informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 67 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 121
X VERDANA">   NIE OPłACA SIę PRODUKOWAć MONITORóW CIEKłOKRYSTALICZNYCH SAMEMU - DO TAKIEGO WNIOSKU DOSZłY KONCERNY HITACHI, MATSUSHITA I TOSHIBA.
   JAK TWIERDZI JAPOńSKI DZIENNIK "NIHON KEIZAI", LADA DZIEń TRZY JAPOńSKIE KONCERNY OGłOSZą POłąCZENIE SIł NA RYNKU LCD. JEśLI POWSTANIE WSPóLNA SPółKA, BęDZIE TO KOLEJNY KONGLOMERAT STWORZONY PRZEZ ZNANE KONCERNY ELEKTRONICZNE. NAJWIęKSI PRODUCENCI PANELI LCD TO HOLENDERSKO-KOREAńSKI LG.PHILIPS I POWOłANY NIEDAWNO DO żYCIA S-LCD - WSPóLNE DZIECKO SAMSUNGA I SONY. - HITACHI, MATSUSHITA I TOSHIBA WIEDZą, żE PRZEZ NAJBLIżSZE SZEść-OSIEM LAT BęDZIE DUżY POPYT NA WYśWIETLACZE CIEKłOKRYSTALICZNE. OBAWIAJą SIę JEDNAK ZAINWESTOWAć SAMOTNIE - UWAżA JOHN YANG, ANALITYK STANDARD & POOR'S. - CORAZ TRUDNIEJ BęDZIE DZIAłAć W TEJ BRANżY SAMEMU - POWIEDZIAł KOICHI FUJIMOTO Z OKASAN SECURITIES.
   ZDANIEM JAPOńSKICH MEDIóW MATSUSHITA (PRODUCENT SPRZęTU PANASONIC) NAJPRAWDOPODOBNIEJ PONIESIE CZęść KOSZTóW BUDOWY NOWEJ FABRYKI LCD HITACHI, KTóRA POCHłONIE OK. 895 MLN DOL.
   WYśWIETLACZE LCD SZYBKO WYPIERAJą TRADYCYJNE MONITORY I TELEWIZORY KINESKOPOWE (CRT). JAK SZACUJE FIRMA BADAWCZA DISPLAYSEARCH, W 2008 R. ICH SPRZEDAż SIęGNIE 56,3 MLN SZTUK - SZEśCIOKROTNIE WIęCEJ NIż PROGNOZOWANE NA TEN ROK 9,5 MLN. W UBIEGłYM ROKU NABYWCóW ZNALAZłO 3,9 MLN URZąDZEń WYPOSAżONYCH W EKRANY LCD. ZDANIEM ANALITYKóW CENY MONITORóW I TELEWIZORóW LCD POWINNY DO KOńCA ROKU SPAść O BLISKO 10-15 PROC.


Nr 122
X VERDANA">   ROSZCZENIA LESZKA BOGDANOWICZA WOBEC WIRTUALNEJ POLSKI JEJ AKCJONARIUSZE NIEODMIENNIE KWITUJą WZRUSZENIEM RAMIONAMI. NIEOCZEKIWANIE JEDNAK TWóRCA WP WSPIERANY PRZEZ PRAWNIKóW I DORADCóW FINANSOWYCH PODJął AKTYWNą WALKę O ODZYSKANIE PORTALU. W PRZEJęCIU WP JEST GOTóW WSPOMóC GO PIENIęDZMI NIEMIECKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY BMP.
   NIGDY NIE PRZEKAZAłEM NIKOMU SWYCH PRAW AUTORSKICH DO PORTALU WIRTUALNA POLSKA. NIEPRZERWANIE NALEżą ONE DO MNIE - OTO W SKRóCIE STANOWISKO LESZKA BOGDANOWICZA. W 1995 R. STWORZYł ON PORTAL WP, A W 1999 R. ZOSTAł USUNIęTY ZE SPółKI, KTóRA KONTYNUOWAłA JEGO DZIEłO. JAK MóWI OD DAWNA - BEZPRAWNIE.
   JEGO EKSKOLEDZY Z FIRMY (A DZIś MNIEJSZOśCIOWI AKCJONARIUSZE WP) ORAZ GRUPA TP SA (OD 2001 R. GłóWNY WłAśCICIEL WP) KONSEKWENTNIE IGNORUJą TE DEKLARACJE, UWAżAJąC ZA CAłKOWICIE BEZZASADNE. TAKżE OBSERWATORZY RYNKU NAJCZęśCIEJ TRAKTUJą JE Z PRZYMRUżENIEM OKA. ALE PO OGłOSZENIU W KWIETNIU TEGO ROKU PRZEZ GDAńSKI SąD UPADłOśCI WP BOGDANOWICZ PRZESZEDł OD SłóW DO CZYNóW I WMIESZAł SIę W ROZDZIERAJąCY Tę SPółKę KONFLIKT MNIEJSZOśCIOWYCH AKCJONARIUSZY Z GRUPą TP SA. ZAANGAżOWAł KANCELARIE PRAWNE I DORADCóW, A SWE ROSZCZENIA ZGłASZA JUż FORMALNIE DO SąDU.
