informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 45 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 91
Aż 6,5 MLD Zł POżYCZYłY W BANKACH OSOBY PRYWATNE OD POCZąTKU ROKU! BANKOWCY ZACIERAJą RęCE I JESZCZE BARDZIEJ POLUZOWUJą KRYTERIA UDZIELANIA KREDYTóW. CO BęDZIE, JAK STOPY PROCENTOWE PóJDą W GóRę, A CZęść KLIENTóW ZACZNIE MIEć PROBLEMY ZE SPłATą?
BOOM KREDYTOWY WIDAć JAK NA DłONI NIE TYLKO W ZAPEłNIONYCH KLIENTAMI ODDZIAłACH BANKóW, ALE I W SPRAWOZDANIACH NBP. 5,6 MLD Zł POżYCZONE OD STYCZNIA DO KWIETNIA TO PRAWIE POłOWA KWOTY POżYCZEK W CAłYM UBIEGłYM ROKU. W BłYSKAWICZNYM TEMPIE ROSNą NIE TYLKO SZTANDAROWE KREDYTY HIPOTECZNE, KTóRYCH OD POCZąTKU TEGO ROKU PRZYBYłO GRUBO PONAD 3 MLD Zł, ALE I ZWYKłE POżYCZKI GOTóWKOWE, KTóRE PRZYROSłY O PONAD 2 MLD Zł.
ROSNąCA SKłONNOść POLAKóW DO ZADłUżANIA SIę W BANKACH TYLKO PO CZęśCI WYNIKA Z WYKAZYWANEGO W SONDAżACH ROSNąCEGO OPTYMIZMU KONSUMENTóW WOBEC PRZYSZłYCH DOCHODóW. KREDYTY DLA PRZEDSIęBIORSTW, KTóRE PRZECIEż W ZNACZNIE WIęKSZYM STOPNIU ODCZUWAJą POPRAWę GOSPODARCZą, OD POCZąTKU ROKU UROSłY BOWIEM O NIESPEłNA 1 PROC. CZYżBY WIęC RUN NA KREDYTY DETALICZNE NAKRęCAłY SAME BANKI, ZMNIEJSZAJąC SWOJE WYMAGANIA WOBEC POTENCJALNYCH POżYCZKOBIORCóW?
MARCIN BILBIN, EKONOMISTA CITIBANKU HANDLOWEGO, POTWIERDZA, żE BANKI OSTATNIO POLUZOWUJą WARUNKI UDZIELANIA KREDYTóW. SPADAJąCE DOCHODY Z ODSETEK SKłANIAJą JE DO BARDZIEJ ZAżARTEJ WALKI O KREDYTOBIORCóW. - POLUZOWANIE WYNIKA NIE TYLKO Z RYWALIZACJI O KLIENTA, ALE I Z LEPSZYCH PERSPEKTYW CAłEJ GOSPODARKI. JEśLI Z DZIAłóW ANALIZ PłYNą INFORMACJE, żE OCZEKIWANY JEST WZROST DOCHODóW KONSUMENTóW, TO BANKI ZWYKLE BIORą TO POD UWAGę, OCENIAJąC ZDOLNOść KREDYTOWą ZGłASZAJąCYCH SIę KREDYTOBIORCóW. OBY TYLKO TE OPTYMISTYCZNE ZAłOżENIA MAKRO SIę SPRAWDZIłY - DODAJE BILBIN.


Nr 92
SZCZEGóLNIE TRUDNO CHRONIć PRAWA INTELEKTUALNE W BRANżY OPROGRAMOWANIA. DLATEGO SZANSE NA ZAROBEK MAJą TYLKO TE FIRMY, KTóRE Są W STANIE SZYBKO WYPUśCIć PRODUKT NA RYNEK - MóWI PROF. DAVID B. YOFFIE.
HUBERT SALIK: CO ROKU W USA POJAWIA SIę WIELE NOWYCH SPółEK TECHNOLOGICZNYCH. DLACZEGO NIEKTóRYM Z NICH UDAJE SIę OSIąGNąć SUKCES, A INNE BANKRUTUJą?
