informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 46 gości, oraz: aval
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 31
X VERDANA">   POLSKI BIZNES ZACHOWUJE SIę TAK, JAKBY CHINY W OGóLE NIE ISTNIAłY. W BIZNESOWEJ STOLICY CHIN - SZANGHAJU - DZIAłA 12 POLSKICH FIRM, Z CZEGO DZIESIęć TYLKO TU HANDLUJE. DLA PORóWNANIA, W MIEśCIE MIESZKA NA STAłE 4 TYS. NIEMIECKICH BIZNESMENóW.
   STOJąC NA PLACU LUDOWYM W CENTRUM SZANGHAJU, BIZNESOWEJ STOLICY CHIN, BEZ SPECJALNEGO WYSIłKU MOżNA NALICZYć PONAD 20 DRAPACZY CHMUR. LUKSUSOWE KILKUDZIESIęCIOPIęTROWE HOTELE, BIUROWCE ZE STALI I SZKłA I CZTEROPASMOWA AUTOSTRADA SąSIADUJą Z SIEDZIBą WłADZ MIASTA. TAM POWIEWA CZERWONA CHIńSKA FLAGA. A TO TYLKO JEDNA CZęść SZANGHAJU, STARSZE PUXI, W MNIEJSZYM STOPNIU ZAANEKTOWANE PRZEZ BIZNES. W LEżąCYM NA DRUGIM BRZEGU RZEKI PUDONG (SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA) BIUROWCóW JEST JESZCZE WIęCEJ - POWSTAłY W CIąGU OSTATNICH 15 LAT PRAKTYCZNIE OD ZERA.
   W UBIEGłYM ROKU W CHINACH ZAINWESTOWANO PONAD 53 MLD DOL. (NAJWIęCEJ NA śWIECIE). PAńSTWO ŚRODKA W RANKINGU INWESTYCYJNYM OECD ZEPCHNęłO NA DRUGIE MIEJSCE USA. W SAM SZANGHAJ OD POCZąTKU LAT 90. INWESTORZY WPOMPOWALI PONAD 50 MLD DOL.!
   CHINY ROZWIJAJą SIę W TEMPIE BLISKO 8 PROC. W SKALI ROKU OD POCZąTKU LAT 90. CZęść MIAST NOTUJE WZROST PKB NAWET O 20 PROC. W SKALI ROKU. SAM SZANGHAJ ROZWIJA SIę W TEMPIE 10 PROC.
   W TYM RAJU DLA PRZEDSIęBIORCóW DZIAłA ZALEDWIE 12 POLSKICH FIRM. Z NICH Aż DZIESIęć TYLKO IMPORTUJE Z CHIN ZA POMOCą SWYCH PRZEDSTAWICIELSTW.
   W SUMIE W UB.R. SPRZEDALIśMY DO SZANGHAJU I CZTERECH WSCHODNICH PROWINCJI CHIN TOWARY I USłUGI O WARTOśCI 43 MLN DOL. CAłA WARTOść SZANGHAJSKIEGO IMPORTU W TYM CZASIE SIęGNęłA 63,9 MLD DOL.
   RESZTA EUROPY JUż DAWNO TU JEST. - W SZANGHAJU NA STAłE MIESZKA PONAD 4 TYS. NIEMIECKICH BIZNESMENóW, KTóRZY DZIAłAJą NA CHIńSKIM RYNKU - MóWI "GAZECIE" BERND REITMEIER, SZEF DIHK, NIEMIECKIEJ IZBY HANDLOWO-PRZEMYSłOWEJ W SZANGHAJU. - W DODATKU KAżDEGO TYGODNIA TYLKO W SZANGHAJU MAMY MINIMUM DWIE PRZYNAJMNIEJ KILKUNASTOOSOBOWE DELEGACJE PRZEDSIęBIORCóW I WłADZ LOKALNYCH Z NIEMIEC.
   ZAGRANICZNE FIRMY DZIAłAJą TU NA SKALę DLA NAS NIEWYOBRAżALNą. NIEMIECKIE KONSORCJUM THYSSENKRUPP I SIEMENS ZBUDOWAłO W SZANGHAJU PIERWSZą NA śWIECIE KOLEJ MAGNETYCZNą (MAGLEV, PRZY WYDATNYM WSPARCIU NIEMIECKICH POLITYKóW), A VOLKSWAGEN PLANUJE W CHINACH DALSZE INWESTYCJE: ZAPOWIADA ULOKOWANIE 3 MLD EURO W NAJBLIżSZYCH KILKU LATACH. WIDAć EFEKTY TAKIEJ POLITYKI: NA ZATłOCZONYCH ULICACH SZANGHAJU TRZY CZWARTE ZAGRANICZNYCH SAMOCHODóW TO ALBO VW, ALBO AUDI. NIEMCY ZAPROJEKTOWALI TEż I WYPROMOWALI TOR FORMUłY 1 POD SZANGHAJEM (ODDANY DO UżYTKU W TYM ROKU).


Nr 32
X VERDANA">   AMERYKAńSKA FIRMA ACV INTERNATIONAL LLC PRZEDSTAWIłA OFICJALNIE PLAN BUDOWY W PRZYSZłYM ROKU PIERWSZEGO Z TRZECH CENTRóW ROZRYWKI W POLSCE.