   - PANU BOGDANOWICZOWI CO PEWIEN CZAS PRZYPOMINA SIę CHYBA, żE COś MOżE UGRAć NA DAWNYCH ZWIąZKACH Z WP, I ZGłASZA SWOJE DZIWNE ROSZCZENIA. OSTATNIO ROBIł TO, GDY SPółKę PRZEJMOWAłA TP SA. NA PRóżNO. TERAZ ZNóW SIę OBUDZIł - IRONIZUJE MEC. ANDRZEJ MIKOSZ, REPREZENTUJąCY MNIEJSZOśCIOWYCH AKCJONARIUSZY WP.
   ALE NIEZALEżNIE OD ROSZCZEń BOGDANOWICZ CHCE PRZEJąć UPADłE PRZEDSIęBIORSTWO ZA GOTóWKę. OFERUJE PONAD 37 MLN Zł.
   SKąD PIENIąDZE? - GOTOWOść WYłOżENIA PIENIęDZY NA INWESTYCJę W WP ZADEKLAROWAłO JUż KILKU INWESTORóW FINANSOWYCH - ZAPEWNIA JAROSłAW KOPYT, PREZES FINCO, WYNAJęTEJ PRZEZ BOGDANOWICZA WARSZAWSKIEJ FIRMY DORADZTWA FINANSOWEGO.
   NAJPOWAżNIEJSZYM Z POTENCJALNYCH PARTNERóW JEST BMP - NIEMIECKI FUNDUSZ TYPU VENTURE CAPITAL WYSPECJALIZOWANY W INWESTYCJACH INTERNETOWYCH (FUNDUSZ, NOTOWANY NA GIEłDZIE WE FRANKFURCIE, JEST W POLSCE WSPółWłAśCICIELEM PORTALU FINANSOWEGO BANKIER.PL I FIRMY MARKETINGU INTERAKTYWNEGO K2). PIOTR PAJEWSKI Z BMP POLSKA: - PRZED WIążąCą DECYZJą MUSIELIBYśMY PRZEPROWADZIć BADANIE WP, USTALIć SZCZEGółY TRANSAKCJI I KONCEPCJę ROZWOJU PORTALU. ALE INTERESUJE NAS TA INWESTYCJA. FINANSOWO MIEśCI SIę W GRANICACH NASZYCH MOżLIWOśCI, MOżEMY TEż WPROWADZIć DO KONSORCJUM INWESTYCYJNEGO INNYCH PARTNERóW - MóWI PAJEWSKI.
   TRóJMIEJSKA KANCELARIA PRAWNA JANUSZCZYK & KROPLEWSKI ZłOżYłA W IMIENIU LESZKA BOGDANOWICZA I JEGO PRYWATNEJ FIRMY (NAZWANEJ... WIRTUALNA POLSKA SP. Z O.O., W ODRóżNIENIU OD "GłóWNEJ", AKCYJNEJ WP) PROPOZYCJę UKłADOWą NA RęCE ZARZąDCY SąDOWEGO WP WOJCIECHA REGUłY. OFERTA PRZEWIDUJE SPłACENIE DROBNYCH WIERZYCIELI WP (POTRZEBA NA TO OK. 6 MLN Zł) ORAZ GłóWNEGO WIERZYCIELA - FIRMY TP EMITEL Z GRUPY TP SA (30 MLN Zł). DO TEGO DOCHODZI JESZCZE 1 MLN Zł EWENTUALNEJ NADWYżKI. 20 PROC. AKCJI FIRMY, KTóRA NA NOWO POPROWADZIłABY PORTAL WP, TRAFIłABY DO OBECNYCH PRACOWNIKóW PORTALU. W RAZIE POTRZEBY OFERTA MOżE ZOSTAć PODWYżSZONA.
   TO FINANSOWO NAJWYżSZA Z DOTYCHCZASOWYCH PROPOZYCJI W POSTęPOWANIU UPADłOśCIOWYM WP. KONKURENCYJNą OFERTę PRZEJęCIA UPADłEGO PRZEDSIęBIORSTWA ZłOżYłA FIRMA ZWIąZANA Z MNIEJSZOśCIOWYMI AKCJONARIUSZAMI (KTóRZY OBECNIE BLISKO WSPółPRACUJą Z ZARZąDCą W KIEROWANIU PORTALEM). JESZCZE INNą OFERTę, ZA POśREDNICTWEM SPECJALNIE POWOłANEJ SPółKI PWM, ZłOżYLI TOMASZ CZECHOWICZ, WłAśCICIEL GIEłDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MCI MANAGEMENT, WRAZ Z PREZESEM WP MARKIEM BORZESTOWSKIM.


