informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 75 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 41
X VERDANA">   CHINY DOłąCZAJą DO LISTY PAńSTWA, KTóRE WSZCZęłY LUB ZAPOWIEDZIAłY WSZCZęCIE POSTęPOWAń ANTYMONOPOLOWYCH PRZECIWKO AMERYKAńSKIEMU KONCERNOWI INFORMATYCZNEMU MICROSOFT.
   MICROSOFT, KTóRY OD LAT DOMINUJE NA śWIATOWYM RYNKU SYSTEMóW OPERACYJNYCH DLA KOMPUTERóW PC (DZIęKI SWOJEMU WINDOWS) - MOżE MóWIć O NAPRAWDę ZłEJ PASSIE. LEDWO ZDOłAł ZAKOńCZYć UGODOWO POSTęPOWANIE ANTYMONOPOLOWE W USA, GIGANTYCZNą KARę (497 MLN EURO) NAłOżYłA NA NIEGO KOMISJA EUROPEJSKA, A INNE śLEDZTWO W SPRAWIE EWENTUALNEGO ZłAMANIA PRAWA KONKURENCJI WSZCZęłY WłADZE JAPOńSKIE.
   TERAZ KłOPOTY SZYKUJą SIę NA KOLEJNYM, NIEZWYKLE WAżNYM RYNKU: W CHINACH. JAK POINFORMOWAł SPECJALISTYCZNY PORTAL "GLOBAL COMPETITION REVIEW", CHIńSKI URZąD DS. PRZEMYSłU I HANDLU (SAIC) OGłOSIł, Iż PODEJRZEWA MICROSOFT O NADUżYWANIE DOMINUJąCEJ POZYCJI NA RYNKU.
   CO PRAWDA W CHIńSKIM PRAWIE NIE MA JESZCZE USTAWY ANTYMONOPOLOWEJ (DOPIERO TRWAJą NAD NIą PRACE), ALE ZAPOWIEDź URZęDU OZNACZA, żE MOżE ON LADA MOMENT ROZPOCZąć POSTęPOWANIE PRZECIWKO AMERYKAńSKIEMU KONCERNOWI.


Nr 42
X VERDANA">   WRAZ Z WEJśCIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ PODROżAłO WIELE PRODUKTóW. NAJBARDZIEJ żYWNOść. I TO WłAśNIE WZROST CEN żYWNOśCI BęDZIE NAPęDZAł INFLACJę.
   PO 1 MAJA NAJBARDZIEJ WZROSłY W SKLEPACH CENY RYżU, MIęSA WOłOWEGO I BANANóW - WYNIKA Z PRZEDSTAWIONYCH WE WTOREK DANYCH NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. OD POłOWY KWIETNIA NBP WRAZ Z URZęDEM OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTóW I "GAZETą" "PILNOWAł CEN" - SPRAWDZAł, CZY PRODUCENCI NIE WYKORZYSTUJą WEJśCIA POLSKI DO UNII, BY BEZZASADNIE PODNOSIć CENY. NBP URUCHOMIł NAWET SPECJALNą INFOLINIę, NA KTóRą MOżNA BYłO ZGłASZAć PODEJRZENIA TAKICH NIEUZASADNIONYCH PODWYżEK. ZADZWONIłO NA NIą PONAD 8,7 TYS. OSóB Z SYGNAłAMI O WZROSTACH CEN (GłóWNIE CUKRU I PALIW).
   W REZULTACIE TEJ AKCJI NBP STWIERDZIł, żE NAJBARDZIEJ ZDROżAł RYż - OD POłOWY KWIETNIA DO KOńCA CZERWCA - A JEGO CENA SKOCZYłA Aż O 27,7 PROC. TA PODWYżKA TO EFEKT NASZEGO WEJśCIA DO UNII I WPROWADZENIA ZASAD WSPóLNEJ POLITYKI ROLNEJ. CO GORSZA, RYż BęDZIE NADAL DROżAł, BO NA PółKACH WCIąż STOI JESZCZE RYż Z IMPORTU "PRZEDUNIJNEGO", A WIęC TAńSZY. MOCNO ZDROżAłO TEż MIęSO WOłOWE I DROBIOWE, ALE TU PRZYCZYNą BYł GłóWNIE DUżY POPYT NA NIE W UNII (JEST TAńSZE NIż MIęSO Z ZACHODU).
   EKSPERCI NBP ZUPEłNIE NIE TRAFILI Z PROGNOZAMI CEN DROBIU I MASłA. TWIERDZILI, żE BęDą SPADAć, A TYMCZASEM WZROSłY I TO ZNACZNIE - W PRZYPADKU DROBIU SKOK BYł Aż 22-PROC., A W PRZYPADKU MASłA - O PONAD 13 PROC. POZA PRODUKTAMI żYWNOśCIOWYMI NAJBARDZIEJ ZDROżAłY MATERIAłY DO KONSERWACJI MIESZKAń I DOMóW (O 7,9 PROC.) I BENZYNA (14,3 PROC.). NA BENZYNę WPłYW MAJą WAHANIA CEN ROPY NA śWIATOWYCH RYNKACH WYWOłANE NIEPEWNOśCIą CO DO ROZWOJU SYTUACJI W IRAKU I NA BLISKIM WSCHODZIE. OSTATNIO DOSZłY DO TEGO OBAWY CO DO PRZYSZłOśCI ROSYJSKIEGO KONCERNU PALIWOWEGO JUKOS, KTóRY DOSTARCZA 0,5-0,8 PROC. śWIATOWEJ PRODUKCJI ROPY. (JUKOSOWI GROZI BANKRUCTWO, BO ROSYJSKIE WłADZE DOMAGAJą SIę OD NIEGO SPłATY PRAWIE 7 MLD ZALEGłYCH PODATKóW).
   ZNACZNIE MNIEJ SPEKTAKULARNE OD WZROSTóW CEN BYłY ZAPOWIADANE OBNIżKI CEN. NAJBARDZIEJ STANIAłY WYROBY SPIRYTUSOWE (O 3,1 PROC.), NATOMIAST SPRZęT AGD TYLKO O 0,7 PROC. ODZIEż POTANIAłA O 0,3 PROC., A WINA GRONOWE I PIWO O 0,5 PROC. WICEPREZES NBP KRZYSZTOF RYBIńSKI ZASTRZEGł, żE NIE WSZYSTKIE SPODZIEWANE RUCHY CEN JESZCZE SIę UJAWNIłY. WEDłUG NIEGO NA PRZEłOMIE TRZECIEGO I CZWARTEGO KWARTAłU NASTąPIą ISTOTNE OBNIżKI CEN ZBóż. TAKI EFEKT MA PRZYNIEść WPROWADZENIE ZASAD WSPóLNEJ POLITYKI ROLNEJ I PROGNOZOWANE DOBRE ZBIORY. JEśLI TAK SIę STANIE, POTANIEJą TEż WYROBY MąCZNE ORAZ PASZE (A WIęC TAKżE MIęSO DROBIOWE).