   INWESTYCJA W KOSTRZYNIE NAD ODRą POCHłONIE 168 MLN DOLARóW I DA BEZPOśREDNIO 1600 MIEJSC PRACY. ALE WARUNKIEM JEJ REALIZACJI JEST POROZUMIENIE Z RZąDEM. REPREZENTUJąCY ACV INTERNATIONAL ANDRZEJ CIERZNIEWSKI ZAPOWIEDZIAł W PIąTEK, żE FIRMA JEST JUż ZDECYDOWANA NA INWESTYCJE W POLSCE, ALE WARUNKIEM ICH URUCHOMIENIA JEST NOWELIZACJA USTAWY O GRACH LOSOWYCH. - PIłECZKA LEżY PO STRONIE RZąDU. CHODZI O ZGODę NA UżYTKOWANIE PONAD 2 TYS AUTOMATóW DO GRY A TAKżE ZNIESIENIE ZAKAZU OTWIERANIA KASYN GRY W MIASTACH PONIżEJ 50 TYS. MIESZKAńCóW - MóWI CIERZNIEWSKI. MODLIN I KOSTRZYN, KTóRE WYBRALI AMERYKANIE MAJą MNIEJ MIESZKAńCóW. - PROJEKT PRZEDSIęWZIęCIA ZOSTAł ZłOżONY W PAńSTWOWEJ AGENCJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. WIEDZą O NIM TAKżE MINISTERSTWO FINANSóW I MINISTERSTWO GOSPODARKI - WYJAśNIł CIERZNIEWSKI. - INWESTORZY Są SPRAWDZENI I JEśLI RZąD POTRAKTUJE NAS POWAżNIE CHCEMY PIERWSZą łOPATę POD PIERWSZE CENTRUM ROZRYWKI WBIć W KOSTRZYNIE W CZERWCU 2005 R. BUDOWA KOMPLEKSU ROZRYWKOWEGO POTRWA OK. ROKU.
   KOSTRZYN MA BYć PIERWSZYM Z TRZECH CENTRóW ROZRYWKI OBOK MODLINA I WROCłAWIA WZNIESIONYCH PRZEZ AMERYKANóW. CAłą INWESTYCJę OSZACOWANO NA PONAD 600 MLN DOL. MA DAć BEZPOśREDNIO PONAD 4 TYS MIEJSC PRACY I WYGENEROWAć POśREDNIO ZATRUDNIENIE KOLEJNYCH 6 TYS OSóB.
   TRZY WIELKIE CENTRA ROZRYWKOWO-HANDLOWO-WYPOCZYNKOWE BęDą JEDYNą INWESTYCJA ACV W EUROPIE. WE WSZYSTKICH TRZECH JEDNą Z ATRAKCJI MA BYć WYBUDOWANA NA LICENCJI GEORGE'A LUCASA "ULICA CUDóW" - ZURBANIZOWANY TEREN Z WYSOKIMI "GOTYCKIMI" BUDOWLAMI Z RESTAURACJAMI, KASYNAMI, SKLEPAMI ITD., GDZIE PO ZMROKU ODBYWAć SIę BęDZIE SHOW śWIATłA, DźWIęKU, OGNIA I WODY.
   DO CZASU UZGODNIENIA POROZUMIENIA Z RZąDEM O ULGACH INWESTYCYJNYCH, KONCESJACH NA PROWADZENIE KASYN I AUTOMATóW DO GRY ACV INTERNATIONAL LLC PODPISZE Z SAMORZąDAMI I WłAśCICIELAMI GRUNTóW JEDYNIE LISTY INTENCYJNE.


Nr 33
X VERDANA">   PRACA NA CZARNO TO SPORY PROBLEM W NIEKTóRYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. POLSKA POD TYM WZGLęDEM NALEżY DO NIECHLUBNEJ CZOłóWKI, BO POLACY NIE UFAJą SWOJEMU PAńSTWU - UWAżA BRUKSELA.
   Z DANYCH ZA OSTATNIE LATA ZEBRANYCH PRZEZ KOMISJę EUROPEJSKą W 21 Z 25 PAńSTW (NIE MA WIARYGODNYCH STATYSTYK DLA HISZPANII, IRLANDII, LUKSEMBURGA I MALTY) WYNIKA, żE PRACA NA CZARNO, śWIADCZONA ZARóWNO PRZEZ OBYWATELI DANEGO KRAJU, JAK I PRZEZ NIELEGALNYCH IMIGRANTóW, MOżE DAWAć OD ZALEDWIE 1,5 PROC. PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO (W AUSTRII), DO NAWET PONAD 20 PROC. (W GRECJI).
   W POLSCE, WEDłUG OFICJALNIE UZYSKANYCH PRZEZ BRUKSELę STATYSTYK, ZJAWISKO TO DAJE OK. 14 PROC. NASZEGO BOGACTWA - TO OZNACZA, żE CO SIóDMA "WYTWORZONA" W NASZYM KRAJU ZłOTóWKA POCHODZI Z PRACY NA CZARNO. TE PIENIąDZE NIE ZASILAJą BUDżETU, BO PRACODAWCY I PRACOWNICY NIE PłACą OD TEGO PODATKóW. PRACUJąCY NA CZARNO NIE Są UBEZPIECZENI, A UZYSKIWANE W TEN SPOSóB DOCHODY NIE BęDą IM SIę LICZYć DO EMERYTURY.
