informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 131
X VERDANA">   ŻOłąDEK CZłOWIEKA PRODUKUJE NATURALNY ANTYBIONTYK- INFORMUJE NAJNOWSZE "SCIENCE".
   BAKTERIA HELICOBACTER PYLORI JEST UWAżANA ZA SPRAWCę NAWET 90 PROC. PRZYPADKóW NOWOTWORóW żOłąDKA. W SYTUACJI GDY CO DRUGA OSOBA NA śWIECIE NOSI W SOBIE Tę BAKTERIę, NIE NAPAWA TO ZBYTNIM OPTYMIZMEM. Z DRUGIEJ STRONY RAK żOłąDKA ZDARZA SIę RZADKO - NA CHOROBę Tę ZAPADA ZALEDWIE 1 PROC. MIESZKAńCóW ZIEMI. NAUKOWCY ODKRYLI, żE POWODEM NASZEJ ODPORNOśCI JEST NATURALNY ANTYBIOTYK ZNAJDUJąCY SIę W GłęBI śLUZóWKI WYśCIEłAJąCEJ żOłąDEK. TO PEWIEN RODZAJ GLIKOPROTEINY - CZąSTECZKI BIAłKA POłąCZONEJ Z CUKRAMI.
   - TERAZ JUż WIEMY, DLACZEGO HELICOBACTER WYSTęPUJE JEDYNIE NA POWIERZCHNI śLUZóWKI - MóWI KIERUJąCY BADANIAMI DR MINORU FUKUDA Z BURNHAM INSTITUTE W KALIFORNII. - GłęBIEJ GO NIE MA, BO POD WPłYWEM TEJ SUBSTANCJI BAKTERIE TRACą KSZTAłT, ZDOLNOść RUCHU I W KOńCU ROZPADAJą SIę - DODAJE. GLIKOPROTEINA RZECZYWIśCIE ZACHOWUJE SIę JAK ANTYBIOTYK - ZABURZA TWORZENIE SIę śCIANY KOMóRKOWEJ BAKTERII. NA TYM MECHANIZMIE OPIERA SIę DZIAłANIE WIELU STOSOWANYCH OBECNIE LEKóW. UCZENI JUż SNUJą PLANY, JAK WYTWORZYć WIęKSZE ILOśCI LUDZKIEGO ANTYBIOTYKU. ZA POMOCą INżYNIERII GENETYCZNEJ CHCą "ZMIENIć" KROWY, TAK BY PRODUKOWAłY MLEKO Z GOTOWYM ANTYBIOTYKIEM.


Nr 132
X VERDANA">   NAWET PONAD 1,5 MLD DOLARóW MNIEJ NIż OCZEKIWANO MOżE PRZYNIEść GOOGLE DEBIUT GIEłDOWY. CAłą SPółKę INWESTORZY WYCENILI NA 10 MLD MNIEJ NIż OCZEKIWAłY WłADZE GOOGLE'A.
   TYLKO 1,9 MLD DOL., ZAMIAST OCZEKIWANYCH 3,5 MLD DOL. MOżE PRZYNIEść DEBIUT GIEłDOWY SPółKI GOOGLE PROWADZąCEJ NAJPOPULARNIEJSZą PRZEGLąDARKę INTERNETOWą NA śWIECIE. FIRMA OBNIżYłA CENY OFEROWANYCH AKCJI I ZREDUKOWAłA ICH LICZBę. Z TYCH POWODóW RYNKOWA WYCENA GOOGLE MOżE BYć SIęGNąć TYLKO 25,8 MLD DOL., ZAMIAST 36,6 MLD DOL., JAKICH SIę SPODZIEWANO. W śRODę GOOGLE OGłOSIłO, żE AKCJE SPółKI, KTóRE LADA DZIEń ZADEBIUTUJą NA GIEłDZIE, ZOSTAłY WYCENIONE PRZEZ INWESTORóW NA 85-95 DOL. GOOGLE LICZYłO NA CENę W WIDEłKACH 108 DO 135 DOL. UDZIAłOWCY SPółKI (GłóWNIE JEJ PRACOWNICY) ZASKOCZENI TAK NISKIM ZAINTERESOWANIEM, ZDECYDOWALI SIę O POłOWę OBNIżYć LICZBę OFEROWANYCH AKCJI. ZAMIAST 11,6 MLN DO OBROTU TRAFI ZALEDWIE 5,5 MLN SZTUK. UWZGLęDNIAJąC 14,1 MLN AKCJI, KTóRE GOOGLE ZAMIERZAłO DODATKOWO WYEMITOWAć NA RYNEK TRAFI W SUMIE 19,6 MLN AKCJI. - NAJGORSZE CO MOżE PRZYTRAFIć SIę ROZCHWIANEMU RYNKOWI TO POTKNIęCIE PRZY SZEROKO ROZREKLAMOWANEJ OFERCIE PUBLICZNEJ - POWIEDZIAł AGENCJI REUTERS MICHAEL BROWNE, MENEDżER FUNDUSZY W SOFAER GLOBAL FUND W LONDYNIE.