DAVID B. YOFFIE: WIęKSZOść NOWYCH SPółEK IT MA SPEKULACYJNY CHARAKTER. ICH UDZIAłOWCAMI Są ZWYKLE FUNDUSZE VENTURE CAPITAL. JUż NA STARCIE INWESTORZY ZAKłADAJą, żE TYLKO JEDNA Z DZIESIęCIU NOWYCH SPółEK IT OSIąGNIE SUKCES. WYNIKA TO Z BRAKU ODPOWIEDZI NA KILKA PYTAń: • CZY DANA TECHNOLOGIA BęDZIE DZIAłAłA, • CZY ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTóW, • JAK SZYBKO KONKURENCJA WYPUśCI IDENTYCZNE PRODUKTY.
BANKRUCTWA NOWYCH SPółEK IT W USA TO ZWYKLE WYNIK ROZMIJANIA SIę TECHNOLOGII Z OCZEKIWANIAMI. W GRę WCHODZą TAKżE INNE CZYNNIKI - DłUGI CZAS DOPRACOWYWANIA STRATEGII, PROBLEMY ZE SPRZEDAżą LUB OKAZUJE SIę, żE INWESTYCJA WYMAGA WIęKSZYCH NAKłADóW, NIż WCZEśNIEJ SZACOWANO. DUżE KONCERNY OBSERWUJą, CO ROBI NOWA SPółKA, I Są W STANIE BARDZO SZYBKO POWIELAć PODOBNE POMYSłY W SWOICH PRODUKTACH.
SZCZEGóLNIE TRUDNO CHRONIć SWOJE PRAWA INTELEKTUALNE W BRANżY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO. DLATEGO TEż SZANSE NA ZAROBIENIE PIENIęDZY NA NOWEJ TECHNOLOGII MAJą TYLKO TE FIRMY, KTóRE Są W STANIE SZYBKO WYPUśCIć PRODUKT NA RYNEK. OCHRONA PRAW AUTORSKICH CZY OCHRONA PATENTOWA JEST ZNIKOMA.
- ISTNIEJE OGRANICZONE PRAWO PATENTOWANIA OPROGRAMOWANIA. DUżO BARDZIEJ ROZSZERZONE PRAWO CHRONI NOWE POMYSłY SPRZęTOWE. NAWET JEśLI ONO ISTNIEJE W BRANżY ELEKTRONICZNEJ, NA CAłYM śWIECIE FIRMY STARAJą SIę WYKORZYSTYWAć ISTNIEJąCE OPATENTOWANE POMYSłY KONKURENCJI, PO PROSTU JE OBCHODZąC. POWSZECHNYM ZJAWISKIEM STAłA SIę WYMIANA BARTEROWA. KAżDA DUżA FIRMA MA JAKIEś PATENTY. NIE CHCąC PłACIć OGROMNYCH KWOT ZA WYKORZYSTANIE OPATENTOWANYCH TECHNOLOGII, PO PROSTU WYMIENIAJą SIę LICENCJAMI.
TAKA SYTUACJA JEST POWAżNYM WYZWANIEM DLA NOWYCH SPółEK WCHODZąCYCH NA RYNEK, KTóRYCH WIęKSZOść NIE MA JESZCZE PATENTóW NA TECHNOLOGIE.


Nr 93
CZęść Z NICH MIAłA BYć URUCHOMIONA JESZCZE W MARCU. DOTACJE DLA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORCóW - NA PRZEłOMIE MAJA I CZERWCA. CZERWIEC ZA PASEM. NO WIęC GDZIE Są TE FUNDUSZE STRUKTURALNE?
ODPOWIEDź JEST PRZYKRA: KRążą MIęDZY URZęDNICZYMI BIURKAMI. MOżE NIE TYLE SAME FUNDUSZE STRUKTURALNE (TE WCIąż CZEKAJą NA KONTACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ), ALE DOKUMENTY POTRZEBNE DO OGłOSZENIA PIERWSZYCH DAT NABORU WNIOSKóW.