Nr 43
X VERDANA">   WIELKA BRYTANIA, HISZPANIA I CZECHY TO NASI PRZYJACIELE W ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ. NIECHęTNE NAM Są PRZEDE WSZYSTKIM NIEMCY, FRANCJA I AUSTRIA.TAK WEDłUG SONDAżU TRZECH - PRZEPROWADZONEGO PRZEZ CBOS DLA "GAZETY", TVN I RADIA ZET - WIDZIMY MIEJSCE POLSKI W RELACJACH Z INNYMI KRAJAMI UNII.
   WIęKSZOść KRAJóW UE MA DO POLSKI STOSUNEK PRZYCHYLNY - UWAżAJą PYTANI PRZEZ CBOS. OCENY NEGATYWNE PRZEWAżYłY NAD POZYTYWNYMI TYLKO W PRZYPADKU DZIEWIęCIU PAńSTW: NIEMIEC, FRANCJI, AUSTRII - ZNACZąCO; CYPRU, ESTONII, LUKSEMBURGA, ŁOTWY, MALTY I SłOWENII - MINIMALNIE.
   O TYM, JAK OCENIAMY STOSUNEK PAńSTW UNII DO NAS, W NAJWIęKSZYM STOPNIU DECYDUJE WYKSZTAłCENIE. ZNAKOMICIE POKAZUJą TO PRZYKłADY FRANCJI I NIEMIEC - IM WYżSZE WYKSZTAłCENIE BADANYCH, TYM CZęśCIEJ WSKAZYWALI, żE TE PAńSTWA Są POLSCE NIEPRZYJAZNE. LUDZIE, KTóRZY OGLąDAJą TELEWIZJę, CZYTAJą GAZETY, PAMIęTAJą ICH NIECHęć DO OTWORZENIA RYNKU PRACY, STOSUNEK DO KONSTYTUCJI EUROPEJSKIEJ CZY INTERWENCJI W IRAKU. ODWROTNIE JEST Z WIELKą BRYTANIą I SZWECJą, KTóRE POZWOLIłY POLAKOM NA LEGALNą PRACę OD NASZEGO WEJśCIA DO UNII - I ZYSKAłY W OCZACH LUDZI Z WYżSZYM WYKSZTAłCENIEM. WYKSZTAłCENIE SPRZYJA TEż ZDECYDOWANYM SąDOM - TYLKO 12 PROC. OSóB Z WYżSZYM WYKSZTAłCENIEM NIE WSKAZAłO ANI PRZYJAZNYCH, ANI NIECHęTNYCH POLSCE PAńSTW (A ZROBIłO TAK 40 PROC. LUDZI Z WYKSZTAłCENIEM PODSTAWOWYM).
   WIDAć, żE POLACY REAGUJą NA TO, CO SIę DZIEJE W POLITYCE ZAGRANICZNEJ. DLATEGO ZA PRZYJACIół UWAżAMY HISZPANIę I WIELKą BRYTANIę, CZYLI PAńSTWA, KTóRYM TEż NIE PODOBAł SIę PROJEKT KONSTYTUCJI UE, A NIEMCY I FRANCJę WIDZIMY JAKO KRAJE NAM NIECHęTNE. PAMIęTAMY SłOWA PREZYDENTA CHIRACA, KTóRY KAZAł NAM SIEDZIEć CICHO, PAMIęTAMY, żE FRANCJA I NIEMCY WBREW POLSCE PRZEFORSOWAłY ZMIANę TRAKTATU Z NICEI. CO CIEKAWE, SPOJRZENIE INTELIGENCJI JEST OSTRZEJSZE NIż PRZECIęTNEGO POLAKA - PONAD 60 PROC. OSóB Z WYżSZYM WYKSZTAłCENIEM WSKAZUJE NIEMCóW I FRANCJę JAKO KRAJE POLSCE NIECHęTNE. WARTO ZAUWAżYć, żE łATWIEJ JEST NAM WSKAZAć WROGóW NIż PRZYJACIół, CO W PEWNYM STOPNIU ODZWIERCIEDLA FAKTYCZNE POłOżENIE POLSKI WOBEC PARTNERóW Z UE.