   WIęKSZOść ANALITYKóW I OSóB ZARZąDZAJąCYCH FUNDUSZAMI NIE BYłA ZASKOCZONA PRZECENą AKCJI GOOGLE. ICH ZDANIEM SłABE ZAINTERESOWANIE WYNIKAłO M.IN. Z NIETYPOWEJ FORMY ZAPISYWANIA SIę NA AKCJE SPółKI, PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INTERNET (ZMODYFIKOWANA AUKCJA HOLENDERSKA). ANALITYCY OD DAWNA OSTRZEGALI, żE CENA AKCJI GOOGLE JEST ZBYT WYSOKA, ZWAżYWSZY NA NIKłE ZAINTERESOWANIE SPółKAMI TECHNOLOGICZNYMI. POPRZEDNIA CENA WYJśCIOWA OZNACZAłA WYCENę SPółKI NA POZIOMIE 329 RAZY WYżSZYM OD ZESZłOROCZNEGO ZYSKU. TO PONAD DWUKROTNIE WIęCEJ NIż WYNOSI RYNKOWA WARTOść JEJ NAJWIęKSZEGO KONKURENTA YAHOO I 15 RAZY WIęCEJ NIż śREDNIA DLA SPółEK Z INDEKSU S&P 500. - DZIś, KIEDY DOKłADNIE BADA SIę FINANSE SPółEK, NIKT NIE INWESTUJE W AKCJE TAKIEJ FIRMY JAK GOOGLE TYLKO Z POWODU SILNEJ MARKI - PODKREśLA ELAINE CRITCHON, ZARZąDZAJąCA FUNDUSZAMI W BRYTYJSKIM AEGON ASSET MANAGEMENT.
   DEBIUT GIEłDOWY GOOGLE TO JEDNO WIELKIE PASMO KłOPOTóW. AMERYKAńSKA KOMISJA NADZORU GIEłD (SEC) WSZCZęłA PRZECIWKO NIEJ POSTęPOWANIE W SPRAWIE NIELEGALNEJ EMISJI PRAWIE 29 MLN AKCJI I OPCJI NA AKCJE. NA KILKA DNI PRZED DEBIUTEM MAGAZYN "PLAYBOY" OPUBLIKOWAł WYWIAD Z ZAłOżYCIELAMI FIRMY - LARRYM PAGEM I SERGEYEM BRINEM. W TEN SPOSóB ZłAMANO PRAWO, ZABRANIAJąCE UDZIELANIA PUBLICZNYCH WYWIADóW NA TEMAT SPółKI PRZED JEJ DEBIUTEM. SEC POPROSIł JUż GOOGLE O ZłOżENIE WYJAśNIEń W TEJ SPRAWIE.


Nr 133
X VERDANA">   TEMPO WZROSTU PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ ZWOLNIłO W LIPCU PRAWIE DWUKROTNIE. DANE GUS ZASKOCZYłY WIęKSZOść EKONOMISTóW.
   GUS OGłOSIł W śRODę, żE WARTOść PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ WZROSłA W STOSUNKU DO LIPCA UBIEGłEGO ROKU TYLKO O 6 PROC. "TYLKO", BO W CZERWCU POLSKA GOSPODARKA MOGłA POCHWALIć SIę UNIKALNYM W EUROPIE TEMPEM WZROSTU PRODUKCJI RZęDU 15,7 PROC.