MALI I śREDNI PRZEDSIęBIORCY NAJBARDZIEJ CZEKAJą NA PIENIąDZE Z SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - WZROST KONKURENCYJNOśCI PRZEDSIęBIORSTW. A JUż ZWłASZCZA NA 300 MLN EURO, ZAREZERWOWANE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI. W SUMIE W CAłYM SPO WKP W LATACH 2004-06 UNIA CHCE DAć PRZEDSIęBIORCOM 1,25 MLD EURO (PONAD 5,8 MLD Zł PO OBECNYM KURSIE). POLSKI RZąD ZAPEWNIA, żE DOłOżY 452 MLN EURO (CZYLI OK. 2,1 MLD Zł).
• DOTACJE DLA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW BęDą WYPłACANE PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ POLSKą AGENCJę ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOśCI. TA JUż OD DAWNA JEST GOTOWA DO PRZYJMOWANIA WNIOSKóW, ALE... NADAL NIE MA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O PARP. BEZ NIEJ MINISTER GOSPODARKI NIE MOżE PODPISAć ROZPORZąDZENIA O SPOSOBIE WYPłAT DOTACJI. A BEZ ROZPORZąDZENIA, AGENCJA NIE MOżE OGłOSIć PIERWSZEGO TERMINU NABORU.
- USTAWA O PARP JEST JUż PO POPRAWKACH SENATU. BIORąC POD UWAGę DALSZE ETAPY, WEJDZIE W żYCIE NA PRZELOMIE CZERWCA I LIPCA, CZYLI OGłOSZENIE NABORU PROJEKTóW BYłOBY WóWCZAS MOżLIWE NA POCZąTKU LIPCA - MóWI WICEMINISTER GOSPODARKI KRYSTYNA GURBIEL.


Nr 94
POPYT NA WYśWIETLACZE CIEKłOKRYSTALICZNE POD KONIEC 2004 R. BęDZIE O KILKA MILIONóW SZTUK WYżSZY NIż MOżLIWOśCI PRODUKCYJNE FABRYK NA CAłYM śWIECIE - ALARMUJą ANALITYCY ISUPPLI
PRODUCENCI PANELI LCD OD KILKUNASTU MIESIęCY MAJą PROBLEM Z ZASPOKOJENIEM ROSNąCEGO POPYTU NA WYśWIETLACZE O PRZEKąTNEJ POWYżEJ 10 CALI. NAJWIęKSI NA śWIECIE PRODUCENCI PANELI ZAPOWIEDZIELI GIGANTYCZNE INWESTYCJE W BUDOWę NOWYCH FABRYK. LG.PHILIPS W CIąGU NAJBLIżSZYCH 10 LAT WYDA NA TEN CEL 21 MLD DOL., A JEGO NAJWIęKSZY RYWAL SAMSUNG - 16 MLD DOL. TYLKO W 2004 R. RUSZY OSIEM SUPERNOWOCZESNYCH FABRYK LCD. ZDANIEM ANALITYKóW ISUPPLI INWESTYCJE POMOGą W ZASPOKOJENIU SZYBKO ROSNąCEGO POPYTU TYLKO W PIERWSZYCH TRZECH KWARTAłACH ROKU. FIRMA BADAWCZA SZACUJE, żE W OSTATNIM KWARTALE 2004 R. NIEDOBóR SIęGNIE 4,3 PROC. śWIATOWEJ PRODUKCJI. PODOBNIE MA BYć W 2005 R., KIEDY TO W IV KW. PODAż BęDZIE O 0,9 PROC. NIżSZA OD LICZBY ZłOżONYCH ZAMóWIEń.