Nr 44
X VERDANA">   KOSZT POBYTU NASZYCH WOJSK W IRAKU W 2004 R WYNIESIE 308 MLN Zł. TO NIEDUżO, BO 2,5 PROC. BUDżETU RESORTU OBRONY - POWIEDZIAł W CZWARTEK W SEJMIE SZEF MON JERZY SZMAJDZIńSKI. DODAł, żE POLSKA STRONA PłACI ZA SPRZęT, WYPOSAżENIE I KOSZTY OSOBOWE, A KOSZTY POBYTU, LOGISTYKI I TRANSPORTU PONOSZą USA.Nr 45
X VERDANA">   DEWELOPERZY ZACIERAJą RęCE. LICZą, żE PRZEZ CO NAJMNIEJ CZTERY LATA BęDZIE RóSł POPYT NA NOWE MIESZKANIA. SPECJALIśCI RYNKU TWIERDZą, żE TO TYLKO Pół PRAWDY.
   FIRMA REAS KONSULTING, KTóRA SPECJALIZUJE SIę W BADANIACH RYNKU NOWYCH MIESZKAń, OSTRZEGA W NAJNOWSZYM RAPORCIE, żE PODAż NOWYCH MIESZKAń W DUżYCH AGLOMERACJACH NAJPEWNIEJ PRZEZ DWA-TRZY LATA NIE BęDZIE ROSłA TAK SZYBKO JAK POPYT.
   DEWELOPERZY ZAREAGOWALI NA TEGOROCZNY SZAł ZAKUPOWY POLAKóW SPOWODOWANY STRACHEM, żE PO PRZYSTąPIENIU POLSKI DO UE MIESZKANIA PODROżEJą. RZUCILI SIę DO URZęDóW PO POZWOLENIA NA BUDOWę I PO CZTERECH MIESIąCACH Aż O 235 PROC. WZROSłA LICZBA OBJęTYCH NIMI MIESZKAń W PORóWNANIU Z UBIEGłYM ROKIEM.
   PAWEł SZTEJTER Z REAS KONSULTING TWIERDZI JEDNAK, żE RADOść MOżE POTRWAć KRóTKO, BO W SKUTEK WYGAśNIęCIA STARYCH PLANóW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCEDURY ZWIąZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWę Są - DO CZASU UCHWALENIA NOWYCH - O WIELE BARDZIEJ CZASOCHłONNE.
   WEDłUG REAS JESZCZE PRZEZ NAJBLIżSZE DZIESIęć LAT POLSKA "NIE BęDZIE DRUGą HISZPANIą". WIELU SPECJALISTóW WSKAZUJE TEN KRAJ, MAJąCY NIEMAL TYLE SAMO MIESZKAńCóW CO POLSKA, JAKO PRZYKłAD BUDOWLANEGO FENOMENU. POWSTAJE TAM ROCZNIE PRZESZłO 400 TYS. NOWYCH MIESZKAń. WPRAWDZIE WIELE Z NICH KUPUJą CUDZOZIEMCY (GłóWNIE OBYWATELE INNYCH KRAJóW UE), ALE MIMO TO OD HISZPANII DZIELI NAS PRZEPAść. PAWEł SZTEJTER PROGNOZUJE, żE DOPIERO PO 2010 R. LICZBA MIESZKAń ODDAWANYCH DO UżYTKU W NASZYM KRAJU PRZEKROCZY PUłAP 160-180 TYS. ROCZNIE.
   TYMCZASEM KONIUNKTURę NA RYNKU MIESZKANIOWYM WCIąż NAPęDZAJą KREDYTY. WICEPREZES FIRMY DEVELOPERSKIEJ MOSTOSTAL INVEST PIOTR SERETNY JEST PRZEKONANY, żE TEJ KONIUNKTURY NIE SCHłODZI NAWET NIEWIELKA PODWYżKA STóP PROCENTOWYCH. - JESTEśMY POKOLENIEM SKAZANYM NA GWAłTOWNE INWESTYCJE - MóWI SERETNY. JEGO ZDANIEM KLIENTAMI DEWELOPERóW W WARSZAWIE I INNYCH MIASTACH W POLSCE PRZEżYWAJąCYCH ROZKWIT GOSPODARCZY BęDą PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE MIGRUJąCY W POSZUKIWANIU LEPSZEJ PRACY (SZACUJE SIę, żE TYLKO DO WARSZAWY PRZYBęDZIE W CIąGU NAJBLIżSZYCH TRZECH LAT PRZESZłO 200 TYS. OSóB) ORAZ CHCąCY POPRAWIć WARUNKI MIESZKANIOWE (W TYM UCIEKAJąCY ZE ZDEWASTOWANYCH PRL-OWSKICH BLOKOWISK). PREZES SERETNY, PODOBNIE JAK ANALITYCY Z FIRMY REAS NIE MA WąTPLIWOśCI, żE TAM, GDZIE Są CHęTNI NA NOWE MIESZKANIA, NIEUCHRONNY JEST WZROST CEN. - CENY BęDą SZłY W GóRę TYM SZYBCIEJ, IM SKUTECZNIEJ URZęDY BęDą BLOKOWAć NOWE INWESTYCJE - MóWI PAWEł SZTEJTER. ALE PRZEWAGA POPYTU NAD PODAżą, TO NIEJEDYNA PRZYCZYNA EWENTUALNYCH PODWYżEK. GWAłTOWNIE DROżEJE ZIEMIA POD INWESTYCJE, ROSNą MARżE FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ HONORARIA ARCHITEKTóW.


