informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 101

WARSZAWA, 30.07.2004 (ISB) – ZłOTY JEST WCIąż MOCNY. JEST DUżO CHęTNYCH DO ZAKUPU POLSKIEJ WALUTY.

„NAJCHęTNIEJ W PIąTEK ZłOTEGO KUPOWAłY ZAGRANICZNE BANKI. JEST WYRAźNY SENTYMENT NA ZłOTEGO. CHęTNYCH DO KUPNA DUżO” – POWIEDZIAł MARIUSZ WITUSZYńSKI, DEALER KREDYT BANKU.X
ML:NAMESPACE PREFIX = O NS = "URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:OFFICE" />


DO UMOCNIENIA ZłOTEGO W KOńCZąCYM SIę JUż TYGODNIU PRZYCZYNIłA SIę M.IN. RADA POLITYKI PIENIężNEJ (RPP), KTóRA WBREW OCZEKIWANIOM ANALITYKóW, POSTANOWIłA PODWYżSZYć STOPY PROCENTOWE O 25 PUNKTóW BAZOWYCH.
                POD KONIEC PIąTKOWEJ SESJI DOLAR KOSZTOWAł 3,6350 Zł, EURO 4,3880 Zł. ODCHYLENIE OD STAREGO PARYTETU WYNOSIłO 5,5% PO JEGO MOCNEJ STRONIE (WYLICZENIE KREDYT BANKU). NA RYNKACH śWIATOWYCH ZA EURO PłACONO 1,2067
USD.
                W PIąTEK RANO ZA EURO PłACONO 4,3820/3870 Zł, NATOMIAST DOLAR KOSZTOWAł 3,6390/6430 Zł.
ZłOTY BYł W PIąTEK RANO ODCHYLONY OD STAREGO PARYTETU NA POZIOMIE 5,45% (WYLICZENIA TMS).(ISB)


WWW.BANKIER.PLNr 102
X VERDANA">   CZY NA CYFROWYCH GADżETACH W POLSCE MOżE ZAROBIć KTOś POZA ICH SPRZEDAWCAMI? EMPIK OTWIERA CYFROSFERę - PIERWSZY RODZIMY SALON CYFROWEJ ROZRYWKI
   JAROSłAW ZEISNER Z FIRMY EMPIK DIGITAL WYBIERA SIę DO USA, żEBY ZOBACZYć, JAK DZIAłA STARBUCKS COFFEE. NIE, EMPIK NIE ZAMIERZA OTWIERAć SIECI NOWOCZESNYCH KAWIARNI. POLSKIEMU MENEDżEROWI CHODZI PRZEDE WSZYSTKIM O KIOSKI HEAR MUSIC, KTóRE KILKA MIESIęCY TEMU ZACZął OTWIERAć PRZY SWOICH LOKALACH AMERYKAńSKI GIGANT. MOżNA TAM PRZESZUKAć KATALOGI Z PLIKAMI MUZYCZNYMI I WYPALIć SOBIE PłYTę Z ULUBIONYMI PIOSENKAMI. PODOBNE USłUGI CHCE OFEROWAć W POLSCE EMPIK.
   CYFROSFERA - BO TAK NAZYWA SIę STOISKO W WARSZAWSKIM EMPIKU PRZY UL. MARSZAłKOWSKIEJ - ZAJMUJE 70 M KW. MOżNA TU NAGRAć WłASNą SKłADANKę MUZYCZNą, WYWOłAć CYFROWE ZDJęCIA Z APARATU, SKORZYSTAć Z INTERNETU ZA POśREDNICTWEM BEZPRZEWODOWEJ SIECI WIFI CZY WYPOżYCZYć FILM NA DVD. NIEWYKLUCZONE, żE PO WIZYCIE W USA TWóRCY CYFROSFERY WPROWADZą KOLEJNE USłUGI.
  


Nr 103
X VERDANA">   120 MLN EURO MA KOSZTOWAć BUDOWA NOWEJ FABRYKI AMERYKAńSKIEGO KONCERNU GILLETTE W ŁODZI.