RYNEK PANELI ROZWIJA SIę W SZYBKIM TEMPIE Z POWODU BOOMU NA PłASKIE MONITORY LCD I SZYBKIEGO WZROSTU SPRZEDAżY KOMPUTERóW PRZENOśNYCH. O ILE JEDNAK PRODUCENCI BYLI PRZYGOTOWANI NA ROSNąCE ZAMóWIENIA W TYCH DWóCH SEGMENTACH RYNKU, ZUPEłNYM ZASKOCZENIEM JEST ROSNąCA POPULARNOść TELEWIZORóW CIEKłOKRYSTALICZNYCH. W 2003 R. SPRZEDANO ICH NIECAłE 3 MLN SZTUK, TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż W 2002 R. JAK SZACUJE ISUPPLI, W 2008 R. NA CAłYM śWIECIE NABYWCóW ZNAJDZIE 40 MLN TELEWIZORóW LCD.


Nr 95
CZY URZęDY SKARBOWE ZACZNą SIę DOMAGAć OD FIRM INFORMATYCZNYCH ZAPłATY ZALEGłEGO PODATKU Z TYTUłU OBROTU LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE? JEśLI TAK, MOżE WYBUCHNąć PRAWDZIWA BOMBA FISKALNA.
DO MARCA 2002 R. OBRóT LICENCJAMI INFORMATYCZNYMI BYł DLA SPółEK Z SEKTORA IT SWOISTą ENKLAWą W VAT. NIE OBEJMOWAłA GO BOWIEM 22-PROC. STAWKA, KTóRą OBłOżONA BYłA NP. SPRZEDAż OPROGRAMOWANIA. TAK W KAżDYM RAZIE INTERPRETOWALI NIEPRECYZYJNą USTAWę PODATKOWą Z 1993 R. KSIęGOWI SPółEK INFORMATYCZNYCH I ICH AUDYTORZY. UWAżALI, żE SKORO LICENCJE NIE ZOSTAłY ZALICZONE DO USłUG - A TOWAREM TYM BARDZIEJ NIE Są - TO MOżNA JE UZNAć ZA PRAWA. A SPRZEDAż PRAW NIE PODLEGAłA OPODATKOWANIU VAT.
TERAZ JUż NIE MA TAKICH WąTPLIWOśCI. NOWELIZACJA USTAWY PODATKOWEJ Z 2002 R., POTWIERDZONA PRZEPISAMI UNIJNYMI, KTóRE WESZłY W żYCIE W MOMENCIE AKCESJI, STAWIA SPRAWę JASNO. LICENCJE JAKO PRAWA ZALICZAJą SIę DO KATEGORII USłUG I JAKO TAKIE Są OBłOżONE 22-PROC. STAWKą VAT. PRZEZ PONAD DWA LATA FIRMY INFORMATYCZNE ZASILIłY Z TEGO TYTUłU BUDżET KWOTą PRAWIE ćWIERć MILIARDA ZłOTYCH.
NIKOMU JEDNAK NIE PRZYSZłO DO GłOWY, żE PRZEDSTAWICIELE FISKUSA MOGą WPAść NA POMYSł, ABY ZAżąDAć ZAPłATY "ZALEGłEGO" VAT OD LICENCJI SPRZEDAWANYCH W OKRESIE PRZED NOWELIZACJą USTAWY, GłóWNIE W LATACH BOOMU INFORMATYCZNEGO 1999-2001. TYMCZASEM W LISTOPADZIE ZESZłEGO ROKU BRANżę IT ZASKOCZYłA DECYZJA NACZELNEGO SąDU ADMINISTRACYJNEGO WOBEC OLSZTYńSKIEJ SPółKI ETOS. TO JEDEN Z INFORMATYCZNYCH LIDERóW W REGIONIE WARMII I MAZUR OD KILKUNASTU LAT WDRAżAJąCY KOMPLEKSOWE SYSTEMY W MAłYCH I śREDNICH FIRMACH. OTóż NSA UZNAł ZA ZASADNą KONIECZNOść ZAPłATY PRZEZ SPółKę VAT OD LICENCJI SPRZEDANYCH W OKRESIE, GDY NIE PłACIłY GO CZOłOWE W KRAJU FIRMY I NIKT TEGO NIE KWESTIONOWAł.