Nr 123
X VERDANA">   POLSKA GOSPODARKA WCIąż EKSPORTEM STOI. CZY UMOCNIENIE ZłOTEGO MOżE ZACHWIAć OPłACALNOśCIą SPRZEDAżY ZA GRANICę? Są TACY, CO ZMIAN KURSóW SIę NIE BOJą.
   Z NAJNOWSZYCH BADAń KONIUNKTURY JAKIE WśRóD PRZEDSIęBIORSTW CO KWARTAł PROWADZI NARODOWY BANK POLSKI WYNIKA, żE W CZERWCU TEGO ROKU NASTąPIł SPADEK UDZIAłU EKSPORTU W PRZYCHODACH FIRM. ZMNIEJSZYł SIę TEż ODSETEK FIRM, KTóRE ZAJMUJą SIę EKSPORTEM. CZY TO POCZąTEK EROZJI, JAKIEJ MOżE DOśWIADCZYć W NAJBLIżSZYCH MIESIąCACH EKSPORT ZE WZGLęDU NA UMACNIANIE SIę ZłOTEGO?
   W CIąGU OSTATNICH KILKU MIESIęCY ZłOTY UMOCNIł SIę O OKOłO 10 PROC. KURS EURO SPADł Z NIEBOTYCZNEGO POZIOMU 4,9 Zł DO 4,4 Zł. 10-PROC. ZMIANA KURSU TO JUż SPORO, A WIęKSZOść ANALITYKóW RYNKOWYCH JEST ZDANIA, żE ZłOTY NADAL BęDZIE SIę UMACNIAł. DUżO WPRAWDZIE ZALEżY OD KURSU EURO DO DOLARA, ALE I TAK WIęKSZOść PROGNOZ MóWI O PRZYNAJMNIEJ KILKUGROSZOWYM UMOCNIENIU.
   EKONOMIśCI POCIESZAJą JEDNAK, żE ZNAKOMITA CZęść NASZEJ SPRZEDAżY EKSPORTOWEJ JEST NIE WYCZULONA NA KURS WALUTOWY. - PRZEDE WSZYSTKIM TRZEBA PAMIęTAć, żE DUżA CZęść NASZEGO EKSPORTU [SZACUJE SIę, żE JEST TO NAWET 60 PROC. - RED.] REALIZUJą FIRMY MIęDZYNARODOWE. ICH CYKL PRODUKCYJNY ODBYWA SIę W TEN SPOSóB, żE IMPORTUJą PRODUKTY LUB CZęśCI, PRZETWARZAJą I EKSPORTUJą DALEJ. I NAWET JEśLI TRACą NA EKSPORCIE, TO WCZEśNIEJ ZYSKUJą NA IMPORCIE. WPłYW KURSU WALUTOWEGO SIę WIęC ZNOSI - TłUMACZY STANISłAW KLUZA, GłóWNY EKONOMISTA BANKU GOSPODARKI ŻYWNOśCIOWEJ.
   POZA ZBILANSOWANIEM EKSPORTU I IMPORTU PEWNYM ZABEZPIECZENIEM PRZED WAHANIAMI KURSU MOżE BYć FINANSOWANIE SIę W WALUTACH. FIRMA, KTóRA EKSPORTUJE, MOżE ZACIąGNąć KREDYT W EURO - GDY TRACI NA EKSPORCIE, TO SPłACA MNIEJSZE RATY POżYCZKI. ZDANIEM KLUZY TO DRUGA DOść LICZNA GRUPA EKSPORTERóW.


Nr 124
X VERDANA">   JESIENIą MATIZACH I LANOSACH Z ŻERANIA ZNóW POJAWI SIę TRADYCYJNY ZNAK FIRMOWY FSO.
   JAK SIę DOWIEDZIELIśMY żERAńSKA FABRYKA SAMOCHODóW PLANUJE POżEGNAć SIę Z NAZWą I ZNAKIEM FIRMOWYM DAEWOO. FABRYKA POWRóCI DO SWOJEJ NAZWY FSO, A NA SAMOCHODACH Z ŻERANIA BęDZIE MOżNA ZNOWU ZOBACZYć TRADYCYJNY ZNAK FIRMOWY: TRZY SPLECIONE ZE SOBą LITERY NAZWY ZAKłADU. WEDłUG NASZYCH INFORMACJI DECYZJA O POżEGNANIU Z NAZWą I ZNAKIEM DAEWOO ZOSTAłA UZGODNIONA Z GM DAT. TO SPółKA UTWORZONA PRZEZ GENERAL MOTORS W 2002 R. KOREI NA BAZIE UPADłEGO KONCERNU DAEWOO MOTOR. NOWE MODELE SAMOCHODóW DAEWOO, KTóRE WCZEśNIEJ MIAłY BYć PRODUKOWANE NA ŻERANIU, Są OBECNIE IMPORTOWANE DO POLSKI Z KOREI I SPRZEDAWANE POD MARKą CHEVROLET. TO JEDNA Z TRADYCYJNYCH MAREK GENERAL MOTORS. POD MARKą CHEVROLET NOWE MODELE AUT DAEWOO Są SPRZEDAWANE TAKżE W RUMUNII, TURCJI, ROSJI I NA UKRAINIE - TAM, GDZIE UPADłE DAEWOO MOTOR MIAłO SILNą POZYCJę RYNKOWą. W EUROPIE ZACHODNIEJ, A TAKżE W CZECHACH I NA WęGRZECH NOWE MODELE Z KOREI Są NADAL SPRZEDAWANE POD MARKą DAEWOO.


