informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 61 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 61
X VERDANA">   TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (TBS) BęDą MOGłY BUDOWAć CZYNSZóWKI ZA PIENIąDZE PRZYSZłYCH LOKATORóW. SEJM UCHWALIł W PIąTEK STOSOWNą NOWELIZACJę USTAWY O NIEKTóRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO.
   W ZAłOżENIU TBS-Y MAJą BUDOWAć MIESZKANIA NA WYNAJEM DLA NIEZAMOżNYCH RODZIN, KORZYSTAJąC W TYM CELU Z DOTOWANEGO PRZEZ BUDżET PAńSTWA KREDYTU Z KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO. TAKI KREDYT POKRYWA MAKSYMALNIE 70 PROC. KOSZTóW INWESTYCJI. RESZTę PIENIęDZY POWINNI WYłOżYć UDZIAłOWCY TBS-óW (Są NIMI NA OGół GMINY) LUB TZW. PARTYCYPANCI. TERAZ PARTYCYPANTEM NIE MOżE BYć PRZYSZłY LOKATOR, BO MIESZKANIE NIGDY NIE STANIE SIę JEGO WłASNOśCIą. ALE PONIEWAż TBS-Y DOść POWSZECHNIE OBCHODZą TEN ZAKAZ, RZąD ZAPROPONOWAł JEGO WYELIMINOWANIE. DLACZEGO? BY LOKATORZY PARTYCYPANCI MOGLI ODZYSKAć ZAINWESTOWANą W TBS GOTóWKę. ZGODNIE Z NOWELą, JEśLI ZREZYGNUJą Z MIESZKANIA W TBS, TEN ODDA IM PIENIąDZE NAJPóźNIEJ W CIąGU ROKU ODPOWIEDNIO ZWALORYZOWANE.


Nr 62
X VERDANA">   JESZCZE W TYM ROKU BęDZIE MOżNA ZAREJESTROWAć DOMENY INTERNETOWE O ROZSZERZENIU ".EU", POINFORMOWAł WłOSKI INSTYTUT INFORMATYKI (IIT).
   DOMENAMI ".EU" ZARZąDZAć BęDą INSTYTUCJE REJESTRUJąCE W BELGII, SZWECJI I WłAśNIE WłOSZECH. ADRESY BęDą PRZYZNAWANY TYM FIRMOM I OSOBOM, KTóRE ZGłOSZą SIę JAKO PIERWSZE.


Nr 63
X VERDANA">   MICHAEL DELL NIE JEST JUż PREZESEM DELLA JEDNEGO Z NAJWIęKSZYCH PRODUCENTóW KOMPUTERóW NA śWIECIE. JEGO MIEJSCE ZAJął W PIąTEK KEVIN ROLLINS, DOTYCHCZAS PREZYDENT I DYREKTOR FINANSOWY FIRMY.
   MICHAEL DELL, JEDEN Z NAJBOGATSZYCH LUDZI śWIATA, ZAłOżYł KONCERN DELL PRZED DWUDZIESTU LATY W POKOJU AKADEMIKA UNIWERSYTETU TEXAS. ROLLINS ZAJMIE SIę BIEżąCYM ZARZąDZENIEM FIRMą, A DELL JAKO SZEF RADY NADZORCZEJ BęDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA STRATEGIę KONCERNU.


Nr 64
X VERDANA">   "TRZY MILIONY POLAKóW GOTOWYCH OD ZARAZ PODJąć PRACę W UNII EUROPEJSKIEJ", "CZY GROZI NAM WZROST BEZROBOCIA SPOWODOWANY MIGRACJą ZE WSCHODU".
   TAKIE I PODOBNE TYTUłY STRASZYłY PRZED WZMOżONYMI MIGRACJAMI PRACOWNIKóW Z POLSKI, CZECH, WęGIER I POZOSTAłYCH KRAJóW, KTóRE WSTąPIłY DO WSPóLNOTY 1 MAJA 2004 R. NIE ULEGłY IM JEDYNIE DWA RZąDY - WIELKIEJ BRYTANII ORAZ IRLANDII. TRZECI KRAJ, KTóRY NIE WPROWADZIł OGRANICZEń - SZWECJA - ZROBIł TO NIE Z INICJATYWY RZąDU, LECZ PRZEMYśLANEJ I RACJONALNEJ DECYZJI PARLAMENTU.
