informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 71
X VERDANA">   WEDłUG WICEPREMIERA JERZEGO HAUSNERA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO W DRUGIM KWARTALE TEGO ROKU POWINNO PRZEKROCZYć 6 PROC.
   - JESZCZE NIE ZNAM OFICJALNYCH DANYCH GUS, ALE MOIM ZDANIEM TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO BęDZIE TROCHę POWYżEJ 6 PROC. - NIE POTRAFIę DOKłADNIE POWIEDZIEć, CZY TO BęDZIE 6,1 PROC., CZY 6,2 PROC., ALE W KAżDYM RAZIE TROCHę POWYżEJ 6 PROC. - POWIEDZIAł DZIENNIKARZOM W PONIEDZIAłEK HAUSNER, KTóRY PREZENTOWAł W KRAKOWIE ZAłOżENIA DO NARODOWEGO PLANU ROZWOJU.
   ZAZNACZYł, żE NAJWAżNIEJSZYM ZADANIEM JEST TERAZ UTRWALENIE WYSOKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO, TAK ABY TRWAł ON JAK NAJDłUżEJ.
   - W TEJ CHWILI TRZEBA SIę NIE ZASTANAWIAć NAD TYM, JAK STYMULOWAć TEMPO WZROSTU, LECZ JAK JE UTRWALIć - DODAł HAUSNER.
   - W NAJLEPSZYM OKRESIE W POLSCE W LATACH 1996-98 MIELIśMY OSIEM KWARTAłóW Z TEMPEM WZROSTU GOSPODARCZEGO POWYżEJ 6 PROC. TERAZ NASZYM CELEM POWINNO BYć PROWADZENIE TAK UMIEJęTNEJ POLITYKI, żEBY PRZECIęTNE TEMPO WZROSTU WYżSZE OD 5 PROC. BYłO UZYSKANE PRZEZ PIęć LAT. TO MOżNA UZYSKAć, PROWADZąC ROZSąDNą POLITYKę EKONOMICZNą, WYKORZYSTUJąC TO, CO JUż OSIąGNęLIśMY, I ZDAJąC SOBIE SPRAWę, GDZIE Są NASZE SłABOśCI I USUWAJąC JE W SPOSóB KONSEKWENTNY - ZAPOWIEDZIAł WICEPREMIER.


Nr 72
X VERDANA">   W NOCY Z SOBOTY NA NIEDZIELę EUROPEJSKA RAKIETA ARIANE WYNIOSłA W KOSMOS KANADYJSKIEGO SATELITę. MA ON ZAPEWNIć DOSTęP DO SZYBKICH POłąCZEń INTERNETOWYCH W ODLEGłYCH PółNOCNYCH REJONACH KANADY.
   RAKIETę WYSTRZELONO Z KOSMODROMU EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ W GUJANIE FRANCUSKIEJ. WYNIESIONY PRZEZ NIą SATELITA (ANIK F2) UWAżANY JEST ZA NAJWIęKSZEGO NA śWIECIE SATELITę KOMUNIKACYJNEGO. URZąDZENIE WAżY 5,9 T.


Nr 73
X VERDANA">   GWAłTOWNIE ROSNą POLSKIE INWESTYCJE NA WSCHODZIE. W ROSJI I NA UKRAINIE JAK GRZYBY PO DESZCZU WYRASTAJą FABRYKI I SKLEPY NAJWIęKSZYCH, KRAJOWYCH PRZEDSIęBIORSTW.
   WEDłUG NBP W UBIEGłYM ROKU KRAJOWE FIRMY ZAINWESTOWAłY ZA GRANICą BLISKO 400 MLN DOL. - PRAWIE DWUKROTNIE WIęCEJ NIż W 2002 R. TO HISTORYCZNY REKORD. BYł ON JEDNAK MOżLIWY TYLKO DZIęKI EKSPANSJI NA RYNKI WSCHODNIE.
   BEZPOśREDNIE INWESTYCJE POLSKICH FIRM W SAMEJ ROSJI I NA UKRAINIE MOGłY PRZEKROCZYć W 2003 R. NAWET 100 MLN DOL. BYłY TRZY-, CZTEROKROTNIE WYżSZE, NIż ROK WCZEśNIEJ. TAKIE WNIOSKI PłYNą Z DANYCH ROSYJSKICH URZęDóW I Z INFORMACJI SAMYCH INWESTORóW.