   PODOBNIE ZATRWAżAJąCE W SKALI ROZMIARY PRACY NA CZARNO CO W POLSCE STWIERDZONO W TAKżE WE WłOSZECH I GRECJI, A Z NOWYCH PAńSTW - NA LITWIE, ŁOTWIE, WęGRZECH, SłOWACJI I W SłOWENII. Z NOWYCH PAńSTW UE NAJLEPIEJ JEST NA CYPRZE, GDZIE PRACA NA CZARNO DAJE TYLKO 4,2 PROC. PKB, A WIęC MNIEJ NIż WE FRANCJI CZY W NIEMCZECH.


Nr 34
X VERDANA">    OD 1 MAJA POLSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PONADNARODOWYCH KONCERNACH MAJą PEłNE PRAWO DELEGOWANIA SWOICH PRZEDSTAWICIELI DO EUROPEJSKICH RAD ZAKłADOWYCH (ERZ).
   ERZ POWOłANE ZOSTAłY UNIJNą DYREKTYWą JUż DZIESIęć LAT TEMU. BYł TO WSTęP DO TWORZENIA W UE INSTYTUCJI TZW. PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ, CZYLI UDZIAłU ZAłóG W ZARZąDZANIU PRZEDSIęBIORSTWEM. TO STARA IDEA, UGRUNTOWANA W WIELU KRAJACH EUROPEJSKICH, PRZEDE WSZYSTKIM W NIEMCZECH (W REPUBLICE WEIMARSKIEJ JUż W 1920 R. UCHWALONO USTAWę O RADACH ZAKłADOWYCH), AUSTRII ORAZ KRAJACH SKANDYNAWSKICH.
   DYREKTYWA O ERZ NAKAZUJE FIRMOM FUNKCJONUJąCYM NA TERENIE CO NAJMNIEJ DWóCH PAńSTW UE UMOżLIWIENIE PRACOWNIKOM POWOłANIA RADY ZAKłADOWEJ, W KTóREJ MOGą ZASIADAć PRZEDSTAWICIELE WSZYSTKICH FILII KONCERNU. CO DAJE ZAłOGOM TAKA RADA? Z POZORU NIEWIELE. TO "MIęKKA" FORMA PARTYCYPACJI, KTóRA NIE PRZEWIDUJE MOżLIWOśCI WSPółDECYDOWANIA PRZEZ PRACOWNIKóW. MAJą ONI JEDYNIE PRAWO DO INFORMACJI I KONSULTACJI.
   W PRAKTYCE WYGLąDA TO NASTęPUJąCO: ZARZąD FIRMY MA OBOWIąZEK CO NAJMNIEJ RAZ NA Pół ROKU SPOTKAć SIę Z RADą I PRZEDSTAWIć KLUCZOWE DLA PRZEDSIęBIORSTWA PRZYSZłE DECYZJE. PRZEDE WSZYSTKIM DOTYCZąCE PLANOWANYCH ZWOLNIEń BąDź INNYCH ZMIAN W ZATRUDNIENIU, TWORZENIA W RAMACH SPółKI NOWYCH ZAKłADóW BąDź ZAMYKANIA INNYCH, PRZENOSZENIA ICH, ZMIAN KIERUNKóW DZIAłALNOśCI, EWENTUALNYCH FUZJI LUB UPADłOśCI. RADA, PO ZAPOZNANIU SIę Z TAKą INFORMACJą, MA PRAWO DO WYDANIA SWOJEJ OPINII. I NIC POZA TYM. ERZ NIE MOżE PROTESTOWAć, OGłASZAć STRAJKóW ANI WCHODZIć W SPORY ZBIOROWE. TO ROLE TRADYCYJNIE PRZYPISANE ZWIąZKOM ZAWODOWYM.
   PO 1 MAJA WEJDZIE W żYCIE RóWNIEż USTAWA O ERZ, KTóRA NAKłADA NA POLSKIE PONADNARODOWE I FUNKCJONUJąCE W UE SPółKI OBOWIąZEK TWORZENIA RAD. PRZYNAJMNIEJ TEORETYCZNIE, BO TAKICH SPółEK NAJPRAWDOPODOBNIEJ W POLSCE JESZCZE NIE MA.
   UWAGA! ERZ TO DOPIERO WSTęP DO TWORZENIA KOLEJNYCH INSTYTUCJI PARTYCYPACYJNYCH. W KOLEJCE CZEKAJą BOWIEM DWIE KOLEJNE UNIJNE DYREKTYWY, KTóRE PAńSTWA CZłONKOWSKIE BęDą MUSIAłY ZAADAPTOWAć DO SWOJEGO PRAWA: •  O SPółCE EUROPEJSKIEJ - TO NOWY TYP FIRMY, KTóRA W ZAMIAN ZA ROZMAITE PREFERENCJE I UPRAWNIENIA BęDZIE ZOBLIGOWANA DO TWORZENIA RAD ZAKłADOWYCH O SZERSZYCH UPRAWNIENIACH NIż ERZ (ICH POZYCJA W SPółCE MA BYć ZBLIżONA DO FUNKCJONUJąCYCH W NIEMCZECH OD KILKUDZIESIęCIU LAT RAD ZAKłADOWYCH, KTóRE OPRóCZ INFORMACJI I KONSULTACJI MAJą PRAWO DO WSPółDECYDOWANIA O KWESTIACH SOCJALNYCH W PRZEDSIęBIORSTWIE ORAZ NORMACH BHP); •  O PRAWIE DO INFORMACJI I KONSULTACJI W KAżDYM śREDNIM I DUżYM PRZEDSIęBIORSTWIE FUNKCJONUJąCYM W CO NAJMNIEJ JEDNYM KRAJU UE (DYREKTYWA NIE MóWI WPROST, żE CHODZI TU O KOLEJNE RADY ZAKłADOWE, ALE W PRAKTYCE CHODZI TU O UMOżLIWIENIE POWSTAWANIA ANALOGICZNYCH DO ERZ RAD W KAżDYM, NIE TYLKO PONADNARODOWYM, PRZEDSIęBIORSTWIE).


