informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość, oraz: Kasia01
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 81
X VERDANA">   NAJWIęKSZY śWIATOWY SERWIS AUKCJI INTERNETOWYCH EBAY ZANOTOWAł PO RAZ KOLEJNY BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE. W DRUGIM KWARTALE JEGO PRZYCHODY WYNIOSłY 773 MLN DOLARóW, A ZYSK NETTO - PONAD 190 MLN DOLARóW .
   TO WIęCEJ NIż ZAKłADAłY PROGNOZY NA MINIONY KWARTAł I DUżO WIęCEJ NIż W ANALOGICZNYM OKRESIE ROK WCZEśNIEJ, KIEDY TO KALIFORNIJSKA SPółKA ZANOTOWAłA 509 MLN DOLARóW PRZYCHODóW I 92 MLN DOLARóW ZYSKU. WARTOść TOWARóW JAKIE INTERNAUCI SPRZEDALI ZA POśREDNICTWEM EBAY WYNIOSłA OD KWIETNIA DO CZERWCA TEGO ROKU Aż 8 MLD DOLARóW. NA CAłY ROK FIRMA, KTóRA OPRóCZ WZROSTU NA RODZIMYM AMERYKAńSKIM RYNKU, NOTUJE SZYBKI WZROST OBROTóW SWOICH ZAGRANICZNYCH SERWISóW, PROGNOZUJE PRZYCHODY NA POZIOMIE 3,19 MLD DOLARóW.
   MIMO DOBRYCH WYNIKóW AKCJE EBAY ZARAZ PO ICH OGłOSZENIU O KILKA PROCENT STANIAłY. PODOBNIE DZIAłO SIę KILKANAśCIE DNI TEMU, GDY DOBRE WYNIKI FINANSOWE OGłOSIł PORTAL YAHOO! ANALITYCY WSKAZUJą, żE AKCJE SPółEK INTERNETOWYCH, KTóRE W OSTATNICH MIESIąCACH MOCNO WZROSłY, ZNóW STAłY SIę NIECO "PRZEGRZANE" I BEZ WYJąTKOWO DOBRYCH NIESPODZIANEK FINANSOWYCH TRUDNO IM JEST UTRZYMAć NA DłUżSZą METę TEN POZIOM KURSóW. ZWRACAJą TEż UWAGę, żE W PORóWNANIU DO PIERWSZEGO KWARTAłU TEGO ROKU, ZYSK NETTO EBAY ZWIęKSZYł SIę TYLKO O 2,3 PROC. - TO MNIEJSZY WZROST NIż SPółKA NOTOWAłA ZAZWYCZAJ (NAWET UWZGLęDNIAJąC TYPOWE DLA SERWISU SEZONOWE SPOWOLNIENIE HANSLU ZWIąZANE Z POCZąTKIEM OKRESU LETNIEGO).Nr 82
X VERDANA">   WIRTUALNA POLSKA POZOSTAłA BEZ RADY NADZORCZEJ. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NIE DOSZłO W CZWARTEK DO POROZUMIENIA CO DO WYBORU JEJ NOWYCH CZłONKóW .
   SPółKA ZNAJDUJE SIę W STANIE UPADłOśCI, A JEJ GłóWNY AKCJONARIUSZ (TP INTERNET Z GRUPY TP SA) I AKCJONARIUSZE MNIEJSZOśCIOWI ZNAJDUJą SIę W KONFLIKCIE I MAJą RóżNE WIZJE DALSZYCH LOSóW WP. NA CZWARTKOWYM WALNYM ZGROMADZENIU NIE UDAłO IM SIę WYBRAć RADY NADZORCZEJ. W WYDANYCH OśWIADCZENIACH OBIE STRONY OBARCZAJą SIę ODPOWIEDZIALNOśCIą ZA DOPROWADZENIE DO TAKIEJ SYTUACJI. NASTęPNE WALNE ZGROMADZENIE ZAPLANOWANO NA 30 LIPCA.


Nr 83
X VERDANA">   PONAD 100 OSóB Z CAłEJ POLSKI PRZYJECHAłO W CZWARTEK DO ZIELONEJ GóRY, GDZIE IRLANDCZYCY PRZEPROWADZALI ROZMOWY KWALIFIKACYJNE DLA PIELęGNIAREK I PRACOWNIKóW BUDOWLANYCH, DLA KTóRYCH JEST PRACA W DOMU OPIEKI W CONVOY W PółNOCNO-ZACHODNIEJ IRLANDII.