Nr 46
X VERDANA">   NęKANA PROCESAMI JEDNA Z NAJBARDZIEJ DOCHODOWYCH FIRM śWIATA ZAPOWIADA WIELKą RESTRUKTURYZACJę. CIęCIA BęDą, ALE PRACY NIKT NIE STRACI - ZAPEWNIA PREZES KONCERNU.
   NAJWAżNIEJSZE INFORMACJE W MICROSOFCIE PRZEKAZUJE SIę ZA POMOCą OKóLNIKóW. W TAKIEJ WłAśNIE FORMIE STEVE BALLMER, PREZES MICROSOFTU, OGłOSIł WE WTOREK PRACOWNIKOM PLAN RESTRUKTURYZACJI KONCERNU. MICROSOFT CHCE - BEZ MASOWYCH ZWOLNIEń - OBNIżYć KOSZTY O MILIARD DOLARóW. BALLMER OBIECAł TAKżE WYPUSZCZANIE CORAZ BARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRODUKTóW, ABY POBUDZIć SPRZEDAż I KURS AKCJI. W UBIEGłYM ROKU KOSZTY FUNKCJONOWANIA KONCERNU WYNIOSłY 18,97 MLD DOL. - PRAWIE 2,5 MLD WIęCEJ NIż ROK WCZEśNIEJ. CO GORSZA, KOSZTY ROSNą SZYBCIEJ NIż PRZYCHODY. CIęCIA MAJą DOTKNąć DZIAłY MARKETINGU, REKLAMY I OBSłUGI KLIENTóW. ZMNIEJSZY SIę TEż LICZBA PARTNERóW MICROSOFTU.


