informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: X
Nr 1
26 - 28 MARCA 2004R. XIII MIęDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE BUD-GRYF SZCZECIN

Nr 2
STORNA OPISUJąCA "WYCIECZKę" KOBIETY, KTóRA W POJEDYNKę PRZEMIERZA OBSZAR SKAżONY WYBUCHEM ELEKTROWNI W CZARNOBYLU. STRONA DOSTęPNA POD ADRESEM XTREME4/KIDDOFSPEED/ TARGET=_BLANK>HTTP://WWW.ANGELFIRE.COM/EXTREME4/KIDDOFSPEED/

Nr 3
WIELU Z NAS PRZYTRAFIłA SIę Z PEWNOśCIą MOżLIWOść PODJęCIA PRACY W GRUPIE PROGRAMISTóW, PRACUJąCYCH NAD ROZBUDOWANYM PROJEKTEM INTERNETOWYM. SETKI TYSIąCE LINIJEK KODU, SETKI PLIKóW, DZIESIąTKI MODUłóW TO TYLKO NIELICZNE PROBLEMY JAKIE MOGą NAS CZEKAć. W JAKI SPOSóB UNIKNąć NIEPOROZUMIEń POMIęDZY PROGRAMISTAMI? JAK WYDAJNIE I SPRAWIEDLIWIE PODZIELIć PRACę? TO TYLKO JEDNE Z WIELU PYTAń JAKIE NASUWAJą SIę POCZąTKUJąCEMU PROGRAMIśCIE. NAJPROSTSZYM ALE I NAJDROżSZYM ROZWIąZANIEM BęDZIE ZATRUDNIENIE PEłNO-ETATOWEGO MENEDżERA PROJEKTU, KTóRY MIAłBY PEłNE RęCE ROBOTY. CO ZROBIć GDY BUDżET NASZEGO PRZEDSIęWZIęCIA JEST JEDNAK BLISKI ZERU? ODPOWIEDź JEST NIEZMIERNIE PROSTA - TRZEBA POSłUżYć SIę PROGRAMEM CVS (Z ANG "CONCURRENT VERSIONS SYSTEM"), KTóRY DA NAM MOżLIWOść PEłNEJ KONTROLI NAD KOLEJNYMI WERSJAMI PROJEKTU. X&ART=16>HTTP://WWW.CAI.PL/CAT.PHP?CAT=LINUX&ART=16

Nr 4
(..)ZACZYNAMY OD EWIDENCJI GRUNTóW I BUDYNKóW

JEśLI PODOBA NAM SIę JAKAś DZIAłKA, A NIE ZNAMY JEJ WłAśCICIELA, DANE NA JEJ TEMAT MOżEMY UZYSKAć W EWIDENCJI GRUNTóW I BUDYNKóW. TO TU DOWIEMY SIę, CZY NIERUCHOMOść MA WłAśCICIELA, CZY STANOWI WSPółWłASNOść WIELU OSóB, JAKA JEST JEJ STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTóRYCH USTALA SIę OPłATę, ZWIąZANą Z PODWYżSZENIEM WARTOśCI NIERUCHOMOśCI WYNIKAJąCą ZE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENU.POWIERZCHNIA, CZY MA ZAłOżONą KSIęGę WIECZYSTą I JAKIE MA OZNACZENIA GEODEZYJNE.

EWIDENCJę GRUNTóW I BUDYNKóW (KATASTER NIERUCHOMOśCI) PROWADZą STAROSTOWIE. STANOWI ONA JEDNOLITY DLA KRAJU, SYSTEMATYCZNIE AKTUALIZOWANY ZBIóR INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH, ICH WłAśCICIELACH ORAZ O INNYCH OSOBACH FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH WłADAJąCYCH TYMI GRUNTAMI, BUDYNKAMI I LOKALAMI.(..)