   - MAMY CZWORO DZIECI. JEST CIężKO, WIęC CHCę SPRóBOWAć - MóWI MAłGORZATA GęśLAK, PIELęGNIARKA Z POZNANIA (NA ZDJęCIU: Mąż Z SYNKIEM ADAMEM CZEKAJą NA ZAKOńCZENIE ROZMóW KWALIFIKACYJNYCH).
   W TEJ CHWILI W IRLANDII CZEKA OK. 50 OFERT PRACY, NIE TYLKO DLA PIELęGNIAREK, ALE RóWNIEż DLA PRACOWNIKóW W KUCHNI, BUDOWLAńCóW I KIEROWCóW CIężARóWEK. RYSZARD WóJCIK, TECHNIK BUDOWLANY, PRZYJECHAł Z SANDOMIERZA. - JECHAłEM CAłą NOC, RESZTę PIENIęDZY WYDAłEM NA PODRóż, WIęC BARDZO MI ZALEżY - OPOWIADA PAN WóJCIK, KTóRY OD ROKU NIE PRACUJE.
   CHęTNI DO WYJAZDU ZA GRANICą MUSZą MIEć DOśWIADCZENIE W PRACY I ZNAć ANGIELSKI W STOPNIU CO NAJMNIEJ KOMUNIKATYWNYM. Tą ZNAJOMOśCIą MUSIELI SIę WYKAZAć PODCZAS BEZPOśREDNIEGO KONTAKTU Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI. W PIąTEK KOLEJNY DZIEń ROZMóW KWALIFIKACYJNYCH. ICH WYNIKI BęDą ZNANE DOPIERO W PONIEDZIAłEK.


Nr 84
X VERDANA">   DOSTRZEGłY JE WłAśNIE SATELITY EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ. CZY TO ODKRYCIE ROZWIąZUJE ZAGADKę TAJEMNICZYCH ZAGINIęć STATKóW?
   DO TEJ PORY LEGENDY O NICH OPOWIADALI MARYNARZE W TAWERNACH. OBWINIALI JE O TOPIENIE STATKóW, KTóRE GINęłY W NIEWYJAśNIONYCH OKOLICZNOśCIACH. A TAKICH WYPADKóW BYłO SPORO. W CIąGU OSTATNICH 20 LAT NA DNO POSZłO PONAD 200 WIELKICH TANKOWCóW I KONTENEROWCóW - STATKóW O PONAD 200-METROWEJ DłUGOśCI. W RUBRYCE "PRZYCZYNA ZATOPIENIA" WPISYWANO IM ZWYKLE ENIGMATYCZNIE "ZłE WARUNKI POGODOWE". PROBLEM W TYM, żE POWINNY ONE SOBIE DOSKONALE PORADZIć NAWET W CZASIE NAJWIęKSZYCH SZTORMóW, KIEDY PRZEZ MORZE PRZETACZAJą SIę KILKUNASTOMETROWE FALE.
   W ZEZNANIACH MARYNARZY OCALAłYCH Z KATASTROF POJAWIAłY SIę FALE, KTóRE NAGLE WYRASTAłY JAK WIEżE ZE WZBURZONEGO MORZA I ZWALAłY SIę NA POKłAD. STATKI PEłNOMORSKIE Są DZIś PRZYGOTOWANE NA SPOTKANIE FAL O MAKSYMALNIE 15-METROWEJ WYSOKOśCI. TYMCZASEM TE, O KTóRYCH OPOWIADALI MARYNARZE, MIAłY BYć Aż DWUKROTNIE WYżSZE. ICH OBSERWACJE POTWIERDZAłY TAKżE DANE PROWADZONE Z PLATFORM WIERTNICZYCH.
   NAUKOWCY IM JEDNAK NIE WIERZYLI. SYMULACJE KOMPUTEROWE WSKAZYWAłY BOWIEM, żE TAKIE ZJAWISKA MOGą SIę POJAWIAć, ALE BARDZO RZADKO - RAZ NA TYSIąCE LAT. JAK BYłO NAPRAWDę?