   PRZEDSTAWICIELE POLSKICH FIRM WYJAśNIAJą: - ROSJA I UKRAINA TO OGROMNE I BARDZO CHłONNE RYNKI ZBYTU, WIELOKROTNIE WIęKSZE NIż POLSKI. PRZESZKODą DLA INWESTYCJI NIE JEST TEż MNIEJSZA ZAMOżNOść WSCHODNICH KLIENTóW.
   ZDANIEM POLSKICH FIRM W TAMTEJSZYCH GOSPODARKACH DRZEMIE OLBRZYMI POTENCJAł: 7-10 PROC. TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO, SZYBKO ROSNąCE PłACE I PRODUKCJA PRZEMYSłOWA, SPADAJąCA INFLACJA, CZY REFORMY PODATKOWE. POZIOM CEN I MARż HANDLOWYCH JEST WYSOKI, CO GWARANTUJE, żE INWESTYCJE SZYBKO SIę ZWRóCą.
   POKUSą JEST TEż BRAK KONKURENCJI. - RYNEK UKRAIńSKI I ROSYJSKI MOżNA PORóWNAć Z POLSKIM Z POCZąTKU LAT 90. NIE MA TAM ZNACZąCEJ OBECNOśCI śWIATOWYCH KONCERNóW - TWIERDZą GIEłDOWI ANALITYCY, KTóRZY WYSTAWIAJą POZYTYWNE REKOMENDACJE GIEłDOWYM SPółKOM WYBIERAJąCYM SIę NA WSCHóD.


Nr 74
X VERDANA">   RESORT SKARBU PRZYGOTOWAł USTAWę ZMIENIAJąCą ZASADY WYNAGRODZEń PREZESóW SPółEK PAńSTWOWYCH. JEżELI WEJDZIE W żYCIE, NAJLEPSI BęDą ZAROBIć WIELOKROTNIE WIęCEJ NIż OBECNIE.
   USTAWA O KSZTAłTOWANIU WYNAGRODZEń POPULARNIE ZWANA "USTAWą KOMINOWą" OBOWIąZUJE OD PRAWIE CZTERECH LAT. OGRANICZA PłACE ZARZąDóW SPółEK SKARBU PAńSTWA LUB Z JEGO WIęKSZOśCIOWYM UDZIAłEM DO SZEśCIOKROTNOść śREDNIEJ KRAJOWEJ (OKOłO 13 TYS. Zł BRUTTO). NA PODOBNYCH STANOWISKACH, ALE W FIRMACH PRYWATNYCH MENEDżEROWIE ZARABIAJą NAWET KILKADZIESIąT RAZY WIęCEJ.
   NISKIE PENSJE ZNIECHęCAłY NAJLEPSZYCH MENEDżERóW DO PRACY W PAńSTWOWYCH FIRMACH. POJAWIłY SIę RóWNIEż PATOLOGIE, PREZESI, ABY DOROBIć DO PAńSTWOWEJ POSADY ZASIADALI W RADACH NADZORCZYCH INNYCH SPółEK.
   USTAWA MIAłA LICZNYCH KRYTYKóW. PRACE NAD JEJ ZMIANą NABRAłY TEMPA DOPIERO TERAZ. JAK PRZYZNAJE WICEMINISTER SKARBU TADEUSZ SOROKA JEDNYM Z POWODóW JEST NIEZGODNOść "USTAWY KOMINOWEJ" Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ. NIE POZWALA ONO BOWIEM OGRANICZAć ZAROBKóW PREZESóW FIRM.
   - CHCIELIBYśMY UCHYLIć OBECNą USTAWę. RESORT SKARBU PRZYGOTOWAł JUż ODPOWIEDNIE PROPOZYCJE, GOTOWY JEST TAKżE PROJEKT ROZPORZąDZENIA, KTóRE NA NOWO MA USTALIć ZASADY WYNAGRODZEń PREZESóW PAńSTWOWYCH FIRM. SEJM MóGłBY SIę ZAJąć TYM PROBLEMEM JUż NA PRZEłOMIE SIERPNIA I WRZEśNIA - WYJAśNIA WICEMINISTER.
