informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 58 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 51
X VERDANA">   USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM JEST DLA WIELU INWESTORóW JAK... UWIERAJąCE BUTY. CZY ZANIEść JE DO SZEWCA, CZY WYMIENIć NA NOWE? DO KOńCA WRZEśNIA RZąD MA PODJąć DECYZJę W TEJ SPRAWIE.
   POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCóW PRYWATNYCH WOLAłABY TO DRUGIE ROZWIąZANIE. DECYDUJąCE SłOWO W TEJ SPRAWIE NALEżY JEDNAK DO RZąDU I PARLAMENTU. WICEMINISTER INFRASTRUKTURY WIESłAW SZCZEPAńSKI ZAPEWNIAł W śRODę POSłóW Z SEJMOWEJ KOMISJI GOSPODARKI, żE NAJPEWNIEJ POD KONIEC WRZEśNIA RZąD SKIERUJE DO SEJMU PROJEKT STOSOWNEJ NOWELIZACJI. PROBLEM W TYM, żE INACZEJ WYOBRAżA Ją SOBIE MINISTERSTWO GOSPODARKI (KTóRE IDZIE NA RęKę PRZEDSIęBIORCOM DOMAGAJąCYM SIę RADYKALNYCH ZMIAN), A INACZEJ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (KTóRE JESZCZE DO NIEDAWNA BRONIłO STATUS QUO I DOPUSZCZAłO JEDYNIE NIEWIELKą MODYFIKACJę PRZEPISóW).
   PRZEDSIęBIORCOM NAJBARDZIEJ DOSKWIERA OGRANICZENIE PRAWA WłASNOśCI GRUNTóW W SYTUACJI, GDY NOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ICH NIE OBEJMUJE. DODAJMY, żE JEST TO DZIś POWSZECHNE ZJAWISKO, BO W STYCZNIU WYGASłY STARE PLANY SPRZED 1995 R., A NOWYCH GMINY JESZCZE NIE UCHWALIłY. W TYM WYPADKU POZWOLENIE NA BUDOWę MOżE BYć WYDANE NA PODSTAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, O ILE INWESTOR SPEłNI KILKA WARUNKóW. NP. CO NAJMNIEJ JEDNA DZIAłKA SąSIEDNIA DOSTęPNA Z TEJ SAMEJ DROGI PUBLICZNEJ MUSI BYć ZABUDOWANA, A KOLEJNY BUDYNEK MA UWZGLęDNIAć Tę ZABUDOWę.
   WEDłUG RESORTU INFRASTRUKTURY, TA TZW. ZASADA SąSIEDZTWA MA CHRONIć łAD PRZESTRZENNY W NASZYM KRAJU. Z KOLEI KONFEDERACJA UWAżA, żE PRZEPISY DAJą URZęDNIKOM ZBYT DUżą SWOBODę I GROżą "MONOKULTURą PRZESTRZENNą". PONADTO NIE PRECYZUJą, CZY TEREN PO DRUGIEJ STRONY DROGI JEST TERENEM SąSIEDNIM, CZY NIE. TO NIE WSZYSTKO. NA PAT INWESTYCYJNY SKARżą SIę PRZEDSIęBIORCY Z GMIN GóRNICZYCH, BO NA TYCH TERENACH BEZ PLANU NIC NIE MOżNA ZBUDOWAć.
   MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UWAżA, żE TE PROBLEMY DA SIę ROZWIąZAć ZA POMOCą POPRAWEK, KTóRE DOPRECYZUJą PRZEPISY I ZDYSCYPLINUJą SAMORZąDY. NP. GMINOM GóRNICZYM NARZUCONY BYłBY DWULETNI TERMIN NA UCHWALENIE TZW. PLANóW OBOWIąZKOWYCH (PO TYM CZASIE MUSIAłYBY WYPłACAć ODSZKODOWANIA BLOKOWANYM INWESTOROM). RESORT NIE WYKLUCZA W PRZYSZłOśCI WIęKSZEJ ZMIAN, ALE - JAK ZASTRZEGA - DOPIERO PO PRZEANALIZOWANIU SKUTKóW USTAWY. TA ZAś DZIAłA ZALEDWIE OD ROKU.
