informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 111
X VERDANA">   PRAWIE 31,5 MLN DOL. ODSZKODOWANIA ZGODZIł SIę ZAPłACIć KLIENTOM AMERYKAńSKI KONCERN MICROSOFT W RAMACH UGODY ZE STANEM NOWY MEKSYK.
   WłADZE STANOWE OSKARżYłY MICROSOFT O SZTUCZNE ZAWYżANIA CEN PRODUKTóW W LATACH 1995-2002. WSZYSCY NABYWCY OPROGRAMOWANIA MICROSOFTU W TYM OKRESIE OTRZYMAJą BEZPłATNE BONY NA ZAKUPY WARTOśCI 31,5 MLN DOL. NOWY MEKSYK TO TRZYNASTY STAN, W KTóRYM MICROSOFT ZGODZIł SIę PóJść NA UGODę Z WłADZAMI. UGODY KOSZTOWAłY MICROSOFT OK. 1,5 MLD DOL.


Nr 112
X VERDANA">   MINISTERSTWO FINANSóW PRZEPROWADZIłO EMISJę OBLIGACJI NA MIęDZYNARODOWYCH RYNKACH O WARTOśCI 16,8 MLD JENóW Z ZAPADALNOśCIą 4 SIERPNIA 2034 ROKU I O OPROCENTOWANIU 3,22 PROC.
   WARTOść EMISJI LICZONA W DOLARACH TO 150,5 MLN. AGENTEM EMISJI JEST DEUTSCHE BANK.
   - ŚRODKI Z EMISJI JUż WPłYNęłY. PRZEZNACZAMY CAłOść TEJ KWOTY NA SPłATę CZęśCI ZADłUżENIA W BANKU ŚWIATOWYM. DOKONALIśMY TEJ EMISJI BY WYDłUżYć śREDNIą ZAPADALNOść DłUGU I OBNIżYć KOSZTY - POWIEDZIAł WICEMINISTER FINANSóW WIESłAW SZCZUKA.
   EMISJA OBLIGACJI ODBYłA SIę W TRYBIE PRIVATE PLACEMENT, CZYLI BYłA SKIEROWANA DO KONKRETNEGO NABYWCY. SZCZUKA JEDNAK NIE UJAWNIł GO.


Nr 113
X VERDANA">   W PRZYSZłYM TYGODNIU W JAPONII STARTUJE NOWY SERWIS MICROSOFTU, KTóRY UMOżLIWI PUBLIKOWANIE DZIENNIKóW INTERNETOWYCH (TZW. BLOGóW). TO KOLEJNY KROK KONCERNU Z REDMOND W WALCE Z GOOGLE.
   - OFERUJEMY DOSTęP DO BLOGóW ZA POśREDNICTWEM KOMPUTERA I TELEFONU KOMóRKOWEGO. TO NOWOść - MóWI YOSHIE TSUKAMOTO Z JAPOńSKIEGO ODDZIAłU MICROSOFTU. W JAPONII DZIEWIęć NA DZIESIęć DOMOSTW MA DOSTęP DO INTERNETU, A PRAWIE 90 PROC. TELEFONóW MOżE POłąCZYć SIę Z SIECIą. POZA TYM BLOGI, KTóRE JUż OD KILKU LAT PODBIJAJą WIRTUALNY śWIAT, W JAPONII Są WCIąż ZJAWISKIEM NOWYM - PIERWSZE SERWISY KRAJOWE RUSZYłY DOPIERO POD KONIEC UB.R.
   NOWA USłUGA BęDZIE DARMOWA - MICROSOFT ZAROBI NA REKLAMACH. ROZWAżA TEż POBIERANIE OPłAT ZA ZWIęKSZANIE POJEMNOśCI DZIENNIKóW. W PIERWSZYM ROKU AMERYKAńSKI KONCERN ZAMIERZA PRZYCIąGNąć MILION UżYTKOWNIKóW.


Nr 114

X VERDANA">   WRACA DYSKUSJA NA TEMAT TEGO JAKIE POWINNY BYć GRANICE OBRONY KONIECZNEJ. SENATOR ROBERT SMOKTUNOWICZ ZłOżYł W SENACKIEJ KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZąDNOśCI PROJEKT ODPOWIEDNICH ZMIAN W KODEKSIE KARNYM.