   ŻEBY ROZWIAć WąTPLIWOśCI, KONSORCJUM 11 ORGANIZACJI Z SZEśCIU EUROPEJSKICH KRAJóW SFINANSOWAłO I URUCHOMIłO PROGRAM śLEDZENIA FAL "MAXWAVE". WYNIKI OKAZAłY SIę ZDUMIEWAJąCE. TYLKO W CIąGU TRZECH TYGODNI NA RADAROWYCH ZDJęCIACH DOSTRZEżONO DZIESIęć GIGANTYCZNYCH FAL. NIEKTóRE Z NICH MIAłY BLISKO 30 METRóW WYSOKOśCI. - TO WIęCEJ, NIż KTOKOLWIEK SIę SPODZIEWAł. MOżNA WIęC TE FALE śMIAłO UWAżAć ZA GłóWNą PRZYCZYNę KATASTROF WIELKICH STATKóW - TWIERDZą BADACZE.
   PARADOKSALNIE, W CZASIE KIEDY Z ORBITY POSZUKIWANO FAL GIGANTóW, TO ONE - WCALE SIę NIE KRYJąC - STARANOWAłY DWA DUżE PASAżERSKIE LINIOWCE - "BREMAN" ORAZ "CALEDONIAN STAR". "BREMAN" DRYFOWAł PRZEZ DWIE GODZINY BEZ STEROWNOśCI I NAPęDU.
   TERAZ NAUKOWCY Z EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ (EAS) CHCą WYKREśLIć MAPę MIEJSC, GDZIE FALE GIGANTY POJAWIAJą SIę NAJCZęśCIEJ. ZAMIERZAJą TEż USTALIć, SKąD SIę ONE BIORą.
   ZE WSTęPNYCH DANYCH WYNIKA, żE NAJBARDZIEJ ZAGROżONE Są MIEJSCA, GDZIE ZWYKłE FALE STYKAJą SIę Z SILNYMI OCEANICZNYMI PRąDAMI.


Nr 85
X VERDANA">   FIRMA GOOGLE, PROWADZąCA NAJPOPULARNIEJSZą NA śWIECIE WYSZUKIWARKę INTERNETOWą, PODAłA SZCZEGółY SWYCH PLANóW SPRZEDAżY AKCJI. WCHODZąC NA GIEłDę, SPółKA WYCENIA SIę NA 36 MLD DOLARóW.
   W PONIEDZIAłEK GOOGLE ZłOżYłA W AMERYKAńSKIEJ KOMISJI PAPIERóW WARTOśCIOWYCH STOSOWNE UZUPEłNIENIA DO SWEGO PROSPEKTU EMISYJNEGO. WYNIKA Z NICH, żE JEJ AKCJE BęDą SPRZEDAWANE PO 108-135 DOL. ZA SZTUKę. SPółKA ZAOFERUJE INWESTOROM łąCZNIE 24,6 MLN PAPIERóW (CZęśCIOWO NOWYCH AKCJI, CZęśCIOWO JUż ISTNIEJąCYCH, SPRZEDAWANYCH PRZEZ OBECNYCH AKCJONARIUSZY FIRMY). OZNACZA TO, żE NA RYNEK TRAFIą W PUBLICZNEJ SPRZEDAżY AKCJE O WARTOśCI 2,7-3,3 MLD DOL., A WARTOść CAłEJ SPółKI OSZACOWANO NA POTRZEBY EMISJI NA 36,3 MLD DOL. TO WIęCEJ NIż WART JEST OBECNIE SłYNNY INTERNETOWY HIPERMARKET AMAZON.COM I NIEWIELE MNIEJ NIż WYNOSI WARTOść GIEłDOWA NAJWIęKSZEGO śWIATOWEGO PORTALU YAHOO! PODOBNIE JAK INNI POTENTACI INTERNETU GOOGLE BęDZIE NOTOWANA NA GIEłDZIE NASDAQ.
   KALIFORNIJSKA FIRMA TO DZIECKO DWóCH TRZYDZIESTOLETNICH DZIś ABSOLWENTóW UNIWERSYTETU STANFORDA - LARRY PAGE'A I SERGEYA BRINA. Z CZASEM ZAINWESTOWAłY W NIą TAKżE ZNANE FUNDUSZE CENTURE CAPITAL Z KALIFORNIJSKIEJ DOLINY KRZEMOWEJ - KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS ORAZ SEQUOIA CAPITAL. ISTNIEJąCA OD 1998 R. GOOGLE JEST W INTERNECIE W SWOJEJ DZIEDZINIE BEZAPELACYJNYM NUMEREM JEDEN NA śWIECIE. JEJ WYSZUKIWARKA, DOSTęPNA W 97 JęZYKACH, INDEKSUJE PONAD 4 MLD STRON INTERNETOWYCH; DZIENNIE OBSłUGUJE śREDNIO 200 MLN ZAPYTAń, A NAZWA SPółKI STAłA SIę (TAKżE W POLSKIM żARGONIE INTERNETOWYM) SYNONIMEM PRZESZUKIWANIA SIECI.