XPANDER.PL/EXPANDER/INDEX.JSP?LACE=LEAD2&NEWS_CAT_ID=22&NEWS_ID=1904&LAYOUT=3B&PAGE=TEXT> WIęCEJ

Nr 5
PRZYGOTOWUJąCA SIę DO GIEłDOWEGO DEBIUTU FIRMA INTERNETOWA GOOGLE ZOSTAłA POZWANA ZA KONTROWERSYJNE PRAKTYKI REKLAMOWE. KONTROWERSJE WZBUDZA USłUGA GOOGLE O NAZWIE ADWORDS. POZWALA ONA NA UMIESZCZENIE PłATNEJ REKLAMY OBOK WYNIKóW WYSZUKIWANIA PRZESZUKIWARKI GOOGLE. REKLAMY TRAFIAJą NA KOLUMNę WYNIKóW JAKO LINKI SPONSOROWANE. OD PEWNEGO CZASU GOOGLE UMOżLIWIA WYKUPIENIE LINKU SPONSOROWANEGO PRZY WYNIKACH WYSZUKIWANIA PO WPISANIU SłóW BęDąCYCH MARKAMI HANDLOWYMI LUB NAZWAMI FIRM.
NA POCZąTKU TYGODNIA DO SąDU W PARYżU TRAFIł POZEW PRZECIWKO GOOGLE ZłOżONY PRZEZ UBEZPIECZENIOWą SPółKę AXA. ŻąDA ONA ODSZKODOWANIA, KTóREGO WARTOśCI JESZCZE NIE UJAWNIONO. PRZEZ PEWIEN CZAS PRZY WPISYWANIU DO PRZEGLąDARKI WYRAZU "AXA" W LINKACH SPONSOROWANYCH POJAWIAłY SIę PRZEKIEROWANIA DO STRON KONKURENTóW TEJ FIRMY.
JAK SZACUJą ANALITYCY, NIEMAL 75% Z 500 MLN DOL. ROCZNYCH PRZYCHODóW GOOGLE POCHODZI Z REKLAM. PROBLEMY SąDOWE NIE WPłYNą NAJPRAWDOPODOBNIEJ NA GIEłDOWY DEBIUT SPółKI. WARTOść PUBLICZNEJ EMISJI AKCJI SZACUJE SIę NA 20-25 MLD DOL.


Nr 6
* KOMISJA EUROPEJSKA - RUE DE LA LOI 200, B-1049 BRUKSELA, BELGIA, TEL. (322) 5199011
* PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE - AVENUEDE TERVUREN 282-284, 111 WOLUWE ST. PIERRE, BRUKSELA, BELGIA, TEL. (322) 7777200, [email protected]
* EUROPEJSKI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY - TEL. (352) 43031, E-MAIL [email protected], HTTP://CURIA.EU.INT/EN/INDEX.HTM
* EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH/OMBUDSMAN - TEL. +33 0388172313, E-MAIL [email protected], HTTP://WWW.EURO-OMBUDSMAN.EU.INT
* PARLAMENT EUROPEJSKI - TEL. (352) 43001, E-MAIL [email protected]
*AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - TEL. +34 944794360, HTTP://EUROPE.OSHA.EU.INT/
* GRUPA PRAW KONSUMENTÓW - TEL. 32 27431590, HTTP://WWW.EUROPA.EU.INT/COMM/CONSUMERS/POLICY/ECLG/INDEX_EN.HTM


Nr 7
ROPA NA GIEłDZIE PALIW W LONDYNIE W PIąTEK NADAL DROżEJE. OSOBY POśREDNICZąCY W HANDLU (TRADERZY) I FIRMY SPEKULUJąCE KONTRAKTAMI STARAJą SIę PODBIć CENę ROPY W USA DO 40 DOLARóW ZA BARYłKę.