BRANżOWE LOBBY SEKTORA, POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, OSTRO PRZECIW TEMU ZAPROTESTOWAłO I ZłOżYłO KASACJę OD WYROKU NSA. TERMINU ROZPRAWY JESZCZE NIE WYZNACZONO, A TYMCZASEM NA RYNEK DOTARłY SYGNAłY O KOLEJNYM STARCIU FISKUSA ZE SPółKą SEKTORA IT NA TLE PODATKU OD SPRZEDAżY LICENCJI PRZED MARCEM 2002 R. TYM RAZEM PADłO NA SOFTBANK, JEDNEGO Z NAJWIęKSZYCH W KRAJU INTEGRATORóW SYSTEMóW INFORMATYCZNYCH, OD LAT NOTOWANEGO NA GPW.
ALE AGRESYWNE POCZYNANIA FISKUSA MOGą NA BIEżąCO WYRZąDZIć BRANżY IT DUżE SZKODY. ZWAżYWSZY NA TO, żE OBRóT LICENCJAMI SIęGAł W TAMTYM OKRESIE 500-700 MLN Zł ROCZNIE, KWOTA "NIENALEżNEGO" VAT MOGłABY SIęGAć łąCZNIE PONAD ćWIERć MILIARDA ZłOTYCH. TO BYłBY OGROMNY USZCZERBEK DLA FINANSóW SEKTORA INFORMATYCZNEGO. W DODATKU ZAGROżONE BYłYBY CZOłOWE NA RYNKU FIRMY, W TYM KILKA NOTOWANYCH NA GIEłDZIE, ORAZ DWIE-TRZY ZAGRANICZNE KORPORACJE.


Nr 96
INTENCJą AUTORóW PROJEKTU USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE NIE BYłO OBJęCIE UżYTKOWNIKóW KONT POCZTY ELEKTRONICZNEJ OBOWIąZKIEM REJESTRACJI - POINFORMOWAłO W PONIEDZIAłEK MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY.
JEGO ZDANIEM ART. 55 KRYTYKOWANY PRZEZ PORTALE, KTóRE WYSTąPIłY Z LISTEM OTWARTYM DO MARSZAłKóW SEJMU, SENATU I PRZEWODNICZąCEGO KOMISJI INFRASTRUKTURY, ZOSTAł ZAMIESZCZONY NA WNIOSEK MON I MSWIA ZE WZGLęDU NA WYMOGI BEZPIECZEńSTWA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. CHODZI O OGRANICZENIE ANONIMOWOśCI UżYTKOWNIKóW TELEFONóW KOMóRKOWYCH NA KARTę (PRE PAID). JEDNAK - WEDłUG OPINII PRAWNIKóW - RóWNIEż OSOBA ZAKłADAJąCA KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ MUSIAłABY SIę ZGłASZAć DO FIRMY śWIADCZąCEJ USłUGI INTERNETOWE Z DOKUMENTEM TOżSAMOśCI. POLSKIE PORTALE OBAWIAJą SIę, żE ZAPISY PROJEKTU USTAWY MOGą ZMUSIć ICH KLIENTóW DO PRZENIESIENIA KONT ZA GRANICę.
"NIEWYKLUCZONE JEST, żE PO POTWIERDZENIU SłUSZNOśCI ZGłASZANYCH ZARZUTóW ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA PROPOZYCJA ZMIANY PRZEDMIOTOWEGO ZAPISU" - CZYTAMY W KOMUNIKACIE RESORTU INFRASTRUKTURY, KTóRY PRZYGOTOWAł PROJEKT USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (W PIąTEK ODBYłO SIę W SEJMIE JEGO DRUGIE CZYTANIE).


Nr 97
EUROPA OSZALAłA NA PUNKCIE CENTRóW HANDLOWYCH. W 2003 R. PADł NOWY REKORD - PRZYBYłO Aż 4,3 MLN M KW. POWIERZCHNI SKLEPOWYCH! POLSKA SZYBKO GONI EUROPEJSKą CZOłóWKę.