   WCZORAJ Z UDZIAłEM PREZYDENTA MIASTA JERZEGO KROPIWNICKIEGO I WICEPREZESA KONCERNU THOMASA LYDENA WMUROWANO KAMIEń WęGIELNY POD BUDOWę. ZAKłAD W ŁODZI MA BYć NAJWIęKSZą I NAJNOWOCZEśNIEJSZą NA śWIECIE FABRYKą, W KTóREJ PRODUKOWAć SIę BęDZIE GOLARKI I OSTRZA. POWSTANIE NA 18-HEKTAROWEJ DZIAłCE W ŁóDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ. TEMPO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI BYłO IMPONUJąCE - LIST INTENCYJNY W SPRAWIE LOKALIZACJI PODPISANO ZALEDWIE 16 MARCA.
   POZA PRODUKCJą PRZYBORóW DO GOLENIA POWSTANIE TAKżE ZAKłAD OPAKOWAń I DYSTRYBUCJI ORAZ MAGAZYNY. W PRODUKCJI ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE 600 OSóB, W MAGAZYNIE 500, A DOSTAWAMI ZAJMIE SIę KOLEJNYCH 50. ZAKOńCZENIE INWESTYCJI - W 2007 R.


Nr 104
X VERDANA">   DLACZEGO MAMY OD RAZU PłACIć FISKUSOWI, NAWET JEśLI W SąDZIE SPIERAMY SIę Z NIM O KWOTY, KTóRYCH OD NAS żąDA? RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PO RAZ KOLEJNY ZASKARżYł DO TRYBUNAłU KONSTYTUCYJNEGO PRZEPISY ORDYNACJI PODATKOWEJ.
   KONTROLUJąC PODATNIKA, FISKUS STWIERDZA CZęSTO, żE źLE NALICZYł ON PODATEK. I NAKAZUJE DOPłATę. CZASEM PODATNIK ODWOłUJE OD JEGO DECYZJI, W OSTATECZNOśCI KIERUJE SPRAWę DO SąDU. CAłY TEN PROCES MOżE SIę JEDNAK CIąGNąć MIESIąCAMI, A NAWET LATAMI. MIMO TO SPORNą ZALEGłOść PODATNIK MUSI Z MIEJSCA ZAPłACIć. BYWAJą TO TAKIE KWOTY, żE WIELE FIRM W OGóLE NIE DOCZEKUJE KORZYSTNEGO DLA SIEBIE ZAKOńCZENIA SPORU Z FISKUSEM, BO WCZEśNIEJ UPADA.
   - W TEJ SYTUACJI SATYSFAKCJA PODATNIKA Z UZYSKANEGO W SWOJEJ SPRAWIE KORZYSTNEGO OSTATECZNEGO ROZSTRZYGNIęCIA (...) JEST CO NAJMNIEJ WąTPLIWA - NAPISAł W UZASADNIENIU WNIOSKU DO TRYBUNAłU PROF. ANDRZEJ ZOLL.
   WSZYSTKO TO DOWODZI - ZDANIEM RZECZNIKA - NIEPRAWIDłOWEGO UKSZTAłTOWANIA PROCEDURY W SPRAWACH PODATKOWYCH. CO PRAWDA, NA ETAPIE ODWOłAWCZYM PODATNIK MOżE WYSTąPIć DO FISKUSA O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI, "ZE WZGLęDU NA SWóJ SZCZEGóLNIE WAżNY INTERES", ALE TEN NIE MA OBOWIąZKU TEGO UCZYNIć. WSZYSTKO ZALEżY OD WOLI URZęDNIKA. CO GORSZA, OD JEGO POSTANOWIENIA PODATNIK NIE MOżE SIę ODWOłAć, NAWET DO SąDU, CHOć ZGODNIE Z KONSTYTUCJą "KAżDY MA PRAWO DO SPRAWIEDLIWEGO I JAWNEGO ROZPATRZENIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWłOKI PRZEZ WłAśCIWY, NIEZALEżNY, BEZSTRONNY I NIEZAWISłY SąD".