   WYNAGRODZENIE PREZESóW WEDłUG NOWEGO ROZPORZąDZENIA SKłADAłOBY SIę Z TRZECH CZęśCI:
•  PODSTAWY - MOGłABY WYNIEść MAKSYMALNIE 10 KROTNOść śREDNIEJ PłACY KRAJOWEJ. JEDNAK NIE WSZYSCY PREZESI PAńSTWOWYCH FIRM MIELIBY TAKą SAMA PODSTAWę. - TRUDNO ABY SZEF ZAKłADU ZATRUDNIAJąCEGO 20 OSóB ZARABIAł TYLE SAMO CO PREZES FIRMY, W KTóREJ JEST ZATRUDNIONYCH 2000 PRACOWNIKóW - MóWI SOROKA. WIELKOść PODSTAWY BYłABY M.IN. UZALEżNIONA OD LICZBY PRACOWNIKóW, PRZYCHODóW ORAZ ZNACZENIA FIRMY DLA KRAJOWEJ GOSPODARKI.
•  „ELEMENTU MOTYWACYJNEGO” - NA RAZIE NIE WIADOMO JAKą CZęść WYNAGRODZENIA MóGłBY STANOWIć. PRZYZNAWAłABY GO RADA NADZORCZA SPółKI W ZALEżNOśCI OD OSIąGNIęCIA ZAMIERZONYCH PLANóW ROZWOJU (RESTRUKTURYZACJI), WSKAźNIKóW EKONOMICZNYCH NP. ZWROT NA KAPITALE.
•  UDZIAłU W ZYSKU - RESORT SKARBU ZAłOżYł, żE MóGłBY PRZEKAZYWAć ZARZąDOM DO 2 PROC. ZYSKU ZAKłADU. WARUNKIEM WYPłATY BYłBY ZNACZNY WZROST WARTOśCI SPółKI.


Nr 75
X VERDANA">   SPOSóB WYKORZYSTANIA PRZEZ POLSKę BLISKO 13 MLD EURO UNIJNYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I SPóJNOśCI PRZYZNANYCH JEJ NA LATA 2004-2006 BęDZIE WAżNYM ARGUMENTEM W DEBACIE NAD PROPOZYCJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ, ABY DALEJ HOJNIE WSPIERAć UBOGIE UNIJNE KRAJE I REGIONY W LATACH 2007-2013.
   Z TAKIM PRZESłANIEM WYBIERA SIę DO POLSKI W NAJBLIżSZY PIąTEK KOMISARZ UE DS. POLITYKI REGIONALNEJ, FRANCUZ JACQUES BARROT.
   BARROT PRZYZNAł, żE NIEMCY, FRANCJA I INNE BOGATE KRAJE UNII NIEPOKOJą SIę MOżLIWOśCIą UCIECZKI SWOICH FIRM DO KRAJóW O NIżSZYCH PODATKACH, ALE ZAPEWNIł, żE POWIąZANIE WYSOKOśCI UNIJNYCH DOTACJI ZE STAWKą OPODATKOWANIA PRZEDSIęBIORSTW WE WSPIERANYM KRAJU JEST "NIEMOżLIWE Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA".
   BARROT PRZYZNAł, żE TAKI POMYSł POJAWIł SIę W DYSKUSJI MIęDZY URZęDNIKAMI KOMISJI NA NIżSZYM SZCZEBLU. ALE TOWARZYSZąCY MU RZECZNIK GILLES GANTELET ZAPEWNIł, żE IDEę Tę SZYBKO ODRZUCONO I "NIE DOTARłA NAWET NA SZCZEBEL SZEFóW GABINETóW, ANI TYM BARDZIEJ KOMISARZY".
   PODKREśLIł, żE ZANIM ZAPADNą DECYZJE O PRZYZNANIU POLSCE KILKAKROTNIE WIęKSZYCH SUM NA NASTęPNY OKRES BUDżETOWY, TRZEBA WYKAZAć, żE KRAJ ZACZął WłAśCIWIE WYKORZYSTYWAć 13 MLD EURO ZAREZERWOWANYCH DLAń NA LATA 2004-2006. TO PRZESZłO POłOWA FUNDUSZY PRZYSłUGUJąCYCH 10 NOWYM CZłONKOM UNII W TYM OKRESIE.