   EKONOMIśCI I ANALITYCY ANKIETOWANI PRZEZ AGENCJE PAP I REUTERS SPODZIEWALI SIę WZROSTU RZęDU 11,1-11,6 PROC. - SAM FAKT SPADKU TEMPA NIE JEST ZASKOCZENIEM. JEST NIM ZA TO JEGO SKALA - POWIEDZIAł PIOTR BIELSKI, EKONOMISTA BANKU BZ WBK. PO UWZGLęDNIENIU CZYNNIKóW SEZONOWYCH TEMPO BYłO JUż ZNACZNIE WYżSZE I WYNIOSłO 9,2 PROC. W PORóWNANIU Z LIPCEM 2003 R. W STOSUNKU DO CZERWCA PRODUKCJA SPADłA JEDNAK Aż O 4 PROC. CENY PRODUKCJI BYłO ZA TO ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI EKONOMISTóW I WZROSłY O 8,6 PROC., NIEWIELE WOLNIEJ NIż W CZERWCU. DANE GUS SPOWODOWAłY OSłABIENIE SIę ZłOTEGO.
   SłABSZE TEMPO WZROSTU PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ TO M.IN. WINA BRANżY MOTORYZACYJNEJ I PRZETWóRSTWA. W SUMIE WZROST PRODUKCJI ODNOTOWAłO 21 SEKTORóW, O CZTERY MNIEJ NIż W CZERWCU. - W CIąGU OSTATNICH KILKU MIESIęCY BYłO KILKA BRANż, KTóRE NAPęDZAłY WZROST WARTOśCI PRODUKCJI. BRANżA POJAZDóW MECHANICZNYCH ODPOWIADAłA W CZERWCU ZA 80 PROC. WZROSTU. KIEDY POPYT SPADł, DYNAMIKA CAłEGO SEKTORA ZMNIEJSZYłA SIę O POłOWę - TłUMACZY MARCIN MRóZ, GłóWNY EKONOMISTA BANKU SOCIETE GENERALE. JEGO ZDANIEM SPOWOLNIENIE W SEKTORZE MOTORYZACYJNYM MOżE BYć ODPOWIEDZIALNE NAWET ZA 4 PKT. PROC. SPADKU DYNAMIKI W LIPCU.


Nr 134
X VERDANA">   W LIPCU PO RAZ PIERWSZY W HISTORII WIęKSZOść AMERYKAńSKICH INTERNAUTóW SURFOWAłA PO SIECI DZIęKI POłąCZENIOM SZEROKOPASMOWYM.
   JAK WYNIKA Z DANYCH NIELSEN/NET RATINGS W LIPCU 63 MLN AMERYKANóW CZYLI 51 PROC. WSZYSTKICH INTERNAUTóW MIAłO DOSTęP DO INTERNETU ZA POśREDNICTWEM łąCZY SZEROKOPASMOWYCH. W LIPCU 2003 R. STANOWILI ONI ZALEDWIE 38 PROC. WSZYSTKICH INTERNAUTóW. ZDANIEM ANALITYKóW NIELSENA SZYBKI WZROST POPULARNOśCI INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO TO ZASłUGA ROZRYWKI INTERNETOWEJ, KTóRA WYMAGA WYżSZEJ PRZEPUSTOWOśCI ZłąCZ. Z BADAń NIELSENA WYNIKA TAKżE, żE UżYTKOWNICY TAKICH łąCZ CZęśCIEJ KORZYSTAJą Z INTERNETU.Nr 135
X VERDANA">   ROZMOWY PROWADZONE ZA POśREDNICTWEM INTERNETU MOżNA PODSłUCHIWAć - UZNAłY WłADZE REGULUJąCE RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W USA. JEśLI PROJEKT POPRZE SENAT, FBI BęDZIE MIAłA MOżLIWOść śLEDZENIA INTERNAUTóW.