   RZECZNIK PODPOWIADA, JAK ZMIENIć ORDYNACJę - NP. DOPUśCIć WIęCEJ POWODóW, DLA KTóRYCH PODATNIK MóGłBY żąDAć WSTRZYMANIA WYKONANIA DECYZJI. Z KOLEI URZęDNICY MIELIBY BYć W WIELU PRZYPADKACH ZOBOWIąZANI WSTRZYMAć DECYZJę. WTEDY BYć MOżE PRZEPISY O NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOśCI NIEOSTATECZNYCH DECYZJI FISKUSA "BYłYBY MOżLIWE DO ZAAKCEPTOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA STANDARDóW KONSTYTUCYJNYCH". OBECNIE GODZą JEDNAK W KONSTYTUCYJNą ZASADę PROPORCJONALNOśCI I NIE CHRONIą PODATNIKA PRZED UZNANIOWOśCIą ORGANóW PODATKOWYCH. NIE STWORZONO TEż PROCEDUR, KTóRE Z JEDNEJ STRONY ZABEZPIECZAłYBY INTERES PAńSTWA, Z DRUGIEJ ZAś BYłY MOżLIWIE NAJMNIEJ UCIążLIWE DLA PODATNIKA. PRZECIWNIE - JAK PISZE PROF. ANDRZEJ ZOLL - NATYCHMIASTOWA WYKONALNOść DECYZJI W żADEN SPOSóB NIE ZOSTAłA POWIąZANA Z KONIECZNOśCIą UPRAWDOPODOBNIENIA OKOLICZNOśCI, żE ZAGROżONE JEST WYKONANIE ZOBOWIąZANIA PODATKOWEGO.
   RZECZNIK PRZYPOMINA, żE ZABEZPIECZENIEM DLA INTERESóW FISKALNYCH PAńSTWA Są ODSETKI. NAWET JEśLI FISKUS PóJDZIE NA RęKę PODATNIKOWI I WSTRZYMA DECYZJę O NATYCHMIASTOWEJ ZAPłACIE, CAłY CZAS NALICZA ODSETKI OD NIEZAPłACONEJ KWOTY. MOżE TEż ZABEZPIECZYć SPORNą KWOTę NA MAJąTKU PODATNIKA - DO CZASU ROZSTRZYGNIęCIA SPORU POłOżYć RęKę NP. NA WILLI POD MIASTEM CZY SAMOCHODZIE.


Nr 105
X VERDANA">   NA ZACHODZIE REKLAMODAWCY BIJą SIę O TO, BY POKAZAć SIę FANOM TAKICH GIER JAK "NEED FOR SPEED", CZY "TOM CLANCY'S SPLINTER CELL". W POLSCE - JESZCZE NIE.
   GRA "WIEDźMIN" MA BYć JEDNą Z NAJWIęKSZYCH POLSKICH PREMIER PRZYSZłEGO ROKU. CZY GłóWNY BOHATER ZAMóWI W WIRTUALNEJ KARCZMIE KUFEL ŻYWCA? - W "WIEDźMINIE" NIE ZNAJDZIEMY PRODUKTóW ZNANYCH FIRM. GRA JEST MOżLIWIE NAJWIERNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIEM śWIATA STWORZONEGO PRZEZ ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO, A W JEGO KSIążKACH NIE POJAWIAłY SIę PRODUKTY MARKOWE - ODżEGNUJE SIę MICHAł KICIńSKI, SZEF STUDIA CD PROJEKT RED, W KTóRYM POWSTAJE GRA. - PLANUJEMY CO PRAWDA PEWNE NAWIąZANIA DO RZECZYWISTOśCI, ALE ZBLIżONE DO TYCH, KTóRE ZNAJDZIEMY U SAPKOWSKIEGO - DODAJE. NIE WYKLUCZA JEDNAK, żE PRZY OKAZJI INNYCH, BARDZIEJ WSPółCZESNYCH GIER, MOGą POJAWIć SIę KONKRETNE MARKI. 