Nr 76
X VERDANA">JEDZIESZ DO STANóW? OD 9 SIERPNIA BęDZIESZ MUSIAł ZOSTAWIć W AMBASADZIE ODCISKI PALCóW.
   ZMIANę PROCEDURY PODYKTOWAłY WZGLęDY BEZPIECZEńSTWA - TłUMACZY AMBASADA USA W WARSZAWIE. KTO NIE DA ODCISKóW, NIE DOSTANIE WIZY. WIZY WYDANE WCZEśNIEJ ZACHOWUJą WAżNOść - NIE TRZEBA ICH PRZEDłUżAć.
   ODCISKI BęDą POBIERAć WłAśNIE TA AMBASADA I KONSULAT W KRAKOWIE. NIKT NIE BęDZIE DOTYKAć TUSZU, SKANER ODCZYTA LINIE PAPILARNE PALCóW WSKAZUJąCYCH OBU DłONI. CAłA OPERACJA POTRWA KILKA SEKUND. ODCISKóW NIE MUSZą ZOSTAWIAć DZIECI PONIżEJ 13 LAT, OSOBY STARSZE NIż 80 LAT ORAZ NIEKTóRZY PRACOWNICY RZąDóW INNYCH PAńSTW I ORGANIZACJI MIęDZYNARODOWYCH PODRóżUJąCY SłUżBOWO.
   ODCISKI PALCóW NIE BęDą UMIESZCZANE NA SAMYCH WIZACH - ZNAJDą SIę W ELEKTRONICZNEJ BAZIE DANYCH, DO KTóREJ MAJą DOSTęP URZęDNICY IMIGRACYJNI SPRAWDZAJąCY TOżSAMOść PODRóżNYCH NA PRZEJśCIACH GRANICZNYCH.
   JAK SIę WCZORAJ DOWIEDZIELIśMY W MSZ, POLSCY I AMERYKAńSCY DYPLOMACI NA OSTATNI GUZIK DOPINAJą POROZUMIENIE W SPRAWIA WPROWADZENIA AMERYKAńSKIEJ ODPRAWY JUż NA POLSKICH LOTNISKACH. ZDARZAłO SIę BOWIEM, żE POLACY Z WAżNYMI WIZAMI BYLI ODSYłANI DO POLSKI Z LOTNISK W STANACH - WSTęPNA KONTROLA W POLSCE MA TO OGRANICZYć.


Nr 77
X VERDANA">   DAWNIEJ 22 LIPCA NIE KOJARZYł SIę Z GOSPODARKą RYNKOWą I SWOBODą GOSPODARCZą, TERAZ TO SIę ZMIENI - STWIERDZIł W CZWARTEK PREZYDENT ALEKSANDER KWAśNIEWSKI, PODPISUJąC USTAWę O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ I PRZEPISY WPROWADZAJąCE Tę USTAWę.
   PODPISANIE USTAW MIAłO NIEZWYKłY CHARAKTER. PREZYDENT ZAPROSIł DO SWEGO PAłACU WIELU GOśCI, PREMIERA BELKę, WICEPREMIERA HAUSNERA, PRZEDSTAWICIELI SEJMU I SENATU ORAZ PRZEDSIęBIORCóW. - TO DLA PODKREśLENIA WAGI TEGO WYDARZENIA - TłUMACZYł PO PODPISANIU W BłYSKACH FLESZY OBU USTAW. - NOWE PRZEPISY Są ZNACZąCYM KROKIEM DO SWOBODY GOSPODARCZEJ I SZEROKO OTWIERAJą DRZWI DLA PRZEDSIęBIORCZOśCI W NASZYM KRAJU - MóWIł PREZYDENT. - MAM NADZIEJę, żE NOWE REGULACJE PRZYNIOSą JUż WKRóTCE WYMIERNE KORZYśCI POLSKIM FIRMOM, A CO ZA TYM IDZIE, CAłEJ NASZEJ GOSPODARCE - DODAł.