   ZNANY ADWOKAT CHCE NA GRUNCIE PRAWA WZMOCNIć POZYCJę OFIARY NAPADU TAK, BY NIE CZUłA SIę JAK PRZESTęPCA. "PROPONOWANE PRZEZE MNIE ZMIANY MAJą CEL PREWENCYJNY, CHODZI O TO BY ZNIECHęCIć TYCH, KTóRZY NAS NAPADAJą" - TWIERDZI ADWOKAT. SMOKTUNOWICZ WYZNAJE ZASADę "MóJ DOM, MOJą TWIERDZą", DLATEGO - JEGO ZDANIEM - OSOBA, KTóRA BRONI WłASNEGO DOMU I RODZINY, MA PRAWO SIę BRONIć BEZ NARAżENIA SIę NA KONSEKWENCJE PRAWNE W PRZYSZłOśCI. WEDłUG PROPONOWANYCH PRZEZ SENATORA ZMIAN TAKA OSOBA NIE MOżE BYć KARANA.
   "SPRAWY, KTóRE Są OCZYWISTE, WTEDY, GDY OBRONA KONIECZNA BYłA JEDYNYM śRODKIEM ODPARCIA ATAKU NAPASTNIKA POWINNY BYć UMARZANE PRZEZ PROKURATURę" - UWAżA SMOKTUNOWICZ. SENATOR CHCE USTRZEC OFIARY NAPADóW PRZED TRAUMą JAKą JEST PRZECHODZENIE PRZEZ PROCES, NAWET WTEDY GDY WIADOMO żE SKOńCZY SIę ON UNIEWINNIENIEM OSOBY, KTóRA BęDąC OFIARą SAMA MUSIAłA ZAATAKOWAć. MECENAS ROBERT SMOKTUNOWICZ PROPONUJE TEż, BY WOBEC TAKICH OSóB NIE STOSOWAć TYMCZASOWEGO ARESZTU.
   POMYSł ZMIAN W KODEKSIE KARNYM POPIERA KRZYSZTOF ORSZAGH Z ZESPOłU DO SPRAW POMOCY OFIAROM PRZESTęPSTW PRZY URZęDZIE MIASTA STOłECZNEGO WARSZAWY. "NIE MOżE BYć TAK, żEBY OFIARA NAPADU W EFEKCIE SAMA ZASIADAłA NA łAWIE OSKARżONYCH I MUSIAłA TłUMACZYć SIę Z TEGO, żE SIę BRONIłA, BO ZOSTAłA NAPADNIęTA" - TWIERDZI ORSZAGH. "JA RóWNIEż WYZNAJę ZASADę "MóJ DOM, MOJą TWIERDZą" - DODAJE. ZDANIEM ORSZAGHA WSZęDZIE NA śWIECIE LUDZIE MAJ PRAWO DO OBRONY SWOJEJ GODNOśCI, żYCIA I SWOJEGO MIENIA. "TYLKO W POLSCE CZłOWIEK NIE MOżE SIę BRONIć" - MóWI Z żALEM.
   WEDłUG PROFESORA PIOTRA KRUSZYńSKIEGO Z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, IM WIęCEJ PRAW PRZYZNA SIę OFIERZE ATAKU TYM LEPIEJ. JEDNAK NIE DO KOńCA POPIERA ON PROPOZYCJE SENATORA SMOKTUNOWICZA.
   "OBECNE PRZEPISY NIEWIELE RóżNIą SIę OD TEGO, CO CHCE WPROWADZIć SENATOR. PRAWO JEST WIęC DOBRE, TRZEBA JE TYLKO WłAśCIWIE STOSOWAć" - TWIERDZI MECENAS KRUSZYńSKI. PROFESOR PODKREśLIł, żE W SPRAWACH DOTYCZąCYCH PRZEKROCZENIA GRANICY OBRONY KONIECZNEJ SąD MA OBECNIE MOżLIWOść ODSTąPIENIA OD WYMIERZENIA KARY DLA OSKARżONEGO LUB JEJ NADZWYCZAJNEGO ZłAGODZENIA. OZNACZA TO JEDNAK, żE PROCES MUSI SIę ODBYć, NAWET JEśLI WIADOMO, żE SKOńCZY SIę UNIEWINNIENIEM. PROKURATURA MOżE JEDNAK UMORZYć SPRAWę, GDY KWESTIA OBRONY PRZED NAPASTNIKIEM NIE BUDZI WąTPLIWOśCI. INACZEJ JEDNAK, NIż CHCE SMOKTUNOWICZ, KODEKS KARNY NIE PRZEWIDUJE OBLIGATORYJNEGO ODSTąPIENIA OD ZASTOSOWANIA ARESZTU TYMCZASOWEGO.
