informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 16 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 11
WSPANIAłY STADION PIłKARSKI W DüSSELDORFIE, LOTNISKO XXI WIEKU ODDANE "POD KLUCZ" W NIEMIECKIM LIPSKU - TO PRZYKłADY OBIEKTóW WYBUDOWANYCH I UżYTKOWANYCH DZIęKI LEASINGOWI ZWROTNEMU NIERUCHOMOśCI. W POLSCE TEN RODZAJ LEASINGU, CHOć STOSOWANY OD PONAD CZTERECH LAT, JEST ZBYT RZADKO WYKORZYSTYWANY, BIORąC POD UWAGę EFEKTY, JAKIE MOżNA DZIęKI NIEMU OSIąGNąć.
O LEASINGU ZWROTNYM, W PRZYPADKU NIERUCHOMOśCI MOżNA MóWIć WTEDY, GDY JEJ WłAśCICIEL I UżYTKOWNIK NIERUCHOMOśCI SPRZEDAJE Ją FIRMIE LEASINGOWEJ (STąD ANGIELSKI TERMIN "SELL AND LEASE BACK"). UZYSKUJE W TEN SPOSóB GOTóWKę, A NASTęPNI STAJE SIę LEASINGOBIORCą SWOJEJ NIERUCHOMOśCI PłACąC RATY LEASINGOWE. PO UPłYWIE OKREśLONEGO W UMOWIE CZASU ODKUPUJE OD FIRMY LEASINGOWEJ NIERUCHOMOść I PONOWNIE STAJE SIę JEJ WłAśCICIELEM.
FIRMA, DECYDUJąC SIę NA LEASING ZWROTNY, UWALNIA GOTóWKę "ZAMROżONą" DOTYCHCZAS W NIERUCHOMOśCI, KTóRA MOżE BYć PRZEZNACZONA NA NOWE INWESTYCJE, POPRAWę PłYNNOśCI CZY NA POPRAWę WSKAźNIKóW BILANSOWYCH. INNA ZALETA TO PRZEKAZANIE NIERUCHOMOśCI I ZARZąDZANIA NIą FIRMIE ZEWNęTRZNEJ I SKUPIENIE SIę FIRMY NA DZIAłALNOśCI PODSTAWOWEJ. MOCNą STRONą LEASINGU ZWROTNEGO JEST WRESZCIE SKRóCENIE OKRESU AMORTYZACJI WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOśCI Z 40 LAT (CZYLI 2,5 PROCENT WARTOśCI NIERUCHOMOśCI ROCZNIE) DO 10 LAT - RATY LEASINGOWE Są BOWIEM DLA FIRMY W CAłOśCI KOSZTEM.
FIRMY LEASINGOWE RóWNIEż Są ZAINTERESOWANE TYMI OPERACJAMI. UZYSKUJą DODATKOWE źRóDłO PRZYCHODóW, A FINANSUJąCE TO PRZEDSIęWZIęCIE BANKI Z KOLEI MAJą ALTERNATYWNE źRóDłO INWESTOWANIA. DOKłADNE PROCEDURY PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU O LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOśCI I KONIECZNOść SPORZąDZENIA SZCZEGółOWYCH WYCEN CHRONIą BANK I FIRMę LEASINGOWą PRZED MOżLIWOśCIą NADUżYć.
TAK WIęC JEST TO KLASYCZNA SYTUACJA OKREśLANA W BIZNESIE JAKO "WIN/WIN SITUATION", GDZIE WSZYSTKIE STRONY ZYSKUJą. MIMO TO W UBIEGłYM ROKU PRZEZNACZONO NA LEASING ZWROTNY ZNIKOMą CZęść SUM WYDANYCH PRZEZ FIRMY NA ZAKUP NIERUCHOMOśCI.
W PORóWNANIU DO KRAJóW ROZWINIęTYCH NASZ RYNEK LEASINGU ZWROTNEGO DOPIERO RACZKUJE. W PRZECIęTNYM KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ NA TEN CEL WYDAJE SIę PONAD MILIARD EURO ROCZNIE. W POLSCE NA LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOśCI WYDANO W 2003 ROKU OKOłO 650 MILIONóW ZłOTYCH, CZYLI NIESPEłNA JEDNą óSMą TEGO, CO W STATYSTYCZNYM KRAJU "15". ROK WCZEśNIEJ TA KWOTA WYNOSIłA 1,6 MILIARDA ZłOTYCH. JAK TWIERDZą UCZESTNICY RYNKU, UBIEGłOROCZNE ZAłAMANIE SPOWODOWANE ZOSTAłO PRZESUNIęCIEM SIę KILKU TRANSAKCJI NA TEN ROK. NAWET JEDNAK JEśLI PRZYJąć, żE TAK BYłO I żE W TYM ROKU BęDZIE LEPIEJ, TO WIDAć, JAK DALEKO NAM DO NAJMNIEJ ROZWINIęTYCH KRAJóW UE.
WIęKSZOść FIRM DZIAłAJąCYCH NA POLSKIM RYNKU MUSIAłA ZREWIDOWAć OPTYMISTYCZNE ZAłOżENIA DOTYCZąCE LEASINGU ZWROTNEGO NIERUCHOMOśCI I PRZYJąć SCENARIUSZ WOLNIEJSZEGO DOCHODZENIA DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO.
Z KILKU PRZYCZYN LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOśCI NIE ROZWINął SIę W POLSCE TAK, JAK MOżNA BYłO OCZEKIWAć.
NASZ RYNEK NIERUCHOMOśCI JEST WCIąż NIEDOJRZAłY. NIE PRZESZEDł JESZCZE CAłEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO. PO POCZąTKOWYM BOOMIE NASTAł KRYZYS; NIKT NIE MA DOśWIADCZENIA, CO BęDZIE DALEJ I JAK BęDą SIę KSZTAłTOWAłY CENY. A TEGO OBAWIAJą SIę BANKI, KTóRE ABY UCHRONIć SIę PRZED RYZYKIEM, MUSZą NIżEJ WYCENIAć NIERUCHOMOśCI. TO Z KOLEI POWODUJE, żE DLA INWESTORA CZęSTO LEPIEJ JEST SPRZEDAć DZIś NIERUCHOMOść ZA BARDZO DOBRą CENę, NIż PRóBOWAć UZYSKAć PIENIąDZE Z LEASINGU ZWROTNEGO.
INWESTORZY, KTóRYM SIę SPIESZY, CZęSTO KORZYSTAJą Z KREDYTóW POD ZASTAW NIERUCHOMOśCI, GDYż SKOMPLIKOWANA I DłUGOTRWAłA PROCEDURA LEASINGU ZWROTNEGO ZNIECHęCA ICH DO TEJ FORMY FINANSOWANIA. KREDYTY Są BARDZIEJ DOSTęPNE NIż LEASING ZWROTNY; A DZIAłALNOść KREDYTOWA ODBYWA SIę W USTALONYCH STRUKTURACH. KREDYT JEST POZA TYM PROSTSZą FORMą FINANSOWANIA, CO CZęSTO OZNACZA DUżO SZYBSZY DOSTęP DO PIENIęDZY.
OBRóT NIERUCHOMOśCIAMI W POLSCE TRWA WIEKI, GłóWNIE Z POWODU WIELOMIESIęCZNYCH ZATORóW W SąDACH HIPOTECZNYCH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA LEASINGU ZWROTNEGO TRZEBA PRZYGOTOWAć TRANSAKCJę KUPNA-SPRZEDAżY, CO DODATKOWO SPOWALNIA PROCES PRZYZNANIA PIENIęDZY.
SłABOśCIą POLSKIEGO RYNKU JEST TEż BRAK NIERUCHOMOśCI "UNIWERSALNYCH", WYBUDOWANYCH TAK, ABY MOGłY SłUżYć KAżDEMU NAJEMCY. TO Z KOLEI POWODUJE OBNIżENIE ICH WARTOśCI W OCZACH BANKóW, KTóRE OBAWIAJą SIę, żE TE NIERUCHOMOśCI Są PRZEZNACZONE TYLKO DLA JEDNEGO KLIENTA.