ANALITYCY OCENIAJą, żE JEśLI DOJDZIE DO PRZEBICIA POZIOMU 40 DOLARóW ZA BARYłKę, TO NA śWIATOWYCH GIEłDACH NAKRęCI SIę SPIRALA DALSZYCH ZAKUPóW ROPY. - TRADERZY CZEKAJą NA 40 DOLARóW ZA BARYłKę. PARę RAZY PRóBOWALI OSIąGNąć TEN POZIOM, ALE ZA KAżDYM RAZEM BYłO WIęCEJ TRANSAKCJI SPRZEDAżY - POWIEDZIAł KEITH PASCALL, BROKER GNI/MAN FINANCIAL W LONDYNIE. SYTUACJA Z BENZYNą W USA I OBAWY O ATAKI TERRORYSTYCZNE NA INSTALACJE NAFTOWE NA BLISKIM WSCHODZIE POWODUJą, żE POPYT NA SUROWIEC NIE SłABNIE. SPADEK MóGłBY SPOWODOWAć OPEC, GDYBY ZADEKLAROWAł, żE BęDZIE DOSTARCZAł NA RYNEK WIęCEJ ROPY, ALBO AMERYKAńSKI RZąD-GDYBY ZGODZIł SIę UWOLNIć CZęść SWOICH REZERW STRATEGICZNYCH. TYMCZASEM BARYłKA ROPY BRENT Z MORZA PółNOCNEGO W DOSTAWACH NA CZERWIEC PONOWNIE ZDROżAłA W PIąTEK NA GIEłDZIE W LONDYNIE DO 37 DOLARóW, PO CZWARTKOWYM CHWILOWYM PRZEłAMANIU TEGO POZIOMU, PO RAZ PIERWSZY OD PAźDZIERNIKA 1990 ROKU. PRZED GODZ. 11 ROPę W LONDYNIE W PIąTEK WYCENIANO NA 36,94 DOLARA ZA BARYłKę. W TYM CZASIE BARYłKA WTI NA GIEłDZIE NYMEX W NOWYM JORKU ZDROżAłA O 43 CENTY DO 39,80 DOLARA. W CZWARTEK ROPA W NOWYM JORKU DOSZłA DO POZIOMU 39,97 DOLARA.
TYMCZASEM W CZWARTEK WICEMINISTER GOSPODARKI JACEK PIECHOTA ZAPOWIEDZIAł, żE ZGODZI SIę NA URUCHOMIENIE REZERW PALIWA PKN ORLEN, ABY USTABILIZOWAć ROSNąCE CENY BENZYNY. ZE WZGLęDU NA TAJEMNICę HANDLOWą NIE ZDRADZIł, JAK DUżE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE. NIE POWIEDZIAł TEż, KIEDY DOKłADNIE TO NASTąPI, ALE PRZYZNAł, żE JEST TO RACZEJ KWESTIA GODZIN NIż DNI.
JEDNOCZEśNIE PKN ORLEN POINFORMOWAł, żE PODNOSI OD PIąTKU HURTOWE CENY BENZYNY O 53-64 Zł NA TYSIąC LITRóW. CENY OLEJU NAPęDOWEGO NIE ULEGNą ZMIANIE. W SPRZEDAżY HURTOWEJ NAJWIęCEJ, BO O 64 Zł NA TYSIąC LITRóW, ZDROżEJE BENZYNA BEZOłOWIOWA SUPER PLUS 98, NATOMIAST CENA BENZYNY BEZOłOWIOWEJ EUROSUPER 95 ORAZ UNIWERSALNEJ U95 I U95A WZROśNIE O 53 Zł NA TYSIąC LITRóW.
DECYZJA PKN ORLEN OZNACZA, Iż W SPRZEDAżY DETALICZNEJ W SIECI STACJI PALIW TEJ SPółKI BENZYNA MOżE ZDROżEć O OK. 5-6 GR NA LITRZE W ZALEżNOśCI OD GATUNKU. OSTATECZNą DECYZJę O WIELKOśCI TERMINIE KOREKTY CEN PODEJMą WłAśCICIELE STACJI PALIWOWYCH.
PODOBNą DECYZJę PODJęłA GRUPA LOTOS, KTóRA PODNOSI OD SOBOTY CENY BENZYNY O 60 Zł ZA 1 TYS. LITRóW, CO OZNACZA WZROST CEN DETALICZNYCH O OK. 6 GROSZY.


Nr 8
W NIEMCZECH ZATRZYMANO PODEJRZANEGO O STWORZENIE WIRUSA KOMPUTEROWEGO SASSER - POINFORMOWAł RZECZNIK POLICJI W HANOWERZE.