W EUROPIE BUDUJE SIę WIęCEJ CENTRóW HANDLOWYCH NIż KIEDYKOLWIEK - MóWI STEWART DRUMMOND Z BRANżOWEJ FIRMY DORADCZEJ CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER (C&W/H&B). W CIąGU OSTATNICH TRZECH LAT POWIERZCHNIA CENTRóW HANDLOWYCH POWIęKSZYłA SIę O PONAD JEDNą PIąTą (DO 80 MLN M KW.)
NAWET W WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI, NIEMCZECH, HISZPANII, CZY WłOSZECH, GDZIE TEGO TYPU OBIEKTóW JEST NAJWIęCEJ W EUROPIE, CIąGLE PRZYBYWA NOWYCH.
- NIE Są TO JUż JEDNAK HALE Z HIPERMARKETAMI, ALE CENTRA NOWEJ GENERACJI, KTóRE SPEłNIAJą ZARóWNO FUNKCJE HANDLOWE, JAK I ROZRYWKOWE - PODKREśLA KATARZYNA MICHNIKOWSKA Z C&W/H&B.
NAJWIęKSZY BOOM INWESTYCYJNY TRWA W HISZPANII (W LATACH 2004-2005 PRZYBęDZIE TU PONAD 1,8 MLN M KW. W NOWYCH CENTRACH HANDLOWYCH) I WłOSZECH (OKOłO 1,7 MLN M KW.), A TAKżE... W POLSCE (PRZESZłO 1,3 MLN M KW.). NASZ KRAJ JEST JUż NA SIóDMYM MIEJSCU W EUROPIE POD WZGLęDEM ILOśCI TEGO TYPU POWIERZCHNI. JEDNAK PO PRZELICZENIU JEJ NA TYSIąC MIESZKAńCóW (NIESPEłNA 92 M KW.) WCIąż JESTEśMY W TYLE, BO śREDNIA W STAREJ UE JEST DWUKROTNIE WYżSZA.


Nr 98
WZROST GOSPODARCZY MA CORAZ SOLIDNIEJSZE PODSTAWY. INDEKS BIZNESU POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCóW PRYWATNYCH POSZYBOWAł W MAJU W GóRę. WSKAźNIK KWARTALNY SKOCZYł Aż O 6 PUNKTóW DO 66 PKT., CZYLI NIE NOTOWANEGO OD POCZąTKU BADAń.
INDEKS PKPP TWORZą CZTERY SKłADOWE: OPISUJąCE POPYT GLOBALNY, FINANSE PRZEDSIęBIORSTW, OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I POLITYCZNE. WSKAźNIK POPYTU PRZEKROCZYł W MAJU POZIOM 75 PKT., CO NA SKALI OCEN ODPOWIADA BOOMOWI GOSPODARCZEMU. POWYżEJ 50 PKT. - I WCIąż ROSNą - Są TEż INDEKS FINANSóW I MAKROEKONOMICZNY. CAłY WSKAźNIK "DOłUJE" OTOCZENIE POLITYCZNE - INDEKS OD MIESIęCY UTRZYMUJE SIę NA BARDZO NISKIM POZIOMIE OKOłO 25 PKT., CO NA SKALI OCEN JEST ODPOWIEDNIKIEM RECESJI.
ZDANIEM EKSPERTóW PKPP GOSPODARKA ROZKRęCIłA SIę NA TYLE, żE TEMPO WZROSTU W NASTęPNYCH KWARTAłACH UTRZYMA SIę WYRAźNIE POWYżEJ POZIOMU SPRZED AKCESYJNEGO BOOMU. EKSPERCI PKPP UWAżAJą, żE PO GORąCZCE ZAKUPóW PRZEDAKCESYJNYCH Z I KWARTAłU, PRZYJDZIE GORąCZKA EKSPORTU DO NASZYCH SąSIADóW, SPRZYJAć JEJ BęDą RóżNICE CENOWE ORAZ WZMOżONY POPYT INWESTYCYJNY PRZEDSIęBIORSTW KRAJOWYCH. ZDANIEM STANISłAWA KUBIELASA Z PKPP WZROST W SKALI ROKU WYNIESIE 5- 6 PROC. PKB.