   PODOBNEGO ZDANIA ZDAJą SIę BYć CZłONKOWIE SENACKIEJ KOMISJI, DO KTóRYCH TRAFIł PROJEKT ZMIAN SENATORA SMOKTUNOWICZA. SENATOROWIE NA RAZIE ODłOżYLI PRACE NAD NIM. ODBYłO SIę JEDNAK WSTęPNE ROZPATRZENIE PROJEKTU ZMIAN. PRZEWODNICZąCA KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZąDNOśCI TERESA LISZCZ APELUJE O ROZSąDEK W DYSKUSJI NA TEN TEMAT. JEJ ZDANIEM PRZEKROCZENIE GRANIC OBRONY KONIECZNEJ MOżE MIEć MIEJSCE W RóżNYCH OKOLICZNOśCIACH. "CZY DZIECIAKA, KTóRY - BY UKRAść ROWER LUB SłOIK Z KOMPOTEM - WłAMAł SIę DO KOMóRKI KOłO CZYJEGOś DOMU NALEżY OD RAZU ZASTRZELIć? A POTEM NIE ZOSTAć ZA TO SąDZONYM, BO PRAWO PRZEWIDUJE, żE BRONIłO SIę WłASNEGO DOMU?Nr 115
X VERDANA">   JEDNI PORóWNUJą GO DO OGROMNEGO PęDU BAMBUSA ZE SZKłA I STALI, A INNI, MNIEJ POETYCKO - DO STOSU POJEMNIKóW, W JAKIE PAKUJE SIę DANIA NA WYNOS. NAJNOWSZY W TAJPEJ DRAPACZ CHMUR - BO O NIM MOWA - JEST NAJWYżSZYM NA śWIECIE I MA 101 PIęTER.
   WYSOKI JEST NA 509 METRóW I O 57 METRóW WYżSZY OD POPRZEDNIEGO REKORDZISTY, WIEż PETRONAS TOWER W KUALA LUMPUR W MALEZJI. NAJWYżSZą, WOLNO STOJąCą WIEżą NADAL JEST 550-METROWA WIEżA CN TOWER W TORONTO, ALE NOWY DRAPACZ CHMUR SZCZYCI SIę NAJWYżSZYM DACHEM I NAJWYżSZYM UżYTKOWANYM PIęTREM.
   MA ON RóWNIEż NAJSZYBSZE NA śWIECIE WINDY, KTóRE MOGą PORUSZAć SIę Z PRęDKOśCIą 60 KM NA GODZINę.


Nr 116
X VERDANA">   GOOGLE UKRYłO PRZED WłADZAMI REGULUJąCYMI RYNEK FINANSOWY AKCJE I OPCJE NA AKCJE, KTóRE W LATACH 2001-04 OTRZYMALI PRACOWNICY FIRMY I NIEZALEżNI KONSULTANCI - OGłOSIłA W CZWARTEK AMERYKAńSKA FIRMA.
   W GRę WCHODZI 23,2 MLN AKCJI DLA 1,1 TYS. OSóB ORAZ 5,6 MLN OPCJI NA AKCJE PRZYZNANYCH 301 OSOBOM. ZGODNIE Z PRAWEM SPółKA MUSIAłA O TYM POINFORMOWAć WłADZE, ALE TEGO NIE ZROBIłA I W CZWARTEK PRZYZNAłA, żE NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZłAMAłA PRAWO W 19 STANACH USA.
   GOOGLE PRZYGOTOWUJE SIę DO PUBLICZNEJ EMISJI AKCJI, KTóRA MA PRZYNIEść 3,3 MLD DOL. UJAWNIENIE AFERY Z UKRYWANIEM UDZIAłóW MOżE WPłYNąć NA ZAINTERESOWANIE INWESTORóW. TYM BARDZIEJ, żE ZGODNIE Z WYCENą EMISYJNą WARTOść AKCJI PRZYZNANYCH PRACOWNIKOM SIęGA 3,1 MLD DOL. GOOGLE ZAPEWNIłO, żE ZGODNIE Z ZAPISAMI UMóW ZAWARTYCH Z OSOBAMI, KTóRE OTRZYMAłY AKCJE, SPółKA MOżE JE ODKUPIć, PłACąC PONIżEJ 26 MLN DOL. WłADZE SPółKI PRZYZNAłY JEDNAK, żE ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEńSTWO, żE POSIADACZE AKCJI ODRZUCą PROPOZYCJę WYKUPU I WYSTąPIą NA DROGę SąDOWą. W TEJ SYTUACJI WSZYSTKIE TE AKCJE ZOSTANą AUTOMATYCZNIE ZAREJESTROWANE NA GIEłDZIE, CO MOżE NEGATYWNIE WPłYNąć NA WYCENę GOOGLE.