ZMIENNE PRAWO PODATKOWE TO MANKAMENT DOTYCZąCY W OGóLE INWESTOWANIA W POLSCE, ALE W PRZYPADKU LEASINGU ZWROTNEGO JEST TO SZCZEGóLNIE UCIążLIWE. UMOWA LEASINGOWA TRWA DZIESIęć LAT. PO JEJ UPłYWIE ISTNIEJE MOżLIWOść WYKUPIENIA Z POWROTEM NIERUCHOMOśCI; FIRMA, KTóRA ZAWIERA UMOWę NA TAK DłUGI OKRES, MUSI MIEć PEWNOść, żE PRAWO PODATKOWE PRZEZ TEN CZAS NIE ZMIENI SIę NA NIEKORZYść PłATNIKA. TYMCZASEM NAWET OSTATNIE ZAMIESZANIE WOKół USTAWY O VAT POKAZUJE, żE W POLSCE PRAWO PODATKOWE TWORZY SIę DORAźNIE I żE NA DWA MIESIąCE PRZED TERMINEM OBOWIąZYWANIA USTAWY NADAL NIE WIADOMO, JAKIE JEJ ELEMENTY ZOSTANą WPROWADZONE W żYCIE, A JAKIE NIE. OCZYWIśCIE INWESTOR ZAWSZE MOżE WYNAJąć PRAWNIKóW I W SąDZIE DOCHODZIć OD PAńSTWA SWOICH PRAW, ZWIęKSZA TO JEDNAK KOSZTY, NIE WSPOMINAJąC O ZWIąZANYCH Z TYM UCIążLIWOśCIACH. JEDNA Z NAJWIęKSZYCH FIRM LEASINGOWYCH PRZEPROWADZAłA TRANSAKCJę PODCZAS OBOWIąZYWANIA DWóCH RóżNYCH USTAW O PODATKU VAT I W RóżNY SPOSóB BYłA ROZLICZANA - GDYż TRANSAKCJA ODBYWAłA SIę W RATACH. - TO BYł HORROR - WSPOMINAJą TEN PRZYPADEK W FIRMIE.
PROBLEMEM, SZCZEGóLNIE W WARSZAWIE, Są TEż NIEUREGULOWANE PRAWA WłASNOśCI GRUNTóW. TYMCZASEM, NIE WIADOMO DLACZEGO, LEGISLATORZY POMINęLI UżYTKOWANIE WIECZYSTE JAKO PRZEDMIOT LEASINGU. UTRUDNIA TO ZNACZNIE ZAWIERANIE TRANSAKCJI LEASINGU ZWROTNEGO NIERUCHOMOśCI. DOśWIADCZYłA TEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA, KTóRA ZASTANAWIAłA SIę NAD LEASINGIEM ZWROTNYM SWOICH NIERUCHOMOśCI. W PRZYPADKU CZęśCI BYłO TO NIEMOżLIWE - TP SA NIE POSIADA PRAWA WłASNOśCI DO GRUNTóW, NA KTóRYCH STOJą JEJ BUDYNKI.

PO WEJśCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ ZNIKNą BARIERY, KTóRE DO TEJ PORY POWSTRZYMYWAłY INWESTORóW, FIRMY LEASINGOWE, BANKI ORAZ FUNDUSZE PRZED INWESTOWANIEM W NASZYM KRAJU. NAPłYNą RóWNIEż PIENIąDZE NA INWESTYCJE PUBLICZNE, Z KTóRYCH CZęść BęDZIE MOGłA BYć REALIZOWANA I FINANSOWANA W RAMACH LEASINGU ZWROTNEGO NIERUCHOMOśCI. STWORZONE WIęC ZOSTANą WARUNKI WYMUSZAJąCE NIEZBęDNE ZMIANY REGULACJI PRAWNYCH, KTóRE HAMOWAłY ROZWóJ LEASINGU ZWROTNEGO.
LIDEREM W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA NA RYNKU EUROPEJSKIM JEST OBECNIE, GłóWNIE DZIęKI FUNDUSZOM POZYSKANYM Z UE, HISZPANIA. RYNEK LEASINGU NIERUCHOMOśCI, W TYM LEASINGU ZWROTNEGO, NALEżY W TYM KRAJU DO NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJąCYCH SIę W EUROPIE.
WE WłOSZECH Z KOLEI LEASING NIERUCHOMOśCI ROZWIJA SIę DZIęKI SPECJALNYM UREGULOWANIOM PRAWNYM. FIRMY MOGą WLICZAć W PEłNI W KOSZTY RATY LEASINGOWE NA LEASING NIERUCHOMOśCI I ROZLICZAć TRANSAKCJę W CIąGU ZALEDWIE SIEDMIU LAT, POD JEDNYM WSZAK WARUNKIEM: W KOńCU CAłEGO PROCESU BUDYNEK ZOSTANIE PONOWNIE SPRZEDANY LEASINGOBIORCY. W INNYM PRZYPADKU PRZEPISY Są DUżO MNIEJ LIBERALNE.
DZIęKI PODOBNYM ROZWIąZANIOM WIELU MNIEJSZYCH POLSKICH PRZEDSIęBIORCóW MOGłOBY SKORZYSTAć Z TEJ FORMY FINANSOWANIA, ZWłASZCZA żE FIRMY LEASINGOWE JUż ZACZYNAJą SZYKOWAć PRODUKTY DOTYCZąCE LEASINGU ZWROTNEGO NIERUCHOMOśCI DLA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW.


Nr 12
KOMISJA EUROPEJSKA 24 MARCA OGłOSIłA, żE ZAłOżONY PRZEZ BILLA GATESA KONCERN ZłAMAł UNIJNE PRZEPISY ANTYMONOPOLOWE, ZA CO ZOSTANIE UKARANY REKORDOWO WYSOKą GRZYWNą - 497 MLN EURO. NA TYM JEDNAK NIE KONIEC KARY: ABY UNIEMOżLIWIć KONCERNOWI NADUżYWANIE POZYCJI DOMINUJąCEJ TAKżE W PRZYSZłOśCI, KOMISARZ DS. KONKURENCJI MARIO MONTI ZADECYDOWAł, żE MICROSOFT MUSI ZASTOSOWAć TAKżE DWA „śRODKI NAPRAWCZE”: • W CIąGU 90 DNI MA PRZYGOTOWAć SPECJALNą WERSJę SYSTEMU WINDOWS POZBAWIONą ODTWARZACZA MEDIA PLAYER (TA WERSJA BYłABY SPRZEDAWANA PRODUCENTOM KOMPUTERóW W NORMALNEJ CENIE); • A W CIąGU 120 DNI UDZIELIć SZCZEGółOWYCH INFORMACJI SWOIM KONKURENTOM NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DLA SERWERóW (NA ZASADZIE PłATNEJ LICENCJI).
ORZECZENIE W SPRAWIE MICROSOFTU ZAPADłO PO PONAD PIęCIU LATACH śLEDZTWA ROZPOCZęTEGO PO SKARDZE JEDNEGO Z KONKURENTóW - SUN MICROSYSTEMS. PRZEZ 65 MIESIęCY URZęDNICY I EKSPERCI KOMISJI OBSERWOWALI, W JAKI SPOSóB MICROSOFT DZIAłAł NA RYNKU. A BYłO CO OBSERWOWAć: KONCERN Z REDMOND Z SIłą LODOłAMACZA WYRąBYWAł SOBIE CORAZ WIęKSZą POZYCJę RYNKOWą, KRUSZąC KONKURENTóW NA DWA SPOSOBY. DOłąCZAJąC DO SYSTEMU WINDOWS SWóJ ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY (MEDIA PLAYER - WMP), PODCINAł INNE FIRMY PRODUKUJąCE PODOBNE PROGRAMY (NP. REALPLAYER FIRMY REALNETWORKS CZY QUICKTIME APPLE'A). W WALCE Z PRODUCENTAMI OPROGRAMOWANIA DLA MAłYCH SERWERóW ZASTOSOWAł INNą METODę - NIE UDOSTęPNIAł IM SZCZEGółOWYCH INFORMACJI O TYM, JAK PECET Z SYSTEMEM WINDOWS KOMUNIKUJE SIę Z SERWEREM. DZIęKI TEMU SERWERY Z OPROGRAMOWANIEM MICROSOFTU DZIAłAłY LEPIEJ Z PECETAMI WYPOSAżONYMI W SYSTEM OPERACYJNY TEJżE FIRMY.
DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ BYłA JAK TEKTONICZNY WSTRZąS W śWIECIE PRAWNIKóW ORAZ CAłEJ BRANżY INFORMATYCZNEJ - NA żADNą FIRMę NIE NAłOżONO DOTąD TAK DUżEJ GRZYWNY. I PO RAZ PIERWSZY UNIJNY URZąD ANTYMONOPOLOWY WYDAł ORZECZENIE, KTóRE DOTYCZYłO SAMYCH PODSTAW FUNKCJONOWANIA TEJ BRANżY, CORAZ WAżNIEJSZEJ DLA CAłEJ GOSPODARKI.