Nr 35

X VERDANA">   JAK DOFINANSOWAć SZKOLENIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOłECZNEGO. TO NIESAMOWITA OKAZJA DLA POLSKICH PRZEDSIęBIORSTW, ABY ZA NIEWIELKIE PIENIąDZE WYSZKOLIć PRACOWNIKóW, WYSłAć ICH NA STAżE LUB STUDIA PODYPLOMOWE.
   ŚRODKAMI Z EFS NA SZKOLENIA ZARZąDZA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOśCI, ALE UWAGA - O GRANTY NIE MOGą UBIEGAć SIę BEZPOśREDNIO PRACODAWCY. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE MUSI ZłOżYć FIRMA SZKOLENIOWA, SZKOłA LUB INSTYTUT NAUKOWY, CZYLI INSTYTUCJA, KTóRA BęDZIE SZKOLIć PRACOWNIKóW.
   PARP MIAłA POD KONIEC CZERWCA OGłOSIć TERMIN SKłADANIA WNIOSKóW, NIE MOGłA TEGO ZROBIć WCZEśNIEJ, BO CZEKAłA NA ODPOWIEDNIE ROZPORZąDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. CZY TERMIN JUż JEST ZNANY?
   GRAżYNA GęSICKA, WICEPREZES PARP: - NIESTETY, NIC JESZCZE NIE WIADOMO. CAłY CZAS JEST AKTUALNY POWóD: BRAK NIEZBęDNYCH AKTóW PRAWNYCH. WSZYSTKIE Są WCIąż W UZGODNIENIACH MIęDZYRESORTOWYCH. W SUMIE BRAKUJE CHYBA Z SZEśCIU ROZPORZąDZEń I, CO NAJWAżNIEJSZE, USTAWY O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU. DLACZEGO TA USTAWA JEST TAKA WAżNA? BO REGULUJE DZIAłANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BLOKUJE INNE PRZEPISY WYKONAWCZE. NIE MOżEMY OGłOSIć TERMINU SKłADANIA WNIOSKóW O DOFINANSOWANIE SZKOLEń, BO NP. NIE MAMY PODSTAW PRAWNYCH DO PODPISYWANIA UMóW Z EWENTUALNYMI ZWYCIęZCAMI. I TAK DALEJ. KIEDY OGłOSIMY TERMIN? POWINNIśMY NA PRZEłOMIE CZERWCA I LIPCA, ALE TO TYLKO ODPOWIEDź POPRAWNA POLITYCZNIE. NIE WIEM, PRZYGOTOWANIE USTAWY TRWA ZWYKLE OD MIESIąCA DO TRZECH. ALE MAM NADZIEJę, żE W MINISTERSTWIE PRZYSPIESZą I ZROBIą WSZYSTKO, ABY JAK NAJSZYBCIEJ Tę SPRAWę SZCZęśLIWIE DOPROWADZIć DO KOńCA.Nr 36
X VERDANA">   ZWOLNIENIA NA WYSOKICH STANOWISKACH W WIRTUALNEJ POLSCE - PRACę STRACIł M.IN. DYREKTOR MARKETINGU I REKLAMY MICHAł DZIENISZ. ZWYKłA RESTRUKTURYZACJA CZY WYNIK GRY GRUP INTERESóW?
   W OSTATNICH DNIACH WYPOWIEDZENIA OTRZYMAłO SZEść OSóB, W TYM PIASTUJąCYCH W PORTALU ISTOTNE FUNKCJE MENEDżERSKIE. JAK WYNIKA Z NASZYCH INFORMACJI - ODCHODZą OSOBY KOJARZONE Z PREZESEM WP MARKIEM BORZESTOWSKIM. - TO JAKAś CZYSTKA - MóWI ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE SZEF MARKETINGU I REKLAMY (W SPółCE, KTóREJ PRZYCHODY OPIERAJą SIę NA REKLAMIE JEST TO JEDNO Z KLUCZOWYCH STANOWISK). - ZOSTAłEM ZWOLNIONY NIELEGALNIE POD ABSURDALNYMI ZARZUTAMI. BęDę SIę ODWOłYWAł W SąDZIE PRACY, A MOżE NAWET PRZEZ POWóDZTWO CYWILNE - ZAPOWIADA MICHAł DZIENISZ.
   WIRTUALNA POLSKA (WP) JEST OD KWIETNIA W STANIE UPADłOśCI, PIECZę NAD SPółKą SPRAWUJE WYZNACZONY PRZEZ SąD ZARZąDCA. NA PRZEJęCIE PRZEDSIęBIORSTWA W RAMACH POSTęPOWANIA UKłADOWEGO MAJą NADZIEJę TRZEJ OFERENCI - SPółKA ZWIąZANA Z TOMASZEM CZECHOWICZEM (Z FUNDUSZU MCI MANAGEMENT) I PREZESEM WP MARKIEM BORZESTOWSKIM, SPółKA MNIEJSZOśCIOWYCH UDZIAłOWCóW WP ORAZ FIRMA ZAłOżYCIELA WP LESZKA BOGDANOWICZA (ROZSTAł SIę Z PORTALEM W 1998 R).