Nr 117
X VERDANA">   ŻADNYCH "ZALICZEK" DLA KOMORNIKóW - UZNAłA W CZWARTEK SENACKA KOMISJA GOSPODARKI I FINANSóW PUBLICZNYCH. O LOSIE JEJ POPRAWKI DO NOWELIZACJI USTAWY O KOMORNIKACH SąDOWYCH ZDECYDUJE W PRZYSZłYM TYGODNIU SENAT.
   SPRAWA ZALICZEK WYWOłUJE NAJWIęCEJ KONTROWERSJI. SEJM POSZEDł NA RęKę KOMORNIKOM WPROWADZAJąC DO USTAWY O KOMORNIKACH SąDOWYCH PRZEPIS UZALEżNIAJąCY WSZCZęCIE POSTęPOWANIA OD UISZCZENIA PRZEZ WIERZYCIELA OPłATY W WYSOKOśCI 1 PROC. WIERZYTELNOśCI. KRAJOWA RADA KOMORNICZA TłUMACZY, żE TA OPłATA JEST KONIECZNA, BO KOMORNICY NIE MOGą PROWADZIć EGZEKUCJI NA WłASNY KOSZT. RADę OBURZA ZARZUT, żE KOMORNICY BęDą UCHYLAć SIę OD PRACY I żYć Z ZALICZEK. ZAPEWNIA, żE PODSTAWą UTRZYMANIA KANCELARII JEST śCIąGANIE DRUGIEJ CZęśCI OPłATY, WIęC W INTERESIE KOMORNIKóW JEST PROWADZENIE SKUTECZNEJ EGZEKUCJI.
   ALE RACZEJ MAłO KTO POZA KOMORNIKAMI WIERZY W SZCZEROść TYCH ZAPEWNIEń. "ZALICZKę" OSTRO SKRYTYKOWAłA M.IN. KRAJOWA RADA RADCóW PRAWNYCH, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ORAZ POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCóW PRYWATNYCH, KTóRA OBAWIA SIę WZROSTU KOSZTóW EGZEKUCJI DłUGóW. ICH ARGUMENTY PRZEKONAłY WCZORAJ SENATORóW Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSóW PUBLICZNYCH. WICEPRZEWODNICZąCA GENOWEFA FERENC (SLD) POINFORMOWAłA NAS, żE KOMISJA ZAPROPONUJE WYKREśLENIE SPORNEGO PRZEPISU. W PRZYSZłYM TYGODNIU SENAT ZDECYDUJE, CZY SKIERUJE Tę POPRAWKę DO SEJMU. TO NIE WSZYSTKO. KOMISJA POPARłA TEż PROPOZYCJę ZADłUżONYCH SZPITALI, ABY SąDY NA WNIOSEK DłUżNIKóW DECYDOWAłY O EWENTUALNYM ZMNIEJSZENIU WYSOKOśCI OBCIążAJąCYCH ICH KOSZTóW EGZEKUCJI. DODAJMY, żE TE WYNOSZą Aż 15 PROC. EGZEKWOWANEJ KWOTY. - OD ZADłUżONYCH SZPITALI KOMORNICY INKASUJą MIESIęCZNIE DZIESIąTKI TYSIęCY ZłOTYCH PONOSZąC PRAKTYCZNIE ZEROWE KOSZTY - TWIERDZI ROMAN SZEłEMEJ, DYREKTOR WAłBRZYSKIEGO SZPITALA, KTóRY PRZYJECHAł WCZORAJ DO WARSZAWY, ABY PRZEKONAć SENATORóW, żE UCHWALONA PRZEZ SEJM NOWELA, TO KOLEJNY DOWóD "SKUTECZNEGO LOBBINGU WąSKIEJ GRUPY ZAWODOWEJ".