   FIRMA ZATRUDNIA OKOłO TYSIąCA OSóB. ZARABIA PRZEDE WSZYSTKIM NA USłUGACH REKLAMY INTERNETOWEJ. W PIERWSZYM PółROCZU PRZYCHODY GOOGLE WYNIOSłY 1,35 MLD DOL., SPółKA ZAROBIłA NETTO 143 MLN DOL. (W PIERWSZYCH SZEśCIU MIESIąCACH ROKU 2003 BYłO TO ODPOWIEDNIO 560 MLN I 58 MLN DOL.).
   Z UWAGI NA WIELKOść I POPULARNOść FIRMY PLANY EMISJI JEJ AKCJI BUDZą OD DAWNA WIELKIE ZAINTERESOWANIE. OPERACJA UWAżANA JEST ZA TEST DLA RYNKU INWESTYCYJNEGO I BRANżY INTERNETOWEJ. W ODRóżNIENIU OD WłAśCICIELI INNYCH CZOłOWYCH FIRM INTERNETU ZAłOżYCIELE GOOGLE DłUGO NIE WIDZIELI POWODU, BY UPUBLICZNIć SWą SPółKę. ZAZDROśNIE STRZEGLI TAKżE DANYCH O FINANSACH FIRMY. RóWNIEż PO WPROWADZENIU FIRMY NA GIEłDę ZAłOżYCIELE GOOGLE NIE POZBYWAJą SIę KONTROLI NAD PRZEDSIęBIORSTWEM - W RęKACH PAGE'A I BRINA POZOSTANą PAKIETY PO OKOłO 16 PROC. AKCJI SPółKI, BęDą TAKżE MIELI KLUCZOWY GłOS W STRATEGICZNYCH SPRAWACH.


Nr 86
X VERDANA">   CZY WAKACJE TO DOBRY MOMENT NA WALKę Z INFLACJą? NA ROZPOCZYNAJąCYM SIę DZIś POSIEDZENIU RADA POLITYKI PIENIężNEJ ZDECYDUJE, CZY DRUGI RAZ Z RZęDU PODNIEść STOPY PROCENTOWE.
   EKONOMIśCI ANALIZUJą DANE, KTóRE NAPłYNęłY Z GOSPODARKI PRZEZ OSTATNI MIESIąC - SPRZECZNE LUB NIEJEDNOZNACZNE - I STARAJą SIę POSTAWIć NA MIEJSCU CZłONKóW RPP. JAK ROZUMUJą? •  INFLACJA WZROSłA W CZERWCU O KOLEJNY PUNKT PROCENTOWY, ZDECYDOWANIE PRZEKRACZAJąC CEL INFLACYJNY, JAKI USTALIłA SOBIE RPP (WYNOSI ON 2,5 PROC. +/- 1 PROC.). •  NO TAK, ALE MOżE RADA TEN WZROST UWZGLęDNIłA JUż MIESIąC TEMU, GDY PODWYżSZYłA STOPY ZASKAKUJąCO OSTRO? •  TYLE żE CZERWCOWY WZROST WSKAźNIKA CEN NIE BYł ZAPEWNE OSTATNI... •  ALE RADA NIE CHCE WPłYWAć NA INFLACJę BIEżąCą, LECZ NA OCZEKIWANIA INFLACYJNE. POZA TYM WIELE ZALEżY OD CEN żYWNOśCI LATEM, A O TYCH JESZCZE NIEWIELE WIADOMO. •  WIADOMO JEDNAK JUż TYLE, żE DEFLACJI ALBO NIE BęDZIE WCALE, ALBO BęDZIE BARDZO SKROMNA.
   ANALITYCY MAJą ZATEM TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA. - MIESIąC TEMU WIADOMO BYłO, żE RADA STOPY PODNIESIE. PYTANIE BYłO TYLKO: O ILE. TERAZ NIE BRAKUJE ARGUMENTóW UZASADNIAJąCYCH PODWYżKę ANI ODłOżENIE TEJ DECYZJI NA PóźNIEJ - MóWI KATARZYNA ZAJDEL-KUROWSKA, EKONOMISTKA BANKU HANDLOWEGO.