   TYMCZASEM MINISTERSTWO GOSPODARKI DążY DO SZYBKICH I GłęBOKICH ZMIAN. - NASZYM CELEM JEST DOPROWADZENIE DO SYTUACJI, GDY INWESTOR BęDZIE ZNAł WSZYSTKIE OGRANICZENIA DOTYCZąCE TERENU PRZED PODJęCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ - PODKREśLAł WCZORAJ W SEJMIE STEFAN DRYGAS, WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOśCI W RESORCIE. RYSZARD KOWALSKI, EKSPERT POLSKIEJ KONFEDERACJA PRACODAWCóW PRYWATNYCH I RóWNOCZEśNIE PREZES ZWIąZKU PRACODAWCóW-PRODUCENTóW MATERIAłóW DLA BUDOWNICTWA WYJAśNIA, żE DZIś INWESTOR MUSI ANGAżOWAć CZAS I PIENIąDZE (M.IN. NA KONCEPCJę ARCHITEKTONICZNą BUDOWLI) NIE MAJąC GWARANCJI, żE DOSTANIE ZGODę NA PLANOWANą INWESTYCJę.
   CO PROPONUJE MINISTERSTWO GOSPODARKI? GMINY MIAłYBY DWA LATA NA UCHWALENIE BARDZO OGóLNYCH TZW. PLANóW PRZEZNACZENIA, OBEJMUJąCYCH CAłE ICH OBSZARY. - DZIęKI TEMU OGRANICZENIE TERENU BYłOBY ZNANE, NIM JESZCZE POJAWI SIę INWESTOR - MóWI KOWALSKI. PLANY PRZEZNACZENIA MóWIłYBY JEDYNIE CO I GDZIE MOżNA WYBUDOWAć. NATOMIAST BARDZO SZCZEGółOWE WYTYCZNE ("JAK BUDOWAć") ZAWIERAłYBY - TAK JAK OBECNIE - PLANY MIEJSCOWE LUB - TO NOWOść! - GMINNE PRZEPISY URBANISTYCZNE.
   JESZCZE PRZEZ DWULETNI OKRES VACATIO LEGIS INWESTORóW OBOWIąZYWAłYBY OBECNE ZASADY (Z KONIECZNOśCIą UZYSKANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WłąCZNIE). GDYBY JEDNAK W TYM CZASIE GMINY NIE KIWNęłY PALCEM W SPRAWIE PLANóW, NA ICH TERENIE OBOWIąZYWAłABY CAłKOWITA BLOKADA INWESTYCJI. JEST TO JEDNAK MAłO PRAWDOPODOBNE, BO PRAWIE WSZYSTKIE GMINY MAJą JUż STUDIA UWARUNKOWAń I KIERUNKóW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. A TE - ZGODNIE Z PROJEKTEM - BęDZIE MOżNA W STOSUNKOWO PROSTY SPOSóB PRZEKSZTAłCIć W OWE PLANY PRZEZNACZENIA. PONADTO UCHWALONE DO TEGO CZASU SZCZEGółOWE PLANY MIEJSCOWE ZACHOWAłYBY WAżNOść I WóWCZAS TE PIERWSZE NIE BYłYBY WYMAGANE.
   KTóRY Z TYCH PROJEKTóW WYBIERZE RZąD? Z NASZYCH INFORMACJI WYNIKA, żE SPRAWA JEST JUż WłAśCIWIE PRZESąDZONA - MINISTERSTWA GOSPODARKI.


Nr 52
X VERDANA">   OSTATNIE, TRZECIE CZYTANIE KONTROWERSYJNYCH ZMIAN W USTAWIE O KOMORNIKACH SąDOWYCH I EGZEKUCJI PRZESUNIęTO ZE śRODY NA PIąTEK.