   FEDERALNA KOMISJA DS. TELEKOMUNIKACJI (FCC) JEDNOGłOśNIE PRZEGłOSOWAłA W UBIEGłYM TYGODNIU DECYZJę O OBJęCIU PRAWEM TELEKOMUNIKACYJNYM Z 1994 R. OPERATORóW OFERUJąCYCH USłUGI TRANSMISJI GłOSOWEJ PRZEZ INTERNET - ZNANE JAKO VOICE OVER IP (VOIP). DOTYCZY TO WSZYSTKICH FORM POłąCZEń INTERNETOWYCH. W PRAKTYCE UMOżLIWIA TO PROWADZENIE PODSłUCHU PRZEZ FBI PO WPROWADZENIU ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII. KOSZT ICH WDROżENIA MAJą POKRYć SAMI OPERATORZY. - NIC NIE JEST WAżNIEJSZE OD BEZPIECZEńSTWA NARODOWEGO - POWIEDZIAłA PODCZAS SPOTKANIA KOMISARZ FCC KATHLEEN ABERNATHY.
   WPROWADZONE PRAWO DOTYCZY TYLKO OPERATORóW OFERUJąCYCH VOIP. OZNACZA TO, żE FBI NIE BęDZIE MOGłO PODSłUCHIWAć UżYTKOWNIKóW PROGRAMóW INTERNETOWYCH POZWALAJąCYCH NA ROZMOWY (NP. SKYPE LUB PULVER). DECYZJA FCC POZWALA SENATOWI TAKżE NA WPROWADZENIE USTAWY OPODATKOWUJąCEJ TEGO TYPU USłUGI.
   LICZBA FIRM OFERUJąCYCH USłUGI VOIP STALE ROśNIE. W USA NAJWIęKSZYM Z NICH Są VONAGE I AT&T. POłąCZENIA ZA POśREDNICTWEM PROTOKOłU IP Są BOWIEM DUżO TAńSZE OD STANDARDOWYCH. NIEDAWNO BRITISH TELECOMMUNICATION OGłOSIłO PLAN CAłKOWITEGO PRZEJśCIA Z ANALOGOWEJ TRANSMISJI DźWIęKU NA VOIP.
   URZąDZENIA POZWALAJąCE NA PODSłUCHIWANIE ROZMóW PRZEZ INTERNET BęDą POZWALAłY FBI TAKżE NA KONTROLę CAłEGO RUCHU INTERNETOWEGO. ZDANIEM ANALITYKóW JUż TERAZ JEST TO MOżLIWE. AKCEPTACJA DECYZJI FCC PRZEZ SENAT POZWOLI JEDNAK NA OBNIżENIE KOSZTóW TAKICH DZIAłAń.


Nr 136
X VERDANA">   PONAD 12 TYS. EURO MIESIęCZNIE PARLAMENT EUROPEJSKI PRZEZNACZA NA PENSJE DLA PRACOWNIKóW KAżDEGO BIURA EUROPOSłA. KOGO ZATRUDNIą NASI?
   PIENIąDZE PRZEPłYWAć BęDą BEZPOśREDNIO NA KONTA POSELSKICH ASYSTENTóW. PRZYPOMNIJMY, żE SAM EUROPOSEł DOSTAJE Z BRUKSELI 3700 EURO NA BIEżąCą DZIAłALNOść I NA BIURO. DO TEGO 9 TYS. Zł PENSJI POSELSKIEJ PłACONEJ PRZEZ POLSKI BUDżET.
   RYSZARD CZARNECKI Z SAMOOBRONY W SIERPNIU ODPOCZYWA. ORGANIZACJą JEGO BIURA ZAJMUJE SIę KRZYSZTOF KOTOWICZ, BLISKI PRZYJACIEL OD 15 LAT (OD ZCHN). NA RAZIE JEST JEDYNYM ASYSTENTEM POSłA. PODKREśLA, żE CHOć SUMA 12 TYS. EURO JEST SUMą ZAWROTNą W POLSKICH WARUNKACH, TO JEDNAK PO ODLICZENIU PODATKóW, KOSZTóW PODRóżY, HOTELI ZOSTANIE NIE TAK ZNOWU DUżO. ILU JESZCZE PRACOWNIKóW ZATRUDNI CZARNECKI? - ZAMIERZAMY OGłOSIć PRZEZ INTERNET KONKURS NA ASYSTENTA - ZDRADZA KOTOWICZ.
