informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 60 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 21
ZAPOMNIJCIE O NISKICH CENACH BENZYNY. ZASOBY łATWO DOSTęPNEJ ROPY Są BOWIEM NA WYCZERPANIU. BY WYPOMPOWAć TEN SUROWIEC Z POZOSTAłYCH Złóż TRZEBA JE... PODPALIć BąDź WPUśCIć TAM "ROPOżERNE" BAKTERIE - TWIERDZI AUTOR RAPORTU W NAJNOWSZYM "NATURE".
TUż PO DRUGIEJ WOJNIE śWIATOWEJ CO ROKU ODKRYWANO ZłOżA O łąCZNEJ POJEMNOśCI OK. 40-50 MLD BARYłEK. TAK BYłO JESZCZE W LATACH 60. POD KONIEC XX WIEKU ZNAJDOWANO JUż TYLKO OK. 10 MLD BARYłEK ROPY ROCZNIE. TO PRAWIE TRZY RAZY MNIEJ, NIż WYNOSI JEJ śWIATOWE ZUżYCIE (OKOłO 28 MLD BARYłEK). A ZAPOTRZEBOWANIE NA TEN SUROWIEC WCIąż ROśNIE. W NAJBLIżSZYCH LATACH MILIARDY MIESZKAńCóW CHIN I INDII BęDą SIę PRZESIADAć Z ROWERóW I RIKSZ DO SAMOCHODóW. SKąD WZIąć BENZYNę?
SKORO NOWYCH POKłADóW ROPY PRZYBYWA CORAZ WOLNIEJ, A POTRZEBY WCIąż ROSNą, NIE MA RADY - TRZEBA BęDZIE SIęGNąć DO STARYCH Złóż. JEST W NICH BOWIEM JESZCZE MNóSTWO SUROWCA, TYLE żE ZE WZGLęDU NA SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE ZNACZNIE TRUDNIEJ DOSTęPNEGO.
BADACZE MAJą JEDNAK PEWNE PROPOZYCJE. NIEKTóRE Z NICH PRZEDSTAWIA RAPORT OPUBLIKOWANY DZIś W "NATURE". CZęść TYCH POMYSłóW JEST ZNANA OD DAWNA, INNE POJAWIłY SIę OSTATNIO, ALE żADNYM Z NICH NIKT DO TEJ PORY POWAżNIE SIę NIE ZAJMOWAł. PO CO ZAWRACAć SOBIE NIMI GłOWę, SKORO łATWO DOSTęPNEJ ROPY BYłO W BRóD?
NOWE METODY POZYSKANIA ROPY DOPIERO TERAZ ZACZYNAJą BYć TESTOWANE NA DUżą SKALę. CEL JEST JEDEN: WYCISNąć ZE ZłOżA WSZYSTKO, CO SIę DA. NIESTETY, TO BęDZIE KOSZTOWAłO. WYWIERCENIE DZIURY I POSTAWIENIE SZYBU JUż NIE WYSTARCZY. DLATEGO, JAK PODKREśLA WIELU EKSPERTóW, CZASY TANIEJ BENZYNY RACZEJ JUż NIE POWRóCą, NAWET JEśLI SYTUACJA POLITYCZNA NA śWIECIE SIę ZMIENI.
- W SAMYCH STANACH MAMY OKOłO 350 MLD BARYłEK ROPY, KTóREJ DOTYCHCZAS NIE OPłACAłO SIę WYDOBYWAć. TO ZASOBY 15 RAZY WIęKSZE OD TYCH, KTóRE MOżNA POZYSKAć W TRADYCYJNY SPOSóB - PODKREśLA BETTY FELBER Z NATIONAL ENERGY TECHNOLOGY LABORATORY W PITTSBURGHU.