   O TYM, żE KOLEJNA PODWYżKA MUSI NASTąPIć, WIADOMO JUż OD OSTATNIEGO POSIEDZENIA RPP. PREZES NBP LESZEK BALCEROWICZ MóWIł WóWCZAS: - ANALIZUJąC PRZYPADKI INNYCH BANKóW CENTRALNYCH , KTóRE DOPROWADZIłY INFLACJę DO NISKICH POZIOMóW, A NASTęPNIE STANęłY W OBLICZU ZAGROżENIA INFLACYJNEGO, NIE ZNALEźLIśMY żADNEGO PRZYPADKU, GDY REAKCJA TEGO BANKU OGRANICZAłA SIę DO JEDNEGO RUCHU STóP.


Nr 87
X VERDANA">   TRZY NAJWIęKSZE INTERNETOWE FIRMY śWIATA - PORTAL YAHOO!, SERWIS AUKCYJNY EBAY ORAZ WIRTUALNY HIPERMARKET AMAZON.COM - POKAZAłY W OSTATNICH DNIACH IMPONUJąCE WYNIKI FINANSOWE. CO CIEKAWE, WSZYSTKIE PRZY TYM... ROZCZAROWAłY INWESTORóW.
   DLA AMERYKAńSKICH POTENTATóW INTERNETU NIEDAWNE LATA RECESJI NA TYM RYNKU MOGą WYDAWAć SIę DZIś WSPOMNIENIEM RóWNIE REALNYM JAK ZłY SEN. KAżDA SPółKA Z "WIELKIEJ TRóJKI" ODNOTOWAłA W CIąGU OSTATNICH TRZECH MIESIęCY MOCNY WZROST ZARóWNO PRZYCHODóW, JAK I ZYSKóW NETTO. I KAżDA PRZEDSTAWIA CORAZ LEPSZE PROGNOZY.
   KALIFORNIJSKA EBAY, KTóRA JAKO PIERWSZA Z TEGO GRONA PRZYZWYCZAIłA OBSERWATORóW RYNKU DO CORAZ LEPSZYCH WYNIKóW FINANSOWYCH, ZAROBIłA TYM RAZEM NA CZYSTO PONAD 190 MLN DOL. - PRAWIE DWUKROTNIE WIęCEJ NIż W ANALOGICZNYM KWARTALE ROK WCZEśNIEJ. WARTOść TOWARóW, KTóRE INTERNAUCI SPRZEDALI ZA POśREDNICTWEM JEJ SERWISU AUKCYJNEGO OD KWIETNIA DO CZERWCA, WYNIOSłA Aż 8 MLD DOLARóW. FIRMA UZYSKAłA Z TEGO 773 MLN DOL. PRZYCHODóW (POCHODZąCYCH GłóWNIE Z PROWIZJI I OPłAT ZA SWE USłUGI), NA CAłY BIEżąCY ROK PRZEWIDUJE PRZYCHODY RZęDU 3,2 MLD DOL.
   NAJWIęKSZY śWIATOWY PORTAL YAHOO! PRZEZ DłUGI CZAS BORYKAł SIę Z RECESJą W REKLAMIE INTERNETOWEJ, KTóRA ZAPANOWAłA PO KRACHU GIEłDOWYM W 2000 R. JESZCZE PółTORA ROKU TEMU FINANSOWO ZNAJDOWAł SIę "POD KRESKą". TYMCZASEM W SAMYM TYLKO DRUGIM KWARTALE TEGO ROKU SPółKA ZANOTOWAłA PRAWIE 610 MLN DOL. PRZYCHODóW I PONAD 112 MLN DOL. ZYSKU - TO W OBU KATEGORIACH Z GRUBSZA DWUKROTNIE LEPIEJ NIż ROK WCZEśNIEJ.