Nr 125
X VERDANA">   LAPTOP PRACUJąCY KILKADZIESIąT GODZIN BEZ PRZERWY? TO NIE MRZONKA. WYSTARCZY WLAć ODROBINę METANOLU I GOTOWE - OBIECUJą TWóRCY NOWEGO TYPU BATERII.
   NAUKOWCY Z DWóCH FIRM ELEKTRONICZNYCH OGłOSILI STWORZENIE BATERII, KTóRE MOGą ZREWOLUCJONIZOWAć RYNEK ELEKTRONICZNYCH URZąDZEń PRZENOśNYCH. UłATWIą NA PRZYKłAD WPROWADZENIE DO TELEFONóW KOMóRKOWYCH NOWYCH MULTIMEDIALNYCH USłUG, TAKICH JAK INTERAKTYWNA TELEWIZJA, KTóRA WYMAGA DOSTARCZANIA ZNACZNIE WIęKSZYCH ILOśCI ENERGII NIż Są TO W STANIE ZROBIć UżYWANE DZISIAJ BATERIE.
   PROTOTYPOWA BATERIA, CZYLI OGNIWO PALIWOWE DMFC JAPOńSKIEJ TOSHIBY ZBLIżONE JEST ROZMIARAMI DO LUDZKIEGO KCIUKA I WAżY NIECAłE 9 G. STWORZONO JE Z MYśLą O ELEKTRONICZNYCH URZąDZENIACH PRZENOśNYCH - KAMERACH CYFROWYCH, TELEFONACH KOMóRKOWYCH I ODTWARZACZACH MUZYCZNYCH. CO W NIEJ NIEZWYKłEGO? DZIęKI TAKIEJ BATERII ODTWARZACZ MOżE PRACOWAć BEZ PRZERWY PRZEZ 20 GODZIN. KIEDY OGNIWO SIę WYCZERPIE, ZAMIAST łADOWAć JE Z GNIAZDKA, WYSTARCZY DOLAć... 2 ML METANOLU.
   TOSHIBA POKAZAłA TAKżE ROZWIąZANIE PRZEZNACZONE DO WIęKSZYCH URZąDZEń, TAKICH JAK NP. KOMPUTERY PRZENOśNE. SPECJALNE OGNIWO PALIWOWE ZASILANE 100 ML METANOLU POZWALA NA NIEPRZERWANą PRACę PRZEZ DZIESIęć GODZIN. DZIś CZAS DZIAłANIA NOTEBOOKA NA STANDARDOWYCH AKUMULATORACH LITOWYCH RZADKO PRZEKRACZA TRZY GODZINY. PIERWSZE BATERIE PALIWOWE DMFC TRAFIą NA PółKI SKLEPOWE W PRZYSZłYM ROKU - OGłOSIłA TOSHIBA. - MIKROOGNIWA TE STANą SIę GłóWNYM źRóDłEM ZASILANIA URZąDZEń PRZENOśNYCH. TO BęDZIE WIELKI I LUKRATYWNY RYNEK - POWIEDZIAł NIEDAWNO YOSHIMI KUBO, STARSZY ANALITYK FIRMY NEC, JEDNEGO Z KONKURENTóW TOSHIBY W WYśCIGU O WPROWADZENIE MIKROOGNIW. NEC ZAPEWNIA, żE W PRZYSZłYM ROKU POKAżE NOTEBOOKA ZASILANEGO OGNIWEM, KTóRE WYDłUżY CZAS DZIAłANIA URZąDZENIA DO... 40 GODZIN.