   TO, CO DZIEJE SIę PO 1 MAJA 2004 R., JEST POTWIERDZENIEM WIELU PROGNOZ, KTóRE ZAKłADAłY BARDZO UMIARKOWANY WPłYW ROZSZERZENIA UE NA POZIOM MIGRACJI, A TYM SAMYM NA RYNKI PRACY PAńSTW CZłONKOWSKICH. OBSERWOWANE OBECNIE ZWIęKSZONE ZAINTERESOWANIE POSZUKIWANIEM PRACY W KRAJACH, KTóRE ZDECYDOWAłY SIę NIE WPROWADZAć OKRESóW PRZEJśCIOWYCH, JEST śWIETNIE OPISANE W LITERATURZE I NOSI NAZWę "GARBU MIGRACYJNEGO".
   ZJAWISKO TO POLEGA NA TYM, żE OSOBY, KTóRE DOWIADUJą SIę, żE W JAKIMś INNYM KRAJU JEST PRACA, I DO TEGO ZA DUżO WYżSZE WYNAGRODZENIE, CHCą SPRAWDZIć Tę INFORMACJę NA MIEJSCU. DLA ZDECYDOWANEJ WIęKSZOśCI POTENCJALNYCH EMIGRANTóW ZAROBKOWYCH WYJAZD W POSZUKIWANIU PRACY STAJE SIę JEDNAK WYCIECZKą KRAJOZNAWCZą.
   WIELU Z NICH ZAPOMINA, żE OTWARCIE RYNKU PRACY DAJE TYLKO MOżLIWOść POSZUKIWANIA I PODEJMOWANIA PRACY BEZ DYSKRYMINACJI, ALE NIE OZNACZA GWARANCJI ZNALEZIENIA ZATRUDNIENIA. NIESTETY, WIELU POLAKóW PRZEKONAłO SIę O TYM DOPIERO NA MIEJSCU, NIE WIERZąC INFORMACJOM O KONIECZNOśCI NAWIąZANIA KONTAKTU Z POTENCJALNYM PRACODAWCą JESZCZE W POLSCE, CO UMOżLIWIAJą M.IN. SERWISY INTERNETOWE, CHOCIAżBY UNIJNY SERWIS POśREDNICTWA PRACY - EURES.
   Z DANYCH MSZ WYNIKA, żE NA WYJAZD W POSZUKIWANIU PRACY W WIELKIEJ BRYTANII ZDECYDOWAłO SIę JESZCZE W MAJU OK. 15 TYS. POLAKóW. WIęKSZOść Z NICH JUż WRóCIłA, NIE ZNAJDUJąC ZATRUDNIENIA. BRAK DOśWIADCZENIA W PRACY ZA GRANICą I KONTAKTóW, WYGóROWANE OCZEKIWANIA DOTYCZąCE WYNAGRODZENIA, KOSZTY UTRZYMANIA I BRAK ZNAJOMOśCI JęZYKA - TO NAJCZęśCIEJ POJAWIAJąCE SIę POWODY POWROTóW.
   MIMO TO NALEżY OCZEKIWAć, żE LICZBA POLAKóW POSZUKUJąCYCH PRACY W WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII, SZWECJI WZROśNIE W NAJBLIżSZYCH MIESIąCACH, I TO Z DWóCH BARDZO PROSTYCH POWODóW. PO PIERWSZE, NA WYJAZD JAK CO ROKU BęDą SIę DECYDOWAć STUDENCI, KTóRZY SKOńCZYLI SESJę I POJAWIą SIę NA UCZELNIACH DOPIERO NA POCZąTKU PAźDZIERNIKA.