Nr 22
NOKIA ZAINWESTOWAłA W RYNEK PRZEGLąDAREK INTERNETOWYCH DO KOMóREK. ZAMIAST JEDNAK WYPRODUKOWAć WłASNą KOMERCYJNą WERSJę PROGRAMU, WSPARłA FINANSOWO NIEZALEżNEGO PRODUCENTA.
TO FUNDACJA NON PROFIT MOZILLA.ORG, PRODUCENT PRZEGLąDAREK INTERNETOWYCH I PROGRAMóW POCZTOWYCH DO KOMPUTERóW OSOBISTYCH. NOKIA ODMóWIłA PODANIA WARTOśCI DAROWIZNY. FUNDUSZE MAJą POSłUżYć MOZILLI NA STWORZENIE PRZEGLąDARKI DO TELEFONóW KOMóRKOWYCH - MINIMO. PROGRAMY MOZILLI ROZPROWADZANE Są NA ZASADZIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA. - AKTYWNIE PROWADZIMY ROZMOWY Z RóżNYMI FIRMAMI, WłąCZAJąC W TO MOZILLę I DYSTRYBUTORóW LINUKSA. NATURALNą RZECZą JEST DLA NAS ROZWAżANIE RóżNYCH OPCJI NA RYNKU PRZEGLąDAREK - POWIEDZIAłA SERWISOWI CNET LAURIE ARMSTRONG, RZECZNIK NOKII.
RYWALIZACJA O DOMINACJę NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DO TELEFONóW KOMóRKOWYCH ZAOSTRZA SIę. NAJWIęKSZY NA śWIECIE PRODUCENT SYSTEMóW OPERACYJNYCH I PAKIETóW BIUROWYCH - MICROSOFT - JUż PRZED KILKU LATY ZAPOWIEDZIAł WYPUSZCZENIE SYSTEMU OPERACYJNEGO DLA KOMóREK. INFORMACJA TA ZANIEPOKOIłA LIDERA RYNKU NOKIę, KTóRA JEDNOCZąC SIłY Z INNYMI PRODUCENTAMI (M.IN. Z SIEMENSEM I SONY ERICSSON), ZAłOżYłA W WIELKIEJ BRYTANII SPółKę SYMBIAN. PRODUKUJE ONA SYSTEM OPERACYJNY WYKORZYSTYWANY W TZW. INTELIGENTNYCH TELEFONACH (SMARTPHONES). WSPARCIE PRZEZ NAJWIęKSZYCH PRODUCENTóW KOMóREK SYMBIANA SPOWODOWAłO WYPARCIE MICROSOFTU Z RYNKU SYSTEMóW DO KOMóREK.
RYNEK TELEFONóW ROZWIJA SIę W DUżO SZYBSZYM TEMPIE NIż RYNEK KOMPUTERóW OSOBISTYCH. TYLKO W 2003 R. NA śWIECIE SPRZEDANO PONAD 500 MLN KOMóREK, PODCZAS GDY NABYWCóW ZNALAZłO ZALEDWIE 155 MLN KOMPUTERóW OSOBISTYCH - WYNIKA Z DANYCH FIRMY BADAWCZEJ IDC. WIELKOść RYNKU PRZEKłADA SIę BEZPOśREDNIO NA LICZBę LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, KTóRE MOżNA SPRZEDAć. ZALETą KOMóREK JEST TAKżE ZNIKOME ZJAWISKO PIRACTWA.
ZDANIEM WIęKSZOśCI ANALITYKóW INTELIGENTNE KOMóRKI ZBLIżAJą SIę POD WZGLęDEM FUNKCJI DO KOMPUTERóW PODRęCZNYCH. KONWERGENCJA TYCH URZąDZEń JEST NA RęKę MICROSOFTOWI. SYSTEM WINDOWS POCKET PC JEST OBECNIE NAJPOPULARNIEJSZYM SYSTEMEM OPERACYJNYM DLA KOMPUTERóW PRZENOśNYCH WYPRZEDZAJąCYCH PALM OS FIRMY PALM SOURCE. DZIęKI TEMU MICROSOFT MA GOTOWą PRZEGLąDARKę DLA URZąDZEń PRZENOśNYCH. TYMCZASEM WśRóD KOMóREK NIE MA NA RAZIE STANDARDU. NAJPOPULARNIEJSZYMI PROGRAMAMI DO SURFOWANIA W TEN SPOSóB PO INTERNECIE Są OPERA, OPENWAVE, ACCESS, NEOGEN I QNX. DLA NOKII I INNYCH PRODUCENTóW, WSPółUDZIAłOWCóW SYMBIANA, KORZYSTNE BYłOBY WYPRACOWANIE WłASNEJ PRZEGLąDARKI, ZANIM MICROSOFT AKTYWNIE WKROCZY NA RYNEK. Z NAPRAWDę SZYBKIEGO DOSTęPU DO INTERNETU BęDZIE MOżNA KORZYSTAć DOPIERO PO MASOWYM DEBIUCIE TELEFONII 3G. PROBLEMEM PRZY PROJEKTOWANIU PRZEGLąDARKI JEST OPRACOWANIE SPOSOBU KONWERTOWANIA STRON WWW NA MNIEJSZY FORMAT POZWALAJąCY NA WYGODNE OGLąDANIE WITRYN NA MNIEJSZYCH EKRANACH.