   CO TAKIEGO UDAłO SIę OSIąGNąć TOSHIBIE? JAPOńSKI KONCERN STWORZYł NOWE BATERIE, POZBYWAJąC SIę NIEKTóRYCH ELEMENTóW, KTóRE, WYDAWAłOBY SIę, Są NIEZBęDNE DO ICH DZIAłANIA. W DUżYM UPROSZCZENIU ENERGIA W OGNIWIE WYTWARZANA JEST W WYNIKU REAKCJI TLENU Z WODOREM. TLEN POCHODZI ZWYKLE Z ATMOSFERY, A WODóR NP. Z METANOLU. DOTYCHCZAS W MIKROOGNIWACH ZNAJDOWAłA SIę NIEWIELKA POMPKA, KTóRA DOSTARCZAłA WODę DO METANOLU ORAZ WENTYLATOR ODPROWADZAJąCY CIEPłO, PRODUKT UBOCZNY REAKCJI. NAUKOWCY TOSHIBY POZBYLI SIę POMPKI I WENTYLATORA, REZYGNUJąC TEż Z DODATKOWEGO ZBIORNICZKA Z WODą. DZIęKI TEMU UDAłO SIę ZMINIMALIZOWAć ROZMIARY I MAKSYMALNIE ZWIęKSZYć STężENIE ROZTWORU (JAK TWIERDZI FIRMA, DO 99 PROC.). IM WYżSZE STężENIE METANOLU, TYM BARDZIEJ WYDAJNA BATERIA. IM NIżSZE, TYM WIęKSZY ZBIORNIK Z PALIWEM I MNIEJ WYDAJNA BATERIA.
   TOSHIBA NIE JEST JEDYNą FIRMą, KTóRA PRACUJE NAD MIKROOGNIWAMI PALIWOWYMI. NIEMAL IDENTYCZNY PROJEKT NA KILKA DNI PRZED JAPOńSKIMI NAUKOWCAMI POKAZAłA AMERYKAńSKA SPółKA MTI MICROFUEL CELLS. PODOBNIE JAK U TOSHIBY W MIKROOGNIWACH MOBION NIE MA POMPEK, WENTYLATORóW I WODY. JEST ZA TO METANOL, ALE W NIECO NIżSZYM STężENIU.
   PROTOTYP DO ZłUDZENIA PRZYPOMINAJąCY BATERIę AA (W POLSCE ZWANą "PALUSZKIEM") PRZEDSTAWILI ZAś NIEDAWNO NAUKOWCY Z HITACHI. ICH URZąDZENIE JEST JEDNAK MNIEJ WYDAJNE - STężENIE METANOLU SIęGA TAM 30 PROC., A W REAKCJI UDZIAł BIORą DODATKOWO CZąSTECZKI METALU, CO ZMNIEJSZA WYDAJNOść I ZWIęKSZA KOSZT TEGO ROZWIąZANIA.
   PODOBNE BATERIE POKAZAłO POD KONIEC UBIEGłEGO ROKU TAKżE FUJITSU. NAD MIKROOGNIWAMI PRACUJE TAKżE SHARP, SONY I MOTOROLA.
   - ABY ZAPEWNIć MASOWą AKCEPTACJę MIKROOGNIW PRZEZ UżYTKOWNIKóW, KONCERNY MUSZą UDOWODNIć, żE WYMIANA I NAPEłNIANIE TAKICH BATERII NIE Są ZBYT KOSZTOWNE - UWAżAJą ANALITYCY FIRMY BADAWCZEJ ABI RESEARCH. NA PRZESZKODZIE WPROWADZENIU OGNIW MOżE JEDNAK STANąć PRAWO. PO ATAKACH TERRORYSTYCZNYCH W USA ZABRONIONO TAM WNOSIć NA POKłADY SAMOLOTóW POJEMNIKI ZAWIERAJąCE METANOL O STężENIU WIęKSZYM NIż 24 PROC.
   MIKROOGNIWA OPARTE NA METANOLU Są NIE TYLKO BARDZIEJ WYDAJNE OD SWOICH LITOWYCH ODPOWIEDNIKóW. Są TAKżE DUżO BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA śRODOWISKA. NIE JEST TO JEDNAK WCIąż IDEALNE ROZWIąZANIE. UBOCZNYM EFEKTEM KATALIZY JEST WYDZIELANIE W NIEWIELKICH ILOśCIACH DWUTLENKU WęGLA. - W PORóWNANIU Z WODOREM METANOL JEST JEDNAK DUżO BEZPIECZNIEJSZY - PODKREśLA YOICHI AKASHI, RZECZNIK PRASOWY TOSHIBY.


Nr 126
X VERDANA">   CHCESZ MIEć ZNACZEK POCZTOWY ZE ZDJęCIEM SWOIM ALBO SWOJEGO ZWIERZAKA? W USA TO JUż MOżLIWE. O PODOBNYCH USłUGACH MYśLI TEż POCZTA POLSKA
   SERWIS STAMPS.COM DZIAłAJąCY NA LICENCJI AMERYKAńSKIEJ POCZTY URUCHOMIł USłUGę PHOTOSTAMPS. WYSTARCZY ZAPROJEKTOWAć WłASNY ZNACZEK I PRZESłAć GO DO AKCEPTACJI. JEśLI ZOSTANIE ZATWIERDZONY, WYDRUKOWANE ZNACZKI DOSTANIEMY POCZTą. KAżDY TAKI ZNACZEK KOSZTUJE DWUKROTNOść CENY NOMINALNEJ. - DWIE TRZECIE WSZYSTKICH PRZESłANYCH PROJEKTóW ZAWIERAJą ZDJęCIA CZłONKóW RODZINY - MóWI KEN MCBRIDE, PREZES STAMPS.COM. SPółKA LICZY NA FIRMY, KTóRE BęDą GOTOWE ZAPłACIć NP. ZA KILKA TYSIęCY ZNACZKóW Z KORPORACYJNYM LOGO. PIERWSI TACY KLIENCI JUż Są.