   NA ZACHODZIE PRODUCENCI GIER ZACIERAJą RęCE - JEDEN Z GIGANTóW, ELECTRONIC ARTS (ZNANY M.IN. Z TAKICH SERYJNYCH HITóW JAK "NEED FOR SPEED", "SIMCITY", CZY "FIFA") SPODZIEWA SIę W TYM ROKU 7 MLN DOL. PRZYCHODóW Z TYTUłU REKLAM W GRACH (TO O 60 PROC. WIęCEJ NIż W UB.R.). W POLSCE PRZECIWNIE - CHOCIAż NIEKTóRE RODZIME GRY ODNOSZą SUKCES NA RYNKACH ZACHODNICH (ZA PRAWA DO DYSTRYBUCJI GRY "PAINKILLER" W AMERYCE PółNOCNEJ FIRMA DREAMCATCHER ZAPłACIłA 1,5 MLN DOL.), TO ICH PRODUKCJę WCIąż UWAżA SIę U NAS ZA DZIAłALNOść NISZOWą. - NIE WYOBRAżAM SOBIE SYTUACJI, BY KTOś, KTO PRZYCHODZI DO POLSKIEGO BANKU I PROPONUJE SFINANSOWANIE PRODUKCJI GRY KOMPUTEROWEJ, NIE ZOSTAł WYśMIANY - MóWI ADRIAN CHMIELARZ, WSPółWłAśCICIEL FIRMY PEOPLE CAN FLY, PRODUCENTA WSPOMNIANEGO "PAINKILLERA". JEGO ZDANIEM PODOBNIE JEST NA RYNKU REKLAMOWYM. - ŚWIADOMOść REKLAMODAWCóW JEST ZEROWA I NIE SąDZę, BY SYTUACJA SZYBKO SIę ZMIENIłA - DODAJE. TYMCZASEM AGENCJE REKLAMOWE, Z KTóRYMI ROZMAWIALIśMY, TWIERDZą, żE NIE SPOTKAłY SIę Z OFERTAMI REKLAMOWYMI OD PRODUCENTóW GIER.


Nr 106
X VERDANA">   NIE BęDZIE ZRóWNANIA WIEKU EMERYTALNEGO KOBIET I MężCZYZN ANI USTAWOWO REALIZOWANEJ WERYFIKACJI RENT. POD NACISKIEM SDPL RZąD OSTATECZNIE WYCOFAł SIę Z DWóCH ISTOTNYCH ELEMENTóW PLANU HAUSNERA.
   - LEPIEJ REALIZOWAć PROGRAM RACJONALIZACJI FINANSóW W 90 PROC., A NIE W 0 PROC. - PRZEKONYWAł WE WTOREK PREMIER MAREK BELKA. DECYZJA JEGO RZąDU NIE JEST NIESPODZIANKą. SDPL ZAGROZIłA, żE JEżELI RZąD UPIERAć SIę BęDZIE PRZY ZRóWNANIU WIEKU EMERYTALNEGO ORAZ WERYFIKACJI RENT, ZAGłOSUJE JESIENIą ZA JEGO ODWOłANIEM. I POSKUTKOWAłO.
   BELKA ORAZ MINISTER POLITYKI SPOłECZNEJ KRZYSZTOF PATER TłUMACZYLI, żE ODEJśCIE OD ZRóWNANIA WIEKU EMERYTALNEGO NIE OZNACZA "SKUBANIA" PLANU HAUSNERA, BO OSZCZęDNOśCI Z TEGO TYTUłU I TAK POJAWIłYBY SIę ZA WIELE LAT. Z KOLEI WERYFIKACJA RENT I TAK BęDZIE SIę ODBYWAć. WYSTARCZY DO TEGO DONOS NA RENCISTę, KTóREMU RENTA NIE POWINNA PRZYSłUGIWAć. ZUS NIE MOżE BOWIEM TAKICH SYGNAłóW LEKCEWAżYć.