   NOWELIZACJA BUDZI SPRZECIW PRZEDSIęBIORCóW. CHODZI O ZAPIS, KTóRY POZWALA KOMORNIKOM UZALEżNIć WSZCZęCIE POSTęPOWANIA EGZEKUCYJNEGO OD WCZEśNIEJSZEGO ZAPłACENIA PRZEZ WIERZYCIELA 1. PROC. WARTOśCI WIERZYTELNOśCI (PODOBNA OPłATA ISTNIAłA DO KOńCA 2001 R.). WEDłUG AUTORóW NOWELIZACJI POPRAWI TO SPRAWNOść EGZEKUCJI SąDOWEJ. PRZEDSIęBIORCY UWAżAJą Z KOLEI, żE TE BEZZWROTNE ZALICZKI ZNACZNIE PODNIOSą KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ. MOGą NAWET DOPROWADZIć DO TEGO, żE KOMORNIKOM NIE BęDZIE ZALEżAłO NA SKUTECZNYCH DZIAłANIACH.
   ZDANIEM KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ ZMIANY W USTAWIE NIE ZWIęKSZą KOSZTóW EGZEKUCJI - TAK JAK DOTYCHCZAS BęDZIE JE PONOSIł DłUżNIK. "ZALICZKOWE" OPłATY Są POTRZEBNE, GDYż WZROSłY KOSZTY EGZEKUCJI. A śCIąGIECIE DłUGU LEżY W INTERESIE KOMORNIKA, BO TYLKO WTEDY MOżE ON LICZYć NA PEłNE WYNAGRODZENIE.
   Z KOLEI KRAJOWA RADA RADCóW PRAWNYCH OSTRZEGA, żE ZMIANY W USTAWIE ZMIERZAJą DO ZAPEWNIENIA KOMORNIKOM WYłąCZNOśCI NA OKREśLONYM REWIRZE, CO OGRANICZA WIERZYCIELOWI WYBóR KOMORNIKA.


Nr 53
X VERDANA">   TELEWIZJA INTERAKTYWNA, FILMY NA żąDANIE - DO KOńCA ROKU TELEFONIA DIALOG CHCE TESTOWAć TE USłUGI U CZęśCI ABONENTóW.
   WE WTOREK OPERATOR PODPISAł UMOWę Z FIRMą ATM GRUPA Z WROCłAWIA, JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH POLSKICH PRODUCENTóW TELEWIZYJNYCH. WSPółPRACA BęDZIE DOTYCZYć TWORZENIA OFERTY USłUG MULTIMEDIALNYCH. NA RAZIE NIE WIADOMO JESZCZE, KIEDY KLIENCI DIALOGU BęDą MOGLI ZAMóWIć PAKIET USłUG MULTIMEDIALNYCH TRIPLE PLAY. ILE BęDZIE KOSZTOWAć TA USłUGA? - NA PEWNO BęDZIE TANIEJ, NIż GDYBY KTOś CHCIAł PłACIć OSOBNO ZA KABLóWKę, WYPOżYCZENIE FILMóW I ABONAMENT TELEFONICZNY - MóWI PAWEł TOMYS, WICEPREZES DS. MARKETINGU I SPRZEDAżY W DIALOGU.
   OFERTA BęDZIE SKIEROWANA DO ABONENTóW, KTóRZY MAJą SZEROKOPASMOWY DOSTęP DO INTERNETU (W TECHNOLOGII DSL). NA RAZIE KORZYSTA Z NIEJ 1650 OSóB. - CHCEMY, żEBY DO KOńCA ROKU BYłO ICH 10 TYS. - MóWIą PREZESI DIALOGU.

•  DIALOG OBSłUGUJE PONAD 423 TYS. LINII I MA 78 TYS. INTERNAUTóW. JESZCZE W TYM MIESIąCU SPółKA ROZPOCZNIE TESTY PUNKTóW BEZPRZEWODOWEGO DOSTęPU DO INTERNETU W TECHNOLOGII WI-FI.