WIRUS ZAATAKOWAł KOMPUTERY NA CAłYM śWIECIE W ZESZłYM TYGODNIU. SASSER POJAWIł SIę 1 MAJA.
POCHODZąCY Z DOLNEJ SAKSONII 18-LATEK ZOSTAł ZATRZYMANY W PIąTEK - POINFORMOWAł RZECZNIK POLICJI, NIE DODAJąC żADNYCH SZCZEGółóW.
KOMPUTEROWY ROBAK "SASSER" GRASUJE PO CAłYM śWIECIE JUż TYDZIEń, OD POPRZEDNIEJ SOBOTY. WEDłUG SPECJALISTóW, ZARAZIł JUż PONAD MILION KOMPUTERóW. W WYNIKU JEGO ATAKU NAJBARDZIEJ UCIERPIELI "DOMOWI" UżYTKOWNICY INTERNETU I NIEWIELKIE FIRMY. STANOWIą ONI 80 PROC. OFIAR "SASSERA".
"SASSER" TO ROBAK KOMPUTEROWY, CZYLI PROGRAM, KTóRY POWIELA SIę SAMOCZYNNIE W SIECIACH. W ODRóżNIENIU OD WIELU INNYCH WIRUSóW I ROBAKóW, NIE WYRZąDZA SZKODY W ATAKOWANYCH KOMPUTERACH. NIE WYMAGA JEDNAK OTWARCIA ZAłąCZNIKA PRZESłANEGO E-MAILEM, żEBY ZAINFEKOWAć KOMPUTER I ROZSYłAć SIę DALEJ, WYSTARCZY MU SAMO PODłąCZENIE DO INTERNETU.
WIRUS ATAKOWAł KOMPUTERY, W KTóRYCH ZAINSTALOWANO SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 2000 LUB XP. PRODUCENT WINDOWSóW, MICROSOFT, PODAł, żE JEGO STRONę INFORMUJąCą JAK POZBYć SIę WIRUSA ODWIEDZIłO PONAD PółTORA MILIONA LUDZI.
WYKORZYSTUJąC KOLEJNą LUKę - TZW. DZIURę - W SYSTEMACH OPERACYJNYCH WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003 I WINDOWS XP, "SASSER" POWODUJE WIELOKROTNE, SAMOCZYNNE ZAMYKANIE SIę I PONOWNE URUCHAMIANIE KOMPUTERA.
"SASSER" NAJPIERW ZAATAKOWAł W AZJI. W EUROPIE WśRóD JEGO NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH OFIAR ZNALAZłA SIę NIEMIECKA POCZTA - ZABLOKOWANIE 300 TYS. KOMPUTERóW UNIEMOżLIWIłO WYPłATY PIENIęDZY. STANęłY TEż KOMPUTERY KOMISJI EUROPEJSKIEJ, LINII LOTNICZYCH BRITISH AIRWAYS ORAZ BRYTYJSKIEJ AGENCJI DS. MORSKICH I STRAżY PRZYBRZEżNEJ.
W USA NA KILKA GODZIN TRZEBA BYłO ZAMKNąć 500 SZPITALI W NOWYM ORLEANIE. KłOPOTY MIAłA TEż SłUżBA ZDROWIA W WASZYNGTONIE.


Nr 9
CENY PALIW ROSNą NIEMAL Z DNIA NA DZIEń I TAKA SYTUACJA TRWA OD MIESIąCA. WSZYSTKO Z POWODU DROGIEJ ROPY I DROżEJąCYCH PALIW NA ZAGRANICZNYCH GIEłDACH. W śLAD ZA TYM RAFINERIE I WłAśCICIELE STACJI SKRUPULATNIE PODWYżSZAJą CENY. WIELE WSKAZUJE NA TO, żE ROPA, A WIęC I PALIWA BęDą NADAL DROżAłY.
PALIWA DROżEJą NA CAłYM śWIECIE I OSTATNIE PODWYżKI W POLSCE NIE MAJą żADNEGO ZWIąZKU Z WSTąPIENIEM NASZEGO KRAJU DO UNII EUROPEJSKIEJ.