Nr 99
MONITOR CIENKI JAK FOLIA, KTóRY MOżNA DOWOLNIE ZGINAć? TO TYLKO KWESTIA CZASU - TWIERDZą NAUKOWCY.
KARIERA SZKLANEGO KINESKOPU TV BEZPOWROTNIE MIJA. OD PEWNEGO CZASU ZASTęPUJą GO UżYWANE DOTąD W KOMPUTERACH PRZENOśNYCH WYśWIETLACZE CIEKłOKRYSTALICZNE (LCD). W UBIEGłYM ROKU NA śWIECIE SPRZEDANO TRZY RAZY WIęCEJ TELEWIZORóW LCD NIż W POPRZEDNICH PIęCIU LATACH.
JEDNAK WYśWIETLACZE LCD TEż NIEDłUGO PRZEMINą. ICH NASTęPCą MA BYć TECHNOLOGIA OLED, W KTóREJ śWIATłO EMITUJą NIE CIEKłOKRYSTALICZNE DIODY, LECZ... ZWIąZKI ORGANICZNE. TAKIE NIEWIELKIE KILKUCENTYMETROWE EKRANY MOżNA JUż BYłO SPOTKAć W TELEFONACH KOMóRKOWYCH CZY GOLARKACH. INżYNIEROWIE NIE POTRAFILI DOTąD WYKONAć WIęKSZYCH. JEDNAK JAPOńSKI EPSON I KOREAńSKI SAMSUNG OGłOSIłY WłAśNIE, żE TA BARIERA TECHNOLOGICZNA ZOSTAłA PRZEłAMANA.
CAłA TRUDNOść W TYM, żE WARSTWA MATERIAłU śWIECąCEGO W TAKIM EKRANIE MA ZALEDWIE 500 NM. DLA PORóWNANIA LUDZKI WłOS JEST 20 RAZY GRUBSZY. RóWNOMIERNE NANIESIENIE ZWIąZKóW ORGANICZNYCH NA TAK CIENKI MATERIAł O DUżEJ POWIERZCHNI W PROCESIE PRODUKCYJNYM GRANICZYłO Z CUDEM.
- DOTYCHCZAS TE ZWIąZKI NANOSZONO W PRóżNI LUB STOSUJąC TECHNOLOGIę "SPIN COATING", CO OZNACZA, żE PłYTKA, NA KTóRą NANOSI SIę CZąSTECZKI ORGANICZNE, WIRUJE Z PRęDKOśCIą 4 TYS. OBROTóW NA MINUTę. TRUDNO JEDNAK WYOBRAZIć SOBIE POWIERZCHNIę O ROZMIARACH 21-CALOWEGO TELEWIZORA OBRACAJąCą SIę Z TAKą PRęDKOśCIą - MóWI DOC. DR HAB. MAREK PIETRASZKIEWICZ Z INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN.
TYMCZASEM JAPOńSKI EPSON POKAZAł POD KONIEC MAJA MONITOR OLED O GIGANTYCZNEJ PRZEKąTNEJ 40 CALI. JAK JAPOńCZYCY SOBIE PORADZILI? OKAZUJE SIę, żE DO NANIESIENIA ZWIąZKóW ORGANICZNYCH WYKORZYSTALI WYJąTKOWO PRECYZYJNą... DRUKARKę ATRAMENTOWą.
- TO INNOWACYJNE ROZWIąZANIE. TAKA "MOKRA" METODA REDUKUJE KOSZTY - MóWI PIETRASZKIEWICZ. NIżSZE KOSZTY TO SZANSA NA MASOWą PRODUKCJę I SZYBKI DEBIUT CIENKICH EKRANóW OLED NA RYNKU.