Nr 54
X VERDANA">   SPółKA INTERNETOWA GOOGLE OGłOSIłA WE WTOREK WIECZOREM, żE JEJ AKCJE BęDą NOTOWANE NA NOWOJORSKIEJ GIEłDZIE TECHNOLOGICZNEJ NASDAQ.
   ANALITYCY SPODZIEWALI SIę, żE GOOGLE WYBIERZE NAJWIęKSZą GIEłDę śWIATA NEW YORK STOCK EXCHANEGE (WARTOść RYNKOWA - 18 BLN DOL.). PUBLICZNA EMISJA AKCJI GOOGLE WYCENIANA JEST NA 2,7 MLD DOL. NA NASDAQ NOTOWANE Są M.IN. NAJBARDZIEJ ZNANE AMERYKAńSKIE SPółKI TECHNOLOGICZNE: INTEL, MICROSOFT I YAHOO!.


Nr 55
X VERDANA">   TAńSZY INTERNET SZEROKOPASMOWY WPROWADZIłA OD LIPCA UPC TELEWIZJA KABLOWA.
   UPC ROZSZERZYłO OFERTę INTERNETOWą O NOWY PAKIET CHELLO LIGHT. ZA 69 Zł MIESIęCZNIE ABONENCI OTRZYMUJą DOSTęP DO INTERNETU O MAKSYMALNYM TRANSFERZE 256 KB/S (DO TEJ PORY DOSTęPNE BYłY DWIE WERSJE USłUGI: CHELLO CLASSIC - 768 KB/S I CHELLO PLUS - 1 MB/S). Z USłUG UPC KORZYSTA OK. 500 TYS. ABONENTóW TELEWIZJI KABLOWEJ I OK. 33 TYS. UżYTKOWNIKóW INTERNETU.


Nr 56
X VERDANA">   SETKI LEGALNYCH ETATóW ZGłOSILI W ZIELONOGóRSKICH POśREDNIAKACH PRACODAWCY Z ANGLII I IRLANDII. SPRZąTACZKA MOżE ZAROBIć 4,5 TYS. PLUS ZAKWATEROWANIE, ALE CHęTNYCH BRAKUJE.
   PRYWATNE BIURO POśREDNICTWA PRACY W ZIELONEJ GóRZE ITC, ODDZIAł DUżEJ FIRMY POLSKO-BRYTYJSKIEJ, POSZUKUJE LUDZI DO OPIEKI NAD EMERYTAMI (PRZELOT, ZAKWATEROWANIE PLUS 1 TYS. FUNTóW BRUTTO), KUCHARZY (ZAKWATEROWANIE PLUS 900 FUNTóW), PIELęGNIAREK (KWATERA PLUS 900), BUDOWLAńCóW (KWATERA PLUS 800), SPRZąTACZEK (KWATERA PLUS 700) - W SUMIE PRAWIE 700 OFERT W 28 PROFESJACH. ŻADEN Z PRACODAWCóW NIE OFERUJE WYżYWIENIA, NA KTóRE TRZEBA WYDAć MINIMUM 120 FUNTóW MIESIęCZNIE.
   - POSZUKUJEMY OSóB W WIEKU 20-45 LAT. DOśWIADCZENIE ZAWODOWE NIE JEST KONIECZNE, JęZYK ANGIELSKI TRZEBA ZNAć "W STOPNIU KOMUNIKATYWNYM" - WYJAśNIA GRZEGORZ GWOźDZIAńSKI, DORADCA ZIELONOGóRSKIEGO BIURA.
   PRZED WYJAZDEM JEGO FIRMA ORGANIZUJE W POLSCE SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI - RęCZY ZA ICH WIARYGODNOść I POMAGA W ZAłATWIANIU FORMALNOśCI. PO POWROCIE POśREDNICZY W ODZYSKANIU PODATKóW.
   W LUBUSKIEM, MIMO SIęGAJąCEGO 27 PROC. BEZROBOCIA, BRAKUJE CHęTNYCH. ITC ROZSYłA OFERTY PO POWIATOWYCH URZęDACH PRACY BEZSKUTECZNIE.