Nr 47

X VERDANA">   PIęć PRZYKAZAń DLA PRZEDSIęBIORCY, KTóRY MA W FIRMIE KONTROLę SKARBOWą.
   KONTROLA SKARBOWA JEST TRAKTOWANA PRZEZ WIELU PRZEDSIęBIORCóW JAKO NAJWIęKSZY DOPUST BOżY. LISTA FIRM, KTóRE INSPEKTORZY SKARBOWI NIEPOTRZEBNIE DOPROWADZILI DO BANKRUCTWA, JEST, NIESTETY, BARDZO DłUGA. WROCłAWSKIE JTT I OPISYWANY NIEDAWNO W "GAZECIE" ZIELONOGóRSKI ELTOR PO WIELOLETNIEJ MITRęDZE WYGRAłY SPRAWY W SąDZIE, ALE CO Z TEGO? MOGą WPRAWDZIE DOCHODZIć ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAńSTWA, ALE OZNACZA TO KOLEJNY KILKULETNI BóJ W SąDZIE. POWSTAłO NAWET STOWARZYSZENIE FIRM POSZKODOWANYCH PRZEZ FISKUSA.
   CZY PODATNIK JEST ZATEM ZUPEłNIE BEZRADNY? NIE DO KOńCA. DORADCY PODATKOWI WSKAZUJą, żE PRZEDE WSZYSTKIM NIE WOLNO ZASYPIAć GRUSZEK W POPIELE W TRAKCIE SAMEJ KONTROLI. PUBLIKUJEMY DZIś PIęć PRZYKAZAń KONTROLOWANEJ FIRMY OPRACOWANYCH PRZEZ DORADCóW Z ERNST & YOUNG.

I UDZIELAć PRECYZYJNYCH WYJAśNIEń.
   TO WYDAJE SIę DOść OCZYWISTE, ALE... - PAMIęTAJMY, żE PODATNIK NIE MA OBOWIąZKU DZIELENIA SIę CAłą SWOJą WIEDZą - MóWI JACEK KęDZIOR Z ZESPOłU DS. POSTęPOWAń PODATKOWYCH I SąDOWYCH FIRMY ERNST & YOUNG. - MUSI PRECYZYJNIE ODPOWIADAć NA PYTANIA. JEśLI INSPEKTOR żąDA FAKTURY, TO NIE MUSIMY DAWAć MU OD RAZU ZAłąCZNIKA DO NIEJ, A JEśLI żąDA JEDNEJ FAKTURY, TO NIE MUSIMY DAWAć MU CAłEGO SEGREGATORA - TłUMACZY DORADCA.


II STARANNIE MONITOROWAć PRZEBIEG KONTROLI.
   OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTóW Z INSPEKTOREM POWINNA WIEDZIEć, CZEGO żąDA INSPEKTOR, W JAKIM KIERUNKU IDZIE KONTROLA, CZY JEST TO RYZYKOWNE DLA FIRMY, CZY TEż NIE. - TO POZWALA ODPOWIEDNIO FORMUłOWAć STRATEGIę OBRONY I NIE DAć SIę ZASKOCZYć - TłUMACZY KęDZIOR. BARDZO WAżNE JEST BOWIEM WYPRACOWANIE WłAśCIWEGO SPOSOBU OBRONY NA MOżLIWIE WCZESNYM ETAPIE KONTROLI. DLACZEGO? JEżELI INSPEKTOR SPORZąDZI JUż PROTOKół, W KTóRYM STWIERDZI, żE "UDAłO MU SIę USTALIć TO I TO I W ZWIąZKU Z TYM FIRMA POWINNA ZAPłACIć TYLE I TYLE", TO NAWET JEśLI FIRMA PRZEDSTAWI ROZSąDNE KONTRARGUMENTY, KONTROLUJąCYM TRUDNO BęDZIE SIę WYCOFAć Z RAZ PRZYJęTEGO STANOWISKA. - PO PROSTU BęDą SIę NA NIM OKOPYWAć - OSTRZEGA DORADCA. - DLATEGO TAK WAżNE JEST, żEBY ARGUMENTY I DOWODY PRZEDSTAWIAć JUż W FAZIE PISANIA PROTOKOłU, A NIE PO JEGO UKOńCZENIU.

III TRZEBA BRAć AKTYWNY UDZIAł W CZYNNOśCIACH DOWODOWYCH

ORAZ

IV SWOJE STANOWISKO ZAWSZE NALEżY POPIERAć DOWODAMI.
   OSTATNIE, PIąTE PRZYKAZANIE JEST OCZYWISTE, CHOć NIE WSZYSCY O TYM PAMIęTAJą.