Nr 23
NOWY, NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNY, WIRUS "SCOB" ZACZął ATAKOWAć KOMPUTERY NA CAłYM śWIECIE. W ODRóżNIENIU OD POPRZEDNICH, NIE WYKORZYSTUJE ON DO ROZPRZESTRZENIANIA SIę PROGRAMóW POCZTOWYCH, ALE POPULARNE I CZęSTO ODWIEDZANE STRONY INTERNETOWE.
ABY SIę NIM ZARAZIć WYSTARCZY ODWIEDZIć STRONę INTERNETOWą, DOTYCHCZAS UWAżANą ZA BEZPIECZNą I GODNą ZAUFANIA PRZY POMOCY PRZEGLąDARKI MICROSOFT INTERNET EXPLORER. WIRUS, OKREśLANY RóWNIEż JAKO "DOWNLOAD. JECT.". "TOOFER" LUB "WEBBER", UMOżLIWIA HAKEROM DOSTęP DO POUFNYCH DANYCH ZNAJDUJąCYCH SIę NA TWARDYM DYSKU ZAATAKOWANEGO KOMPUTERA, TAKICH JAK HASłA, NUMERY KART KREDYTOWYCH CZY NUMERY PIN.
LICZBA ZARAżONYCH STRON WWW ZWIęKSZA SIę W BARDZO SZYBKO. STEPHEN TOULOUSE, SZEF PROGRAMóW ZABEZPIECZAJąCYCH KONCERNU MICROSOFT, UJAWNIł, żE HAKERZY DOKONALI JUż DWóCH PRóB WPROWADZENIA WIRUSA DO SIECI, ALE MICROSOFTOWI UDAłO SIę ROZESłAć DO UżYTKOWNIKóW JEGO PROGRAMóW ODPOWIEDNIE UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA.
JEDNAK HAKERZY DOKONALI OSTATNIO TRZECIEJ PRóBY Z NOWą ODMIANą WIRUSA, NA KTóRą NA RAZIE NIE MA ANTIDOTUM. TOULOUSE ZALECIł JEDNAK UżYTKOWNIKOM KOMPUTERóW NIEZWłOCZNE ZAINSTALOWANIE OSTATNICH WERSJI ANTYWIRUSOWYCH PROGRAMóW ZABEZPIECZAJąCYCH ORAZ PROGRAMóW TYPU "FIREWALL".
WIRUS NIE ATAKUJE WERSJI INTERNET EXPLORERA OPRACOWANYCH PRZEZ MACINTOSHA ANI NIE ROZPRZESTRZENIA SIę POPRZEZ PRZEGLąDARKI NIE MAJąCE ZWIąZKóW Z MICROSOFTEM, TAKIE JAK OPERA, CZY MOZILLA.
TOULOUSE POWIEDZIAł, żE PODEJRZANE Są PLIKI OZNACZONE JAKO "KK32.DLL" LUB "SURF.DAT". W PRZYPADKU ICH ZNALEZIENIA NA DYSKU SWOJEGO KOMPUTERA NALEżY BEZWZGLęDNIE SPRAWDZIć JE PRZY POMOCY PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO.


Nr 24

Z DNIEM DZISIEJSZYM UCHUROMIONY ZOSTAł CZAT, UMOżLIWIA ON KOMUNIKACJę POMIęDZY UżYTKONIKAMI VORTALU IB. ABY Z NIEGO SKORZYSTAć NALEżY SIę ZALOGOWAć. DOSTęP POPRZEZ KLIKNIęCIE NA LINK "UżYTKOWNIKA" BąDź "MASZ X PRYWATNYCH WIADOMOśCI NA CZACIE" W PRAWYM GóRNYM ROGU STRONY.