   - MNIE SIę TO NIE OPłACA - WZRUSZA RAMIONAMI WALDEMAR, 38-LETNI BEZROBOTNY śLUSARZ. - TERAZ PRACUJę NA CZARNO U ROLNIKA W NIEMCZECH, ZARABIAM 3 EURO NA GODZINę I CO WEEKEND JESTEM W DOMU W ZIELONEJ GóRZE. OD JESIENI DO WIOSNY BęDę REMONTOWAł MIESZKANIA W BERLINIE, TEż NA CZARNO. MIESIęCZNIE WYCIąGAM 4 TYS. Zł NA RęKę, A DO TEGO MAM UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z POśREDNIAKA, TO PO CO MI SIę WłóCZYć PO śWIECIE. 
   PODOBNIE JEST W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM, SZCZEGóLNIE W PASIE PRZYGRANICZNYM. - LUDZIE LICZą ZAROBKI, ALE I KOSZTY UTRZYMANIA. WOLą PRACOWAć NIELEGALNIE W NIEMCZECH, NIż WYJEżDżAć GDZIEś DALEKO - WYJAśNIA DANUTA STRYBEL, WICEDYREKTOR WOJEWóDZKIEGO URZęDU PRACY W SZCZECINIE, KTóRY MA DZIś PRZESZłO 300 LEGALNYCH PROPOZYCJI PRACY NA WYSPACH BRYTYJSKICH.Nr 57
X VERDANA">   190 TYS. NIEPEłNOSPRAWNYCH STRACI PRACę - OSTRZEGAJą ZAKłADY PRACY CHRONIONEJ, KTóRYM ODEBRANO PRZYWILEJE. - PRZECIWNIE, WłAśNIE TERAZ BęDą CHęTNIE ZATRUDNIANI - RIPOSTUJE PRZEDSTAWICIEL RZąDU.
   SERIA ZMIAN PRAWNYCH ODEBRAłA FIRMOM ZATRUDNIAJąCYM NIEPEłNOSPRAWNYCH WIęKSZOść PRZYWILEJóW. NIE DOSTAJą JUż ZWROTóW ZAPłACONEGO PODATKU VAT, A DOTACJE DO PENSJI NIEPEłNOSPRAWNYCH PRACOWNIKóW OGRANICZONO DO RóżNICY MIęDZY KOSZTEM ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA ZDROWEGO I NIEPEłNOSPRAWNEGO NA TYM SAMYM STANOWISKU.
   - SYTUACJA JEST KATASTROFALNA - MóWI WłODZIMIERZ GUZICKI, PREZES POPON, DO KTóREGO NALEżY 600 ZPCH Z CAłEJ POLSKI. ORGANIZACJA DOSTAJE SYGNAłY OD ZAKłADóW W CAłEJ POLSCE, żE ZAMIERZAJą ZWALNIAć NIEPEłNOSPRAWNYCH.
   POPON PRZEPROWADZIł WśRóD SWOICH CZłONKóW ANKIETę. ODPOWIEDZIAłO NA NIą 55 ZAKłADóW ZATRUDNIAJąCYCH łąCZNIE 21,5 TYS. OSóB. Aż TRZY CZWARTE Z NICH ZAMIERZA W TYM ROKU ZWALNIAć NIEPEłNOSPRAWNYCH! A BLISKO JEDNA CZWARTA CHCE ZREZYGNOWAć W OGóLE ZE STATUSU ZAKłADU PRACY CHRONIONEJ.
   NIKT NIE WIE, JAK DOKłADNIE WYGLąDA SYTUACJA, BO DANE ZA PIERWSZE PółROCZE 2004 R. BęDą ZNANE DOPIERO ZA KILKA TYGODNI. UDAłO NAM SIę DOTRZEć DO DANYCH Z WOJEWóDZTWA łóDZKIEGO. OD POCZąTKU ROKU 14 Z 208 FIRM STRACIłO NA SKUTEK ZWOLNIEń STATUS ZPCH.