BRUKSELA, ZANIM WYDAłA ORZECZENIE, MUSIAłA ZNALEźć ODPOWIEDź NA SZEREG PYTAń. JAK OCENIć SYTUACJę NA TYM RYNKU? JAK OCENIć RZECZYWISTą POZYCJę MICROSOFTU I JEGO KONKURENTóW? JAK USTALAć WYSOKOść GRZYWNY? KIEDY FIRMA DYSPONUJąCA WłASNOśCIą INTELEKTUALNą MOżE ZOSTAć ZMUSZONA DO PODZIELENIA SIę NIą Z KONKURENTAMI? I WRESZCIE - JAKIE "śRODKI NAPRAWCZE" ZASTOSOWAć, żEBY PODOBNE PRZYPADKI NADUżYWANIU POZYCJI DOMINUJąCEJ NIE MIAłY MIEJSCA W PRZYSZłOśCI?
- TO NIE BYłA łATWA DECYZJA - PRZYZNAWAł PóźNIEJ KOMISARZ MONTI. GDY JEDNAK JUż ZOSTAłA OGłOSZONA, TO ZE 100-PROC. WIARą, Iż OBRONI SIę ONA PRZED UNIJNYMI TRYBUNAłAMI. BO MICROSOFT OCZYWIśCIE NATYCHMIAST ZAPOWIEDZIAł APELACJę.
ABY JESZCZE BARDZIEJ ZADEMONSTROWAć PEWNOść CO DO PODJęTEJ DECYZJI, KOMISJA EUROPEJSKA ZDECYDOWAłA SIę NA DOść NIECODZIENNY KROK - OPUBLIKOWAłA NA SWOICH STRONACH INTERNETOWYCH (WWW.EUROPA.EU.INT/COMM/COMPETITION/INDEX_EN.HTML) PEłEN TEKST DECYZJI (302 STRONY!). OPISANO W NIM DOKłADNIE, W JAKI SPOSóB KOMISJA DOSZłA DO WNIOSKU, żE MICROSOFT NADUżYWA DOMINUJąCEJ POZYCJI I DLACZEGO MUSI BYć UKARANY ZA Tę PRAKTYKę W TAKI, A NIE INNY SPOSóB.
TO NIECODZIENNY DOKUMENT. W 1080 PARAGRAFACH MOżNA ZNALEźć ODPOWIEDź, JAK KOMISJA DOSZłA DO WNIOSKU, Iż MICROSOFT "MOżE DZIAłAć W DUżYM STOPNIU NIEZALEżNIE OD KONSUMENTóW, KONKURENTóW" - BO TAK BRZMI UPROSZCZONA WERSJA DEFINICJI POZYCJI DOMINUJąCEJ. DO TAKIEJ KONKLUZJI DOPROWADZIłY KOMISJę... MIęDZY INNYMI WEWNęTRZNE DOKUMENTY MICROSOFTU. NP. NOTATKA, JAKą DO SZEFA MICROSOFTU W 1997 R. PRZESłAł AARON CONTORER, JEDEN Z PROGRAMISTóW KONCERNU: "PRZEJśCIE NA INNY [NIż WINDOWS - RED.] SYSTEM OPERACYJNY WIążE SIę Z OGROMNYM KOSZTEM. TAK DUżYM, żE KONSUMENCI MAJą CIERPLIWOść DO WSZYSTKICH BłęDóW WINDOWS. ZASTąPIENIE WINDOWS INNYM SYSTEMEM KOSZTOWAłOBY ICH TYLE PRACY, żE MAJą NADZIEJę, żE MY PO PROSTU POPRAWIMY TE BłęDY, A ONI NIE BęDą MUSIELI ZMIENIAć SYSTEMU" - PISAł CONTORER. KOMISJA DOTARłA TEż DO ZAPISU ROZMOWY, JAKą SAM GATES PRZEPROWADZIł Z PRACOWNIKAMI DZIAłU SPRZEDAżY. - "PRóBUJEMY WYKORZYSTAć NASZą KONTROLę [NAD RYNKIEM - RED.], ABY ZABLOKOWAć ZWłASZCZA SUN ORAZ ORACLE" - MóWIł GATES.
W TREśCI DECYZJI NIE BRAKUJE INNYCH INTRYGUJąCYCH SZCZEGółóW. KOMISJA CHCIAłA POCZąTKOWO UKARAć MICROSOFT DUżO NIżSZą KARą - 165,7 MLN EURO. URZęDNICY W BRUKSELI DOSZLI JEDNAK DO WNIOSKU, żE GRZYWNA MUSI BYć NA TYLE WYSOKA, BY MIAłA "EFEKT ODSTRASZAJąCY". PODWOILI WIęC SUMę. ALE I TO WYDAWAłO IM SIę ZA MAłO, DORZUCILI WIęC JESZCZE 50 PROC. - BO MICROSOFT PRZEZ PIęć LAT I PIęć MIESIęCY WIEDZIAł, Iż JEGO PRAKTYKI BUDZą WąTPLIWOśCI KOMISJI, A MIMO TO ICH NIE ZMIENIł. I TAK OTO POJAWIłA SIę SUMA 497 196 304 EURO PłATNA W CIąGU TRZECH MIESIęCY OD DATY OPUBLIKOWANIA DECYZJI NA RACHUNEK BANKOWY KOMISJI NR 001-3953713-69 W FORTIS BANKU.
NAJWAżNIEJSZE JEST JEDNAK MERYTORYCZNE UZASADNIENIE DECYZJI. PRZEDE WSZYSTKIM - PODKREśLA KOMISJA - PRZEMYSł INFORMATYCZNY NIE MOżE BYć TRAKTOWANY INACZEJ NIż INNE BRANżE, NIE MOżE BYć WYłąCZONY SPOD NORM PRAWA KONKURENCJI W IMIę "PRAW WłASNOśCI INTELEKTUALNEJ".
MICROSOFT POWINIEN PODZIELIć SIę KODEM źRóDłOWYM WINDOWS Z KONKURENTAMI, BO WYNIKAJąCE Z TEGO KORZYśCI DLA CAłEGO PRZEMYSłU PRZEWAżAJą NAD MOżLIWYMI NEGATYWNYMI EFEKTAMI DLA FIRMY. ZEBRANE DOWODY - TWIERDZI KOMISJA - WSKAZUJą NA TO, żE JUż TERAZ POJAWIłO SIę RYZYKO ZLIKWIDOWANIA KONKURENCJI NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DLA SERWERóW; UDZIAł RYNKOWY MICROSOFTU NIE PRZESTAJE ROSNąć, WYBóR KONSUMENTóW JEST CORAZ BARDZIEJ OGRANICZONY - STAJą SIę ONI NIEWOLNIKAMI JEDNEGO STANDARDU. STWORZONEGO PRZEZ MICROSOFT.
DLACZEGO MICROSOFT POWINIEN SPRZEDAWAć WINDOWS BEZ MEDIA PLAYERA? BRUKSELA JEST PRZEKONANA, żE JUż DZIś KONCERN JEST BLISKI WYPCHNIęCIA KONKURENTóW Z RYNKU TEGO RODZAJU ODTWARZACZY. POWSZECHNOść WINDOWS PRZEKłADA SIę BOWIEM NA POWSZECHNOść ODTWARZACZA MICROSOFTU. DOSTAWCóW SPRZęTU KOMPUTEROWEGO MICROSOFT ZNIECHęCA DO INSTALACJI ODTWARZACZY INNYCH PRODUCENTóW. A TAKA SYTUACJA - KONKLUDUJE KOMISJA - BęDZIE MIAłA GROźNE KONSEKWENCJE NA INNYCH, DUżO BARDZIEJ DOCHODOWYCH RYNKACH - TAKICH JAK SPRZEDAż PLIKóW MULTIMEDIALNYCH PRZEZ INTERNET. INTERNETOWI DOSTAWCY TREśCI AUDIO I WIDEO WIEDZą, żE KAżDY PECET Z WINDOWS MA NA PEWNO ZAINSTALOWANY WINDOWS MEDIA PLAYER, I BęDą WYBIERAć WłAśNIE TAKI FORMAT ZAPISU SWOICH PLIKóW. NAWET JEśLI KONKURENCYJNE ODTWARZACZE (I FORMATY ZAPISU) Są LEPSZEJ JAKOśCI.