   PO DRUGIE, WZROST LICZBY MIEJSC PRACY SEZONOWEJ, KTóRA JEST W ZNACZNEJ MIERZE WYKONYWANA PRZEZ OBCOKRAJOWCóW (ZE WZGLęDU NA TE SAME CZYNNIKI LICZBA TA ZNACZąCO ZMALEJE W MIESIąCACH ZIMOWYCH). BęDą ONI JEDNAK WYKONYWAć TAK JAK DO TEJ PORY PRACE NAJPROSTSZE, NAJSłABIEJ PłATNE I TE, KTóRYCH NIE CHCą WYKONYWAć KRAJOWCY.


Nr 65
X VERDANA">   CO KILKA DNI POJAWIAJą SIę INFORMACJE O ARESZTOWANIACH OSZUSTóW DZIAłAJąCYCH NA INTERNETOWYCH AUKCJACH. ELEKTRONICZNE AUKCJE Są W POLSCE CORAZ POPULARNIEJSZE, ALE CORAZ POPULARNIEJSZE Są TEż PRóBY OSZUSTW. CZY NASZA POLICJA POTRAFI JUż śCIGAć TAKICH PRZESTęPCóW?
   - PO CO DZISIAJ OSZUST MA BIEGAć PO BAZARZE I NACIąGAć LUDZI? - PYTA RETORYCZNIE KOMISARZ Z WYDZIAłU WALKI Z PRZESTęPCZOśCIą GOSPODARCZą W KOMENDZIE WOJEWóDZKIEJ WE WROCłAWIU, FACHOWIEC OD PRZESTęPCZOśCI INTERNETOWEJ. - SIADA SOBIE W KAWIARENCE INTERNETOWEJ I ROBI TO SAMO W BIAłYCH RęKAWICZKACH. CORAZ WIęKSZA SKALA TAKICH PRZYPADKóW TO POCHODNA ROSNąCEJ POPULARNOśCI INTERNETU - MóWI.
   POLACY POLUBILI AUKCJE INTERNETOWE. TYLKO W PIERWSZYM PółROCZU ZA POśREDNICTWEM SERWISU ALLEGRO.PL, GDZIE OD LAT ZAWIERANA JEST LWIA CZęść WSZYSTKICH E-AUKCJI W POLSCE, SPRZEDANO TOWARY O WARTOśCI PONAD 357 MLN Zł. TO DWA RAZY WIęCEJ NIż W ANALOGICZNYM OKRESIE ROK TEMU. - ODSETEK NIEUCZCIWYCH TRANSAKCJI JEST U NAS MINIMALNY, 0,05 PROC. WSZYSTKICH ZAKOńCZONYCH AUKCJI. I NIE ZWIęKSZA SIę OD DAWNA - ZAPEWNIA BARTEK SZAMBELAN, RZECZNIK ALLEGRO.PL. NADKOMISARZ ROBERT KWIATKOWSKI, ZASTęPCA NACZELNIKA WYDZIAłU DS. WALKI Z PRZESTęPCZOśCIą GOSPODARCZą KOMENDY WOJEWóDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE: - LICZBA TRANSAKCJI NA AUKCJACH WZRASTA GWAłTOWNIE, WIęC TE Pół PROMILA OSZUSTW PRZEKłADA SIę NA CORAZ WIęCEJ NADUżYć.
   STATYSTYK NIE MA, ALE POLICZMY: OD STYCZNIA DO CZERWCA NA ALLEGRO.PL SFINALIZOWANO 3,06 MLN AUKCJI. Pół PROMILA NIEUCZCIWYCH AUKCJI TO 1530 PUłAPEK NA NAIWNYCH.
   MECHANIZM OSZUSTW NA AUKCJACH JEST ZAZWYCZAJ PODOBNY. KTOś WYSTAWIA NA LICYTACJę RZEKOMO POSIADANY TOWAR, INKASUJE OD ZWYCIęZCY PIENIąDZE (NAJCZęśCIEJ PRZELEWEM LUB ZA ZALICZENIEM), PO CZYM ROZPłYWA SIę WE MGLE. KLIENT ALBO NIE DOSTAJE NIC, ALBO PRZYPADKOWY SZMELC. W CZERWCU MIESZKANIEC ZDUńSKIEJ WOLI KUPIł NA AUKCJI RADIOMAGNETOFON. ZAPłACIł 815 Zł, PO CZYM ODEBRAł PRZESYłKę Z... CEGłą (OPISAł TO "DZIENNIK ŁóDZKI"). "CEGłA W PACZCE" JUż DAWNO STAłA SIę PRZYSłOWIOWYM OKREśLENIEM INTERNETOWEGO OSZUSTWA.