   UTRATę PRZYWILEJóW BOLEśNIE ODCZUłY SPółKI GIEłDOWE "Z BRANżY". W PIąTEK PROGNOZę ZYSKóW ODWOłAł IMPEL - NAJWIęKSZA POLSKA GRUPA ZAKłADóW PRACY CHRONIONEJ (8 TYS. NIEPEłNOSPRAWNYCH). GIEłDOWY KURS IMPELA SPADł OD PONIEDZIAłKU O POłOWę. SPADKI DOTKNęłY TEż INNE SPółKI - HOOP I SUWARY.
   WIęKSZOść TYCH FIRM ROZWAżA REZYGNACJę Z ZATRUDNIANIA NIEPEłNOSPRAWNYCH. JESZCZE ROK TEMU HOOP MIAł 1650 TAKICH PRACOWNIKóW . - TERAZ ZOSTAłO 600 OSóB - INFORMUJE ROBERT NICZEWSKI, RZECZNIK FIRMY. W 2003 R. SPółKA DOSTAłA 18 MLN Zł DOTACJI W ZWIąZKU ZE STATUTEM ZAKłADU PRACY CHRONIONEJ. ZARZąD SZACUJE, żE W TYM ROKU KWOTA TA WYNIESIE MAKSIMUM 4 MLN Zł.
   - ZMIANY W PRAWIE MIAłY JEDEN CEL: POMOC UDZIELANA ZAKłADOM PRACY CHRONIONEJ NIE MOżE BYć ZYSKIEM ICH WłAśCICIELI - UWAżA ADAM GWIAZDOWICZ, DYREKTOR BIURA PEłNOMOCNIKA RZąDU DS. OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH. - A TAK PRZEZ OSTATNIE LATA BYłO, CO NARUSZAłO ZASADę RóWNEJ KONKURENCJI. PROTESTOWALI WłAśCICIELE FIRM, KTóRE NIE MIAłY STATUSU ZPCH, I SłUSZNIE - DODAJE.
   ZDANIEM PEłNOMOCNIKA ZALETą NOWEGO SYSTEMU JEST TO, żE WłAśCICIELE ZPCH BęDą MUSIELI SIę ROZLICZYć Z PIENIęDZY OTRZYMANYCH OD PAńSTWA, UDOWODNIć, żE Z PUBLICZNYCH DOTACJI POKRYł PODWYżSZONE KOSZTY ZATRUDNIENIA NIEPEłNOSPRAWNYCH.
   - CO WIęCEJ, TAKą SAMą POMOC DOSTANIE WłAśCICIEL KAżDEJ FIRMY, BEZ WZGLęDU NA TO, CZY MA ONA STATUS ZPCH - MóWI GWIAZDOWICZ. - TO MOżE SPOWODOWAć, żE CZęść ZPCH BęDZIE ZWALNIAć NIEPEłNOSPRAWNYCH. ALE ZNAJDą PRACę GDZIE INDZIEJ, BO DZIęKI NOWEMU SYSTEMOWI BęDą CHęTNIE ZATRUDNIANI PRZEZ KAżDą FIRMę.


Nr 58
X VERDANA">   UżYTKOWNICY KOMUNIKATORóW INTERNETOWYCH AMERICA ONLINE, MICROSOFTU I YAHOO BęDą SIę MOGLI ZE SOBą POROZUMIEWAć. NA RAZIE TYLKO CI, KTóRZY ZA TO ZAPłACą.
   STOSOWNą UMOWę PODPISANO W CZWARTEK. ZAKłADA ONA, żE JUż W PRZYSZłYM ROKU SIECI TRZECH NAJPOPULARNIEJSZYCH NA śWIECIE KOMUNIKATORóW INTERNETOWYCH ZOSTANą POłąCZONE. NIESTETY, UMOWA DOTYCZY TYLKO FIRM, KTóRE WYKUPUJą LICENCJE NA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORóW. UżYTKOWNICY DARMOWYCH PROGRAMóW MSN MESSENGER, AOL INSTANT MESSENGER I YAHOO MESSENGER NADAL NIE BęDą MOGLI BEZPOśREDNIO SIę POROZUMIEWAć. SZACUJE SIę, żE Z TYCH PROGRAMóW KORZYSTA KILKASET MILIONóW OSóB NA CAłYM śWIECIE.