Nr 118

X VERDANA">   NA DNIE NASZEGO MORZA ZACZYNA BRAKOWAć TLENU. PANOSZY SIę ZA TO TOKSYCZNY SIARKOWODóR. DLA żYJąCYCH TAM ZWIERZąT OZNACZA TO WYROK śMIERCI.
   NA POCZąTKU SIERPNIA SZWEDZKI INSTYTUT METEOROLOGICZNY POINFORMOWAł: SIARKOWODóR ZNóW SIę ZBIERA. NAJWIęCEJ JEST GO WOKół GOTLANDII I NA WSCHóD OD BORNHOLMU. PRAWDOPODOBNIE TRUJE TEż W NIEDALEKIEJ GłęBI GDAńSKIEJ. - POWRóCIł PO DWóCH LATACH. OSTATNI RAZ BYł TU WE WRZEśNIU 2002 R. - MóWI DR ELżBIETA ŁYSIAK-PASTUSZAK Z INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ W GDYNI.
   BAłTYK JEST JEDNYM Z NAJMNIEJ DOTLENIONYCH MóRZ śWIATA. STężENIE TLENU SPADA W NIM WRAZ Z GłęBOKOśCIą - PRZY DNIE JEST KILKA RAZY NIżSZE NIż NA POWIERZCHNI. W GłęBINACH żYCIODAJNEGO GAZU JEST TAK MAłO, żE CZęSTO NIE WYSTARCZA GO DLA żYJąCYCH TAM ZWIERZąT. WTEDY NASTęPUJE ICH MASOWE WYMIERANIE, A NA DNIE POJAWIA SIę ZABóJCZY SIARKOWODóR, KTóRY DOPEłNIA DZIEłA ZAGłADY. TAKIE PODWODNE PUSTYNIE NAUKOWCY NAZYWAJą STREFAMI śMIERCI.
   - NASZE MORZE JEST ZBIORNIKIEM NIEMAL ZAMKNIęTYM, WIęC BARDZO POWOLI WYMIENIA WODę Z OCEANEM. NIGDY NIE BYłO TU DUżO TLENU. MIMO TO BAłTYCKI EKOSYSTEM śWIETNIE FUNKCJONOWAł. DO NIEDAWNA. W KłOPOTY WPADł KILKADZIESIąT LAT TEMU.


 Nr 119
X VERDANA">   NIEWIELU ZAINTERESOWANYCH, WYSOKA CENA I ZASKAKUJąCE INFORMACJę O UKRYWANYCH EMISJACH AKCJI NIEMAL NA PEWNO OPóźNIą ZAPLANOWANY NA PRZYSZłY TYDZIEń DEBIUT GIEłDOWY GOOGLE.
   GOOGLE ZASKOCZYłO W CZWARTEK INWESTORóW, INFORMUJąC O PRAWIE 29 MLN AKCJI I OPCJI NA AKCJE, KTóRE SPółKA ROZDAłA W LATACH 2001-04 PRACOWNIKOM FIRMY I KONSULTANTOM. - ZłAMALIśMY PRAWO W 19 STANACH, NIE UJAWNIAJąC WCZEśNIEJ TYCH INFORMACJI - PRZYZNAłY WłADZE GOOGLE.
   NAJPRAWDOPODOBNIEJ SPółKA NIE ZOSTANIE UKARANA. PODOBNE PRZYPADKI ZDARZAłY SIę W USA NIEJEDNOKROTNIE. INFORMACJA O TYCH AKCJACH MOżE JEDNAK SPOWODOWAć PRZESUNIęCIE LUB NAWET ZNACZąCą PRZECENę AKCJI GOOGLE. - TRUDNO ZROZUMIEć, JAK MOGLI TO PRZEOCZYć. EMISJA I TAK BYłA WYSTARCZAJąCO KONTROWERSYJNA. JESTEM PEWIEN, żE DOJDZIE DO SKUTKU, ALE TAKIE INFORMACJE NIE POPRAWIą NASTROJU INWESTOROM - POWIEDZIAł AGENCJI REUTERS MARK HERSKOVITZ, MENEDżER W DREYFUS PREMIER TECHNOLOGY GROWTH FUND.