EKONOMIśCI NATOMIAST OSTRZEGAJą, żE TAK WYSOKIE CENY MUSZą WPłYNąć NA STAN GOSPODARKI. WCZORAJ ROPA BYłA NAJDROżSZA OD 13 LAT, CZYLI OD ATAKU IRAKU NA KUWEJT. NA GIEłDACH AMERYKAńSKICH CENA BARYłKI ZBLIżYłA SIę DO 40 USD. ZDANIEM ANALITYKóW MOżE STAć SIę TO DOSłOWNIE W KAżDEJ CHWILI.
WICEMINISTER GOSPODARKI JACEK PIECHOTA ZAPOWIEDZIAł WCZORAJ, żE ZGODZI SIę NA URUCHOMIENIE REZERW PALIWA PKN ORLEN, ABY USTABILIZOWAć ROSNąCE CENY BENZYNY. - TO POWINNO NA PEWNO ZAPOBIEC DALSZEMU WZROSTOWI CEN, ALE CZY SPOWODUJE OBNIżKI DZISIAJ, TO ZALEżY OD SYTUACJI RYNKOWEJ - MóWIł WCZORAJ W RADIU RMF.
ZE WZGLęDU NA TAJEMNICę HANDLOWą NIE ZDRADZIł, JAK DUżE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE. NIE POWIEDZIAł TEż, KIEDY DOKłADNIE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE, ALE PRZYZNAł, żE JEST TO RACZEJ KWESTIA GODZIN NIż DNI. ZDANIEM PIECHOTY, DALSZY WZROST CEN ROPY SPOWODOWAłBY SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE. - GDYBY CENY ROPY MIAłY BYć NA TAKIM SZCZYTOWYM POZIOMIE, TO GROZIłOBY NAM SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO GDZIEś O 0,5 - 0,6 PROC. PKB - TWIERDZIł PIECHOTA.
Z DANYCH łóDZKIEGO BIURA REFLEX, KTóRE MONITORUJE KRAJOWY RYNEK PALIWOWY, WYNIKA, żE W CIąGU OSTATNIEGO MIESIąCA CENY DETALICZNE NAJPOPULARNIEJSZEJ BENZYNY 95-OKTANOWEJ WZROSłY O 20 GROSZY NA LITRZE, A OLEJU NAPęDOWEGO O 13 GROSZY (śREDNIO W KRAJU). W EFEKCIE ZA LITR TRZEBA ZAPłACIć W NIEKTóRYCH REGIONACH KRAJU NAWET RóWNOWARTOść JEDNEGO DOLARA, CZYLI PONAD 3,90 Zł. DOKłADNIE TYLE WYNOSI śREDNIA CENA NA STACJACH DZIAłAJąCYCH POD SZYLDEM PKN ORLEN, A NA NIEKTóRYCH STACJACH W POZNANIU CENA SIęGA NAWET 3,99 Zł. TRADYCYJNIE JESZCZE DROżSZA JEST BENZYNA 98-OKTANOWA - W REJONIE WROCłAWIA KOSZTUJE NAWET 4,12 Zł ZA LITR, A śREDNIO W KRAJU - 4,02 Zł.
WZROSTY CEN DETALICZNYCH ODZWIERCIEDLAJą PODWYżKI, JAKIE MIAłY MIEJSCE U PRODUCENTóW. JESZCZE MIESIąC TEMU W PKN ORLEN (NAJWIęKSZY PRODUCENT W KRAJU) I GRUPIE LOTOS ZA BENZYNę EURO 95 TRZEBA BYłO ZAPłACIć 2775 - 2779 Zł (ZA 1000 M SZEśC.), TERAZ O PRAWIE 200 Zł WIęCEJ. W WYPADKU OLEJU NAPęDOWEGO CENY WZROSłY O OK. 120 Zł DO 2,4 TYS. Zł.