DOMINACJA W KWESTII ZAPISU AUDIO I WIDEO - PODKREśLA KOMISJA - MOGłABY STAć SIę "BRAMą" DO OGROMNYCH DOCHODóW. KAżDA FIRMA, KTóRA CHCIAłABY SPRZEDAWAć OBRAZ LUB DźWIęK ZA POśREDNICTWEM INTERNETU, MUSIAłABY PłACIć MICROSOFTOWI ZA PRAWO DO WYKORZYSTANIA JEGO TECHNOLOGII KODOWANIA I DEKODOWANIA TYCH TREśCI.
ZARAZ PO PUBLIKACJI TEKSTU DECYZJI ODEZWALI SIę JEJ KRYTYCY. WśRóD NICH ALEC BURNSIDE, JEDEN Z GłóWNYCH PARTNERóW W ZNANEJ KANCELARII PRAWNEJ LINKLATERS, KTóRA DORADZA MICROSOFTOWI. W DUżYM ARTYKULE DLA DZIENNIKA "THE WALL STREET EUROPE" STWIERDZA, żE KOMISJA NAGINA PRAWO, BY MóC "DOPAść" ZDOBYCZ, CZYLI ARCYBOGATY MICROSOFT.
BURNSIDE SKUPIA SIę NA JEDNYM FRAGMENCIE ORZECZENIA: TYM, KTóRY NAKAZUJE MICROSOFTOWI PODZIELENIE SIę SWOIMI WYNALAZKAMI INFORMATYCZNYMI. "OBOWIąZKOWE LICENCJONOWANIE NIE JEST CZYMś NIESPOTYKANYM" - PISZE. - "ZARóWNO UNIJNE, JAK I AMERYKAńSKIE SąDY W PRZESZłOśCI PRZYZWALAłY NA TO, W WYJąTKOWYCH OKOLICZNOśCIACH, Z NACISKIEM NA SłOWO WYJąTKOWE".
A TAKIE OKOLICZNOśCI - ZDANIEM BURNSA - W PRZYPADKU MICROSOFTU NIE MAJą MIEJSCA. „DECYZJA W SPRAWIE MICROSOFTU WYRAźNIE POKAZUJE, żE KOMISJA CHCE WTRąCAć SIę W SPRAWY WłASNOśCI INTELEKTUALNEJ I W DZIAłANIE WOLNEGO RYNKU. POMIęDZY WIERSZAMI TYCH 302 STRON ODKRYWAMY, żE KOMISJA OPARłA DECYZJę O SPEKULACJE I EKSTRAPOLACJę JUż ISTNIEJąCYCH PRECEDENSóW" - PISZE BURNSIDE. I ZADAJE CIOS: - „NIE MOGąC DOPASOWAć FAKTóW TAK, BY TWORZYłY »WYJąTKOWE OKOLICZNOśCI «, KOMISJA MUSIAłA OPRZEć SIę O NIEWYRAźNY, BEZKSZTA


Nr 13
W KAżDEJ CHWILI W POLSCE MOżE RUSZYć USłUGA "WIDEO NA żąDANIE". GOTOWI DO JEJ URUCHOMIENIA Są NAJWIęKSI OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI I SIECI KABLOWE
PO CO ZDZIERAć PODESZWY, POSZUKUJąC PO WYPOżYCZALNIACH WIDEO ULUBIONEGO FILMU? DUżO WYGODNIEJ USIąść W MIęKKIM FOTELU PRZED EKRANEM TELEWIZORA I WYBRAć POSZUKIWANY TYTUł Z DOMOWEJ BIBLIOTEKI. TYLKO TRZEBA NAJPIERW Tę BIBLIOTEKę MIEć. ZGROMADZENIE ULUBIONYCH FILMóW NIE TYLKO ZAJMUJE WIęCEJ CZASU NIż WIZYTA W WYPOżYCZALNI, ALE TAKżE DUżO WIęCEJ KOSZTUJE. NAJLEPIEJ WIęC, GDYBY KTOś NAM DOSTARCZYł TAKI WYBóR PROSTO DO DOMU. NA TYM ZASADZA SIę POMYSł USłUGI ZNANEJ JAKO WIDEO NA żąDANIE (ANG. VIDEO ON DEMAND - VOD).
DOSTAWCą VOD MOżE BYć NASZ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY, OPERATOR TELEWIZJI KABLOWEJ CZY DOSTAWCA INTERNETU. Z RACJI WYMAGAń TECHNICZNYCH W EUROPIE VOD TOWARZYSZY ZWYKLE INTERNETOWI LUB TELEWIZJI CYFROWEJ. W RAMACH ABONAMENTU ZA INTERNET DOSTAJEMY DOSTęP DO BIBLIOTEKI FILMóW. JAK TO DZIAłA? DO TELEWIZORA PODłąCZA SIę SPECJALNE URZąDZENIE (SET TOP BOX). UMOżLIWIA ONO POłąCZENIE SIę ZE STRONą DOSTAWCY USłUGI. Z DOSTęPNEJ NA EKRANIE LISTY FILMóW WYBIERAMY POżąDANY TYTUł. OPERATORZY OFERUJą DWA ROZWIąZANIA - FILM MOżNA OBEJRZEć OD RAZU LUB PRZEłąCZYć SIę NA ODPOWIEDNI KANAł, GDZIE CO KILKANAśCIE MINUT ROZPOCZYNA SIę DANY SEANS. OPłATA ZA OBEJRZANY FILM ZOSTANIE DOLICZONA DO ABONAMENTU INTERNETOWEGO LUB KABLOWEGO. TEGO RODZAJU SYSTEMY DYSTRYBUCJI FILMóW DZIAłAJą JUż OD KILKU LAT W DOBREJ KLASY HOTELACH.
NEOSTRADA TO ZA MAłO, ALE...
NA PIERWSZY RZUT OKA NAJWAżNIEJSZą BARIERą PRZY URUCHAMIANIU WIDEO NA żąDANIE JEST PRZEPUSTOWOść SIECI, KTóRą DO KLIENTóW TRAFIAć BęDą ZAMóWIONE FILMY. MUSI ONA POZWALAć NA TRANSFER RZęDU 1,5-3 MB/S W ZALEżNOśCI OD SPOSOBU KOMPRESJI SYGNAłU. NAJPOPULARNIEJSZA W POLSCE SZEROKOPASMOWA USłUGA INTERNETOWA NEOSTRADA OFERUJE KILKA RAZY MNIEJ: 768 KB/S. ALE TO NIE OZNACZA, żE SIEć, JAKą DOCIERA NEOSTRADA, NIE MA WIęKSZYCH MOżLIWOśCI. - PROBLEMEM NIE JEST PRZESłANIE NASZą SIECIą NAWET 3 MB/S, ALE ZAGWARANTOWANIE PEWNEJ PRZEPUSTOWOśCI - MóWI MARIUSZ GACA, DYREKTOR PIONU MULTIMEDIóW W TP SA. - OBECNą PRęDKOść NEOSTRADY MOżEMY ZAGWARANTOWAć WSZYSTKIM UżYTKOWNIKOM, 1 MB/S JUż TYLKO TRZEM CZWARTYM, A 3 MB/S MNIEJ NIż POłOWIE - TłUMACZY GACA. IM WIęKSZA ODLEGłOść KLIENTA KOńCOWEGO OD CENTRALI, TYM BARDZIEJ SPADA PRęDKOść TRANSMISJI. Z WYLICZEń TP SA WYNIKA, żE DO URUCHOMIENIA VOD POTRZEBNA JEST SIEć, KTóRA GWARANTUJE 3,5 MB/S. - ZUPEłNIE WYSTARCZAJąCE JEST 1,5 MB/S - TWIERDZI PIOTR CHROBOT, DYREKTOR DS. WSPółPRACY Z OPERATORAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI W CISCO SYSTEMS (TO JEDEN Z NAJWIęKSZYCH NA śWIECIE DOSTAWCóW INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ).