   SERWIS STAMPS.COM OD PIęCIU LAT POZWALA AMERYKANOM DRUKOWAć OFICJALNE ZNACZKI NA DOMOWYCH DRUKARKACH. W TEN SPOSóB WYDRUKOWANO JUż 250 MLN ZNACZKóW.
   CZY POCZTA POLSKA TEż POZWOLI KIEDYś DRUKOWAć ZNACZKI WłASNEGO PROJEKTU? - ROBILIśMY TESTY TEJ TECHNOLOGII. JEJ DEBIUT OGRANICZA POLSKIE PRAWO - TłUMACZY DOMINIK CZAJEWSKI, DYREKTOR BIURA ZARZąDZANIA STRATEGICZNEGO POCZTY POLSKIEJ. W POLSCE KAżDą EMISJę ZNACZKóW ZATWIERDZA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY.
   POCZTA TESTUJE JEDNAK NOWE INTERNETOWE USłUGI, KTóRE MAJą TCHNąć żYCIE W TRADYCYJNE POCZTóWKI. BYłBY TO PARADOKS, BO SPADEK POPULARNOśCI POCZTóWEK TO PRZECIEż EFEKT UPOWSZECHNIENIA INTERNETU I KOMóREK.
   POCZTY NA CAłYM śWIECIE STRACIłY W WYNIKU POPULARYZACJI POCZTY ELEKTRONICZNEJ. LICZBA WYSYłANYCH POCZTóWEK STALE SPADA. ALE GłóWNYM źRóDłEM PRZYCHODóW OPERATORóW POCZTOWYCH NA CAłYM śWIECIE JEST ROZSYłANIE PACZEK I LISTóW. STAłE PRZYCHODY ZAPEWNIAJą GłóWNIE FIRMY. - WSZYSCY OPERATORZY POCZTOWI PROWADZą TESTY ELEKTRONICZNYCH SUBSTYTUTóW TRADYCYJNYCH USłUG POCZTOWYCH. MAJą ONE NAPęDZAć PRZYCHODY. NIE MOżEMY POZOSTAć W TYLE - WYJAśNIA BARTOSZ GOłEMBNIK, RADCA W BIURZE ZARZąDZANIA STRATEGICZNEGO POCZTY POLSKIEJ.
   TESTOWANY PRZEZ POCZTę PROJEKT WIRTUALNEJ KARTY POCZTOWEJ W PRZYSZłOśCI POZWOLI NAM STWORZYć WłASNą POCZTóWKę, WYDRUKOWAć Ją I WYSłAć. Z TAKICH WIRTUALNYCH KARTEK PRZEZ PEWIEN CZAS MOGLI SIę CIESZYć NORWEGOWIE. - USłUGA JEDNAK SIę NIE SPRZEDAWAłA - MóWI GOłEMBNIK. POCZTA CZEKA Z WPROWADZENIEM USłUGI DO KOńCA LIBERALIZACJI RYNKU. - JEśLI WTEDY UDA NAM SIę UTRZYMAć POZYCJę LIDERA, BęDZIEMY MYśLELI O WPROWADZENIU TAKICH USłUG DODATKOWYCH - MóWI DOMINIK CZAJEWSKI.


Nr 127
X VERDANA">   PODAż PIENIąDZA W LIPCU SPADłA O 0,3 PROC., CZYLI O 1 MLD 135,3 MLN Zł DO 348 MLD 851,9 MLN Zł.
   OD POCZąTKU ROKU PODAż PIENIąDZA WZROSłA O 2,6 PROC., CZYLI O 8 MLD 803,1 MLN Zł - PODAł NBP.
   AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO WZROSłY W LIPCU O 2,3 PROC., CZYLI O 778,5 MLN EURO DO 34 MLD 946,1 MLN EURO. OD POCZąTKU ROKU AKTYWA WZROSłY O 21,3 PROC., CZYLI O 6 MLD 138 MLN EURO.


Nr 128
X VERDANA">   PRZECIęTNE WYNAGRODZENIE W LIPCU WZROSłO O 1 PROC.
   PRZECIęTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W LIPCU 2004 ROKU WYNIOSłO 2 TYS. 428,12 Zł I WZROSłO WOBEC CZERWCA 2004 ROKU O 1,0 PROC. BYłO O 3,6 PROC. WYżSZE NIż W LIPCU 2003 ROKU - PODAł W PIąTEK GłóWNY URZąD STATYSTYCZNY.