   KOTOWICZ MA FIRMę DORADZTWA GOSPODARCZEGO, BYł WICEPRZEWODNICZąCYM RADY MIEJSKIEJ W ZąBKOWICACH ŚLąSKICH, CZłONKIEM RADY NADZORCZEJ POCZTOWEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO I CZłONKIEM ZARZąDU RUCH S.A.
   BIURO JóZEFA PINIORA, EUROPOSłA Z RAMIENIA SDPL, ORGANIZUJE MACIEJ WEłYCZKO, B. KORESPONDENT "TRYBUNY" NA DOLNYM ŚLąSKU. PINIOR ZAMIERZA WSPółPRACOWAć Z KILKUNASTOMA ASYSTENTAMI, NA RAZIE MA TRZECH.
   BIURO EURODEPUTOWANEJ Z RAMIENIA SLD-UP LIDII GERINGER DE OEDENBERG TWORZY JEJ SIOSTRA ZOFIA ULATOWSKA. TO ONA PROWADZIłA KAMPANIę WYBORCZą. NA RAZIE ZOSTAłA ZATRUDNIONA NA TRZYMIESIęCZNY OKRES PRóBNY.


Nr 137
X VERDANA">   GOOGLE WRESZCIE NA NOWOJORSKIM RYNKU NASDAQ. ZAłOżYCIELE SPółKI ZOSTALI MULTIMILIARDERAMI. NA OTWARCIU PIERWSZEGO DNIA NOTOWAń KURS AKCJI NAJPOPULARNIEJSZEJ WYSZUKIWARKI INTERNETOWEJ SKOCZYł O 18 PROC. MIMO TO CZęść ANALITYKóW KRęCI NOSEM.
   EMISJA AKCJI GOOGLE'A TO NAJWIęKSZY DEBIUT GIEłDOWY SPółKI INTERNETOWEJ OD CZASU KRACHU TZW. NOWEJ GOSPODARKI. JESZCZE W 2000 R. NIEISTNIEJąCEJ JUż FIRMIE GENUITY UDAłO SIę POZYSKAć Z RYNKU 1,91 MLD DOL. ALE POTEM BAńKA DOT-COMóW PęKłA I TAKICH SPółEK INWESTORZY UNIKALI JAK OGNIA. CZY DEBIUT GOOGLE'A TO PRZEłOM? FIRMA ZDOłAłA ZEBRAć 1,66 MLD DOL., ALE APETYTY BYłY WIęKSZE - LICZONO NA PONAD 3,5 MLD DOL. NA POCIESZENIE GOOGLE'OWI ZOSTAł INNY REKORD - TO NAJWIęKSZY TEGOROCZNY DEBIUT NA AMERYKAńSKIEJ GIEłDZIE. OD CZWARTKU GOOGLE WARTE JEST PRAWIE TYLE SAMO CO IKONA AMERYKAńSKIEJ GOSPODARKI - FORD.
   ABY STAć SIę AKCJONARIUSZEM GOOGLE'A, TRZEBA BYłO ZAPłACIć 85 DOL. ZA AKCJę. MIESIąC TEMU ZAPOWIADANO, żE CENA AKCJI W OFERCIE PYUBLICZNEJ BęDZIE WYNOSIłA OD 108 DO 135 DOL. JEDNAK JUż W PIERWSZYCH CHWILACH CZWARTKOWYCH NOTOWAń MOżNA BYłO JE SPRZEDAć PO 103 DOL.! ZAMIESZANIE WOKół DEBIUTU I STOSUNKOWO SłABE ZAINTERESOWANIE INWESTORóW ZMUSIłO GOOGLE'A DO OBNIżENIA TAKżE LICZBY OFEROWANYCH AKCJI Z 25,7 DO 19,6 MLN.