   SPółKA BęDZIE MUSIAłA ODKUPIć AKCJE OD PONAD 1,4 TYS. OSóB. ZGODNIE Z AMERYKAńSKIM PRAWEM MOżE ZAOFEROWAć IM CENę, ZA JAKą SPRZEDAWAłA JE PRACOWNIKOM, POWIęKSZONą O INFLACJę. ŚREDNIO JEST TO 2,86 DOL. ZA AKCJę, CZYLI OK. 26 MLN DOL. W PRZYPADKU WSZYSTKICH UDZIAłóW. OFERTę ZłOżONO W CZWARTEK. TYMCZASEM GOOGLE SPODZIEWA SIę, żE AKCJE W EMISJI PUBLICZNEJ BęDą WARTE OD 108 DO 135 DOL. - NIE SąDZIMY, ABY NASZA OFERTA WYKUPU ZOSTAłA ZAAKCEPTOWANA - OGłOSIł DAVID KRANE, RZECZNIK SPółKI.
   JEśLI DO WYKUPU NIE DOJDZIE, W MOMENCIE ROZPOCZęCIA NOTOWAń GOOGLE NA GIEłDZIE AKCJE PRACOWNICZE ZOSTANą AUTOMATYCZNIE ZAREJESTROWANE. ICH WARTOść MOżE WóWCZAS WZROSNąć NAWET DO 3,1 MLD DOL. SęK W TYM, żE Z CAłEJ EMISJI GOOGLE CHCE POZYSKAć 3,3 MLD DOL.
   AKCJE GOOGLE BęDą ROZPROWADZANE NA ZASADZIE TZW. "HOLENDERSKIEJ AUKCJI". JEJ KOńCOWY ETAP MIAł ROZPOCZąć SIę WE WTOREK LUB śRODę. JAK TWIERDZą DZIENNIKI "THE WALL STREET JOURNAL" I "THE NEW YORK TIMES", POWOłUJąC SIę NA źRóDłA ZBLIżONE DO FIRMY, EMISJA NIEMAL NA PEWNO SIę OPóźNI. POWODEM Są RóWNIEż PROBLEMY TECHNICZNE. ZAPISY NA AKCJE GOOGLE ODBYWAJą SIę ZA POśREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. NA RAZIE OFERTY MOGą SKłADAć TYLKO INWESTORZY INDYWIDUALNI. DO KOńCA TEGO TYGODNIA SPółKA NIE URUCHOMIłA JESZCZE WITRYNY DLA INWESTORóW INSTYTUCJONALNYCH.
   JAK WYNIKA Z DANYCH NAPłYWAJąCYCH Z BIUR MAKLERSKICH, OFERTA GOOGLE CIESZY SIę NIEWIELKIM ZAINTERESOWANIEM INWESTORóW. WIęKSZOść Z NICH ZRAżA WYSOKA CENA AKCJI. PRZEDZIAł 108-135 DOL. ZA AKCJę OZNACZA, żE CAłA FIRMA ZOSTANIE WYCENIONA NA 329 RAZY WIęCEJ NIż JEJ ZYSK ZA 2003 R. TO PONAD DWUKROTNIE WIęCEJ NIż WYNOSI RYNKOWA WARTOść JEJ NAJWIęKSZEGO KONKURENTA YAHOO I 15 RAZY WIęCEJ NIż śREDNIA DLA SPółEK Z INDEKSU S&P 500. ZDANIEM ANONIMOWYCH INWESTORóW CYTOWANYCH PRZEZ AGENCJę REUTERS I "NYT" DEBIUT GIEłDOWY GOOGLE MOżE SIę OPóźNIć NAWET DO WRZEśNIA.


Nr 120
X VERDANA">   KOMISJA EUROPEJSKA ROZWAżA WSZCZęCIE POSTęPOWANIA PRZECIWKO POLSCE W SPRAWIE AKCYZY NA SAMOCHODY UżYWANE SPROWADZANE Z KRAJóW UNII. RóWNOLEGLE ROZPOCZNIE SIę ZASADNICZA REFORMA PODATKóW SAMOCHODOWYCH W UE.
   BRUKSELA KWESTIONUJE POLSKIE PRAWO, KTóRE NAKłADA 65 PROC. PODATKU AKCYZOWEGO OD SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY SAMOCHODóW STARSZYCH NIż SIEDEM LAT. STANOWIą ONE CO NAJMNIEJ POłOWę TEGOROCZNEGO IMPORTU - SZACOWANEGO NA KILKASET TYSIęCY - AUT UżYWANYCH. UNIJNE TRAKTATY ZABRANIAJą BOWIEM STOSOWANIA PRZEPISóW, KTóRYCH EFEKT BYłBY ANALOGICZNY DO ZLIKWIDOWANYCH JUż CEł W HANDLU WEWNąTRZUNIJNYM. NIE WOLNO OPODATKOWYWAć TOWARóW POCHODZąCYCH Z KRAJóW UE WYżSZYM PODATKIEM NIż TEN, KTóRY JEST NAKłADANY NA TE SAME TOWARY POCHODZENIA KRAJOWEGO. TYMCZASEM NA SAMOCHODY UżYWANE PIERWOTNIE ZAREJESTROWANE W POLSCE AKCYZY SIę NIE NAKłADA.