POLSCY OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI I OPERATORZY SIECI KABLOWYCH OD CO NAJMNIEJ KILKU MIESIęCY PRZYZNAWALI SIę DO PROWADZENIA TESTóW LABORATORYJNYCH NOWEJ USłUGI. OKAZUJE SIę, żE WIęKSZOść Z NICH JEST JUż PRAKTYCZNIE GOTOWA DO URUCHOMIENIA WIDEO NA żąDANIE. KILKA TYGODNI TEMU TESTY VOD ZAKOńCZYł NAJWIęKSZY POLSKI OPERATOR - TELEKOMUNIKACJA POLSKA. - MOżEMY URUCHOMIć Tę USłUGę PRAKTYCZNIE WSZęDZIE - MóWI MARIUSZ GACA. NA POCZąTEK TP SA BRAłO POD UWAGę DWIE AGLOMERACJE - WARSZAWSKą I KATOWICKą. PóźNIEJ MIAłA PRZYJść KOLEJ NA NASTęPNE SZEść DUżYCH MIAST. POMIMO UDANYCH TESTóW TP SA NIE ZAMIERZA SIę JEDNAK śPIESZYć Z NOWą USłUGą. POMYSł JEJ WDROżENIA POłOżYłY WYNIKI BADAń RYNKU. - Z NASZYCH BADAń WYNIKA, żE W TEJ CHWILI NIE MAZAPOTRZEBOWANIA NA TAKą USłUGę. JEśLI JEDNAK STWIERDZIMY, żE RYNEK DOJRZAł DO VOD, W CIąGU KILKU MIESIęCY JESTEśMY W STANIE Ją URUCHOMIć - MóWI GACA.
Z BADAń TP SA WYNIKA, żE ZAINTERESOWANIE VOD BYłOBY BARDZO DUżE TYLKO, żE... MAłO ZYSKOWNE. TP SA CHCIAłABY WPROWADZIć VOD W PAKIECIE RAZEM Z TELEWIZJą CYFROWą I INTERNETEM. ANKIETOWANI KLIENCI STWIERDZILI, żE BYLIBY SKłONNI PłACIć ZA OBEJRZENIE FILMU OK. 5 Zł, A ZA ABONAMENT TELEWIZYJNY OK. 20 Zł. - TAKI PAKIET KOSZTOWAłBY CO NAJMNIEJ 250-300 Zł. WYGLąDA NA TO, żE NIE UDA NAM SIę ZNALEźć WYSTARCZAJąCEJ LICZBY KLIENTóW, ABY TA USłUGA BYłA OPłACALNA - MóWI GACA.
DIALOG SIę NIE BOI, KABLóWKI CZEKAJą
BRAK VOD W OFERCIE TP SA NIE OZNACZA WCALE, żE USłUGA TA NIE POJAWI SIę W POLSCE. - WPROWADZENIE VOD JEST śCIśLE ZWIąZANE Z NASZą USłUGą DIALNET DSL, CZYLI SZEROKOPASMOWYM DOSTęPEM DO INTERNETU. DO KOńCA ROKU BęDZIE ONA DOSTęPNA DLA 64 PROC. NASZYCH ABONENTóW - MóWI "GAZECIE" BARTOSZ MAX, DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTóW W TELEFONII DIALOG. URUCHOMIENIE USłUGI "WIDEO NA żąDANIE" DIALOG CHCIAłBY ROZPOCZąć OD KILKU MIAST DOLNEGO ŚLąSKA - NA POCZąTKU OD WROCłAWIA. DIALOG CHCE WPROWADZIć USłUGę JAK NAJSZYBCIEJ. - WSZYSTKO ZALEżY OD WYNIKóW TESTóW. JAK TYLKO JE UKOńCZYMY SPRóBUJEMY WPROWADZIć PLATFORMę WYBORU USłUG Z TELEWIZJą, MUZYKą I WIDEO NA żąDANIE - MóWI BARTOSZ MAX. PLANóW ZWIąZANYCH Z VOD NIE CHCE NATOMIAST UJAWNIAć NETIA.
POWAżNIE O WPROWADZENIU VOD WRAZ Z PAKIETEM POWIąZANYCH USłUG - MUZYKą NA żąDANIE I TELEWIZJą CYFROWą - MYśLą TAKżE OPERATORZY TELEWIZJI KABLOWEJ. NIE NASTąPI TO JEDNAK SZYBKO. - WPROWADZIMY VOD ZA OK. DWA-TRZY LATA - POWIEDZIAłA NAM AGNIESZKA BAJUR Z BIURA PRASOWEGO WARSZAWSKIEJ SIECI ASTER. O PODOBNEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ WSPOMINA TAKżE UPC OFERUJąCY DRUGI POD WZGLęDEM POPULARNOśCI W NASZYM KRAJU SZEROKOPASMOWY INTERNET - CHELLO. - PLANUJEMY W PRZYSZłOśCI WPROWADZIć VOD. NIEZBęDNE JEDNAK BęDZIE WDROżENIE ODPOWIEDNICH ROZWIąZAń TECHNICZNYCH I POTWIERDZENIE, żE POLSCY WIDZOWIE RZECZYWIśCIE Są GOTOWI DO SKORZYSTANIA Z TEGO RODZAJU USłUGI - MóWI DOROTA ZAWADZKA, RZECZNIK UPC. FIRMA MA JUż DOśWIADCZENIA Z URUCHOMIENIA TEGO TYPU USłUG W HOLANDII I AUSTRII. NIEDłUGO VOD MA RUSZYć W SZWECJI I NORWEGII. ZA OBEJRZENIE JEDNEGO FILMU Z BIBLIOTEKI UPC W TYCH KRAJACH TRZEBA ZAPłACIć 3-4 EURO. W HOLANDII CO TYDZIEń W OFERCIE JEST 20 FILMóW. UPC OFERUJE 56 KANAłóW CYFROWYCH. NAJWIęKSZE PRZEBOJE PUSZCZANE Są NA OśMIU KANAłACH RóWNOCZEśNIE. ICH EMISJA RUSZA śREDNIO CO PIęTNAśCIE MINUT. NAJPRAWDOPODOBNIEJ PODOBNY MODEL BIZNESOWY POJAWIłBY SIę I W POLSCE.
KIEDY FILMY OD CIEPłOWNIKóW?
ZAINTERESOWANI VOD Są TAKżE STOSUNKOWO NIEDUżY DOSTAWCY USłUG INTERNETOWYCH. OD Pół ROKU URUCHOMIENIE VOD WE WROCłAWIU ZAPOWIADA SPółKA DCG, KTóRA WRAZ Z WROCłAWSKIM PRZEDSIęBIORSTWEM ELEKTROCIEPłOWNICZYM MPEC STWORZYłA SZYBKą SIEć INTERNETOWą NA KILKU WROCłAWSKICH OSIEDLACH. - ZA KILKA TYGODNI, MAKSYMALNIE DWA-TRZY MIESIąCE, ROZPOCZNIEMY OFEROWANIE TEJ USłUGI. W SKALI MASOWEJ CHCEMY Ją URUCHOMIć NA POCZąTKU PRZYSZłEGO ROKU - MóWIł WE WRZEśNIU 2003 R. ROBERT DOMINAS, PREZES DCG. WIDEA NA żąDANIE WE WROCłAWIU WCIąż NIE MA.
MALI OPERATORZY NIE MAJą WIELKICH SZANS NA POWODZENIE PRZY WDRAżANIU VOD. NAWET JEśLI ICH SIEć SPEłNIAłABY WYMOGI TECHNOLOGICZNE I Z BADAń WYNIKAłOBY, żE USłUGA CIESZYłABY SIę DUżYM ZAINTERESOWANIEM, ICH NAJWIęKSZYM PROBLEMEM BYłOBY ZAOFEROWANIE KLIENTOM BIBLIOTEKI FILMóW. NAJWIęKSZą BARIERą WPROWADZENIA VOD OPRóCZ POPYTU JEST WłAśNIE TZW. CONTENT, CZYLI ATRA KCYJNA OFERTA FILMóW. PRAWA DO NIEJ MA KILKA FIRM - KLASYKą POLSKIEJ KINEMATOGRAFII RZąDZI TVP, SWOJE BIBLIOTEKI MAJą TAKżE WIELKIE WYTWóRNIE WALT DISNEY I WARNER BROS. DLA WIęKSZOśCI Z NICH MALI OPERATORZY NIE Są WYSTARCZAJąCO ATRAKCYJNYMI PARTNERAMI. I NA ODWRóTM - ZA DOSTęP DO BIBLIOTEK TRZEBA SłONO ZAPłACIć. OPłACA SIę WIęC DYSTRYBUOWAć FILMY TYLKO WśRóD DUżEJ LICZBY ODBIORCóW. - TESTY VOD PROWADZIMY WRAZ Z DOSTAWCą BIBLIOTEKI FILMóW - POWIEDZIAł "GAZECIE" BARTOSZ MAX Z DIALOGU.