   RZąD WPROWADZIł TEż ISTOTNE ZMIANY DO PROJEKTU USTAWY O RENTACH I EMERYTURACH. MAJą ONE PRZYNIEść W PRZYSZłYM ROKU Pół MILARDA ZłOTYCH OSZCZęDNOśCI. CHODZI O łąCZENIE PRACY I śWIADCZEń SPOłECZNYCH. RZąD PROPONUJE, BY: •  GDY DOCHóD DORABIAJąCEGO EMERYTA BąDź RENCISTY PRZEKROCZY W MIESIąCU POłOWę śREDNIEGO WYNAGRODZENIA, STRACI MOżLIWOść DALSZEGO ZAROBKOWANIA (OBECNIE GRANICA WYNOSI 70 PROC.); •  OSOBA PRZECHODZąCA NA RENTę Z TYTUłU CAłKOWITEJ NIEZDOLNOśCI DO PRACY, BY OTRZYMAć śWIADCZENIE, BęDZIE MUSIAłA ODEJść Z PRACY; •  OSOBY POBIERAJąCE WDOWIE RENTY, KTóRE NIE OSIąGNęłY JESZCZE WIEKU EMERYTALNEGO I DORABIAJą, PO OSIąGNIęCIU DOCHODU WYżSZEGO, NIż POłOWA PłACY MINIMALNEJ, MAJą STRACIć 25 PROC. śWIADCZENIA.
   - CHODZI O TO, BY ZNIECHęCIć DO POSZUKIWANIA DWóCH źRóDEł ZAROBKOWANIA - TłUMACZYł MIN. PATER.


Nr 107
X VERDANA">   W TRZECIM KWARTALE TEGO ROKU WZROST GOSPODARCZY BęDZIE ZAPEWNE SłABSZY NIż W DRUGIM. FIRMY INWESTUJą WCIąż BARDZO OSTROżNIE, ALE PRZEłOM MUSI BYć BLISKO - WYNIKA Z COKWARTALNYCH BADAń KONIUNKTURY PROWADZONYCH PRZEZ NBP.
   TO WYNIK COKWARTALNYCH BADAń KONIUNKTURY PROWADZONYCH PRZEZ NBP OD 1998 R. SYTUACJA PRZEDSIęBIORSTW POPRAWIA SIę Z KWARTAłU NA KWARTAł. WSKAźNIK OPISUJąCY ICH KONDYCJę OSIąGNął NAJWYżSZY POZIOM OD BLISKO SZEśCIU LAT. NBP ZANOTOWAł WIELE SYGNAłóW O TYM śWIADCZąCYCH: •  WZRóSł ODSETEK PRZEDSIęBIORCóW, KTóRZY DEKLARUJą BRAK POWAżNYCH PROBLEMóW HAMUJąCYCH ROZWóJ FIRMY; •  POPRAWIłA SIę PłYNNOść FINANSOWA FIRM I ZDOLNOść OBSłUGI ZADłUżENIA; •  ROśNIE LICZBA KONTRAKTóW EKSPORTOWYCH PRZY POPRAWIAJąCEJ SIę OPłACALNOśCI SPRZEDAżY NA RYNKI ZAGRANICZNE.
   ZDANIEM NBP OżYWIENIE GOSPODARCZE JEST JUż TRWAłE, CHOć DYNAMIKA WZROSTU PKB BęDZIE W TRZECIM KWARTALE NIżSZA NIż W DRUGIM. - TO PRZEDE WSZYSTKIM EFEKT DZIAłANIA CZYNNIKóW SEZONOWYCH - NAPISALI EKSPERCI BANKU W RAPORCIE O KONIUNKTURZE.
   W III KWARTALE AKTYWNOść INWESTYCYJNA BęDZIE NIECO SłABSZA NIż W II, DYNAMIKA INWESTYCJI POWINNA BYć JEDNAK DODATNIA. NOWE INWESTYCJE PLANUJE 31,6 PROC. PYTANYCH PRZEDSIęBIORCóW, O 1,9 PKT. PROC. MNIEJ NIż W II KWARTALE I 5,3 PKT. PROC. WIęCEJ NIż ROK WCZEśNIEJ. - INWESTOWAć ZAMIERZAJą NAJCZęśCIEJ DUżE PRZEDSIęBIORSTWA - EKSPORTERZY I IMPORTERZY (ZWłASZCZA CI, KTóRZY Są JEDNOCZEśNIE EKSPORTERAMI I IMPORTERAMI) - ORAZ CI, KTóRZY ZACIąGNęLI KREDYTY - CZYTAMY W RAPORCIE.


Nr 108
X VERDANA">   SOK Z ALOESU - POPULARNEJ ROśLINY DONICZKOWEJ - MOżE PRZEZ PEWIEN CZAS ZASTęPOWAć KREW - TWIERDZą BADACZE Z UNIWERSYTETU W PITTSBURGU W USA.