   POROZUMIEWANIE SIę ZA POMOCą RóżNYCH KOMUNIKATORóW BęDZIE MOżLIWE DZIęKI OPROGRAMOWANIU MICROSOFTU - LIVE COMMUNICATION SERVER, KTóRE POJAWI SIę NA RYNKU POD KONIEC ROKU. YAHOO I AOL OTRZYMAJą CZęść WPłYWóW Z JEGO SPRZEDAżY. NA POROZUMIENIE MIęDZY OPERATORAMI KOMUNIKATORóW MOCNO NACISKAłY BANKI - TO WłAśNIE TAM BARDZO CZęSTO KORZYSTA SIę Z KOMUNIKATORóW. JAK WYNIKA Z DANYCH FIRMY BADAWCZEJ OSTERMAN RESEARCH, 92 PROC. AMERYKAńSKICH FIRM WYKORZYSTUJE JE NA CO DZIEń.
   CZEMU FIRMY PłACą ZA USłUGę, KTóRą MOGą MIEć BEZPłATNIE? PłATNY SERWIS POZWALA śLEDZIć TO, CO ROBIą PRACOWNICY I ZAPISYWAć ICH KORESPONDENCJę. W TEN SPOSóB MOżNA MIEć PEWNOść, żE KOMUNIKATORY BęDą WYKORZYSTYWANE TYLKO W CELACH ZAWODOWYCH. KOMUNIKACJA W PłATNYM SERWISIE JEST TEż LEPIEJ ZABEZPIECZONA NIż W WERSJI DARMOWEJ.
   KOMUNIKATORY INTERNETOWE POZWALAJą NA PRZESYłANIE INFORMACJI TEKSTOWYCH W CZASIE RZECZYWISTYM I UWAżANE Są ZA JEDEN Z NAJSZYBSZYCH SPOSOBóW KOMUNIKACJI W INTERNECIE. JEST TO RóWNIEż JEDEN Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJąCYCH SIę RYNKóW INTERNETOWYCH. JEGO WARTOść W 2003 R. WZROSłA O 130 PROC. W SKALI ROKU, A W 2004 R. MA WZROSNąć O KOLEJNE 85 PROC. JAK SZACUJE FIRMA BADAWCZA FERRIS RESEARCH, W 2007 R. Z KOMUNIKATORóW BęDZIE KORZYSTAć OK. 182 MLN UżYTKOWNIKóW NA CAłYM śWIECIE.
   RYNEK KOMUNIKATORóW PRZYPOMINA BIBLIJą WIEżę BABEL: NIKT NIE MOżE SIę Z NIKIM DOGADAć. W 1999 R. MICROSOFT, BEZ POROZUMIENIA Z AOL-EM, UMOżLIWIł UżYTKOWNIKOM MSN MESSENGERA KOMUNIKOWANIE SIę Z OSOBAMI KORZYSTAJąCYMI Z AOL INSTANT MESSENGERA. AOL SZYBKO JEDNAK ZABLOKOWAł Tę USłUGę. JEDNAK W 2002 R. AOL PODJął WSPółPRACę Z APPLE - OPRACOWANY PRZEZ APPLE PROGRAM ICHAT DO ROZMóW I WIDEOKONFERENCJI KORZYSTA Z SIECI, DO KTóREJ PODłąCZENI Są UżYTKOWNICY PROGRAMU AOL INSTANT MESSENGER. W UBIEGłYM ROKU AOL POłąCZYł TEż SWOJą SIEć Z KOMUNIKATORAMI AGENCJI REUTERS.