ŻYCZYMY PRZYJEMNYCH I KONSTRUKTYWNYCH ROZMóW :)Nr 25

Z DNIEM DZISIEJSZYM ZOSTAł URUCHOMIONY KATALOG STRON WWW. KAżDY Z UżYTKOWNIKóW IB MOżE DODAć ADRES WRAZ Z OPISEM DO SWOJEJ STRONY, JAK RóWNIEż DO TYCH, KTóRE POLECA. OBECNIE KATALOG DOSTęPNY W DZIELE WYSZUKIWAWCZYM POD ADRESEM X.PHP">HTTP://WWW.INFORMATORBUDOWLANY.PL/95WYSZUKIWARKA/INDEX.PHP.


JEżELI UWAżASZ, żE KATEGORIE POWINNY WYGLąDAć INACZEJ, JAKIEJś BRAKUJE NAPISZ NAM O TYM [email protected].Nr 26
X VERDANA">   NAJPIERW PłACA POTEM PRACA - TAKI MECHANIZM ZAPROPONOWANO W NOWELIZACJI USTAWY O KOMORNIKACH SąDOWYCH. PRZEDSIęBIORCY OSTRZEGAJą: KOMORNICY BęDą MOGLI "żYć Z ZALICZEK".
   W śRODę W SEJMIE ODBYłO SIę DRUGIE CZYTANIE PROJEKTóW (RZąDOWEGO I SENACKIEGO) NOWELIZACJI USTAWY O KOMORNIKACH SąDOWYCH I EGZEKUCJI. NAJWIęCEJ EMOCJI BUDZI ZAPIS UZALEżNIAJąCY WSZCZęCIE POSTęPOWANIA KOMORNIKA OD UISZCZENIA PRZEZ WIERZYCIELA OPłATY W WYSOKOśCI 1. PROC. WIERZYTELNOśCI. AUTORZY PROJEKTU TłUMACZą, żE CHODZI O POPRAWę SPRAWNOśCI EGZEKUCJI SąDOWEJ. PODOBNA OPłATA (7 PROC.) ISTNIAłA DO KOńCA 2001 R., POTEM Ją ZLIKWIDOWANO.
   ZMIANY KRYTYKUJE KRAJOWA RADA RADCóW PRAWNYCH. JEJ ZDANIEM NIE PRZEWIDZIANO MECHANIZMU ZWROTU OPłATY W PRZYPADKU GDY ZABEZPIECZENIE LUB EGZEKUCJA OKAżE SIę BEZSKUTECZNA. - W RZECZYWISTOśCI TAKA OPłATA TO BEZZWROTNA ZALICZKA OD WIERZYCIELA - MóWI RAFAł PARCZEWSKI, EKSPERT Z POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCóW PRYWATNYCH.
   PRZEDSIęBIORCY, W IMIENIU KTóRYCH KOMORNICY śCIGAJą DłUżNIKóW, Są ZDECYDOWANIE PRZECIWNI NOWELIZACJI BO ICH ZDANIEM PODNIESIE ONA KOSZTY EGZEKUCJI DłUGU. - W PIERWOTNEJ WERSJI OPłATA MIAłA SIęGAć Aż 5 PROC., NA SZCZęśCIE UDAłO SIę TO OGRANICZYć - - MóWI MIECZYSłAW BąK, ZASTęPCA SEKRETARZA GENERALNEGO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ. - NIE ROZUMIEMY ARGUMENTACJI KOMORNIKóW, żE KANCELARIE PRZEżYWAJą TRUDNOśCI FINANSOWE.
   KIG PODAJE - POWOłUJąC SIę NA DANE Z PRASY - żE W UBIEGłYM ROKU KOMORNICY śCIąGNęLI O POłOWę WIęCEJ NALEżNOśCI NIż W 2002 R. I PRZEKAZALI WIERZYCIELOM OK. 4 MLD Zł. 15 PROC. KOMORNICZEJ PROWIZJI' OD TEJ SUMY TO 600 MLN Zł. ŚREDNI PRZYCHóD KANCELARII (W POLSCE JEST ICH 583) WYNIóSł WIęC PONAD 1 MLN Zł.
   WEDłUG PKPP NALEżAłOBY POZWOLIć KOMORNIKOM NA KONKURENCJę. PODOBNEGO ZDANIA JEST KRAJOWA RADA RADCóW PRAWNYCH. DZIś WIERZYCIEL NIE MA MOżLIWOśCI WYBORU KOMORNIKA, MUSI KORZYSTAć Z KANCELARII WłAśCIWEJ DLA DANEGO REWIRU.