V NALEżY BYć śWIADOMYM NIE TYLKO SWOICH OBOWIąZKóW, ALE RóWNIEż PRAW.
   TO OZNACZA KONIECZNOść DOKłADNEGO PRZESTUDIOWANIA ORDYNACJI PODATKOWEJ I KORZYSTANIE Z NICH. NIEOBECNI I NIC NIEROBIąCY NIE MAJą RACJI.Nr 48
X VERDANA">   ROK I NIESPEłNA TRZY MIESIąCE ZAJęłO SERWISOWI INTERNETOWEMU ITUNES MUSIC STORE SPRZEDANIE 100 MLN UTWORóW.
   KEVIN BRITTEN Z HAYS W STANIE KANSAS, NABYWCA 100-MILIONOWEJ PIOSENKI, MOżE MóWIć O PRAWDZIWYM SZCZęśCIU: ZA 99 CENTóW - TYLE KOSZTUJE JEDEN UTWóR W ITUNES - DOSTANIE NAGRODY WARTE BLISKO 14 TYS. DOL.: KOMPUTER PRZENOśNY, ODTWARZACZ IPOD I KREDYT NA 10 TYS. DOL. W SKLEPIE ITUNES.
   WEDłUG BADAń NIELSEN SOUNDSCAN Z ITUNES MUSIC STORE POCHODZI 70 PROC. MUZYKI SPRZEDAWANEJ LEGALNIE PRZEZ INTERNET. DO PóJśCIA W śLADY APPLE'A - WłAśCICIELA SERWISU - PRZYMIERZAJą SIę CORAZ TO NOWI KONKURENCI.
   OD PAźDZIERNIKA DZIAłA SERWIS NAPSTER. JEDNAK OD Pół ROKU, KIEDY POINFORMOWAł O 5 MLN SPRZEDANYCH PIOSENEK, NIE CHWALI SIę WYNIKAMI. W CZERWCU SKLEP Z MUZYKą URUCHOMIł TEż KONCERN SONY. TAKżE MICROSOFT OD KILKU MIESIęCY ZAPOWIADA WEJśCIE NA RYNEK INTERNETOWEJ MUZYKI, ALE NIE PODAJE TERMINU.
   NAJBLIżEJ SKOPIOWANIA SUKCESU APPLE'A JEST CHYBA SONY, KTóRE CHCE ZASTOSOWAć PODOBNY PRZEPIS: WłASNY SKLEP MUZYCZNY I WłASNY ODTWARZACZ. APPLE NIE ZARABIA BOWIEM NA SPRZEDAżY MUZYKI (Z 99 CENTóW BLISKO 65 IDZIE DO KIESZENI WYTWóRNI), LECZ PRZEDE WSZYSTKIM NA SPRZEDAżY PRZENOśNYCH ODTWARZACZY MUZYCZNYCH IPOD.
   NA RAZIE POłOWA SPRZEDANYCH NA śWIECIE ODTWARZACZY TO WłAśNIE IPODY - SPRZEDANO JUż PONAD 4 MLN, CHOć NIE JEST TO URZąDZENIE TANIE (300-500 DOL.). APPLE - CHOć TO FIRMA O KOMPUTEROWYCH KORZENIACH - OSTATNIO SPRZEDAJE WIęCEJ IPODóW NIż KOMPUTERóW.
   O TYM, JAK ISTOTNY DLA STRATEGII APPLE'A JEST IPOD, NIECH śWIADCZY TO, żE DWAJ NAJWIęKSI PRODUCENCI ZABEZPIECZEń DLA PłYT CD - SUNCOMM INTERNATIONAL I MACROVISION - ZACZęLI WłAśNIE MODYFIKOWAć SWOJE TECHNOLOGIE TAK, BY DZIAłAłY RóWNIEż Z IPODEM.
   NA POCZąTKU ROKU APPLE ZAPREZENTOWAłO MNIEJSZY MODEL IPODA - MINI. ZAMIAST TWARDEGO DYSKU ZASTOSOWANO PAMIęć ZDOLNą POMIEśCIć NIE 5 CZY 10 TYS. UTWORóW, LECZ "TYLKO" 1 TYS. POPYT W USA PRZEKROCZYł NAJśMIELSZE OCZEKIWANIA I RESZTA śWIATA NA MINI MUSIAłA POCZEKAć PONAD Pół ROKU - POZA AMERYKą BęDZIE SPRZEDAWANY DOPIERO OD 24 LIPCA. IPODY MINI MOżNA BYłO WCZEśNIEJ KUPIć NA AUKCJACH INTERNETOWYCH, Z WIELOKROTNYM PRZEBICIEM. I SPRZEDAWAłY SIę NA PNIU.