   PO CHWILI TłUMACZYł, żE DZIęKI NOWYM PRZEPISOM łATWIEJ BęDZIE URUCHOMIć DZIAłALNOść GOSPODARCZą. - WPROWADZENIE ZASADY "JEDNEGO OKIENKA" UPROśCI PROCEDURY REJESTRACJI FIRM - MóWIł PREZYDENT. WIęKSZOść FORMALNOśCI Z TYM ZWIąZANYCH BęDZIE MOżNA ZAłATWIć W JEDNYM URZęDZIE, W GMINIE. MAłO TEGO, WNIOSEK O REJESTRACJę MOżNA BęDZIE SKłADAć TAKżE DROGą ELEKTRONICZNą. W CIąGU KILKU LAT MA POWSTAć SKOMPUTERYZOWANA EWIDENCJA DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, W KTóREJ BęDZIE MOżNA ZNALEźć INFORMACJE O WSZYSTKICH PRZEDSIęBIORCACH. DOCELOWO EWIDENCJA MA BYć ZINTEGROWANA Z KRAJOWYM REJESTREM SąDOWYM, W KTóRYM REJESTRUJą SIę SPółKI.
   ZNIKNIE ZNACZNA CZęść ZEZWOLEń WYMAGANYCH PRZY PROWADZENIU NIEKTóRYCH RODZAJóW DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ. ZAMIAST TEGO WYSTARCZY WPIS PRZEDSIęBIORSTWA DO REJESTRU DZIAłALNOśCI REGULOWANEJ.
   ZMIENIą SIę ZASADY KONTROLI PRZEDSIęBIORSTW. POZA NIELICZNYMI WYJąTKAMI BęDZIE ZAKAZ PRZEPROWADZANIA W FIRMIE WIęCEJ NIż JEDNEJ KONTROLI JEDNOCZEśNIE. OGRANICZONO TEż CZAS TRWANIA KONTROLI. W MAłYCH FIRMACH NIE BęDZIE ONA MOGłA TRWAć DłUżEJ NIż W SUMIE CZTERY TYGODNIE W ROKU, W WIęKSZYCH NIE DłUżEJ NIż OSIEM TYGODNI W ROKU.
   BARDZO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA FIRM Są PRZEPISY DOTYCZąCE INTERPRETOWANIA PRAWA PODATKOWEGO PRZEZ URZęDY - TZW. WIążąCA INTERPRETACJA PRAWA. DOTYCHCZAS JEżELI FIRMA WYSTęPOWAłA O INTERPRETACJę I STOSOWAłA SIę DO NIEJ, A W TRAKCIE KONTROLI INSPEKTOR DOSZEDł DO WNIOSKU, żE BYłA ONA BłęDNA I FIRMA POWINNA ZAPłACIć PODATEK, TRZEBA BYłO PłACIć. FIRMę ZWALNIANO TYLKO OD ZAPłATY ODSETEK, A ZARZąD - OD ODPOWIEDZIALNOśCI KARNEJ. PO WEJśCIU W żYCIE PRZEPISóW O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ BęDZIE INACZEJ. FIRMA STOSUJąCA SIę DO INTERPRETACJI BęDZIE UWOLNIONA OD JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOśCI. URZąD SKARBOWY BęDZIE MIAł TRZY MIESIąCE NA WYDANIE INTERPRETACJI. JEżELI BęDZIE ONA DLA PODATNIKA NIEPOMYśLNA, TEN BęDZIE MóGł Ją ZASKARżYć DO IZBY SKARBOWEJ, A PóźNIEJ DO SąDU. WYSTęPUJąC O INTERPRETACJę W DANEJ SPRAWIE, PODATNIK BęDZIE PRZEDSTAWIAł SWóJ PUNKT WIDZENIA. JEśLI URZąD NIE "WYROBI SIę" Z WYDANIEM INTERPRETACJI W TERMINIE, PODATNIK BęDZIE MóGł POSTąPIć TAK, JAK PROPONOWAł WE WNIOSKU O INTERPRETACJę, A FISKUS NIE BęDZIE SIę MóGł DO TEGO PRZYCZEPIć.