   W WP (PONAD 80 PROC. AKCJI PORTALU NALEżY DO GRUPY TP SA) PRACUJE NADAL OKOłO 190 OSóB. OD POCZąTKU ROKU PERSONEL SPółKI ZMNIEJSZYł SIę O OKOłO 30 OSóB.


Nr 37
X VERDANA">   ZE 103 MLD DOLARóW W ZESZłYM ROKU DO 224 MLD DOLARóW W ROKU 2008 WZROśNIE WARTOść śWIATOWEGO RYNKU DOSTęPU DO INTERNETU I REKLAMY ONLINE - PROGNOZUJE FIRMA BADAWCZA PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC)
   ŚREDNIO CO ROKU RYNEK TEN BęDZIE RóSł W TEMPIE PRAWIE 17 PROC. ZA CZTERY LATA NAJWIęKSZY UDZIAł (99 MLD DOLARóW) BęDą W NIM MIAłY KRAJE REGIONU AZJI I PACYFIKU, GDZIE WYDATKI FIRM I LUDZI NA DOSTęP DO SIECI ORAZ WYDATKI REKLAMODAWCóW NA PROMOCJę W INTERNECIE BęDą WZRASTAć ZDECYDOWANIE NAJSZYBCIEJ. WARTOść RYNKU INTERNETOWEGO W EUROPIE, NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE WYNIESIE 72,2 MLD DOLARóW, A W USA (NAJWOLNIEJSZY WZROST ZE WZGLęDU NA NAJWIęKSZE NASYCENIE RYNKU) - 44,2 MLD DOLARóW.
   TAK PROGNOZUJą ANALITYCY FIRMY BADAWCZEJ PWC W OPUBLIKOWANYM WłAśNIE RAPORCIE „GLOBAL ENTERTAINMENT AND MEDIA OUTLOOK”. W REGIONIE EUROPEJSKIM AUTORZY RAPORTU PRZEWIDUJą: •  ROSNąCą KONKURENCJę MIęDZY FIRMAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, KTóRA SPOWODUJE OBNIżENIE CEN DOSTęPU I PRZYCIąGNIE DO INTERNETU NOWYCH UżYTKOWNIKóW; •  POPULARYZACJę DOSTęPU SZEROKOPASMOWEGO; •  POSTęPUJąCą STANDARYZACJę W DZIEDZINIE REKLAMY INTERNETOWEJ. OGóLNIE MóWIąC, TO WłAśNIE CORAZ POWSZECHNIEJSZY DOSTęP SZEROKOPASMOWY DO SIECI BęDZIE, ICH ZDANIEM, GłóWNYM MOTOREM WZROSTU RYNKU INTERNETOWEGO NIEMAL WE WSZYSTKICH REGIONACH śWIATA.
   KORZYSTNE Są PROGNOZY PWC DLA BRANżY REKLAMY W SIECI. - REKLAMA INTERNETOWA ODżYłA Z ZAPAśCI I WZROSłA MOCNO W 2003 R. ROSNąCA SPOłECZNOść INTERNETOWA, ZYSKUJąCY GWAłTOWNIE NA POPULARNOśCI DOSTęP SZEROKOPASMOWY I NOWE FORMY REKLAMY (LINKI SPONSOROWANE I ZAAWANSOWANE FORMY, TZW. RICH MEDIA) BęDą Ją DALEJ NAPęDZAć NA śWIECIE - CZYTAMY W RAPORCIE. W USA, NA NAJWIęKSZYM RYNKU E-REKLAMY, WYDATKI NA PROMOCJę ONLINE BęDą ROSłY śREDNIO 9,5 PROC. ROCZNIE, BY DOJść DO POZIOMU 11,4 MLD DOLARóW W 2004 R. W EUROPIE ZACHODNIEJ BęDZIE TO WTEDY 3,3 MLD DOLARóW.
   W POLSCE WARTOść RYNKU DOSTęPU I REKLAMY INTERNETOWEJ WZROśNIE Z ZESZłOROCZNYCH 725 MLN DOLARóW DO 1,37 MLD DOLARóW W 2008 R. - OCENIAJą ANALITYCY PWC. OZNACZA TO, żE PO ROSJI (ODPOWIEDNIO 2,2 MLD DOLARóW I 4,2 MLD DOLARóW) JESTEśMY I POZOSTANIEMY NAJWIęKSZYM RYNKIEM INTERNETOWYM W EUROPIE WSCHODNIEJ. LWIA CZęść Z TEJ KWOTY TO RYNEK DOSTęPU. NA REKLAMę ONLINE W POLSCE PRZYPADNIE W 2008 R. ZALEDWIE 40 MLN DOLARóW (CO JEDNAK ZAPEWNE I TAK BYłOBY DOBRą WIADOMOśCIą DLA NASZYCH FIRM INTERNETOWYCH).


Nr 38

X VERDANA">   RZąD JESZCZE SIę WAHA, CZY DOPUśCIć DO UWOLNIENIA CZYNSZóW W PRYWATNYCH KAMIENICACH JUż OD PRZYSZłEGO ROKU, CZY POCZEKAć Z TYM CZTERY LATA. JEDNAK ZWłOKA GROZI KOLEJNYM PROCESEM PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAłEM PRAW CZłOWIEKA.
   USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORóW ZAKłADA, żE 1 STYCZNIA 2005 R. WYGASNą OGRANICZENIA WYSOKOśCI CZYNSZóW. WóWCZAS W PRYWATNYCH KAMIENICACH Z LOKATORAMI Z TZW. KWATERUNKU ZAPANUJE WOLNY RYNEK (WłAśCICIELE TYCH DOMóW MIELI TO OBIECANE PRZEZ USTAWODAWCę 10 LAT TEMU). JEDNAK W śWIETLE INFORMACJI, KTóRE UZYSKALIśMY W PIąTEK W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY, TAKI SCENARIUSZ JEST MAłO PRAWDOPODOBNY.
   POSłOM Z SEJMOWEJ PODKOMISJI, KTóRA PRACUJE NAD RZąDOWYM PROJEKTEM NOWELIZACJI USTAWY, POZOSTAłA DO ROZSTRZYGNIęCIA JUż TYLKO JEDNA WąTPLIWOść: CZY UWOLNIć CZYNSZE OD 2005 R., CZY JESZCZE PRZEZ JAKIś CZAS JE REGLAMENTOWAć. DOWIEDZIELIśMY SIę, żE POSłOWIE CZEKAJą NA DECYZJę RZąDU W TEJ SPRAWIE. TYMCZASEM TEN MA TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA. PROJEKT NOWELIZACJI ZAKłADA NA RAZIE, żE DO KOńCA 2004 R. WłAśCICIELE - TAK JAK TERAZ - MIELIBY SAMODZIELNIE DECYDOWAć O WYSOKOśCI CZYNSZU W GRANICACH USTAWOWEGO PUłAPU 3 PROC. WARTOśCI ODTWORZENIOWEJ (CZYLI KOSZTóW BUDOWY). W NASTęPNYCH LATACH TEN PUłAP MIAłBY BYć STOPNIOWO PODNOSZONY - DO 4 PROC. WARTOśCI ODTWORZENIOWEJ LOKALU W 2008 R. I DOPIERO OD NASTęPNEGO ROKU - ZNIESIONY.
   DZIś W PRYWATNYCH CZYNSZóWKACH STAWKI SIęGAJą 6-7 Zł ZA M KW., A W WARSZAWIE PRZEKRACZAJą 10 Zł ZA METR. W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY OBAWIAJą SIę, żE DANIE WłAśCICIELOM WOLNEJ RęKI W USTALANIU ICH WYSOKOśCI SPOWODUJE LAWINOWE PODWYżKI.Nr 39
X VERDANA">   NA RYNKACH ZACHODNICH INTERNETOWE BIURA TURYSTYCZNE TO POTężNE FIRMY, SPRZEDAJąCE USłUGI ZA MILIARDY DOLARóW. W POLSCE Są TO WCIąż SPółKI NISZOWE, ALE WARTOść OBROTóW W TEJ BRANżY ROśNIE BARDZO SZYBKO. CZY TEGOROCZNY SEZON OKAżE SIę DLA NIEJ PRZEłOMOWY?
   WIZJE Z CZASóW INTERNETOWEGO BOOMU SPRZED PRAWIE Pół DEKADY, KIEDY TO PRZEZ SIEć PRóBOWANO SPRZEDAWAć NIEMAL WSZYSTKO, POSZłY W ROZSYPKę. NA PLACU BOJU POZOSTAłO JEDNAK KILKA DZIEDZIN E-BIZNESU, KTóRE RZECZYWIśCIE OKAZAłY SIę HITAMI. W TYM - BIURA PODRóżY ONLINE.
   FLAGOWA FIRMA TEJ BRANżY W USA - SERWIS EXPEDIA - WYMIENIANY JEST DZIś OBOK TAKICH MAREK JAK EBAY, AMAZON.COM, GOOGLE CZY YAHOO JAKO JEDEN Z WYGRANYCH NA NIEłATWYM RYNKU INTERNETOWYM. FIRMA STAłA CZWARTą CO DO WIELKOśCI AGENCJą TURYSTYCZNą W USA. KWARTALNIE SPRZEDAJE USłUGI ZA KILKA MILIARDóW DOLARóW.
   - BRANżA TURYSTYKI I PODRóżY SPRZEDAWANYCH ONLINE JEST DZIś NAWET W LEPSZEJ FORMIE NIż KIEDYś PROGNOZOWALIśMY - MóWI HENRY HARTEVELDT, ANALITYK FIRMY BADAWCZEJ FORRESTER. 
   MICHAł KACZOROWSKI, SZEF GDAńSKIEJ SPółKI WAKACJE.PL, JEDNEJ Z NAJSTARSZYCH POLSKICH FIRM TEJ BRANżY MóWI: - WZRASTA DOSTęPNOść INTERNETU I ZAUFANIE DO ZAKUPóW ONLINE. A NA KORZYść INTERNETOWYCH BIUR PODRóżY DZIAłAJą TERAZ DODATKOWO TRUDNOśCI TRADYCYJNYCH AGENCJI. DUżE KOSZTY PRACY I UTRZYMANIA LOKALI ORAZ WZROST OD 1 MAJA VAT-U OD PROWIZJI Z 7 PROC. DO 22 PROC. SPRAWIA, żE DZIAłALNOść WIELU TRADYCYJNYCH AGENCJI TURYSTYCZNYCH STAJE SIę NIEOPłACALNA.