   Z DANYCH FIRMY BADAWCZEJ COMSCORE MEDIA METRIX WYNIKA, żE LIDEREM W USA JEST AOL (54 MLN AKTYWNYCH UżYTKOWNIKóW), KTóRY WYPRZEDZA YAHOO (20 MLN) I MICROSOFT (17 MLN).
   W POLSCE NAJPOPULARNIEJSZYMI KOMUNIKATORAMI Są: GADU-GADU, ICQ, MSN MESSENGER I TLEN. LIDER RYNKU, POLSKI GADU-GADU, MA OK. 3,5 MLN AKTYWNYCH UżYTKOWNIKóW.


Nr 59
X VERDANA">   PORTUGALSKA FIRMA TINER OGłOSIłA W śRODę, żE ZAMIERZA ZAINWESTOWAć W POLSCE 50-60 MLN EURO. POCZąTKOWO MOWA BYłA O 42 MLN EURO, ALE FIRMA ZAREZERWOWAłA DZIAłKę SąSIADUJąCą Z JUż POSIADANą, I MA ZAMIAR ZAINWESTOWAć WIęCEJ.
   DZIAłKI TE ZNAJDUJą SIę W KąTACH WROCłAWSKICH, GDZIE TINER CHCE ZBUDOWAć CENTRUM DYSTRYBUCJI LOGISTYCZNEJ - CZTERY MAGAZYNY PO 22 TYS. METRóW KWADRATOWYCH. W CENTRUM ZATRUDNIENIE MA ZNALEźć 200 OSóB. POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA BęDZIE DZIERżAWIONA, TINER ZAMYKA JUż NEGOCJACJE NA TEN TEMAT Z RICHARD ELLIS I CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER. INWESTYCJA MA BYć ZAKOńCZONA W CIąGU DWóCH LAT.
   TINER CHCE TEż ZAINWESTOWAć W POLSCE W BUDOWę MIESZKAń (OGLąDA JUż TERENY BLISKO CENTRUM WARSZAWY), A W PRZYSZłOśCI TAKżE W CENTRA HANDLOWE. TINER ZDECYDOWAł SIę NA WEJśCIE DO POLSKI ZE WZGLęDU NA POTENCJAł RYNKU I PERSPEKTYWY ROZWOJU PO WEJśCIU DO UE. PLANUJE TEż OBECNOść W CZECHACH I NA WęGRZECH.


Nr 60
X VERDANA">   FRANCUSKI RZąD ZAPOWIADA WALKę Z PIRACTWEM INTERNETOWYM, POLEGAJąCYM NA BEZPłATNYM KOPIOWANIU Z INTERNETU FILMóW I MUZYKI. ROZWAżA WPROWADZENIE ZA PIRACTWO DOTKLIWYCH KAR.
   WALKę Z PIRACTWEM ZAPOWIEDZIELI MINISTROWIE GOSPODARKI, PRZEMYSłU I KULTURY, POPIERANI PRZEZ śRODOWISKO KULTURY ORAZ PRODUCENTóW MUZYCZNYCH I FILMOWYCH. WEDłUG OSTATNIO PRZEPROWADZONEGO SONDAżU, 38 PROC. FRANCUZóW GOTOWE JEST PłACIć ZA KOPIOWANIE MUZYKI Z INTERNETU. FRANCUSCY USTAWODAWCY ROZWAżAJą WPROWADZENIE ZA PIRACTWO 15 TYS. EURO GRZYWNY ORAZ KARY POZBAWIENIA WOLNOśCI DO DWóCH LAT. WEDłUG DANYCH ZA 2003 R., NA śWIECIE SKOPIOWANO Z INTERNETU 150 MLD UTWORóW MUZYCZNYCH, CZYLI TRZY RAZY WIęCEJ NIż SPRZEDANO NA PłYTACH KOMPAKTOWYCH. SZACUJE SIę, żE WE FRANCJI KAżDEGO DNIA MILION FILMóW JEST KOPIOWANYCH Z INTERNETU, CO PRZEWYżSZA PIęCIOKROTNIE SPRZEDAż DVD.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.