   - BEZ KOBIET TO BY SIę NIE UDAłO - STWIERDZIł NA ZAKOńCZENIE UROCZYSTOśCI W PAłACU PREZYDENCKIM WICEPREMIER I MINISTER GOSPODARKI JERZY HAUSNER. I WRęCZYł BUKIETY KWIATóW WICEMINISTER GOSPODARKI MAłGORZACIE OKOńSKIEJ-ZAREMBIE, KTóRA Z RAMIENIA RZąDU PILOTOWAłA USTAWY, EWIE JANIK, POSłANCE SLD, KTóRA W SEJMIE PRZEWODNICZYłA PODKOMISJI DO SPRAW GOSPODARKI, ORAZ HENRYCE BOCHNIARZ, SZEFOWEJ POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCóW PRYWATNYCH, KTóRA W PRACACH NAD NOWYMI PRZEPISAMI REPREZENTOWAłA PRZEDSIęBIORCóW. HAUSNER DOSTAł OD PREZYDENTA PAMIąTKOWE EGZEMPLARZE USTAW.
   WIęKSZOść NOWYCH PRZEPISóW WEJDZIE W żYCIE 14 DNI PO OPUBLIKOWANIU W DZIENNIKU USTAW.


Nr 78
X VERDANA">   EURO KOSZTOWAłO W OSTATNICH DNIACH NAJMNIEJ OD DZIESIęCIU MIESIęCY, A DOLAR Aż OD PONAD PIęCIU LAT! ANALITYCY SPODZIEWAJą SIę, żE CENY TE MOGą JESZCZE SPAść. OD POCZąTKU MAJA ZłOTY UMOCNIł SIę WZGLęDEM EURO O 8 PROC., A WZGLęDEM DOLARA - O 12 PROC. 
   UMOCNIENIE TO JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZASłUGą PREMIERA MARKA BELKI - INWESTOROM WYSTARCZYłO JUż SAME JEGO POWOłANIE, NAWET BEZ WOTUM ZAUFANIA. ZłOTY SILNIE ZAREAGOWAł TEż NA PRZYJęCIE PRZEZ SEJM USTAWY O WALORYZACJI RENT I EMERYTUR W KSZTAłCIE, KTóRY ZAPEWNIA OSZCZęDNOśCI DLA BUDżETU. - USTAWA PRZESZłA DZIęKI GłOSOM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ. TO DOBRZE WRóżY KOLEJNYM USTAWOM Z PLANU HAUSNERA - MóWI MAREK WęGRZANOWSKI, ANALITYK WARSZAWSKIEJ GRUPY INWESTYCYJNEJ.
   TO BYłY CZYNNIKI STRICTE POLITYCZNE. - TERAZ NA ZNACZENIU ZYSKIWAć BęDZIE GOSPODARKA. W POLITYCE RACZEJ NIEWIELE SIę ZMIENI Z PUNKTU WIDZENIA GRACZY WALUTOWYCH. BELKA JEST PREMIEREM I NIM BęDZIE, KARUZELA NAZWISK W RZąDZIE JUż ICH TAK BARDZO NIE INTERESUJE. TERAZ WAżNIEJSZY BęDZIE PRZYSZłOROCZNY BUDżET, INFLACJA I REALIZACJA PLANU HAUSNERA - PRZYZNAJE PAWEł WOłCZYńSKI, SZEF DILERóW SOCIéTé GéNéRALE. - A KONDYCJA GOSPODARKI JEST DOBRA. W II KWARTALE BęDZIEMY MIEć OK. 6-PROC. WZROST PKB - ZGADZA SIę WęGRZANOWSKI. I CHOć SPODZIEWANY DALSZY WZROST INFLACJI BęDZIE PO CZęśCI NEGATYWNą KONSEKWENCJą WZROSTU GOSPODARCZEGO, TO INWESTORóW WCALE TO NIE ZNIECHęCA. - WZROST INFLACJI SPOTKA SIę Z REAKCJą RADY POLITYKI PIENIężNEJ, A WYżSZE STOPY PROCENTOWE TO JESZCZE BARDZIEJ OPłACALNE INWESTOWANIE W NASZą WALUTę I OBLIGACJE - DODAJE ANALITYK WGI.