   NIE Są TO OPINIE ODOSOBNIONE. TYLKO W OSTATNICH TYGODNIACH POJAWIłY SIę W POLSCE NOWE FIRMY ZAINTERESOWANE E-TURYSTYCZNYM BIZNESEM. CZęSTOCHOWSKA AGENCJA INTERAKTYWNA AMP MEDIA REAKTYWOWAłA PORTAL TURYSTYCZNY VIRTUAL TRIP (VTRIP.PL), KTóRY OFERUJE M.IN. MOżLIWOść REZERWACJI OFERT WYCIECZKOWYCH.
   BARTOSZ ROCH NOWIK, SZEF I WSPółWłAśCICIEL URUCHOMIONEGO ZALEDWIE DWA MIESIąCE TEMU SERWISU TRAVELIGO.PL, NIE ZRAżA SIę TYM, żE RYNEK W TEJ DZIEDZINIE WCIąż JEST BARDZO PłYTKI. - JEST NIEWIELKI, ALE SZYBKO ROśNIE. UPATRUJę W TYM NASZEJ SZANSY - MóWI.
   WIELKOść OBROTóW INTERNETOWYCH AGENCJI TURYSTYCZNYCH JEST JESZCZE BARDZO SKROMNA. DWIE NAJWIęKSZE FIRMY - TRAVELPLANET I WAKACJE.PL - SPRZEDAłY W UBIEGłYM ROKU USłUGI TURYSTYCZNE (GłóWNIE WYCIECZKI) O łąCZNEJ WARTOśCI NIESPEłNA 16 MLN Zł. A PAMIęTAJMY, żE ICH RZECZYWISTE PRZYCHODY Są JESZCZE WIELOKROTNIE NIżSZE I POCHODZą GłóWNIE Z KILKU-KILKUNASTOPROCENTOWEJ PROWIZJI OD TRADYCYJNYCH TOUROPERATORóW (FAKTYCZNYCH ORGANIZATORóW OFEROWANYCH IMPREZ).
   Z DRUGIEJ STRONY, Z ICH DANYCH WYNIKA, żE ZAINTERESOWANIE POLSKICH TURYSTóW REZERWACJą OFERT WYCIECZKOWYCH W INTERNECIE WZRASTA LAWINOWO. NAWET BIORąC POD UWAGę NIEWIELKą SKALę BIZNESU, UłATWIAJąCą NOTOWANIE IMPONUJąCYCH WZROSTóW. WAKACJE.PL ODNOTOWAłY W MINIONYM ROKU ZWIęKSZENIE OBROTóW O PONAD 100 PROC., WYCIECZKI KUPIłO W SERWISIE JUż KILKA TYSIęCY OSóB. SPółCE TRAVELPLANET PIERWSZY KWARTAł TEGO ROKU (W BRANżY TURYSTYCZNEJ TO Z NATURY KIEPSKI OKRES) PRZYNIóSł OBROTY O WARTOśCI BLISKO 3 MLN Zł - TO WIęCEJ O PONAD 307 PROC. NIż ROK WCZEśNIEJ.
   NIC DZIWNEGO, żE PROGNOZY OBU FIRM WYGLąDAJą OPTYMISTYCZNIE. SPółKA Z WROCłAWIA PRZEWIDUJE, żE W TYM ROKU SPRZEDA USłUGI TURYSTYCZNE ZA 17,5 MLN Zł, A DO 2007 R. JEJ OBROTY MIAłYBY WZROSNąć DO PONAD 60 MLN Zł. ZA ROK FIRMA ZAPOWIADA WEJśCIE NA GIEłDę, A ZA DWA LATA WYJśCIE NA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ, ROSYJSKI I UKRAIńSKI. JEJ GDAńSCY KONKURENCI PROGNOZUJą NA TEN ROK DALSZY 2,5-KROTNY WZROST OBROTóW DO 16 MLN Zł, A LICZBY KLIENTóW DO 8,5 TYS.
   OKAZUJE SIę TEż, żE NAWET PRZY STOSUNKOWO NIEDUżEJ SPRZEDAżY MOżNA ROZWIJAć TEN BIZNES BEZ DOKłADANIA PIENIęDZY. WAKACJE.PL ZAROBIłY W ZESZłYM ROKU NA CZYSTO 175 TYS. Zł. KWOTA BARDZO DROBNA, ALE SPółKA ISTNIEJąCA OD 1999 R. ZARABIA JAKOś NA SIEBIE JUż OD CZTERECH LAT, A TEGOROCZNY ZYSK NETTO PROGNOZUJE JUż NA 0,5 MLN Zł. - W BRANżY INTERNETOWEJ NIGDY NIE WOLNO REZYGNOWAć Z DYSCYPLINY FINANSOWEJ - MóWI SZEF WAKACJI MICHAł KACZOROWSKI.
   NA KONIEC 2003 R. PO RAZ PIERWSZY CZYSTO SYMBOLICZNY ZYSK NETTO WYKAZAł TRAVELPLANET (10 TYS. Zł). - GRUNT, żE SPółKA FINANSUJE SIę SAMA. ZARABIANE PIENIąDZE PLANUJEMY INWESTOWAć W ROZWóJ, ALE TAK, BY JUż CO ROKU UTRZYMYWAć SIę NIECO "PONAD KRESKą" - MóWI JAKUB MAZUR.