Nr 49
X VERDANA">   MICROSOFT CHCE STAć SIę LIDEREM NA RYNKU WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. BRONIą MASOWEGO RAżENIA NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZNOWU OKAżE SIę SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS.
   JUż NA POCZąTKU ROKU BILL GATES, ZAłOżYCIEL I WSPółWłAśCICIEL MICROSOFTU ZAPOWIADAł, żE CHCE ZDETRONIZOWAć GOOGLE'A NA RYNKU WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. PIERWSZY KROK KONCERN Z REDMOND UCZYNIł TRZY MIESIąCE TEMU UDOSTęPNIAJąC MSN TOOLBAR - DODATEK DO PRZEGLąDARKI INTERNETOWEJ (TZW. PLUG-IN). W UBIEGłYM TYGODNIU RUSZYłA NOWA WERSJA WITRYNY INTERNETOWEJ MSN SEARCH. W TEN PROJEKT ZAINWESTOWANO CO NAJMNIEJ 100 MLN DOL., A PRACE TRWAłY ROK.
   CZEMU MICROSOFT CHCE ZDOMINOWAć RYNEK WYSZUKIWAREK? REKLAMY UMIESZCZANE PRZY WYNIKACH WYSZUKIWANIA Są JEDNYM Z NAJSZYBCIEJ ROSNąCYCH źRóDEł PRZYCHODóW FIRM INTERNETOWYCH. ANALITYCY SZACUJą, żE WARTOść PRZYCHODóW Z TEGO TYPU REKLAM W 2004 R. PRZEKROCZY 3 MLD DOL., A W 2005 R. SIęGNIE 4 MLD DOL. JAK WYNIKA Z BADAń COMSCORE NETWORKS W USA INTERNAUCI NAJCZęśCIEJ KORZYSTAJą Z GOOGLE (35 PROC.) I YAHOO (30 PROC.). MSN ZAJMUJE TRZECIE MIEJSCE OBSłUGUJąC 15 PROC. WSZYSTKICH WYSZUKIWAń. OBECNIE MICROSOFT KORZYSTA Z TECHNOLOGII YAHOO, JEDNAK DO KOńCA 2004 R. ZAMIERZA WYPUśCIć WłASNą WYSZUKIWARKę. ATUTEM KONCERNU JEST NAJCZęśCIEJ ODWIEDZANA WITRYNA W USA - MSN.COM, KTóRA MOżE SIę POCHWALIć OK. 100 MLN UNIKALNYCH UżYTKOWNIKóW.
   W MAJU FIRMA BADAWCZA VIVIDENCE OPUBLIKOWAłA RAPORT, Z KTóREGO WYNIKA, żE ABY ZWABIć UżYTKOWNIKóW, WARTO SKOPIOWAć ASCETYCZNY WYGLąD WYSZUKIWARKI GOOGLE. SERWIS PRAKTYCZNIE POZBAWIONY ELEMENTóW GRAFICZNYCH I BANERóW REKLAMOWYCH POSTRZEGANY JEST JAKO BARDZIEJ WIARYGODNY. NOWA STRONA MSN SEARCH DO ZłUDZENIA PRZYPOMINA GOOGLE. RóWNIEż YAHOO ZAMIERZA WPROWADZIć UBOżSZą GRAFICZNIE WERSJę.
   MICROSOFT POSTANOWIł TEż ZREZYGNOWAć Z KONTROWERSYJNEJ USłUGI ZWANEJ "PAID INCLUSION". ZA ODPOWIEDNIą OPłATą MOżNA BYłO UZYSKAć WYżSZE MIEJSCE W WYNIKACH WYSZUKIWANIA, CO PODKOPYWAłO WIARYGODNOść WYSZUKIWARKI. NA PODOBNY KROK ZDECYDOWAł SIę KILKA MIESIęCY TEMU GOOGLE. JEDYNIE YAHOO WCIąż POBIERA OPłATY ZA MIEJSCE W WYNIKACH WYSZUKIWANIA.
   ALE JAKOść WYSZUKIWARKI ZALEżY PRZEDE WSZYSTKIM OD WIELKOśCI BAZY ZINDEKSOWANYCH STRON INTERNETOWYCH I MECHANIZMU USTAWIAJąCEGO W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOśCI WYNIKI WYSZUKIWANIA. WYSZUKIWARKA GOOGLE ODWOłUJE SIę DO OK. 4 MLD ZINDEKSOWANYCH STRON A MSN SEARCH MA ICH NA RAZIE OK. 1 MLD. MECHANIZM WYSZUKIWANIA STOSOWANY PRZEZ GOOGLE UWAżANY JEST ZA JEDEN Z NAJLEPSZYCH. TO JAK DZIAłA OKRYTE JEST TAJEMNICą. WIADOMO TYLKO NP., żE POZYCJA STRONY W RANKINGU ZALEżY M.IN. OD TEGO ILE PROWADZI DO NIEJ ODNOśNIKóW Z INNYCH STRON.