   WYNIKI TE SUGERUJą, żE REKLAMA INTERNETOWA NA RYNKU AMERYKAńSKIM STAJE SIę - CHOć DZIEJE SIę TO PóźNIEJ, NIż NIEGDYś PRZEPOWIADANO - POWAżNYM źRóDłEM DOCHODóW. PRZYNAJMNIEJ DLA NAJWIęKSZYCH GRACZY. PRZEDSTAWICIELE YAHOO!, KTóRY WłAśNIE GłóWNIE Z REKLAMY (CHOć CZęśCIOWO TAKżE Z PłATNYCH USłUG) CZERPIE PRZYCHODY, PODKREśLAJą, żE W śLAD ZA ROSNąCą POPULARNOśCIą INTERNETU IDZIE ROSNąCA LICZBA KAMPANII REKLAMOWYCH ONLINE I CORAZ WIęKSZE WYDATKI FIRM NA PROMOCJę W SIECI (ZWłASZCZA REKLAMODAWCóW Z BRANżY HANDLU DETALICZNEGO, MOTORYZACYJNEJ I FARMACEUTYCZNEJ). MENEDżEROWIE PORTALU SPODZIEWAJą SIę SZCZEGóLNIE MOCNEGO WZROSTU INTERNETOWEGO RYNKU REKLAMOWEGO W CZWARTYM KWARTALE, CO POZWALA IM PROGNOZOWAć NA CAłY BIEżąCY ROK PRZYCHODY RZęDU 2,54 -2,64 MLD DOL.
   POD KONIEC ZESZłEGO TYGODNIA WYNIKI FINANSOWE OPUBLIKOWAł INTERNETOWY HIPERMARKET AMAZON.COM - SPółKA ZAłOżONA JAKO KSIęGARNIA ONLINE W 1995 R. W SEATTLE PRZEZ INTERNETOWEGO WIZJONERA JEFFA BEZOSA I POWSZECHNIE UZNAWANA ZA OKRęT FLAGOWY ELEKTRONICZNEGO HANDLU DETALICZNEGO. AKCJONARIUSZE PRZEZ DłUGIE LATA MUSIELI DOKłADAć DO PRZEDSIęWZIęCIA, WYDAJE SIę JEDNAK, żE CZASY TE NALEżą DO PRZESZłOśCI - OD TRZECH KWARTAłóW FIRMA NIEPRZERWANIE NOTUJE ZYSKI. W OSTATNIM KWARTALE AMAZON.COM ZAROBIłA NA CZYSTO 76,5 MLN DOL. (JESZCZE ROK WCZEśNIEJ MIAłA W TYM OKRESIE PONAD 43 MLN DOL. STRATY), SPRZEDAJąC TOWARY ZA - BAGATELA - 1,4 MLD DOL. (WZROST O 26 PROC.). SPółKA PODNIOSłA TAKżE NIECO CAłOROCZNE PROGNOZY FINANSOWE - OBECNIE PRZEWIDUJE, żE JEJ PRZYCHODY W TYM ROKU SIęGNą 6,63-6,93 MLD DOL.
   WIDZąC TAKIE DANE, PARADOKSALNA WYDAJE SIę REAKCJA INWESTORóW GIEłDOWYCH NA OPUBLIKOWANE PRZEZ SPółKI WYNIKI. WE WSZYSTKICH TRZECH PRZYPADKACH PODLEGAłA ONA DOść MOCNYM (KILKA, A NAWET KILKANAśCIE PROCENT) SPADKOM KURSU AKCJI INTERNETOWYCH POTENTATóW NA GIEłDZIE NASDAQ. DLACZEGO?
   ANALITYCY UPATRUJą W TYM ZJAWISKU GłóWNIE EFEKT NADMIERNEGO WYśRUBOWANIA CEN INTERNETOWYCH AKCJI W POPRZEDNICH MIESIąCACH. OD CZASU GDY ROZWIAłA SIę żAłOBA PO WSPOMNIANYM JUż KRACHU W 2000 R. I STAłO SIę JASNE, żE BIZNES TEN MOżE JEDNAK PRZYNOSIć SOLIDNE ZYSKI, KURSY PAPIERóW NAJBARDZIEJ OBIECUJąCYCH DOTCOMóW BARDZO ZYSKAłY NA WARTOśCI. NA TYLE, żE NIEKTóRZY OBSERWATORZY ZACZęLI NAWET MóWIć O KOLEJNEJ, TYM RAZEM JUż MNIEJSZEJ INTERNETOWEJ "BAńCE MYDLANEJ" (WYPOWIADALI SIę TAK NIE TYLKO ANALITYCY, ALE TEż M.IN. TWóRCA MICROSOFTU BILL GATES). W TEJ SYTUACJI INWESTORZY, NIE SłYSZąC WYJąTKOWO ZASKAKUJąCYCH IN PLUS NIESPODZIANEK FINANSOWYCH ZE STRONY SPółEK, WOLELI SPRZEDAWAć ICH AKCJE.