   W SUMIE W OFERCIE PUBLICZNEJ SPółKę WYCENIONO NA 23,1 MLD DOL., CHOć SPODZIEWANO SIę PONAD 36 MLD DOL. MIMO TO DWAJ 30-LETNI ZAłOżYCIELE SPółKI I TAK DOłąCZYLI DO GRONA MULTIMILIARDERóW. LARRY PAGE I SIERGIEJ BRIN, KTóRZY SZEść LAT TEMU, śWIEżO PO STUDIACH NA STANFORDZIE, URUCHOMILI WYSZUKIWARKę GOOGLE, ZAROBILI PO 3,2 MLD DOL. WśRóD PONAD 2,2 TYS. PRACOWNIKóW SPółKI POJAWIłO SIę KILKUSET MILIONERóW.


Nr 138
X VERDANA">   W TYM ROKU FIRMY WYDADZą NA REKLAMę TYLE, CO W DOBRYM 2000 ROKU, KIEDY POLSKA BRANżA MEDIALNA ZNAłA POJęCIE "RECESJA" TYLKO Z PODRęCZNIKóW EKONOMII. TO PROGNOZY ANALITYKóW FIRMY CR MEDIA CONSULTING - BROKERA NA RYNKU RADIOWYM I MAGAZYNOWYM.
   CR MEDIA CONSULTING - BROKER NA RYNKU PRASY, RADIA I INTERNETU - OPUBLIKOWAłA KOLEJNą EDYCJę SWEGO "AD.MEDIA RAPORTU" PODSUMOWUJąCą PIERWSZE SZEść MIESIęCY TEGO ROKU. WEDłUG AUTORóW TEGO OPRACOWANIA PO RAZ PIERWSZY OD KILKU LAT SPEKTAKULARNE WZROSTY PRZYCHODóW ODNOTUJE NIE TYLKO TELEWIZJA. PODKREśLAJą ONI, żE RYNEK WKROCZYł W 2004 R. Z NIEDOBOREM CZASU ANTENOWEGO W TELEWIZJI. POPYT NA NIEGO ZACZął WYRAźNIE PRZEKRACZAć PODAż I STACJE DOKONAłY PIERWSZYCH - CHOć NIEWIELKICH - PODWYżEK CEN. - DO TEGO WEJśCIE POLSKI DO UNII PRZYSPIESZYłO NIEKTóRE AKCJE MARKETINGOWE PIERWOTNIE ZAPLANOWANE NA DRUGą POłOWę ROKU - DODAJE TOMASZ BRZEZIńSKI Z CR MEDIA CONSULTING. JEGO ZDANIEM NADAWCY TELEWIZYJNI BęDą NADAL PODNOSIć CENY M.IN. DLATEGO, żE NA SKUTEK NOWELIZACJI USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI STACJE KOMERCYJNE MOGą RZADZIEJ NIż DOTYCHCZAS PRZERYWAć FILMY REKLAMAMI. AUTORZY AD.MEDIA RAPORTU SZACUJą, żE NOWE ZAPISY ZREDUKOWAłY LICZBę DOSTęPNEGO NA CAłYM RYNKU CZASU REKLAMOWEGO W TELEWIZJI O 8-11 PROC. JAK POINFORMOWAł DWUTYGODNIK "MEDIA I MARKETING POLSKA" W SWOIM SERWISIE ELEKTRONICZNYM, TVP JUż OGłOSIłA PODWYżKI CEN REKLAM śREDNIO O 10 PROC.
   WYżSZE CENY I SłABSZA PODAż W TELEWIZJI SKłONIą REKLAMODAWCóW DO SZUKANIA MOżLIWOśCI W INNYCH MEDIACH. WEDłUG PROGNOZ CR MEDIA CONSULTING PRASA ZYSKA W TYM ROKU 8,1 PROC. "KOLEJNE DWA LATA PRZYNIOSą PRASIE STABILNY WZROST O BLISKO 8 PROC. ROCZNIE. RADIO, KTóRE UCIERPIAłO W CZASIE RECESJI ZNACZNIE BARDZIEJ NIż PRASA, BęDZIE TAKżE W STANIE SZYBCIEJ SIę ODBUDOWYWAć, OSIąGAJąC W LATACH 2004-2006 WZROST W GRANICACH 9-11 PROC. ROCZNIE" - CZYTAMY W AD.MEDIA RAPORCIE.