INNYM źRóDłEM POZYSKANIA INTERESUJąCEJ OFERTY MOGą BYć TAKżE DYSTRYBUTORZY KASET WIDEO I PłYT DVD. CI JEDNAK MAJą CZęSTO ZWIąZANE RęCE. W NIEKTóRYCH WYPADKACH NA MOCY UMóW DYSTRYBUCYJNYCH Z ZAGRANICZNYMI WYTWóRNIAMI MOGą ROZPROWADZAć FILMY TYLKO NA OKREśLONYM NOśNIKU. DLA WIELU Z NICH BYłABY TO ZRESZTą BROń OBOSIECZNA, BO ROZWóJ VOD MóGłBY BYć PIERWSZYM GWOźDZIEM DO TRUMNY DLA WYPOżYCZALNI WIDEO.Nr 14
- MIGRACJA NASTąPI SZYBKO, MIESZKANIA Są TAńSZE, A STANDARD TAKI SAM - PRZEWIDUJE PRZEDSTAWICIEL NIEMIECKIEJ FIRMY, KTóRA JUż OTWIERA DELEGATURę W SZCZECINIE. W ZACHODNIOPOMORSKIEM RUCH JUż SIę ZACZął. O NIERUCHOMOśCI ROZPYTUJą FIRMY, BIZNESMENI, ALE TEż ZWYKLI MIESZKAńCY, KTóRZY NA STAROść WOLą POLSKę OD TURCJI ALBO HISZPANII.
POWóD? OD 1 MAJA OBYWATELOM I PRZEDSIęBIORCOM Z KRAJóW UE łATWIEJ KUPIć NIERUCHOMOśCI W POLSCE, BO NIE POTRZEBUJą JUż NA TO ZEZWOLENIA MSWIA (Z WYJąTKIEM NIERUCHOMOśCI ROLNYCH, LEśNYCH I TZW. DRUGIEGO DOMU).
- W STOSUNKU DO SYTUACJI SPRZED 1 MAJA ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NIERUCHOMOśCI PRZEZ CUDZOZIEMCóW WZROSłO O OK. 50 PROC. - OCENIA MAłGORZATA BAUMGART, DYREKTOR BIURA NIERUCHOMOśCI EXTRA INVEST ZE SZCZECINA. - I Są TO RACZEJ INWESTORZY Z TZW. GRUBSZEGO PORTFELA. NIE TYLKO NIEMCY, ALE Z CAłEJ EUROPY.
ZDANIEM BAUMGART INWESTORZY WYBIERAJą NIERUCHOMOśCI KOMERCYJNE: POWIERZCHNIE BIUROWE ORAZ HALE PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE. ALE PYTAJą TEż O MIESZKANIA ZWIąZANE Z PROWADZONą TU DZIAłALNOśCIą.
EXTRA INVEST UDAłO SIę JUż SPRZEDAć NP. DUżą HALę MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNą DLA DUńSKIEGO KONCERNU. - TO NIE JEDYNA TRANSAKCJA TEGO TYPU ZAWARTA W CIąGU OSTATNIM CZASIE - ZASTRZEGA BAUMGART.
W SZCZECINIE INSTALUJą SIę TEż NOWE FIRMY, KTóRE LICZą NA ZAINTERESOWANIE CUDZOZIEMCóW NOWYM RYNKIEM. NA PRZEłOMIE MAJA I CZERWCA DELEGATURę OTWIERA BRANDENBURSKA SPółKA DORADCZA DS. ODNOWY I MODERNIZACJI MIAST. POROZUMIAłA SIę ZE SZCZECIńSKIM CENTRUM RENOWACYJNYM, GMINNą SPółKą, KTóRA ZAJMUJE SIę REWITALIZACJą śRóDMIEśCIA W SZCZECINIE. NIEMIECKA SPółKA BęDZIE WYSZUKIWAć INWESTORóW NIEMIECKICH. SCR LICZY TEż NA POMOC NIEMCóW W POZYSKIWANIU UNIJNYCH FUNDUSZY.
JACEK GREDKA, ASYSTENT ZARZąDU BRANDENBURSKIEJ SPółKI: - JEśLI NIEMCY ZORIENTUJą SIę, żE W POLSCE MIESZKANIA O TYM SAMYM STANDARDZIE KUPIą TANIEJ NIż W NIEMCZECH, SKORZYSTAJą Z TEGO. PółTOREJ GODZINY DROGI ZE SZCZECINA DO BERLINA TO żADNA ODLEGłOść.

ZDANIEM GREDKI SZCZECINEM ZAINTERESOWANI Są NIE TYLKO BIZNESMENI, ALE TEż LUDZIE, KTóRZY CHCą ZMIENIć MIEJSCE ZAMIESZKANIA: - ZAMIAST WYPROWADZIć SIę NA STAROść DO TURCJI CZY HISZPANII, GDZIE DUżO JEST NIEMCóW, WYBIORą POLSKę - UWAżA - NIEKTóRZY Z SENTYMENTóW, BO KIEDYś TU MIESZKALI, INNI ZE WZGLęDU NA ATRAKCJE, NP. BLISKOść MORZA.


Nr 15
W WIęKSZOśCI KRAJóW UNIJNYCH PORAD PRAWNYCH UDZIELAJą KONSUMENTOM EUROPEJSKIE CENTRA INFORMACJI KONSUMENCKIEJ. KOMISJA EUROPEJSKA CHCE, żEBY DZIAłAłY W KAżDYM PAńSTWIE CZłONKOWSKIM.
OBECNIE ISTNIEJE 15 CENTRóW INFORMACJI KONSUMENCKIEJ (EUROPEAN CONSUMER CENTRES-EUROGUICHETS) W 13 KRAJACH. KOMISJA EUROPEJSKA PLANUJE, żEBY W KAżDYM PAńSTWIE CZłONKOWSKIM BYłO PRZYNAJMNIEJ JEDNO ECCE.
W UNII CENTRA TE PEłNIą TAKIE ZADANIA JAK RZECZNICY KONSUMENTóW W POLSCE. POśREDNICZą TAKżE MIęDZY KOMISJą A KONSUMENTAMI.
EUROGUICHETS POMAGAJą EUROPEJSKIM KONSUMENTOM ZROZUMIEć REGUłY RZąDZąCE JEDNOLITYM RYNKIEM. NATOMIAST KOMISJę EUROPEJSKą INFORMUJą O PROBLEMACH, JAKIE NAPOTYKAJą KONSUMENCI. WSPółPRACUJą MIęDZY SOBą, A TAKżE Z INNYMI SIECIAMI, TAKIMI JAK EEJ-NET (EUROPEAN EXTRA JUDICAL NETWORK) I FIN-NET (FINANCIAL NETWORK). SIECI TE ZAJMUJą SIę SPRAWAMI PRAWNYMI I FINANSOWYMI, DOSTARCZAJą INFORMACJI O PRZEPISACH PRAWNYCH W UE I W KRAJACH CZłONKOWSKICH, PORóWNUJą: CENY, REGULACJE PRAWNE I WSZYSTKIE INNE DZIEDZINY, KTóRE INTERESUJą KONSUMENTóW.
W UNII OD 1977 R. FUNKCJONUJE TAKżE EUROPEAN CONSUMER LAW GROUP (ECLG). JEST TO GRUPA, W KTóREJ SKłAD WCHODZą PRAWNICY ZWIąZANI Z ORGANIZACJAMI KONSUMENTóW. KAżDY KRAJ MA W GRUPIE DWóCH PRZEDSTAWICIELI - JEDNEGO Z KRęGóW UNIWERSYTECKICH I DRUGIEGO Z ORGANIZACJI LUB AGENCJI KONSUMENCKIEJ. ECLG ZBIERA SIę RAZ NA SZEść MIESIęCY, A KOSZTY TYCH SPOTKAń POKRYWA KOMISJA EUROPEJSKA. EUROPEAN CONSUMER LAW GROUP PUBLIKUJE RAPORTY I OPINIE NA TEMATY ZWIąZANE Z OCHRONą KONSUMENTóW W POSZCZEGóLNYCH PAńSTWACH UNII, PROPAGUJE TEż EUROPEJSKIE PRAWO KONSUMENCKIE WśRóD PRZEDSIęBIORCóW.


Nr 16
X VERDANA">   PRACA W ANGLII. DZIESIęCIU, A MOżE DWUNASTU POLAKóW NIEBAWEM DOWIE SIę, CZY POJEDZIE DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII.
   TYLU NA POCZąTEK CHCE ZATRUDNIć ANGIELSKA FIRMA TECHRETE, KTóRA PRZYGOTOWUJE PREFABRYKATY BUDOWLANE. W CZWARTEK W KATOWICACH, A WCZEśNIEJ W WARSZAWIE JEJ PRZEDSTAWICIELE ROZMAWIALI Z CHęTNYMI.