Nr 27
X VERDANA">   ZBIERAJCIE FAKTURY, NIE PRZECIąGAJCIE PRAC BUDOWLANYCH, A WKRóTCE MOżE SPOTKA WAS NAGRODA. SEJM WRESZCIE ZACZął PRACOWAć NAD USTAWą O ZWROCIE VAT DLA INDYWIDUALNYCH INWESTORóW, KTóRZY UCIERPIELI Z POWODU PODWYżKI VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE OD 1 MAJA.
   CZARNE PROGNOZY WZROSTU CEN TYCH WYROBóW PO WEJśCIU POLSKI DO UNII SIę POTWIERDZIłY. Z POWODU PODWYżKI VAT Z 7 DO 22 PROC. CENY WIELU MATERIAłóW Z MIEJSCA POSZłY W GóRę O KILKANAśCIE PROCENT. NAJMOCNIEJ UDERZYłO TO PO KIESZENI TYCH, KTóRZY SAMODZIELNIE BUDUJą BąDź REMONTUJą SWOJE DOMY I MIESZKANIA, A MATERIAłY KUPUJą LEGALNIE, CZYLI NA FAKTURę.
   RZąD MIMO LICZNYCH DEKLARACJI DłUGO SIę WAHAł NAD WNIESIENIEM DO SEJMU PROJEKTU STOSOWNEJ USTAWY. W KOńCU SPRAWę WZIęLI W SWOJE RęCE POSłOWIE. W POłOWIE CZERWCA SEJM ZDECYDOWAł, żE TAKA USTAWA JEST POTRZEBNA. PONIEWAż DO WYBORU MIAł DWA ZNACZNIE RóżNIąCE SIę W SZCZEGółACH PROJEKTY (SLD I PIS), OBYDWA SKIEROWAł DO SEJMOWEJ KOMISJI FINANSóW PUBLICZNYCH, KTóRA TERAZ NAD NIMI POPRACUJE.


Nr 28
X VERDANA">   PO LATACH ZWłOKI I GIGANTYCZNYCH INWESTYCJI OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI LAWINOWO URUCHAMIAJą SIECI KOMóRKOWE TRZECIEJ GENERACJI UMTS. W TYM ROKU MA ICH BYć PONAD 50 Z LICZNYMI USłUGAMI MULTIMEDIALNYMI.
   W KOńCU UBIEGłEGO ROKU SPOśRóD 1,4 MLD UżYTKOWNIKóW KOMóREK NA CAłYM śWIECIE TYLKO 3 MLN KORZYSTAłY Z SIECI UMTS (Z TEGO W EUROPIE ZALEDWIE 700 TYS. OSóB). UżYTKOWNICY UTMS MOGLI SIę UWAżAć ZA PIONIERóW - GDYBY NIE KOLOROWY WYśWIETLACZ I CZęSTO WBUDOWANA KAMERA, WIELKIE I NIEPORęCZNE MACHINY PRZYPOMINAłYBY URZąDZENIA Z POPRZEDNIEJ EPOKI. W DODATKU, ABY JE KUPIć (SłONO PłACąC), NALEżAłO ZAPISAć SIę NA SKLEPOWą LISTę I CIERPLIWIE CZEKAć.
   TEN ROK MA BYć PRZEłOMOWY. WEDłUG FIRMY BADAWCZEJ OVUM W 2004 R. LICZBA UżYTKOWNIKóW SIECI UMTS WZROśNIE PIęCIOKROTNIE, DO PRAWIE 15 MLN, ZAś W 2008 R. BYłOBY ICH JUż 262 MLN. NA POSZCZEGóLNE RYNKI TRAFIą WKRóTCE MILIONY APARATóW BARDZIEJ PORęCZNYCH, MNIEJ AWARYJNYCH I DłUżEJ PRACUJąCYCH BEZ łADOWANIA BATERII. - STATKI JUż PłYNą - MóWI OBRAZOWO PREZES POLSKIEGO ODDZIAłU NOKII KUBA PANCEWICZ.