Nr 50
X VERDANA">   113 MLN Zł - TYLE ZAKłAD UBEZPIECZEń SPOłECZNYCH CHCE WYDAć NA NOWą SIEDZIBę, KTóRA MA POWSTAć NA ŻOLIBORZU. A WSZYSTKO TO W SYTUACJI, GDY ZALEGA Z PRZEKAZANIEM 7 MLD Zł NA FUNDUSZE EMERYTALNE.
   PRZY UL. SZAMOCKIEJ, NIEOPODAL CMENTARZA WOJSKOWEGO NA POWąZKACH, MAJą STANąć DWA TRZYPIęTROWE BUDYNKI OBłOżONE żółTYM PIASKOWCEM. NIE BUDUJE SIę ICH Z MYśLą O PETENTACH, LECZ O URZęDNIKACH ZUS.
   DO WIęKSZEGO (18 TYS. M KW.) PRZEPROWADZI SIę CENTRALA (M.IN. GABINET PREZES ZUS ALEKSANDRY WIKTOROW), KTóRA DZIś ZNAJDUJE SIę W KILKU BUDYNKACH (W SUMIE 13 TYS. M KW.). W MNIEJSZYM (7 TYS. M KW.) URZąDZONY ZOSTANIE CENTRALNY OśRODEK OBLICZENIOWY. DZIś MIEśCI SIę W BIUROWCU TYPU "LIPSK" PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ. ZAJMUJE TAM 2,6 TYS. M KW.
   - NOWY OśRODEK OBLICZENIOWY JEST POTRZEBNY, BO W OBECNYM JUż NIE MIESZCZą SIę ANI LUDZIE, ANI SPRZęT - MóWI ANDRZEJ AUGUSTYNIAK, DYREKTOR OśRODKA. - BUDOWANO GO KILKANAśCIE LAT TEMU Z PRZEZNACZENIEM DLA 400 OSóB, TERAZ PRACUJE TU PONAD DWA RAZY TYLE.
   GDY CENTRUM OBLICZENIOWE PRZENIESIE SIę DO NOWEGO BIUROWCA, NA CZERNIAKOWSKIEJ POZOSTANIE... ZAPASOWY OśRODEK OBLICZENIOWY. - JEST KONIECZNY ZE WZGLęDóW BEZPIECZEńSTWA - TłUMACZY DYREKTOR AUGUSTYNIAK. Z KOLEI W POMIESZCZENIACH PO CENTRALI ZOSTANIE URZąDZONY NOWY ODDZIAł ZUS.
   ZUS SZACUJE, żE BUDOWA POCHłONIE OK. 113 MLN Zł (RAZEM Z KOSZTEM KUPNA TRZYHEKTAROWEJ DZIAłKI). BUDYNKI ZAPROJEKTOWALI ARCHITEKCI ZUS: JERZY SZCZEPANKIEWICZ, MAREK TYSZKA I PAWEł JANOWSKI.
   ZUS DECYDUJE SIę NA BUDOWę NOWEJ SIEDZIBY W SYTUACJI, GDY ZALEGA Z PRZEKAZANIEM SKłADEK NA KONTA W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH - MA OK. 7 MLD Zł DłUGU PLUS 2,5 MLD Zł ODSETEK.
   - ABSOLUTNIE NIE JEST TAK, żE WYDAJEMY PIENIąDZE NA SIEDZIBę, A PRZEZ TO OPóźNI SIę WYPłACANIE śWIADCZEń - ZAPRZECZA ALEKSANDRA BAłKOWSKA Z BIURA PRASOWEGO ZUS. - PIENIąDZE NA śWIADCZENIA POCHODZą Z FUNDUSZU UBEZPIECZEń SPOłECZNYCH, A OBA BUDYNKI POWSTANą ZE śRODKóW NA ADMINISTROWANIE ZUS-EM.
   W TYM ROKU NA SWOJE POTRZEBY ADMINISTRACYJNE: PłACE DLA URZęDNIKóW, BIEżąCE REMONTY, INWESTYCJE ITP. DOSTAł 2,8 MLD Zł - Aż O MILIARD WIęCEJ NIż W 2003 R. PODCZAS UCHWALANIA BUDżETU POSłOWIE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ZGłASZALI PROPOZYCJE, BY OBCIąć KOSZTA ADMINISTRACYJNE ZAKłADU O 400 ALBO CHOCIAż O 200 MLN Zł. ALE PREZES ZUS PRZEKONYWAłA, żE TO SPARALIżOWAłOBY PRACę ZAKłADU I STANOWIłOBY ZAGROżENIE DLA TERMINOWEGO WYPłACANIA śWIADCZEń. WTóROWAł JEJ WICEPREMIER JERZY HAUSNER: - Z TYCH PIENIęDZY ZUS NIE BęDZIE SOBIE STAWIAć LUKSUSOWYCH SIEDZIB. POTRZEBUJE 1,5 TYS. NOWYCH ETATóW, BO MA NOWE ZADANIA: ROZDZIAł RENT SOCJALNYCH, ZASIłKóW I śWIADCZEń PRZEDEMERYTALNYCH - ARGUMENTOWAł.
   ZUS WYPłACA EMERYTURY I RENTY BLISKO 7,2 MLN POLAKóW. MIESIęCZNIE WYDAJE NA TO OK. 7,8 MLD Zł


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.