   DAMIAN MIELCAREK NA ROZMOWę W WOJEWóDZKIM URZęDZIE PRACY W KATOWICACH PRZYJECHAł ZE SWOJą DZIEWCZYNą RENATą. MIELCAREK MA 24 LATA. OD ROKU SZUKA PRACY. - PO SKOńCZENIU TECHNIKUM BUDOWLANEGO PRACOWAłEM, ALE NA CZARNO - MóWI. PRZYPUSZCZA, żE BęDZIE UMIAł SIę DOGADAć. - TRZY LATA UCZYłEM SIę ANGIELSKIEGO W SZKOLE - PODKREśLA.
   36-LATEK BOGUSłAW KACZMARCZYK Z OLKUSZA BEZ PRACY JEST DWA TYGODNIE. W BUDOWNICTWIE PRACOWAł 12 LAT. - CAłY CZAS LEGALNIE, ALE JAK MAM UTRZYMAć żONę I DWOJE MAłYCH DZIECI ZA 1100 Zł - MóWI. ANGIELSKIEGO UCZYł SIę PRZEZ TRZY MIESIąCE NA KURSIE. CHWALI SIę, żE SKOńCZYł GO Z OCENą DOBRą.
   O CO PYTALI ANGLICY NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ? - POKAZALI RYSUNEK TECHNICZNY I MIAłEM ODCZYTAć WYMIARY. - PORADZIłEM SOBIE - CHWALI SIę. - CHCIELI TEż WIEDZIEć, CZY POTRAFIę OBSłUGIWAć PIłę TARCZOWą. PYTALI, NA JAK DłUGO CHCę JECHAć.
   KACZMARCZYK JEST DOBREJ MYśLI. CO PRAWDA MóWIł PO POLSKU, ALE SPORO ROZUMIAł, KIEDY PYTANO GO PO ANGIELSKU. JEśLI ZOSTANIE ZATRUDNIONY, TO ZAMIERZA PRACOWAć CO NAJMNIEJ NA PółTORA ETATU.
   MICHAł HORAWA Z ŻAREK ROZMOWę MA JUż ZA SOBę. PRACY SZUKA OD ROKU. WCZEśNIEJ PRACOWAł W WARSZTACIE STOLARSKIM. - DORABIAłEM PRZEZ TEN CZAS, ALE TO żADNA PRZYSZłOść. ŹLE SIę CZUłEM, KIEDY WYDAWAłEM PIENIąDZE ZAROBIONE PRZEZ żONę - MóWI TO NAWET Z PEWNYM SKRęPOWANIEM. PRZYZNAJE, żE NA ROZMOWę WYSłAłA GO żONA. I TO ONA ZADBAłA, BY ZAłOżYł CZARNE SPODNIE, NIEBIESKą KOSZULę I żółTY KRAWAT.
   NIE WIE, JAK WYPADł. - JEDEN Z PANóW MóWIł PO ANGIELSKU I PYTAł CZY ROZUMIEM - OPOWIADA. PRZYZNAJE, żE ROZUMIAł CO NIECO. PYTANO GO O DOśWIADCZENIE, O NAłOGI. SZCZERZE POWIEDZIAłEM, żE NIE PALę, NIE PIJę, BO PRZECIEż JEDNO PIWO TO NIE ALKOHOL - OPOWIADA.
   BRYTYJSKA FIRMA CHCE ZATRUDNIć POLSKICH CIEśLI I PRACOWNIKóW DO PRODUKCJI BETONU. TO PIERWSZY PRZYPADEK, KIEDY PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY PRZYJECHAł DO KATOWIC, ABY PRZEPROWADZIć REKRUTACJę. TECHRETE OFERUJE STAłą PRACę (39 GODZIN TYGODNIOWO) ZA SIEDEM I Pół FUNTA NA GODZINę DLA CIEśLI, A PIęć FUNTóW DLA POZOSTAłYCH, ZAKWATEROWANIE, DOWóZ DO PRACY.
   - ZAPłACIMY TAKżE ZA PRZYJAZD DO ANGLII ORAZ ZA BILET CO Pół ROKU DO DOMU - POWIEDZIAł NAM MIREK LENARTOWICZ Z TECHRETE. FIRMA SZUKA PRACOWNIKóW W POLSCE, BO WIE, żE Są DOBRZE PRZYGOTOWANI ZAWODOWO. PROBLEMEM MOżE BYć JEDYNIE JęZYK.
   KTO DOSTANIE PRACę NA WYSPACH, BęDZIE WIADOMO ZA DWA, TRZY TYGODNIE. REKRUTACJA NA ŚLąSKU I W WARSZAWIE BYłA MOżLIWA DZIęKI NASZEMU UCZESTNICTWU W SIECI EURES PO AKCESJI DO UNII.


Nr 17
21 CZERWCA SAMOLOT RAKIETOWY SPACESHIPONE MA PODJąć PRóBę WZBICIA SIę NA WYSOKOść PONAD 100 KM, A WIęC PRZEKROCZENIA GRANICY PRZESTRZENI KOSMICZNEJ. BęDZIE TO TZW. LOT SUBORBITALNY. PO OSIąGNIęCIU WYZNACZONEJ WYSOKOśCI SAMOLOT LOTEM śLIZGOWYM WYLąDUJE NA ZIEMI. JEśLI MU SIę UDA DWUKROTNIE POWTóRZYć TAKI WYCZYN, ZDOBęDZIE NAGRODę 10 MLN DOL., JAKą FUNDACJA X-PRIZE PRZYRZEKłA PIERWSZEMU PRYWATNEMU STATKOWI WIELOKROTNEGO UżYTKU, KTóRY Z ZAłOGą NA POKłADZIE WZNIESIE SIę W KOSMOS.


Nr 18
KORGO, TAK NAZYWA SIę NOWY KOMPUTEROWY WIRUS, KTóRY BUSZUJE PO DYSKACH KOMPUTERóW W POSZUKIWANIU HASEł BANKOWYCH I NUMERóW KART KREDYTOWYCH.
PRZED NOWYM WIRUSEM OSTRZEGłO W CZWARTEK NIEMIECKIE FEDERALNE BIURO DS. BEZPIECZEńSTWA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (BSI). WEDłUG TEJ BOńSKIEJ AGENCJI NOWY WIRUS, PODOBNIE JAK DZIESIąTKI INNYCH, WYKORZYSTUJE LUKI W ZABEZPIECZENIACH SYSTEMU WINDOWS MICROSOFTU.
SPOSOBEM ROZPRZESTRZENIANIA SIę KORGO PRZYPOMINA WIRUSA SASSER, KTóRY MIESIąC TEMU ZABLOKOWAł MILIONY KOMPUTERóW NA CAłYM śWIECIE. PODOBNIE JAK SASSER, KORGO NIE POTRZEBUJE DO PRZENOSZENIA SIę NAWET POCZTY ELEKTRONICZNEJ - WYSTARCZY, żE KOMPUTER W OGóLE JEST PODPIęTY DO INTERNETU. O ILE JEDNAK SASSER NIE POWODOWAł żADNYCH SZKóD, O TYLE KORGO PONOć PRZESZUKUJE ZAWARTOść TWARDEGO DYSKU W POSZUKIWANIU HASEł DO INTERNETOWYCH KONT BANKOWYCH I NUMERóW KART KREDYTOWYCH - TWIERDZI NIEMIECKI BRANżOWY MAGAZYN "PC PROFESSIONELL". WEDłUG TEJ GAZETY OSOBY, KTóRE ZNALAZłY U SIEBIE TEGO WIRUSA POWINNY CZYM PRęDZEJ WYMIENIć KARTY I HASłA DO E-KONT BANKOWYCH.
JAK PODAJE BSI, KORGO ATAKUJE SYSTEMY WINDOWS 98, ME, NT, 2000 I XP. MICROSOFT UMIEśCIł JUż W SIECI ODPOWIEDNIą "łATKę" NA TEGO WIRUSA. - ZAKłADAMY, żE PROBLEM TEN DOTYCZY NIEWIELKIEJ GRUPY UżYTKOWNIKóW, BO WIęKSZOść LUDZI PODJęłA NIEZBęDNE śRODKI ZAPOBIEGAWCZE PO EPIDEMII SASSERA - STWIERDZIł RZECZNIK NIEMIECKIEJ FILII MICROSOFTU THOMAS BAUMGAERTER.