   INWESTORZY JUż NA TE PODWYżKI CZEKAJą. TO WIDAć SZCZEGóLNIE PO PUBLIKACJI DANYCH, KTóRE DO TAKIEJ DECYZJI PRZYBLIżAJą. GDY GUS INFORMOWAł O WZROSTACH INFLACJI, ZłOTY OD RAZU SZEDł DO GóRY. - I WłAśNIE PODWYżKI, KTóRE NASTąPIą LATEM SPRAWIą, żE KURS EURO SPADNIE NAWET DO 4,37 Zł WE WRZEśNIU - PRZEWIDUJE ARKADIUSZ KRZEśNIAK, GłóWNY EKONOMISTA DEUTSCHE BANKU.


Nr 79
X VERDANA">   CZERWIEC BYł KOLEJNYM MIESIąCEM, W KTóRYM NIECO ZMNIEJSZYłO SIę BEZROBOCIE, ALE SYTUACJA NA RYNKU PRACY JEST NADAL NIEKORZYSTNA - UWAżA PREZES GUS TADEUSZ TOCZYńSKI. STOPA BEZROBOCIA WYNIOSłA W CZERWCU 19,5 PROC. TO ZALEDWIE O 0,1 PKT MNIEJ NIż W MAJU BR. I 0,2 PKT MNIEJ NIż W CZERWCU 2003 R.
   POMIMO SPADKU REJESTROWANEGO BEZROBOCIA NA RYNKU WCIąż JEST OGROMNA LICZBA LUDZI BEZ PRACY - W CZERWCU BYłO TO 3 MLN 71,2 TYS. OSóB, Z CZEGO PONAD 85 PROC. POZOSTAJE BEZ PRAWA DO ZASIłKU.
   W PORóWNANIU Z GRUDNIEM 2003 R. BEZROBOCIE SPADłO O 3,3 PROC. NAJBARDZIEJ WIDOCZNE JEST TO W WOJ. PODKARPACKIM - SPADEK O 6,6 PROC., OPOLSKIM I PODLASKIM - PO 6,1. NAJMNIEJSZY SPADEK BEZROBOCIA NASTąPIł W WOJ. MAZOWIECKIM - O 0,2 PROC., śLąSKIM - O 0,7 PROC. I śWIęTOKRZYSKIM - 0,8 PROC.
   NAJBARDZIEJ DOTKNIęTE BEZROBOCIEM REGIONY TO WOJ. WARMIńSKO - MAZURSKIE - 29,6 PROC, ZACHODNIOPOMORSKIE - 27,2, I LUBUSKIE - 26,6. STOSUNKOWO NAJLEPIEJ SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIę W WOJ. MAZOWIECKIM - 15,1 PROC., MAłOPOLSKIM - 15,6 PROC. I PODLASKIM - 16,1 PROC.
   PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH, NAJWIęKSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACę BYłO W OBSłUDZE NIERUCHOMOśCI I MAłYCH FIRM.


Nr 80
X VERDANA">   PRZECIęTNE MIESIęCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIęBIORSTW W PIERWSZYM PółROCZU TEGO ROKU WYNIOSłO 2 TYS. 387,98 Zł I BYłO O 5,1 PROC. WIęKSZE NIż PRZED ROKIEM - POINFORMOWAł W PIąTEK GUS.
   W ZWIąZKU ZE ZNACZNYM WZROSTEM CEN (M.IN. żYWNOśCI I TRANSPORTU O PONAD 7 PROC.) W DRUGIM KWARTALE PłACE REALNE ROSłY DUżO WOLNIEJ NIż W PIERWSZYM.
   NAJWYżSZY WZROST PłAC ODNOTOWANO W GóRNICTWIE I KOPALNICTWIE - 9,7 PROC., W PRZETWóRSTWIE PRZEMYSłOWYM - 5,7 PROC. ORAZ W HANDLU I NAPRAWACH - 5,4 PROC. NAJNIżSZY W OBSłUDZE NIERUCHOMOśCI I FIRM - 1,2 PROC. I TRANSPORCIE - 3,7 PROC.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.