Nr 139
X VERDANA">   MEDIA W UE. BRANżOWE SERWISY INTERNETOWE Są PODEKSCYTOWANE WIADOMOśCIą O NOWEJ STACJI TELEWIZYJNEJ TV1EU, KTóRA MA WYSTARTOWAć JUż WE WRZEśNIU. SPRAWDZILIśMY TE INFORMACJE.
   "SZANOWNI PAńSTWO! DNIA 20 WRZEśNIA 2004 R. PRZY WSCHODZIE SłOńCA, Z SIEDZIBą W BRUKSELI, WE WSZYSTKICH OFICJALNYCH JęZYKACH I KOLORACH UE, ROZPOCZNIE 24-GODZINOWA DZIENNA TRANSMITOWAć HISTORYCZNIE PIERWSZA TELEWIZJA EUROPEJSKA" - TAK ZACHWALA - PO POLSKU! - SWóJ POMYSł NA BIZNES SPółKA TV1EU BROADCASTING NA WłASNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. KOMUNIKAT MOżNA PRZECZYTAć WE WSZYSTKICH JęZYKACH ROZSZERZONEJ UNII.
   POśRóD LICZNYCH BłęDóW JęZYKOWYCH (PRZYNAJMNIEJ W POLSKIEJ WERSJI) MOżNA WYCZYTAć INFORMACJE O SZEROKO ZAKROJONYCH PLANACH NOWEJ STACJI. WIADOMO NP., żE PROGRAM TV1EU BęDZIE ADRESOWANY DO BARDZO ZRóżNICOWANEGO POD WZGLęDEM WIEKU WIDZA. „W STRUKTURZE PROGRAMOWEJ PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ Są PRZEWIDYWANE SAGI, KINOFILMY, DOKUMENTY, SITCOMY, ALE RóWNIEż CAłOWIECZOROWE WIELKOPROGRAMY JAK «MISSEU », CZY «HALLOEUROPA » Z PROMINENTNYMI GOśCIAMI, GWIAZDAMI I OLBRZYMIą LOTERIą” - CZYTAMY W KOMUNIKACIE. STACJA SZYKUJE SPECJALNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MłODZIEżY, JAK NP. „JUNIORTV” CZY „TEENAGE”. NIE ZABRAKNIE TEż SERWISóW INFORMACYJNYCH, BO NA ANTENIE MA POJAWIć SIę „JOURNALTV1EU”. „SPRAWOZDAWSTWO PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ BęDZIE ZAWSZE ZAWIERAłO TYLKO FAKTY, BEZ KOMENTARZA I BEZ KONKLUZJI” - ZAPEWNIA NADAWCA. NATOMIAST NIEDZIELNY PROGRAM MA BYć KRęCONY ZA POMOCą 120 KAMER! WSZYSTKO TO MAJą DOSTARCZAć GłóWNIE PRODUCENCI ZEWNęTRZNI Z KRAJóW UNII, KTóRZY MAJą KRęCIć TE PROGRAMY GłóWNIE W JęZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, FRANCUSKIM, WłOSKIM I HISZPAńSKIM.
   TV1EU CHCE RóWNIEż NADAWAć REKLAMY, ALE "W LIMITOWANEJ ILOśCI", GDYż POMYSł NA RAMóWKę UMOżLIWIA EMISJę TYLKO JEDNEGO BLOKU REKLAMOWEGO DZIENNIE - PRZED WIECZORNYMI WIADOMOśCIAMI. I TEGO MIAłOBY STARCZYć NA UTRZYMANIE CAłEJ STACJI. "KONCEPCJA PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ POWSTAłA JUż WIOSNą UBIEGłEGO ROKU. OD POCZąTKU BYłA MILE WIDZIANA I POPIERANA PRZEZ KOMISJę EUROPEJSKą, NA CZELE Z PREZYDENTEM PRODIM, ORAZ PRZEZ INNE ORGANIZACJE I PRZEDSTAWICIELI UE" - TAK KOńCZY SIę KOMUNIKAT, PODPISANY PRZEZ "DR PAULA HAKANA, AUTORA KONCEPCJI PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ" I SZEFA FIRMY TV1EU BROADCASTING".