   DUżA UTRATA KRWI POWODUJE, żE ORGANIZM DOZNAJE SZOKU. BY CHRONIć NAJWAżNIEJSZE NARZąDY, żYCIODAJNY PłYN JEST KIEROWANY DO MóZGU, SERCA I WąTROBY. JEGO CIśNIENIE SPADA. JEśLI KRWOTOKU NIE UDAJE SIę ZATRZYMAć, CZłOWIEK UMIERA. MOżNA TEMU ZARADZIć, PODAJąC KREW Z ZEWNąTRZ, ALE NIE ZAWSZE UDAJE SIę SZYBKO ZORGANIZOWAć TRANSFUZJę.
   NAUKOWCY Z PITTSBURGA ODKRYLI, żE PODANIE SZCZUROM NIEWIELKIEJ ILOśCI SPREPAROWANEGO SOKU Z LIśCI ALOESU ZMIESZANEGO Z ROZTWOREM SOLI FIZJOLOGICZNEJ WYDłUżA ZWIERZęTOM żYCIE. Aż 80 PROC. ZWIERZąT, KTóRYM WSTRZYKNIęTO TAKą MIKSTURę, PRZETRWAłO BARDZO SILNą UTRATę KRWI. TYMCZASEM WśRóD GRYZONI, KTóRE JAKO SUBSTYTUT KRWI OTRZYMAłY JEDYNIE SAM ROZTWóR SOLI, śMIERTELNOść WYNOSIłA 50 PROC.
   CO MAGICZNEGO JEST W ALOESIE? SPRAWIA ON, żE KREW STAJE SIę BARDZIEJ śLISKA I łATWIEJ PłYNIE. DZIęKI TEMU PRZY NISKIM CIśNIENIU MOżE PRZEZ DłUżSZY CZAS DOCIERAć DO SERCA I INNYCH KLUCZOWYCH ORGANóW, PODTRZYMUJąC ICH PRACę - TłUMACZą UCZENI. PODKREśLAJą ONI, żE EKSTRAKT Z ALOESU NIGDY NIE ZASTąPI PRAWDZIWEJ KRWI, ALE DZIęKI NIEMU MOżNA BęDZIE ZYSKAć CENNY CZAS W OCZEKIWANIU NA TRANSFUZJę. - NA RAZIE TESTY Są PROWADZONE NA ZWIERZęTACH I ZAPEWNE NIEPRęDKO OBEJMą LUDZI. JEśLI JEDNAK DOCZEKAMY SIę TEGO, BYć MOżE POTWIERDZI SIę WTEDY INNE NASZE PRZYPUSZCZENIE. SąDZIMY BOWIEM, żE ALOES PRZYDA SIę RóWNIEż OSOBOM CHORYM NA CUKRZYCę I SERCE - TWIERDZą AUTORZY BADAń.


Nr 109
X VERDANA">   W CZWARTEK MA DOJść DO USTALENIA KOSZTóW BUDOWY PRZEZ FIRMę GTC AUTOSTRADY A1 Z GDAńSKA DO GRUDZIąDZA. BYłABY TO PIERWSZA W POLSCE PłATNA AUTOSTRADA, KTóREJ KOSZTY BUDOWY BYłYBY DOFINANSOWANE PRZEZ PAńSTWO.
   - CHCę, ABY W CZWARTEK USTALONO CENę BUDOWY JEDNEGO KILOMETRA AUTOSTRADY, A 16 SIERPNIA OGłOSIMY DECYZJę, CZY BUDOWą ZAJMIE SIę KONCESJONARIUSZ, CZY TEż DROGA ZOSTANIE ZBUDOWANA TRADYCYJNIE PRZEZ GDDKIA - POWIEDZIAł NAM WICEMINISTER INFRASTRUKTURY RYSZARD KURYLCZYK. DZIś SPOTKAJą SIę PRZEDSTAWICIELE GENERALNEJ DYREKCJI DRóG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKIA) ORAZ FIRMY GDAńSK TRANSPORT COMPANY (GTC), KTóRA MA KONCESJę NA BUDOWę OK. 90 KM AUTOSTRADY A1 SPOD GDAńSKA DO GRUDZIąDZA.