   NATOMIAST PRZECIęTNE WYNAGRODZENIE BEZ WYPłAT Z ZYSKU WYNIOSłO 2 TYS. 418,09 Zł I WZROSłO WOBEC CZERWCA O 1,2 PROC. ORAZ BYłO O 3,6 PROC. WYżSZE NIż W LIPCU 2003 ROKU.
   W PRZEDSIęBIORSTWACH BYłO ZATRUDNIONYCH W LIPCU 4 MLN 688,3 TYS. OSóB. POZIOM ZATRUDNIENIA NIE ZMIENIł SIę WOBEC CZERWCA 2004 R., ALE SPADł O 0,7 PROC. WOBEC LIPCA 2003 ROKU.


Nr 129
X VERDANA">   MINISTERSTWO śRODOWISKA WYLICZYłO, ILE JEST WARTA POLSKA PRZYRODA. ZIELONI PROTESTUJą.
   W OPUBLIKOWANYM NA STRONACH INTERNETOWYCH MINISTERSTWA SPRAWOZDANIU Z REALIZACJI BUDżETU W 2003 R. W ZAKRESIE śRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ URZęDNICY PRZELICZYLI WARTOść POLSKICH LASóW, W TYM PARKóW NARODOWYCH, NA WARTOść RYNKOWą DREWNA. ZDANIEM PARTII ZIELONI 2004 RóWNIE DOBRZE MOżNA WYCENIAć WARTOść PARKóW NARODOWYCH NA PODSTAWIE CENY ROSNąCYCH TAM GRZYBóW I JAGóD ALBO CENY KILOGRAMA DZICZYZNY, KTóRA BIEGA PO LESIE.
   - PRZEPISY Są ABSURDALNE. PRZYRODę NADAL TRAKTUJE SIę JAK W SOCJALIZMIE - JAK SUROWIEC. TAKA WYCENA ZUPEłNIE NIE ODDAJE WARTOśCI POLSKIEJ PRZYRODY. JAK MAMY SIę UBIEGAć O UNIJNE PIENIąDZE NA OCHRONę śRODOWISKA? JAK UDOWODNIMY, żE MAMY CO CHRONIć, SKORO W RZąDOWYCH DOKUMENTACH NAJCENNIEJSZE OBSZARY TRAKTUJE SIę JAK MATERIAł NA DESKI? - PYTA CZłONEK ZARZąDU PARTII RADOSłAW GAWLIK.
   A CO Z RZEKAMI? NAJCENNIEJSZE WEDłUG URZęDNIKóW Są TE TERENY, GDZIE POWSTAłO NAJWIęCEJ OBIEKTóW BUDOWNICTWA WODNEGO. - NIE DZIWI, żE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA I PODLEGłE MU JEDNOSTKI W OSTATNICH MIESIąCACH BETONUJą RZEKI. BEZWARTOśCIOWA, NATURALNA RZEKA ZYSKUJE NA WARTOśCI, KIEDY POJAWIAJą SIę NA NIEJ OBIEKTY BUDOWNICTWA WODNEGO - IRONIZUJą ZIELONI.
   PODKREśLAJą, żE SPRAWOZDANIE W NAJMNIEJSZYM STOPNIU NIE PRóBUJE OSZACOWAć WARTOśCI PRZYRODNICZYCH, NIE WSPOMINA NIC O TYM, żE PUSZCZA BIAłOWIESKA JEST UNIKATEM W EUROPIE ANI O UNIKALNYCH GATUNKACH ZWIERZąT I ROśLIN.
   SłAWOMIR GOLA Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ZAPEWNIAł WCZORAJ, żE RESORT CHRONI PRZYRODę NAJLEPIEJ, JAK POTRAFI, I ZDAJE SOBIE SPRAWę, żE JEST W POSIADANIU BEZCENNYCH ZASOBóW PRZYRODY, ALE DLA CELóW BUDżETOWYCH NIEZBęDNE JEST KONKRETNE WYLICZENIE ICH WARTOśCI.
   ZIELONI 2004 ZAAPELOWALI DO RZąDU O NIEZWłOCZNE ROZPOCZęCIE RZECZYWISTEJ WYCENY POLSKIEJ PRZYRODY.


Nr 130

X VERDANA">   KUBKI PO JOGURTACH I ZDERZAKI SAMOCHODOWE PRZEROBI NA BENZYNę I OLEJ NAPęDOWY!
   POTRAFI JE WYPRODUKOWAć ZBIGNIEW TOKARZ, WłAśCICIEL FIRMY TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. SAM WYMYśLIł I SKONSTRUOWAł NIEZWYKłą MASZYNę. TO POżERACZ śMIECI, KTóRY ODPADY PRZERABIA NA BENZYNę I OLEJ NAPęDOWY! JEST W STANIE WYPRODUKOWAć NAWET 500 L PALIWA NA GODZINę!