Nr 66
X VERDANA">   NIE BYłO W CHINACH BARDZIEJ OCZEKIWANEJ INFORMACJI, W DRUGIM KWARTALE GOSPODARKA NIECO ZWOLNIłA.MOżE UDA SIę łAGODNIE WYHAMOWAć WZROST I UNIKNąć PRZEGRZANIA?
   WZROST GOSPODARCZY W DRUGIM KWARTALE WYNIóSł 9,6 PROCENT. Aż TYLE, BO W TYM SAMYM OKRESIE UBIEGłEGO ROKU WYNIóSł 8,8 PROC I TYLKO TYLE, BO ZACHODNI ANALITYCY PROGNOZOWALI 11,5 PROC. - MOżE NIE DOJDZIE DO TWARDEGO LąDOWANIA - POWIEDZIAł EKONOMISTA Z BANKU JP MORGAN BEN SIMPFENDORFER.
   W CHINACH OD POCZąTKU ROKU TRWA WIELKA OPERACJA SCHłADZANIA GOSPODARKI, FIRMOWANA OSOBIśCIE PRZEZ PREMIERA WEN JIABAO. W 2003 R. WZROST SIęGNął 9,1 PROC., ALE TEN SUKCES ZANIEPOKOIł CHIńSKIE WłADZE. OKAZAłO SIę, żE 46 PROC WZROSTU W WZIęłO SIę Z INWESTYCJI W TRWAłE śRODKI PRODUKCJI. INACZEJ MóWIąC W CHINACH WYBUDOWANO ZA DUżO CEMENTOWNI, HUT ALUMINIUM, STALI, FABRYK SAMOCHODóW, A TEż OSIEDLI I PóL GOLFOWYCH.
   BOOM INWESTYCYJNY W GLOBALIZUJąCYCH SIę CHINACH SPRAWIł, żE POSZYBOWAłY śWIATOWE CENY CEMENTU, STALI, METALI KOLOROWYCH. NIE NADążA LATAMI NIEDOINWESTOWANA ENERGETYKA - żE TEGO LATA W PEKINIE I SZANGHAJU ROBOTNICY POSZLI NA TYDZIEń DO DWóCH TYGODNI DO DOMU Z POWODU PRZERW W DOSTAWIE PRąDU.
   INFLACJA ROCZNA W CZERWCU WZROSłA DO 5 PROC. - TO POZIOM PRZY KTóRYM BANK CENTRALNY OSTRZEGAł PRZED PODWYżKą STóP PROCENTOWYCH. JEDNAK W STOSUNKU DO MAJA, CENY SPADłY O 0,7 PROC., CO ODDALA ZAPOWIEDZI PODNIESIENIA STóP. GDYBY DO TEGO DOSZłO, WZROSłOBY ZADłUżENIE I TAK DEFICYTOWEGO SEKTORA PAńSTWOWEGO, KTóRY ZATRUDNIA 40 PROC. NIEROLNICZEJ SIłY ROBOCZEJ.
   INNE DANE EKONOMICZNE Są MNIEJ USPOKAJAJąCE. TYDZIEń TEMU POJAWIłA SIę WIADOMOść, żE ZAGRANICZNE INWESTYCJE NADAL PłYNą DO CHIN GORąCYM STRUMIENIEM. TYLKO W CZERWCU ZAINWESTOWANO W CHINACH KOLEJNE 8 MLD DOL, O 14 PROC. WIęCEJ NIż W TYM SAMYM MIESIąCU UB.R.