   ZARAZ POTEM - JAK MóWI KURYLCZYK - NALEżY ZDECYDOWAć, CO Z BUDOWą ODCINKA Z GRUDZIąDZA DO TORUNIA, NA KTóRY GTC MA RóWNIEż KONCESJę. UWAżA ON ZA SKANDAL TO, żE NEGOCJACJE Z Tą SPółKą TRWAłY OD 1997 R. NOWY MINISTER ZNA PROBLEMY BUDOWY AUTOSTRADY, BO OD JESIENI 2001 R. DO TEJ PORY BYł WOJEWODą POMORSKIM. DWA GłóWNE TO KOSZTY INWESTYCJI I WYSOKOść DOPłAT Z PAńSTWOWEJ KASY.
   GTC SZACOWAłO KOSZT BUDOWY KILOMETRA AUTOSTRADY Z GRUDZIąDZA DO GDAńSKA NA 5,88 MLN EURO. CAłY ODCINEK KOSZTOWAłABY WIęC OK. 530 MLN EURO (BEZ ODSETEK OD KREDYTóW NA Tę BUDOWę), W WIęKSZOśCI (75 PROC.) GWARANTOWANYCH PRZEZ PAńSTWO. JEDNOCZEśNIE W TYM ROZWIąZANIU PAńSTWO WZIęłOBY NA SIEBIE CAłE RYZYKO ZWIąZANE Z RUCHEM PO NOWEJ AUTOSTRADZIE. I GDYBY OPłATY ZA PRZEJAZD NIE STARCZAłY NA SPłATę KREDYTóW, PAńSTWO DOPłACAłOBY BRAKUJąCE KWOTY. ILE? W PESYMISTYCZNYM WARIANCIE - GRUBO PONAD 100 MLN Zł ROCZNIE. IM CENA PROPONOWANA PRZEZ GTC BęDZIE NIżSZA, TYM MNIEJSZE KWOTY GWARANTOWAłBY SKARB PAńSTWA I TYM MNIEJ TRZEBA BY DOPłACAć DO SPłATY INWESTYCJI. PIENIąDZE NA DOPłATY POCHODZIłYBY Z OPłATY PALIWOWEJ, KTóRą OD POCZąTKU TEGO ROKU PłACą KIEROWCY WRAZ Z KAżDYM LITREM PALIWA.


Nr 110
X VERDANA">   POLSKIE FIRMY MAJą LINIę KREDYTOWą NA IMPORT Z TAJWANU. UMOWę W TEJ SPRAWIE PODPISAłY BANK GOSPODARKI ŻYWNOśCIOWEJ I TAJWAńSKI EXIMBANK - POINFORMOWAł W śRODę BGŻ W KOMUNIKACIE.
   O KREDYT OBROTOWY LUB INWESTYCYJNY, UDZIELANY W DOLARACH AMERYKAńSKICH, MOGą SIę UBIEGAć KLIENCI BGŻ IMPORTUJąCY TOWARY Z TAJWANU.
   FINANSOWANIE OBEJMUJE MAKSYMALNIE 85 PROC. WARTOśCI ZAWARTYCH KONTRAKTóW IMPORTOWYCH. 15 PROC. WARTOśCI KONTRAKTU IMPORTERZY MUSZą WPłACIć PRZED URUCHOMIENIEM FINANSOWANIA ZE STRONY TAJWAńSKIEJ. OKRES KREDYTOWANIA ZALEżY OD IMPORTOWANEGO TOWARU I WYNOSI OD 6 MIESIęCY DO 5 LAT.
   EXIMBANK (THE EXPORT-IMPORT BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA, TAIWAN) JEST BANKIEM PAńSTWOWYM UTWORZONYM W 1979 ROKU. ZAJMUJE SIę FINANSOWANIEM EKSPORTU Z TAJWANU. EXIMBANK ZADEKLAROWAł RóWNIEż POMOC W WYSZUKIWANIU WIARYGODNYCH PARTNERóW NA TAJWAńSKIM RYNKU.poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.