Nr 29
X VERDANA">   NASK OTWORZYł TZW. CENTRUM KOLOKACJI I HOSTINGU. W SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ SERWEROWNI BęDZIE DZIERżAWIć FIRMOM POWIERZCHNIę MONTAżOWą I NIEZBęDNą INFRASTRUKTURę DLA ICH WłASNEGO SPRZęTU.
   TAKA OFERTA TO DLA FIRM ALTERNATYWA WOBEC BUDOWANIA WłASNEJ SERWEROWNI (SPECJALITYCZNE CENTRUM Z DOSTęPEM DO SIECI ZAPEWNIA FIZYCZNE BEZPIECZEńSTWO SPRZęTU, PERSONEL I ODPOWIEDNIE śRODOWISKO PRACY KOMPUTERóW). NASK LICZY NA ZAINTERESOWANIE USłUGą RóżNEJ WIELKOśCI PRZEDSIęBIORSTW ZE WSZYSTKICH BRANż.


Nr 30
X VERDANA">   "SOLIDARNOść" OSTRZEGA: POD HASłEM, żE SAMOZATRUDNIENIE WYPIERA BEZROBOCIE, SZERZY SIę PATOLOGIA. PRACODAWCY ODPOWIADAJą: LEPSZA TAKA PRACA NIż żADNA.
   O PROBLEMACH LUDZI, KTóRZY PRACUJą DLA SWOICH FIRM JAKO JEDNOOSOBOWE PODMIOTY GOSPODARCZE, DYSKUTOWANO W śRODę NA KONFERENCJI U RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. SAMOZATRUDNIENIE JEST BARDZO POPULARNE.
   - GDY PRACODAWCA, WYKORZYSTUJąC PRZEWAGę EKONOMICZNą I SYTUACJę NA RYNKU PRACY, ZMUSZA PRACOWNIKA DO SAMOZATRUDNIENIA, ZAMIAST ZATRUDNIć GO NA ETACIE, MAMY DO CZYNIENIA Z PATOLOGIą - PRZEKONYWAł JANUSZ ŚNIADEK, SZEF "S". - SAMOZATRUDNIENIE SPRZYJA TEż NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. FIRMA, KTóRA KORZYSTA Z TAKICH PRACOWNIKóW, MOżE DZIAłAć TANIEJ, BO NP. NIE PłACI ZA NICH SKłADEK NA UBEZPIECZENIA. OFERUJE DZIęKI TEMU NIżSZE CENY I WYGRYWA W PRZETARGACH Z FIRMAMI, KTóRE ZATRUDNIAJą PRACOWNIKóW NA ETATACH - UWAżA LIDER "S".
   RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ANDRZEJ ZOLL PRZYZNAł, żE DOSTAJE WIELE SKARG OD OSóB, KTóRE Są ZMUSZANE DO SAMOZATRUDNIENIA. - JEDNAK Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY KOSZTY PRACY Są WYSOKIE. JEśLI FIRMA ICH NIE ZREDUKUJE, NIE ZMUSI PRACOWNIKóW DO SAMOZATRUDNIENIA, TO PADNIE. A WTEDY PRACY NIE BęDZIE W OGóLE. MOżE WIęC LEPSZE JEST SAMOZATRUDNIENIE? - ZASTANAWIAł SIę.
   A JEREMI MORDASEWICZ Z POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCóW PRYWATNYCH OSTRZEGAł: - PROBLEMEM NIE JEST BRAK ZATRUDNIENIA NA ETACIE, LECZ W OGóLE BRAK PRACY. BAłBYM SIę WIęC WSZELKICH DZIAłAń REGULUJąCYCH SAMOZATRUDNIENIE, BO DOPROWADZą DO SPADKU ZATRUDNIENIA. JEDYNYM SPOSOBEM NA OGRANICZENIE ZJAWISKA JEST ZMNIEJSZENIE POZAPłACOWYCH KOSZTóW PRACY.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.