DO NAPISANIA SASSERA PRZYZNAł SIę W ZESZłYM MIESIąCU NIEMIECKI 18-LATEK. GROZI MU DO PIęCIU LAT WIęZIENIA.


Nr 19
NIE MA CHYBA BARDZIEJ ZNIENAWIDZONYCH FORM REKLAMY INTERNETOWEJ OD WYSKAKUJąCYCH NAGLE OKIENEK ZWANYCH POP-UPAMI. CHOć NIELUBIANE WCIąż Są NAJSKUTECZNIEJSZą FORMą REKLAMY W SIECI. I CIąGLE TRUDNO SIę ICH POZBYć
Z POP-UPAMI ZETKNął SIę PRAWIE NA PEWNO KAżDY UżYTKOWNIK INTERNETU. KIEDY WCHODZIMY NA STRONę, POJAWIA SIę DODATKOWE OKIENKO (LUB KILKA) ZAWIERAJąCE REKLAMę. NIEKTóRE Z NICH, WYKONANE W TZW. FLASHU, ZAJMUJą CAłą STRONę, CAłKOWICIE PRZESłANIAJąC WITRYNę WWW. POP-UPY NARODZIłY SIę POD KONIEC UBIEGłEGO WIEKU, KIEDY MIELIśMY DO CZYNIENIA Z BOOMEM INTERNETOWYM. PRZYNOSZąCE STRATY PORTALE, KTóRYCH AKCJE OSIąGNęłY NIEBOTYCZNą WARTOść, TOCZYłY MIęDZY SOBą ZAWZIęTą WALKę O PIENIąDZE REKLAMODAWCóW. OKAZAłO SIę, żE POP-UP JEST JEDNą Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH BRONI W TYM POJEDYNKU.
SZYBKO STAłO SIę JASNE, żE REKLAMY TEGO TYPU WYJąTKOWO IRYTUJą INTERNAUTóW, CZęść Z NICH ZACZęłA NAWET OMIJAć STRONY, NA KTóRYCH ZACZęłY POJAWIAć SIę POP-UPY. PROBLEM W TYM, żE ZACZęłY SIę ONE POJAWIAć PRAWIE WSZęDZIE, ZADOMOWIAJąC SIę PRZEDE WSZYSTKIM W ZNANYCH PORTALACH INTERNETOWYCH. WYKREOWAłO TO DODATKOWY BIZNES - RYNEK PROGRAMóW BLOKUJąCYCH. DO ICH GRONA DOłąCZYłY WKRóTCE ZNANE PORTALE - GOOGLE, AMERICA ONLINE I YAHOO - KTóRE W PEWNYM MOMENCIE STWIERDZIłY, żE OPłACA IM SIę BARDZIEJ ZATRZYMAć WIERNYCH INTERNAUTóW. ICH ZAINTERESOWANIE PRZENIOSłO SIę NA SPONSOROWANE LINKI I REKLAMY PRZY WYNIKACH WYSZUKIWANIA.
JAK SZACUJą AMERYKAńSKIE FIRMY BADAWCZE, W USA 30 PROC. INTERNAUTóW KORZYSTA Z PROGRAMóW BLOKUJąCYCH POP-UPY. NIE MA TO JEDNAK żADNEGO WPłYWU NA PRZYCHODY Z UMIESZCZANIA TEGO TYPU REKLAM. Z DANYCH NIELSEN/NETRATINGS AD RELEVANCE WYNIKA, żE W KWIETNIU 2002 R. STANOWIłY ONE 1,8 PROC. WARTOśCI RYNKU REKLAMY INTERNETOWEJ. ROK PóźNIEJ TEN UDZIAł SKOCZYł DO 6 PROC. DANE ZA KWIECIEń 2004 R. MóWIą JUż O 6,4 PROC. GDYBY PRZEłOżYć TO NA CAłY RYNEK W USA, OKAZUJE SIę, żE WPłYWY PORTALI Z REKLAM W FORMIE POP-UPóW SIęGNęłY 147 MLN DOL. W CIąGU TRZECH MIESIęCY TEGO ROKU. A TO JUż DLA WALCZąCEJ O PRZETRWANIE BRANżY INTERNETOWEJ KWOTA NIE DO POGARDZENIA.
CZEMU POMIMO ZNIECHęCANIA INTERNAUTóW DO ODWIEDZANIA STRON I CORAZ WIęKSZEJ POPULARNOśCI PROGRAMóW BLOKUJąCYCH POP-UPY ZWIęKSZAJą UDZIAł W RYNKU? Są DWA PODSTAWOWE POWODY - Są DUżO SKUTECZNIEJSZE NIż ZWYKłE BANERY REKLAMOWE I POJAWIA SIę CORAZ WIęCEJ REKLAM OMIJAJąCYCH ZABEZPIECZENIA PROGRAMOWE. JAK WYNIKA Z BADAń OD 2 DO 5 PROC. OSóB, KTóRE WIDZą POP-UP, KLIKA NA NIEGO I WCHODZI NA STRONę Z INFORMACJAMI REKLAMOWYMI. W PRZYPADKU BANERóW ODSETEK TEN WYNOSI... 0,35 PROC. NIC DZIWNEGO, żE REKLAMODAWCY ZGłASZAJą SIę DO FIRM PROWADZąCYCH STRONY INTERNETOWE LUB DOMóW MEDIOWYCH Z PROPOZYCJą REKLAM W TEJ FORMIE. WIELE PORTALI NIE MOżE ODMóWIć TAKIM OFERTOM. W USA NAJCZęśCIEJ POP-UPY POJAWIAJą SIę NA TAKICH STRONACH, JAK: CNN.COM, ESPN.COM, EXCITE.COM, WEATHER.COM I NYTIMES.COM.


Nr 20
PO MAJOWEJ HISTERII ZWIąZANEJ Z WIRUSEM SASSER AKTYWNOść ZłOśLIWYCH PROGRAMóW W INTERNECIE ZNACZąCO SPADłA. NIESPODZIEWANYM LIDEREM STATYSTYK STAł SIę WIRUS BRISS.
BRISS TO RODZAJ KONIA TROJAńSKIEGO, KTóRY PO ZAINFEKOWANIU SYSTEMU śCIąGA NA KOMPUTER WIRUSY, PROGRAM REKLAMOWE (TZW. ADWARE) I INNE TROJANY. POBIERA JE ZE STRONY INTERNETOWEJ. NAJCZęśCIEJ śCIąGANE PRZEZ NIEGO WIRUSY TO NP. REVOP.F, A PROGRAMY ADWARE TO NP. 180 SOLUTIONS.
BRISS NIE POSIADA żADNYCH METOD ROZPRZESTRZENIANIA SIę. INFEKCJA WYMAGA UDZIAłU UżYTKOWNIKA. MOżNA SIę NIM ZARAZIć PRZEZ POCZTę ELEKTRONICZNą I SIECI P2P, TAKIE JAK NP. KAZAA.
ZASKOCZYłA NAS TROCHę NISKA POZYCJA SASSERA, KTóRY ZAATAKOWAł NA POCZąTKU MAJA. AKTYWNOść WIRUSA JEDNAK SZYBKO ZACZęłA SPADAć. MOżE TROCHę W TYM ZASłUGI MEDIóW, KTóRE SZYBKO POINFORMOWAłY, JAK SIę PRZED NIM CHRONIć. USUWANIE SASSERA JEST PODOBNE DO BLASTERA. A WIELU UżYTKOWNIKóW PRZESZłO JUż PRZEZ USUWANIE BLASTERA WE WRZEśNIU 2003 R.
AUTORA SASSERA SZYBKO UJęTO. NIESTETY NIEMIECKIE MEDIA ZACZęłY SIę ZACHWYCAć JEGO UMIEJęTNOśCIAMI PROGRAMISTYCZNYMI. WIRUSY Są SZKODLIWE I TAKIE DZIAłANIA NIE Są PRZEMYśLANE.
NUMEREM 1 NA śWIECIE JEST NETSKY.P. TO JEDYNA ODMIANA TEGO WIRUSA, KTóRA ZARAżA PRZEZ PODGLąD E-MAILA. JEGO WYSOKA POZYCJA TO TAKżE WYNIK TEGO, żE WIELE OSóB WCIąż UżYWA STAREJ I NIEZAKTUALIZOWANEJ WERSJI PRZEGLąDARKI EXPLORER. TAKI SPOSóB ROZPOWSZECHNIANIA SIę JEST OD DAWNA ZNANY.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.