Nr 10
NAWET KILKANAśCIE MILIONóW KOMPUTERóW PODłąCZONYCH DO INTERNETU MóGł ZARAZIć W CIąGU CZTERECH DNI ROBAK INTERNETOWY SASSER. KOMPUTER MOżNA JEDNAK OBRONIć
FIRMY ZAJMUJąCE SIę BEZPIECZEńSTWEM SIECIOWYM PODAJą RóżNE DANE DOTYCZąCE SZYBKOśCI ROZPRZESTRZENIANIA SIę WIRUSA. FIńSKI F-SECURE SZACUJE, żE WIRUSOWI UDAłO SIę ZARAZIć MILION KOMPUTERóW, ALE JUż HISZPAńSKA PANDA SOFTWARE OCENIłA ICH LICZBę NAWET NA 18 MLN. - WCIąż NIE WIEMY ILE KOMPUTERóW WIRUS MóGł ZARAZIć. SKALę EPIDEMII OCENIłBYM BARDZIEJ NA KILKANAśCIE NIż KILKA MILIONóW KOMPUTERóW - POWIEDZIAł "GAZECIE" ANDRZEJ KONTKIEWICZ, INżYNIER SYSTEMOWY SYMANTECA. - PIERWSZA ODMIANA WIRUSA POJAWIłA SIę W SIECI JUż 1 MAJA. OBECNIE MAMY JUż CZTERY MUTACJE. WIRUS ROZPRZESTRZENIA SIę SZYBCIEJ NIż ZESZłOROCZNY BLASTER - PODKREśLA PIOTR SKOWROńSKI, KIEROWNIK POGOTOWIA ANTYWIRUSOWEGO FIRMY PANDA SOFTWARE.
W PRZECIWIEńSTWIE DO SWOICH TEGOROCZNYCH POPRZEDNIKóW - WIRUSóW MYDOOM, NETSKY I BAGLE - SASSER NIE ROZPRZESTRZENIA SIę ZA POMOCą POCZTY ELEKTRONICZNEJ. WYSTARCZY URUCHOMIć PRZEGLąDARKę INTERNETOWą I, O ILE KOMPUTER NIE JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY, WIRUS GO ZARAżA. JAK SZACUJE F-SECURE OD WEJśCIA DO INTERNETU DO ZARAżENIA SIę WIRUSEM MIJA OK. 10 MINUT. ZARAZ PO ZAINFEKOWANIU SASSER WYśWIETLA OKIENKO SYSTEMOWE, OSTRZEGAJąC żE W CIąGU 60 SEKUND KOMPUTER ZOSTANIE ZRESTARTOWANY. WIRUS NIE WYRZąDZA INNYCH SZKóD.
SASSER ATAKUJE TYLKO KOMPUTERY Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI MICROSOFTU: WINDOWS NT, XP I 2000. WYKORZYSTUJE PRZY TYM LUKę W SERWISIE AUTORYZACJI SYSTEMU. ABY ZABEZPIECZYć SIę PRZED WIRUSEM TRZEBA UAKTUALNIć SYSTEM LUB URUCHOMIć PROGRAM ZABEZPIECZAJąCY KOMPUTER PRZED DOSTęPEM Z ZEWNąTRZ (TZW. FIREWALL) I DODATKOWO SPRAWDZIć KOMPUTER PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM.
NAJBARDZIEJ NARAżENI NA ATAK WIRUSA Są INDYWIDUALNI UżYTKOWNICY - OSTRZEGAJą ANALITYCY. WIęKSZOść Z NICH NIE UAKTUALNIłA SYSTEMU OPERACYJNEGO (MICROSOFT ZAMIEśCIł ODPOWIEDNIą łATę JUż 13 KWIETNIA). - WIęKSZOść UżYTKOWNIKóW NIE INTERESUJE SIę łATAMI DOPóKI NIE POJAWI SIę PROBLEM - UWAżA PIOTR SKOWROńSKI.