   POLSKI RZąD TWIERDZIł DOTYCHCZAS, żE WYSOKA AKCYZA MA CHRONIć LOKALNYCH PRODUCENTóW AUT.
   W PIąTEK BRUKSELA POTWIERDZIłA SWOJE TWARDE STANOWISKO. - MOżEMY WSZCZąć POSTęPOWANIE PRZECIWKO POLSCE - POWIEDZIAł TILMAN LüDER, RZECZNIK KOMISARZA DS. KONKURENCJI.
   TAKIE POSTęPOWANIE - JEśLI KOMISJA JE ROZPOCZNIE - BęDZIE DłUGOTRWAłE. NAJPIERW MUSZą ODBYć SIę KONSULTACJE RZąD - KOMISJA. JEżELI BRUKSELA UZNA, żE ZłAMANO PRAWO UNIJNE, TO NAJPIERW WYśLE DO POLSKI LIST Z OSTRZEżENIEM, A PóźNIEJ - EWENTUALNIE ODDA SPRAWę POD OSąD EUROPEJSKIEGO TRYBUNAłU SPRAWIEDLIWOśCI. DOPIERO GDYBY POLSKA NIE PODPORZąDKOWAłA SIę WYROKOWI ETS, GROZIłABY NAM GRZYWNA - NP. KILKADZIESIąT TYSIęCY EURO ZA KAżDY DZIEń ZWłOKI.
   RóWNOLEGLE DO EWENTUALNEGO POSTęPOWANIA PRZECIWKO POLSCE, KOMISJA EUROPEJSKA PRZYMIERZA SIę DO GłęBOKIEJ REFORMY UNIJNEGO SYSTEMU OPODATKOWANIA SAMOCHODóW. JAK ZAPOWIEDZIAłA W PIąTEK, CHCE ZAPROPONOWAć PAńSTWOM CZłONKOWSKIM CAłKOWITą REZYGNACJę Z PODATKU REJESTRACYJNEGO OBOWIąZUJąCEGO W WIęKSZOśCI PAńSTW. KOMISJA CHCE, BY W PRZYSZłOśCI W UNII EUROPEJSKIEJ ISTNIAłY (PRóCZ VAT-U) TYLKO DWA PODATKI ZWIąZANE Z SAMOCHODAMI: DROGOWY I OD PALIWA.
   OBECNIE WYSOKOść PODATKU OD REJESTRACJI POTRAFI SIę RóżNIć W POSZCZEGóLNYCH KRAJACH UNII NAWET O 15,5 TYS. EURO. TAKIE RóżNICE STAJą SIę SZCZEGóLNIE KłOPOTLIWE, GDY OBYWATEL UE PRZEPROWADZA SIę Z JEDNEGO KRAJU DO DRUGIEGO RAZEM ZE SWOIM SAMOCHODEM.
   - ISTOTą NASZYCH PROPOZYCJI JEST TO, żE PODATKI TAKIE JAK PODATEK REJESTRACYJNY, NIEZWIąZANY Z ZANIECZYSZCZENIEM śRODOWISKA, POWINNY BYć ZASTąPIONE PODATKIEM OD PALIWA I PODATKIEM DROGOWYM - POWIEDZIAł LüDER.
   W PIąTEK KOMISJA EUROPEJSKA OGłOSIłA OFICJALNE ROZPOCZęCIE KONSULTACJI W TEJ SPRAWIE. O ZDANIE PROSZONE BęDą PRZEDE WSZYSTKIM KONCERNY SAMOCHODOWE. PO 10 WRZEśNIA KOMISJA MA PRZEDSTAWIć PROJEKT ODPOWIEDNIEJ DYREKTYWY - I ROZPOCZąć DYSKUSJę Z RZąDAMI "25" (RADą UE) ORAZ PARLAMENTEM EUROPEJSKIM.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.