   SCHłADZANIE GOSPODARKI NIE BęDZIE TAK łATWE, JAK CHCIAłBY TEGO PEKIN. - PROBLEM POLEGA NA TYM, żE CHIńCZYCY, KTóRZY DYSPONUJą WIęKSZYMI PIENIęDZMI, CHCą JE INWESTOWAć. A TO OZNACZA SZYBSZY ROZWóJ GOSPODARKI - MóWI "GAZECIE" TERENCE LAU, JEDEN Z SZEFóW SZANGHAJSKIEGO BIURA FIRMY DORADCZEJ ERNST&YOUNG.
   DLACZEGO TAK SIę DZIEJE? DZIś ROSNąCE CENY OZNACZAJą, żE BIZNESMENOM NIE OPłACA SIę TRZYMAć PIENIęDZY W BANKACH - STOPY PROCENTOWE WYNOSZą NIE WIęCEJ NIż 2 PROC., STOPA INFLACJI JEST DWUKROTNIE WYżSZA. TO ZNACZY, żE WIęKSZOść NADWYżEK GOTóWKI W FIRMACH JEST NATYCHMIAST REINWESTOWANA - W NIERUCHOMOśCI, NOWE PRZEDSIęWZIęCIA, PRODUKCJę.


Nr 67
X VERDANA">   W NAJBLIżSZYM CZASIE POLSKI RYNEK NAJBARDZIEJ BęDZIE ABSORBOWAć INFLACJA. JEDNAK SILNY WZROST GOSPODARKI POPRAWI PERSPEKTYWY ZARóWNO W POLITYCE, JAK I W ODNIESIENIU DO DłUGU - OCENIAJą EKONOMIśCI MORGAN STANLEY (MS).
   W KWARTALNYM PRZEGLąDZIE NOWYCH RYNKóW ("EMD PERSPECTIVES") ANALITYCY BANKU NAPISALI, żE NBP NIE PRZEWIDZIAł TEGO, Iż SKUTKIEM AKCESJI DO UE BęDZIE Aż TAK SILNY WZROST ZAGRANICZNEGO POPYTU NA POLSKIE PRODUKTY żYWNOśCIOWE. ŻYWNOść STANOWI 27 PROC. KOSZYKA SłUżąCEGO DO OBLICZANIA INFLACJI SEKTORA KONSUMPCYJNEGO W POLSCE. WEDłUG ANALITYKóW MS, INFLACJA SIęGNIE 5,5 PROC. W LECIE, A NA KONIEC ROKU WYNIESIE NIECO POWYżEJ MAKSYMALNEGO PROGU CELU INFLACYJNEGO NBP, USTALONEGO NA 3,5 PROC. ICH ZDANIEM, JESIENIą NASTąPI OSłABIENIE PRESJI INFLACYJNEJ NIE TYLKO W POLSCE, ALE RóWNIEż W CAłYM REGIONIE, GłóWNIE W REAKCJI NA DOBRE żNIWA. "ŹRóDłEM WZROSTU PRESJI INFLACYJNEJ W POLSCE NIE JEST NADMIERNE ROZGRZANIE RYNKU WEWNęTRZNEGO. JUż TERAZ WIDAć, żE DYNAMIKA WZROSTU CEN ZWALNIA PO SPEKTAKULARNYM PRZEDAKCESYJNYM BOOMIE W I KWARTALE TEGO ROKU" - UWAżAJą ANALITYCY BANKU.
   MS NIE WYKLUCZA TEż PODWYżKI STóP O 50 PKT BAZOWYCH JESZCZE W LIPCU, ALE W DłUżSZEJ PERSPEKTYWIE BANK SPODZIEWA SIę POPRAWY KONDYCJI FISKALNEJ. "WZROST PKB POZOSTANIE NA TYLE SILNY, BY PRZYROST PRZYCHODóW BUDżETU PRZEKROCZYł ZNACZNIE PRZYJęTE ZAłOżENIA, A TYM SAMYM UśMIERZYł OBAWY RYNKU O KONDYCJę FISKALNą NAWET BEZ OSIąGNIęCIA POSTęPU W REALIZACJI PAKIETU REFORM WICEPREMIERA JERZEGO HAUSNERA" - SZACUJą ANALITYCY MS. "W WARUNKACH SILNEGO WZROSTU I ROSNąCYCH STóP PROCENTOWYCH OCZEKUJEMY DALSZEGO UMOCNIENIA ZłOTEGO, CO MOżE OKAZAć SIę WYSTARCZAJąCYM CZYNNIKIEM ZAPOBIEGAJąCYM PRZEKROCZENIU W TYM ROKU 55-PROC. POZIOMU DłUGU PUBLICZNEGO W STOSUNKU DO PKB" - WYJAśNILI.
