śWIAT WCALE SIę NIE ZAWALIł, A ON MA WIęCEJ CZASU, NIE MUSI PęDZIć, CHODZI SOBIE ZE ZNAJOMYMI NA PIWKO, WRESZCIE JEST WOLNY. FAZY TE Są POZORNIE OPTYMISTYCZNE. TRZECIA FAZA JEST NAZYWANA UTRATą ZłUDZEń. BEZROBOTNY WIDZI, żE LUDZIE SIę OD NIEGO ODWRACAJą, NIKT MU NIE POMAGA, LUDZIE IZOLUJą SIę OD NIEGO, OBAWIAJąC SIę, żE ICH SPOTKA TO SAMO. INNI TRAKTUJą GO JAK PASOżYTA. GRONO ZNAJOMYCH ZAWężA SIę, BO PRACUJąCY KOLEDZY NIE MAJą DLA NIEGO CZASU. SPOTYKA SIę GłóWNIE Z INNYMI BEZROBOTNYMI. JEST POZA GRUPą LUDZI AKTYWNYCH, CZUJE SIę, JAKBY śWIAT O NIM ZAPOMNIAł. W KOńCU WPADA W APATIę I DEPRESJę, PRZEZ CAłE DNIE SIEDZI W DOMU, PRZEłąCZA KANAłY W TELEWIZORZE I PATRZY W SUFIT.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.