   DO STARTU TELEWIZJI, KTóRA MIAłABY ZAGOśCIć W NIEMAL WSZYSTKICH EUROPEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZA POśREDNICTWEM SATELITY I SIECI KABLOWYCH, ZOSTAJE NIECAłE 30 DNI. W BIZNESIE TELEWIZYJNYM, TO TUż-TUż. TYMCZASEM NAJWIęKSI POLSCY OPERATORZY KABLóWEK NIC NIE SłYSZELI O TV1EU. - NIKT Z TEJ STACJI NIE ZWRACAł SIę DO NASZEJ FIRMY. ANI DO WARSZAWSKIEGO BIURA, ANI DO ZAGRANICZNEJ CENTRALI - POWIEDZIAłA NAM DOROTA ZAWADZKA, RZECZNICZKA UPC POLSKA. W BIURZE PRASOWYM ASTERA USłYSZELIśMY, żE NIKT Z TV1EU "NIE PUKAł DO DRZWI FIRMY".


Nr 140
X VERDANA">   POWSTANIE SPECJALNE CIAłO DORADCZE W ZWIąZKU Z BUDOWą TERMINALU 2. NA OKęCIU. BęDZIE NADZOROWAłO BUDOWę I UMOżLIWI KONSULTACJE POMIęDZY INWESTOREM I LINIAMI LOTNICZYMI - DOWIADUJE SIę "GAZETA".
   TERMINAL 2. BUDOWANY NA OKęCIU WYWOłAł WIELKI SPóR MIęDZY LINIAMI LOTNICZYMI, A INWESTOREM, PRZEDSIęBIORSTWEM PAńSTWOWE PORTY LOTNICZE. LINIE UTRZYMUJą, żE TERMINAL NIE SPEłNI ICH WYMAGAń, PPL - żE PROJEKT JEST DOBRY.
   JAK DOWIEDZIAłA SIę "GAZETA", JUż POD KONIEC WRZEśNIA Z INICJATYWY URZęDU LOTNICTWA CYWILNEGO MA POWSTAć SPECJALNE CIAłO DORADCZE, KTóRE BęDZIE NADZOROWAłO BUDOWę TERMINALA 2. MA ONO TEż UMOżLIWIć KONSULTACJE POMIęDZY INWESTOREM I LINIAMI LOTNICZYMI.
   TO NIE KONIEC PRóB ZAłAGODZENIA KONFLIKTU. W CZWARTEK RESORT INFRASTRUKTURY POINFORMOWAł, żE WICEMINISTER INFRASTRUKTURY RYSZARD KRYSTEK SPOTKAł SIę Z SZEFEM LOT, MARKIEM GRABARKIEM I DYREKTOREM PRZEDSIęBIORSTWA PAńSTWOWEGO PORTY LOTNICZE, ZBIGNIEWEM LESIECKIM. SZEFOWIE OBU FIRM ZAPEWNILI WICEMINISTRA, żE ROZWIąZALI JUż PODSTAWOWE SPORNE KWESTIE DOTYCZąCE BUDOWY NOWEGO TERMINALU. PRZEDSTAWICIELE PRZEWOźNIKóW OPERUJąCYCH Z OKęCIA NIE WYDALI żADNEGO OFICJALNEGO OśWIADCZENIA W TEJ SPRAWIE. NIEOFICJALNIE MóWIą, żE żADNEGO POROZUMIENIA NIE MA.
   JAK ZAPEWNIALI WICEMINISTRA KRYSTKA W CZWARTEK PREZES GRABAREK I DYREKTOR LESIECKI, DZIś NAD SZCZEGółAMI OSTATECZNYCH ROZWIąZAń NA OKęCIU PRACUJą ZESPOłY SPECJALISTóW.
   WCZEśNIEJ WSZYSTKIE LINIE LATAJąCE Z OKęCIA ZARZUCAłY PPL, żE BUDUJE TERMINAL NIEDOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB I NIE KONSULTUJE Z NIMI TEJ INWESTYCJI. TERMINAL MA KOSZTOWAć 198 MLN DOL.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.