Nr 88
X VERDANA">   NOWE FABRYKI WARTE NAWET 150 MLN Zł CHCE BUDOWAć W ZACHODNIOPOMORSKIEM NALEżąCA DO SZWEDZKIEJ IKEI FIRMA PRODUKCYJNA SWEDWOOD. STAWIA JEDEN WARUNEK: LASY PAńSTWOWE MUSZą ZAPEWNIć WIęCEJ SUROWCA. A DREWNA W POLSCE BRAKUJE.
   CHCEMY DALEJ ROZWIAć PRODUKCJę W POLSCE, ALE MUSIMY MIEć Z CZEGO - MóWIł PETER BJöRNSSON, DYREKTOR ODDZIAłU SWEDWOOD W GOLENIOWIE DZIENNIKARZOM Z POLSKI, SZWECJI I NIEMIEC, KTóRZY NA POCZąTKU LIPCA OGLąDALI ROZBUDOWUJąCY SIę ZAKłAD. - JEśLI NIE BęDZIE SUROWCA, TRZEBA BęDZIE PRZENIEść NASZE INWESTYCJE DO ROSJI.
   W GOLENIOWIE KOńCZY SIę WłAśNIE BUDOWA NOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ. KOLEJNE INWESTYCJE PLANOWANE Są W RESKU, GDZIE MIAłABY POWSTAć NOWA FABRYKA PłYT KLEJONYCH ZA 70-80 MLN Zł (- DECYZJA O ROZPOCZęCIU BUDOWY MA ZAPAść W NAJBLIżSZYCH TYGODNIACH - INFORMUJE DYREKTOR TAMTEJSZEGO ZAKłADU ZYGMUNT MACIEJEWSKI), ORAZ W CHOCIWLU, GDZIE STANąłBY NOWY TARTAK ZA 50-70 MLN Zł.
   ZGODNIE Z PODPISANą W 2002 R. PIęCIOLETNIą UMOWą SWEDWOOD KUPUJE OD REGIONALNEJ DYREKCJI LASóW PAńSTWOWYCH W SZCZECINIE (OBEJMUJąCEJ ZASIęGIEM DAWNE WOJ. SZCZECIńSKIE I GORZOWSKIE) 220 TYS. M SZEśC. DREWNA ROCZNIE (180 TYS. IGLASTEGO I 40 TYS. LIśCIASTEGO). FIRMA WYSTąPIłA JEDNAK O ZWIęKSZENIE PRZYDZIAłU NA DREWNO IGLASTE O 70 TYS. M. SZEśC., A OD 2006 R. - O 170 TYS. M SZEśC. LASY ODMóWIłY.
   - GDYBY ZWRóCILI SIę Z TYM DO NAS DWA LATA TEMU, KIEDY PRZEDłUżALI DłUGOLETNIą UMOWę, BEZ PROBLEMU DOSTALIBY ILE CHCą, BO MIELIśMY KłOPOTY ZE ZBYTEM - MóWI STANISłAW BIENIAś, NACZELNIK WYDZIAłU MARKETINGU W SZCZECIńSKIEJ RDLP. - TERAZ PRZYSZłA KONIUNKTURA I DREWNA BRAKUJE.
   ZACHODNIOPOMORSKIE LASY MOGą POZYSKIWAć ROCZNIE 680-780 TYS. M SZEśC. DREWNA TARTACZNEGO IGLASTEGO. OD ZESZłEGO ROKU WSZYSTKO SPRZEDAWANE JEST "NA PNIU". NA RYNKU MEBLARSKIM TRWA BOWIEM BOOM ZWIąZANY Z WYSOKIM KURSEM EURO (CO ZWIęKSZA RENTOWNOść EKSPORTU MEBLI) I OżYWIENIEM GOSPODARCZYM.
   DREWNO IGLASTE PRZEROBIONE NA TARCICę JEST PODSTAWOWYM SKłADNIKIEM PłYT MEBLARSKICH. SWEDWOOD JEST JEGO NAJWIęKSZYM ODBIORCą W REGIONIE - WYKORZYSTUJE 23 PROC. DOSTęPNEGO TU SUROWCA. KOLEJNA FIRMA NA LIśCIE BARLINEK SA (PRODUCENT DESKI BARLINECKIEJ) DOSTAJE TYLKO OK. 90 TYS. M SZEśC., TJ. O POłOWę MNIEJ NIż SZWEDZI, I... TEż DOMAGA SIę WIęCEJ (250 TYS. M SZEśC. W 2007 R.).