   ANALITYCY MS SPODZIEWAJą SIę TEż NISKIEGO UJEMNEGO SALDA OBROTóW BIEżąCYCH NA KONIEC ROKU (PONIżEJ 2 PROC. PKB) I ZWIęKSZONEGO NAPłYWU ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOśREDNICH. NAJWIęKSZE RYZYKO W ODNIESIENIU DO POLSKI, BANK DOSTRZEGA W MOżLIWEJ NIEKORZYSTNEJ DECYZJI EUROSTATU DOTYCZąCEJ STOSOWANEJ W POLSCE METODOLOGII ZALICZANIA TRANSFERóW śRODKóW DO OFE JAKO ROZCHODóW BUDżETU, A NIE JAKO WYDATKóW.


Nr 68

X VERDANA">   TZW. KREDYT POLA MIAł ROZRUSZAć BUDOWNICTWO, A OKAZAł SIę NIEWYPAłEM. POMYSł CO Z TYM ZROBIć MA BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.
   POSłOWIE Z SEJMOWEJ KOMISJI INFRASTRUKTURY MIELI W CZWARTEK POSęPNE MINY. WYSłUCHALI SPRAWOZDANIA O REALIZACJI PROGRAMóW RZąDOWYCH, KTóRYMI ZARZąDZA BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. CHODZI M.IN. KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY, FUNDUSZ TERMOMODERNIZACYJNY ORAZ FUNDUSZ DOPłAT (MA DOPłACAć DO KREDYTóW MIESZKANIOWYCH O STAłYM OPROCENTOWANIU - TERAZ 6,5 PROC.). WłAśNIE TEN OSTATNI, W SYTUACJI, GDY STOPY RYNKOWE Są WYżSZE, MA FATALNE WYNIKI.
   JAK POINFORMOWAł BGK, NA TEN TZW. KREDYT POLA (OD NAZWISKA B. MINISTRA INFRASTRUKTURY) ZDECYDOWAłO SIę DO TEJ PORY ZALEDWIE 155 OSóB. W TYM SAMYM CZASIE BANKI UDZIELIłY GRUBO PONAD 100 TYS. KREDYTóW MIESZKANIOWYCH! DLACZEGO TAK MAłO OSóB WYBRAłO KREDYT RZąDOWY? BANKOWCY TłUMACZą TO TYM, żE POLACY WOLą KREDYTY O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ, BO - JAK SąDZą - BęDą ONE JESZCZE SPADAłY. POZA TYM KREDYT POLA JEST OBWAROWANY OGRANICZENIAMI. NP. NIE MOżNA GO ZACIąGNąć NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU WTóRNYM, NIE MOżNA PłACIć WYżSZYCH RAT ANI SPłACIć CZęśCI ZADłUżENIA. MOżNA JEDNORAZOWO SPłACIć CAłOść, TYLKO żE WTEDY TRZEBA ODDAć DO BUDżETU PIENIąDZE, KTóRE TEN WYłOżYł NA DOPłATY DO ODSETEK, ORAZ ZAPłACIć BANKOWI DODATKOWą PROWIZJę (OD 1,5 DO 6 PROC.).