   MASZYNą INTERESUJE SIę CAłY śWIAT. W NIEWIADOWIE (30 KM OD ŁODZI), GDZIE TOKARZ PRACUJE, BYLI JUż M.IN. NIEMCY, IRLANDCZYCY I CHIńCZYCY. - JEST BARDZO DUżA SZANSA, żE DOJDZIE DO WSPółPRACY - MóWI TOKARZ. Z AUSTRALIJCZYKAMI BęDZIE ZAKłADAł SPółKę JOINT VENTURE, A CZESI KUPILI JUż OD NIEGO JEDNą TAKą MASZYNę - STANIE W OSTRAWIE.
   W HALI W NIEWIADOWIE STERTA śMIECI SIęGA SUFITU. Są TU FOLIE, TOREBKI PO POPCORNIE, POJEMNIKI PO JOGURTACH, TAPICERKA SAMOCHODOWA, ZDERZAKI, KANISTRY, PLASTIKOWE ZABAWKI. PRACOWNICY łADUJą ODPADY DO MASZYNY. TO REAKTOR KATALITYCZNY, SZEROKA NA KILKANAśCIE METRóW INSTALACJA PRZYPOMINAJąCA KONTENER.
   - POD WPłYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY ODPADY SIę TOPIą - TłUMACZY TOKARZ. W śRODKU JEST 400 ST. C. TEMPERATURA PODNOSZONA JEST JEDNAK STOPNIOWO. I TO WłAśNIE NAJTRUDNIEJ BYłO ZAPROJEKTOWAć. TWORZYWA MUSZą SIę STOPIć, A NIE ZWęGLIć. POTEM POD WPłYWEM KATALIZATORA (ZWIąZKI ALUMINIUM) POWSTAJą OPARY ZWIąZKóW WęGLOWODORóW PODOBNYCH DO TYCH, Z JAKICH SKłADA SIę ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY.
   PO SCHłODZENIU STAJą SIę PłYNNYM PALIWEM. - MAGAZYNUJEMY JE W OGROMNYCH ZBIORNIKACH - MóWI TOKARZ. - A POTEM ODBIERAJą JE DWIE RAFINERIE - Z JASłA I JEDLICZ.
   TAM PALIWO JEST DESTYLOWANE I ROZDZIELANE NA BENZYNę (18 PROC.) ORAZ OLEJ NAPęDOWY (47 PROC). RESZTA TO FRAKCJE OPAłOWE - OLEJ śREDNI I CIężKI.
   - TO JEST NP. CZYSTY OLEJ NAPęDOWY, KTóRY WYTWORZYLIśMY ZE ZDERZAKóW SAMOCHODOWYCH - TOKARZ POKAZUJE żółTą CIECZ W MENZURCE.
   MASZYNę OBSłUGUJą DWIE OSOBY, KTóRE NON STOP łADUJą DO NIEJ śMIECI. POZOSTAłE RZECZY ROBIą SIę AUTOMATYCZNIE.
   W POLSCE POWSTAJE ROCZNIE OKOłO 1,4 MILIONA TON ODPADóW Z TWORZYW SZTUCZNYCH. CO Z TYMI śMIECIAMI ROBIć? W KILKU KRAJACH POWSTAłY PODOBNE MASZYNY. URZąDZENIE Z NIEWIADOWA MA JEDNAK ZALETY, KTóRYCH INNYM BRAKUJE: •  W MASZYNIE NIE MA WYSOKIEGO CIśNIENIA. URZąDZENIA W JAPONII CZY NIEMCZECH TOPIłY ODPADY W BARDZO WYSOKIM CIśNIENIU. TO POWODOWAłO, żE CZęSTO EKSPLODOWAłY; •  URZąDZENIE FILTRUJE ODPADY - JEśLI OBOK TWORZYW SZTUCZNYCH DO INSTALACJI WPADNIE SłOIK CZY PUSZKA PO KONSERWIE, NIC SIę NIE STANIE; •  ODPADY MOGą BYć BRUDNE I NIEROZDROBNIONE; •  MASZYNA JEST CICHA, NIE WYDZIELA ZAPACHU; •  MA BUDOWę KONTENEROWą, CO ZAPEWNIA łATWY TRANSPORT.
   - MOżE DZIAłAć W WARUNKACH POLIGONOWYCH, CHOćBY I NA SAMYM WYSYPISKU śMIECI - MóWI TOKARZ. - POTRZEBNY JEST TYLKO PRąD.
   URZąDZENIE PRZERABIA 360 TON śMIECI MIESIęCZNIE (DO NIEWIADOWA TRAFIAJą ODPADKI M.IN. ZE ŚLąSKA, ŁODZI I WARSZAWY). Z TEGO POWSTAJE 220 TON PALIW PłYNNYCH.
   - ZA DWA TYGODNIE RUSZY DRUGA MASZYNA - ZDRADZA TOKARZ. DO KOńCA ROKU URUCHOMI KOLEJNYCH SIEDEM. PRZY URZąDZENIACH PRACę ZNAJDZIE 80 OSóB.
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.