Nr 89
X VERDANA">   NIE PłACISZ WYSTARCZAJąCO CZęSTO SWOJą KARTą W SKLEPIE LUB W RESTAURACJI? PRZYGOTUJ SIę NA WYżSZE OPłATY. CORAZ WIęCEJ BANKóW KARZE LUB NAGRADZA KLIENTóW FINANSOWO W ZALEżNOśCI OD ICH "KARCIANEJ" AKTYWNOśCI.
   BANKOWCY OSTATNIO WYłAżą ZE SKóRY, BY NAKłONIć NAS DO CZęSTEGO UżYWANIA KART PłATNICZYCH. TO LEżY W ICH INTERESIE, BO IM CZęśCIEJ PłACIMY KARTą, TYM WIęCEJ BANK ZARABIA NA PROWIZJACH. JEDNAK METODY ZACHęCANIA KLIENTóW DO KART STAJą SIę CORAZ BARDZIEJ KONTROWERSYJNE. NP. KLIENCI BANKU BPH, JEśLI NIE UżYWAJą WYSTARCZAJąCO CZęSTO SWOJEJ KARTY MAESTRO, PłACą MIESIęCZNIE DODATKOWO 2,5 Zł "KARY". ABY UNIKNąć EKSTRA OPłATY, TRZEBA W MIESIąCU WYKONAć KARTą PRZYNAJMNIEJ CZTERY TRANSAKCJE. DO TEGO LIMITU NIE LICZą SIę WYPłATY GOTóWKI Z BANKOMATU, A JEDYNIE PłATNOśCI KARTą W SKLEPIE. TYM SPOSOBEM MAłO AKTYWNY KLIENT BPH ZA KOMFORT POSIADANIA W PORTFELU PODSTAWOWEJ KARTY MAESTRO PłACI MIESIęCZNIE Aż 4,5 Zł (UWZGLęDNIAJąC STAłY MIESIęCZNY ABONAMENT W WYSOKOśCI 2 Zł).
   BANK TłUMACZY, żE TAKA POLITYKA MA NA CELU PRZEKONANIE KLIENTóW, BY KARTA JAK NAJCZęśCIEJ ZASTęPOWAłA W ICH PORTFELACH GOTóWKę. - BEZGOTóWKOWE TRANSAKCJE Są WYGODNIEJSZE I BEZPIECZNIEJSZE - ARGUMENTUJE JACEK BALCER, RZECZNIK BPH. PYTANY O OPłATY, DODAJE: - NA OFERTę BANKU TRZEBA PATRZEć KOMPLEKSOWO. PROSZę ZWRóCIć UWAGę, żE KARTY DO RACHUNKóW Są WYDAWANE BEZPłATNIE, A BANK PRZEJMUJE PEłNą ODPOWIEDZIALNOść ZA PRZESTęPCZE TRANSAKCJE - BRONI SIę BALCER. BANK JEDNOCZEśNIE OSTRO PROMUJE KARTY KREDYTOWE (KWARTALNIE WYDAJE ICH PONAD 50 TYS.). NIE UDAłO NAM SIę DOWIEDZIEć, CZY KLIENT, KTóRY WYKUPI KARTę KREDYTOWą I PRZEZ TO RZADZIEJ UżYWA W SKLEPACH ZWYKłEJ "DEBETóWKI", TEż NARAZI SIę NA DODATKOWą PROWIZJę.


Nr 90

MINISTERSTWO FINANSóW POINFORMOWAłO, żE W MAJU WZROSłA SPRZEDAż OBLIGACJI DETALICZNYCH. NAJWIęCEJ SPRZEDANO OBLIGACJI DWULETNICH O STAłYM KUPONIE. WZROST WARTOśCI SPRZEDAżY W PORóWNANIU Z POPRZEDNIM MIESIąCEM WYNIóSł 8% A NABYWCóW ZNALAZłY PAPIERY O WARTOśCI 273 MLN Zł. JEDNAK ICH UDZIAł W WARTOśCI CAłEJ SPRZEDAżY WYNIóSł 72,8% PODCZAS GDY MIESIąC WCZEśNIEJ WYNOSIł ON 91%.

ZMNIEJSZENIE UDZIAłU OBLIGACJI DWULETNICH W WARTOśCI SPRZEDAżY WYNIKA Z EMISJI NOWEJ SERII TRZYLETNICH OBLIGACJI O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU, ZA KTóRE WPłYNęłO 75,8 MLN Zł. X
ML:NAMESPACE PREFIX = O NS = "URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:OFFICE" />


 


BANKIER.PLpoprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.