   - W TAK DYNAMICZNEJ BRANżY JEDEN ZADOWOLONY KLIENT DZIś OZNACZA WIELU KLIENTóW ZA CHWILę. I TO JUż BEZ INWESTYCJI W KOSZTOWNą PROMOCJę - MóWI KACZOROWSKI. CZY RYNEK TURYSTYKI ONLINE ZACHOWA SIę ZGODNIE Z PROGNOZAMI I Z DOśWIADCZENIAMI Z KRAJóW ZACHODNICH? JEśLI TAK, TO ZDOBYTA DOBRA POZYCJA STARTOWA ZAPEWNE DA NIEWIELKIM I DZIś NISZOWYM FIRMOM SZANSę NA PRAWDZIWE PIENIąDZE W NIEDALEKIEJ PRZYSZłOśCI.
   NA TO ZAPEWNE LICZYLI NIEUJAWNIENI INWESTORZY, KTóRZY KILKANAśCIE DNI TEMU ZA PRAWIE 6 MLN Zł ODKUPILI 25 PROC. AKCJI TRAVELPLANET.PL OD JEGO WłAśCICIELA - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MCI MANAGEMENT. GDYBY UZNAć Tę WYCENę ZA MIARODAJNą CAłY SERWIS WART BYłBY 23,2 MLN Zł.
   TEN SCENARIUSZ JEDNAK NIE MUSI SZYBKO SIę SPEłNIć, BIORąC CHOćBY POD UWAGę NIżSZą PENETRACJę INTERNETU W POLSCE, JEGO RELATYWNIE WYSOKIE CENY, MNIEJSZą SIłę NABYWCZą KLIENTóW CZY ICH ODMIENNE PRZYZWYCZAJENIA. W DODATKU TURYSTYKA WYJAZDOWA TO - SZCZEGóLNIE CZASACH ZAGROżENIA TERRORYZMEM - NIEPEWNY RYNEK, WRAżLIWY NA NIEPRZEWIDZIANE WYDARZENIA NA śWIECIE I SYTUACJę EKONOMICZNą W KRAJU. WSZELKIE PROGNOZY MOGą SIę OKAZAć PISANE PALCEM NA WODZIE.
   - NA RAZIE INTERNET TRAKTOWANY JEST GłóWNIE JAKO źRóDłO INFORMACJI. LUDZIE DOWIADUJą SIę CZEGO CHCą, PORóWNUJą OFERTY, A POTEM DOKONUJą TRANSAKCJI W BIURZE PODRóżY OBOK SWEGO DOMU - PRZYZNAJE BARTłOMIEJ ZARęBSKI, SZEF DZIAłU E-COMMERCE W ONET.PL.
   NAJWIęKSZY POLSKI PORTAL W SWYM SERWISIE TURYSTYCZNYM DO NIEDAWNA RóWNIEż SPRZEDAWAł JAKO AGENT M.IN. WYCIECZKI I KWATERY ZAGRANICZNE, NOTUJąC SPORE WZROSTY OBROTóW. STOPNIOWO OD TEGO ODCHODZI, CHOć NADAL BęDZIE OFEROWAć BILETY LOTNICZE, PRZESTAWIAJąC SIę NA REKLAMOWE PRZYCHODY Z TURYSTYKI. - ZMIENILIśMY STRATEGIę, NIE STAJEMY DO WYśCIGU BIUR PODRóżY. JAKO FIRMA MEDIALNA UMOżLIWIAMY NATOMIAST TOUROPERATOROM CZY HOTELOM PROMOCJę. W NAS ICH POTENCJALNI KLIENCI MOGą ZDOBYć INFORMACJę O DOSTęPNYCH OFERTACH - MóWI ZARęBSKI.
   JEGO ZDANIEM TURYSTYKA MA WSZELKIE PREDYSPOZYCJE BY DOCELOWO TAKżE W POLSCE DOBRZE SPRZEDAWAć SIę PRZEZ SIEć. - NIE JEST TO TOWAR, KTóRY NATYCHMIAST CHCEMY OTRZYMAć DO RąK. GROźBA, żE KUPIMY W INTERNECIE COś GORSZEGO NIż ZAMAWIALIśMY TEż NIE JEST WIęKSZA NIż JEśLI ZAREZERWUJEMY SOBIE WYCIECZKę W ZWYKłYM BIURZE. JUż TERAZ WSZYSCY MOI ZNAJOMI WłAśNIE W INTERNECIE SZUKAJą INFORMACJI DOKąD POJECHAć NA WAKACJE. NASTęPNY KROK? LUDZIE ZACZNą KUPOWAć - UWAżA ZARęBSKI.


Nr 40
X VERDANA">   20-TONOWą GRANITOWą PłYTę ODSłONIęTO W NIEDZIELę W CZASIE UROCZYSTOśCI W STREFIE ZERO NA NOWOJORSKIM MANHATTANIE.
   JEST TO KAMIEń WęGIELNY POD BUDOWę NAJWYżSZEGO WIEżOWCA śWIATA - FREEDOM TOWER, KTóRY POWSTANIE NA MIEJSCU ZNISZCZONYCH PRZEZ TERRORYSTóW 11 WRZEśNIA 2001 ROKU BLIźNIACZYCH WIEżOWCóW WORLD TRADE CENTER.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.