   BGK TWIERDZI JEDNAK, żE Są TEż I INNE PRZYCZYNY. NP. MAłA LICZBA BANKóW UCZESTNICZąCYCH W PROGRAMIE. KREDYTU Z DOPłATą UDZIELA RAPTEM PIęć BANKóW, M.IN. BANK BPH I BANK ZACHODNI WBK. KREDYTU DO OFERTY NIE WłąCZYłO 16 BANKóW, M.IN. TAK DUżE JAK PKO BP, PEKAO SA CZY BGŻ. POWóD? ZBYT NISKI ZYSK DLA BANKóW W PORóWNANIU Z KOSZTAMI. BGK WYJAśNIA, żE MARżE BANKóW DLA ICH WłASNYCH KREDYTóW ZWYKLE SIęGAJą 2 PROC., TYMCZASEM W PRZYPADKU KREDYTU POLA USTAWA KAżE IM SIę ZADOWOLIć MARżą 1,5 PROC. BGK POSTULUJE WIęC NOWELIZACJę USTAWY MAJąCą ZWIęKSZYć ATRAKCJNOść KREDYTU. OPRóCZ PODWYżSZENIA MARżY BANKóW (DO 2 PROC.), TAKżE M.IN. POSZERZENIE KATALOGU CELóW, NA KTóRE TAKI KREDYT MOżE BYć UDZIELANY (NP. NA DROBNE REMONTY NIE WYMAGAJąCE POZWOLENIA BUDOWLANEGO) ORAZ OBNIżENIE DOLNEGO LIMITU OKRESU SPłATY Z 20 DO 10 LAT.
   - TO CIEKAWE PROPOZYCJE - PRZYZNAł W ROZMOWIE Z "GAZETą" WICEMINISTER INFRASTRUKTURY WIESłAW SZCZEPAńSKI. - SPRóBUJę PRZEKONAć DO NICH KIEROWNICTWO RESORTU - DODAł. RóWNOCZEśNIE SZCZEPAńSKI PRZYZNAł JEDNAK, żE TO NIE BęDZIE łATWE. PROBLEMEM Są OCZYWIśCIE PIENIąDZE. WPRAWDZIE DOPłATY DO ODSETEK Są BARDZO MAłE - DO KOńCA CZERWCA POCHłONęłY TYLKO 29,5 TYS. Zł, A W TYM SAMYM CZASIE NA KONCIE FUNDUSZU DOPłAT BYłO PONAD 33 MLN Zł. MIN. SZCZEPAńSKI OBAWIA SIę JEDNAK, żE WSKUTEK UATRAKCYJNIENIA KREDYTóW, LICZBA CHęTNYCH NA NIE MOGłABY SIę RADYKALNIE ZWIęKSZYć. TYMCZASEM PIENIąDZE Z FUNDUSZU RZąD PRZEZNACZYł NA WSPARCIE GMIN BUDUJąCYCH MIESZKANIA SOCJALNE DLA NAJUBOżSZYCH, NOCLEGOWNIE ORAZ DOMY DLA BEZDOMNYCH.        JEśLI BANKI BęDą MOGłY NA TYM KREDYCIE WIęCEJ ZAROBIć, PRZESTANą GO TRAKTOWAć PO MACOSZEMU - RADZI RZąDOWI BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.Nr 69
X VERDANA">   W PAźDZIERNIKU KILKA TYSIęCY STUDENTóW DOSTANIE ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE. PLASTIKOWE KARTY BęDą OTWIERAć DRZWI NA UCZELNI, UMOżLIWIAć ZAPłATę ZA BILET ZE ZNIżKą I WYPOżYCZENIE KSIążEK W BIBLIOTECE. MOżLIWE ZA TO, żE ZNIKNIE GłóWNY SYMBOL STUDIóW - INDEKS.
   MINISTERSTWO EDUKACJI ZATWIERDZIłO JEDNOLITY DLA CAłEGO KRAJU WZóR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI. ZDECYDOWAłY SIę JE WPROWADZIć JUż OD PAźDZIERNIKA UNIWERSYTETY W NAJWIęKSZYCH MIASTACH, M.IN. W WARSZAWIE, LUBLINIE, KRAKOWIE. - JEżELI NIE POJAWIą SIę WIęKSZE PRZESZKODY, W ROKU AKADEMICKIM 2005/06 BęDą OBOWIąZYWAłY JUż WSZęDZIE - ZAPOWIEDZIAł WICEMINISTER EDUKACJI TADEUSZ SZULC. - MOżLIWA JEST TEż LIKWIDACJA INDEKSóW. CHCą TEGO UCZELNIE, KTóRE WPROWADZIłY U SIEBIE ELEKTRONICZNą DOKUMENTACJę. INDEKSU WARTO JEDNAK BRONIć NIE TYLKO Z POWODóW HISTORYCZNYCH - STUDENT POWINIEN MIEć WłASNY DOKUMENT TOKU STUDIóW - UWAżA MINISTER SZULC.
   ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA PRZYPOMINA NOWE DOWODY OSOBISTE. NA ZIELONYM TLE JEST ZDJęCIE STUDENTA, JEGO DANE I WZóR PODPISU. JEDNA KARTA łąCZY FUNKCJE STAREJ TEKTUROWEJ LEGITYMACJI, KARTY BIBLIOTECZNEJ - UMOżLIWI STUDENTOM DOSTęP DO ZBIORóW I INNYCH UCZELNI W POLSCE - I KART OTWIERAJąCYCH DRZWI PRACOWNI ORAZ AKADEMIKóW. MINISTERIALNY PROJEKT PRZEWIDUJE, żE NOWą LEGITYMACJą STUDENCI BęDą PłACIć ZA KSERO, AKADEMIK, OBIAD W STOłóWCE ALBO BILET AUTOBUSOWY. - UCZELNIE MAJą MOżLIWOść PODPISYWANIA UMóW Z BANKAMI, WłADZAMI MIASTA, CENTRAMI HANDLOWYMI CZY FIRMAMI, DZIęKI CZEMU FUNKCJI NOWEJ LEGITYMACJI BęDZIE PRZYBYWAć - MóWI WICEMINISTER SZULC.
   UCZELNIE WPROWADZAJą NOWE LEGITYMACJE NA WłASNY KOSZT. SAME BęDą TEż MUSIAłY WYłONIć W PRZETARGU PRODUCENTóW KART I ELEKTRONICZNEGO OSPRZęTU. MEN ZDECYDOWAł JEDNAK, żE ZA NOWą LEGITYMACJę STUDENT NIE ZAPłACI WIęCEJ NIż 15 Zł.
   W KONSULTOWANYM TERAZ Z INNYMI RESORTAMI ROZPORZąDZENIU MEN ZAPISANO RóWNIEż, żE PRACE MAGISTERSKIE TRZEBA BęDZIE SKłADAć NA NOśNIKACH ELEKTRONICZNYCH. UłATWI TO KONTROLę, CZY PRACA W CAłOśCI LUB JEJ CZęść NIE JEST SKOPIOWANA Z INTERNETU.


Nr 70
X VERDANA">   - CENY PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ W CZERWCU WZROSłY O 9,2 PROC. W STOSUNKU DO CZERWCA 2003 R. LICZONE MIESIąC DO MIESIąCA W CZERWCU SPADłY O 0,2 PROC. - PODAł W PONIEDZIAłEK GUS.
   RYNEK SZACOWAł, żE WZROST CEN PRODUKCJI W UJęCIU ROCZNYM WYNIESIE 9,6 PROC., PRZY CZYM PROGNOZY WAHAłY SIę OD 8,4 PROC. DO 10,2 PROC.
   CENY W GóRNICTWIE I KOPALNICTWIE WZROSłY O 29,9 PROC. W PORóWNANIU DO CZERWCA 2003, A WOBEC MAJA 2004 ROKU SPADłY O 2,1 PROC.
   CENY W PRZEMYśLE PRZETWóRCZYM WZROSłY O 8,8 PROC. W UJęCIU ROCZNYM, A WOBEC MAJA 2004 ROKU SPADłY O 0,1 PROC.
   CENY WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIA W ENERGIę ELEKTRYCZNą, GAZ I WODę WZROSłY O 2,8 PROC. W STOSUNKU DO CZERWCA 2003 ROKU, NATOMIAST WOBEC MAJA TEGO ROKU NIE ZMIENIłY SIę.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.