POJAWIłY SIę JUż JEDNAK PIERWSZE FIRMY, KTóRE W SPEKTAKULARNY SPOSóB PADłY OFIARą WIRUSA. FIńSKI UBEZPIECZYCIEL SAMPO ZAMKNął W PONIEDZIAłEK NA KILKA GODZIN 130 FILII. Z POWODU WIRUSA WSTRZYMANO PRACę W AMERYKAńSKICH I AZJATYCKICH ODDZIAłACH BANKU INWESTYCYJNEGO GOLDMAN SACHS. PRACY ODMóWIł TAKżE SYSTEM TRANSAKCYJNY AUSTRALIJSKIEGO WESTPAC BANK. FIRMA NIE WSTRZYMAłA JEDNAK PRACY, DOKONUJąC WIęKSZOśCI TRANSAKCJI ZA POMOCą PAPIERU I DłUGOPISóW. Z POWODU WIRUSA ZAMKNIęTO W PONIEDZIAłEK CO TRZECI URZąD POCZTOWY NA TAJWANIE. OFIARą WIRUSA PADłO TAKżE OK. 300 TYS. KOMPUTERóW DEUTSCHE POST. NAJPRAWDOPODOBNIEJ DZIAłANIE WIRUSA BYłO TAKżE ODPOWIEDZIALNE ZA ODWOłANIE W WEEKEND KILKU LOTóW AMERYKAńSKICH LINII DELTA AIRLINES.
SASSER ZRESTARTOWAł TAKżE 1,2 TYS. KOMPUTERóW Z SYSTEMEM WINDOWS W KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PIKANTERII SYTUACJI DODAJE FAKT, żE KOMISJA OD KILKU MIESIęCY PROWADZI śLEDZTWO ANTYMONOPOLOWE PRZECIWKO MICROSOFTOWI.
NIE WIADOMO JAK DUżE STRATY SPOWODOWAł WIRUS W POLSCE. JAK POWIEDZIAł "GAZECIE" ROBERT DOBROś Z ZAJMUJąCEJ SIę BEZPIECZEńSTWEM SIECIOWYM FIRMY NETWORK ASSOCIATES SASSERA WYKRYTO ZALEDWIE W 1 PROC. KOMPUTERóW NAJWAżNIEJSZYCH KLIENTóW FIRMY W POLSCE. - ODBIERAMY OK. 100 TELEFONóW DZIENNIE ZWIąZANYCH Z TYM WIRUSEM. TO TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż ZWYKLE - MóWI PIOTR SKOWROńSKI Z PANDA SOFTWARE.
NIE UDAłO SIę NA RAZIE USTALIć SKąD POCHODZI SASSER. ZDANIEM F-SECURE MóGł POWSTAć W ROSJI, GDZIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ STWORZONO TEż WIRUSA NETSKY. - TE WIRUSY MOGą BYć POWIąZANE. JEST DUżE PODOBIEńSTWO MECHANIZMU SKANOWANIA SIECI I CZASU REAKCJI OD OGłOSZENIA LUKI W WINDOWS DO POWSTANIA WIRUSA - UWAżA SKOWROńSKI. INFORMACJA O BłęDZIE ZOSTAłA PODANA 13 MARCA. PIERWSZY WIRUS WYKORZYSTUJąCY GO POJAWIł SIę 16 DNI PóźNIEJ. - OD MOMENTU UJAWNIENIA LUKI ROZPOCZęłO SIę ODLICZANIE, BO BYłO NIEMAL PEWNE, żE KTOś BęDZIE CHCIAł Ją WYKORZYSTAć. ZE 100-PROC. PEWNOśCIą MOżNA ZAłOżYć, żE WYKRYCIE KOLEJNEJ PODOBNEJ LUKI SPOWODUJE POWSTANIE NASTęPNEGO ZłOśLIWEGO PROGRAMU - UWAżA KONTKIEWICZ. JEGO ZDANIEM DALSZE ROZPRZESTRZENIANIE SIę WIRUSA ZALEżY OD ZACHOWANIA ADMINISTRATORóW SIECI KOMPUTEROWYCH. - IM SZYBCIEJ ZABLOKUJą DOSTęP DO FIRMOWYCH SIECI I ZAKTUALIZUJą SYSTEMY OPERACYJNE, TYM WOLNIEJ BęDZIE SIę POWIELAł WIRUS - MóWI KONTKIEWICZ.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.