TA TECHNOLOGIA PRZYDA SIę TEż W INNYCH BRANżACH ELEKTRONIKI. - UMOżLIWI łATWą PRODUKCJę UKłADóW ELEKTRONICZNYCH. ZBęDNA STANIE SIę KOSZTOWNA APARATURA I NIEMAL CAłKOWICIE ZOSTANIE WYELIMINOWANA KONIECZNOść MONTAżU UKłADóW - WYJAśNIA DR ZBIGNIEW ŁUKASIAK Z ZAKłADU FIZYKI TECHNICZNEJ I ZASTOSOWAń TECHNIKI UNIWERSYTETU MIKOłAJA KOPERNIKA W TORUNIU.
EKRAN EPSONA NIE JEST JESZCZE BEZ WAD - MIMO DUżEJ PRZEKąTNEJ MA NIEZBYT WIELKą ROZDZIELCZOść, PODOBNIE JAK ZWYKłE MONITORY KOMPUTEROWE (1280 NA 768 PUNKTóW). POD TYM WZGLęDEM DOSKONALSZY JEST EKRAN POKAZANY NIEMAL W TYM SAMYM CZASIE PRZEZ KOREAńSKIEGO SAMSUNGA. KOREAńSCY NAUKOWCY POSZLI ZUPEłNIE INNą DROGą - DO NANIESIENIA CZąSTECZEK ORGANICZNYCH ZAPRZęGLI LASER. ICH PłASKI EKRAN MA PRZEKąTNą 17 CALI I ROZDZIELCZOść 1600 NA 1200 PUNKTóW.
- ZWIąZKI ORGANICZNE Są ELEMENTAMI AKTYWNYMI I SAME WYTWARZAJą śWIATłO POD WPłYWEM NIEWIELKIEGO NAPIęCIA. DIODY ORGANICZNE śWIECą WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, OFERUJą WIęKSZą LICZBę BARW, Są TAńSZE I PROSTSZE W WYTWARZANIU NIż CIEKłOKRYSTALICZNE - WYMIENIA PROF. DR HAB. JAN KALINOWSKI Z KATEDRY FIZYKI MOLEKULARNEJ POLITECHNIKI GDAńSKIEJ.
ZALETą EKRANóW CIEKłOKRYSTALICZNYCH BYł NIżSZY POBóR ENERGII, MNIEJSZE WYMIARY I BRAK EMISJI SZKODLIWEGO PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. WADą - OGRANICZONY KąT WIDZENIA, WOLNE ODśWIEżANIE EKRANU (EFEKT SMUżENIA) I MNIEJ NASYCONE BARWY. EKRANY ORGANICZNE BęDą JESZCZE MNIEJSZE, BARDZIEJ OSZCZęDNE, TEż NIE EMITUJą SZKODLIWEGO PROMIENIOWANIA. - A ICH NAJWIęKSZą ZALETą JEST JESZCZE MNIEJSZE ZUżYCIE PRąDU, DWA-TRZY RAZY SZYBSZE ODśWIEżANIE, LEPSZY KONTRAST I żYWSZE KOLORY - DODAJE PIETRASZKIEWICZ.
DZIęKI TYM ATUTOM TA TECHNOLOGIA MOżE ZDETRONIZOWAć WSZYSTKIE INNE. A WIELKIE KONCERNY ZAWZIęCIE RYWALIZUJą, KTO PIERWSZY WEJDZIE NA RYNEK I GO ZDOBęDZIE. CZY Są JUż GOTOWE DO DEBIUTU? - BARIERą W ROZWOJU TEJ TECHNOLOGII POZOSTAJE TRWAłOść BARWNIKóW, KTóRE NA RAZIE DOść SZYBKO SIę STARZEJą. PRACE NAD WYDłUżENIEM CZASU ICH żYCIA TRWAJą - MóWI PROF. KALINOWSKI.


Nr 100
RYANAIR ZAPOWIADA, żE WIELU TANICH PRZEWOźNIKóW NIE PRZETRWA TEJ ZIMY. - TO BęDZIE RZEź W POWIETRZU - ZAPOWIEDZIAł SZEF LINII, MICHAEL O'LEARY.
RYANAIR TO JEDNA Z PIERWSZYCH TANICH LINII LOTNICZYCH W EUROPIE, NA PEWNO NAJBARDZIEJ ZNANA I NAJWIęKSZA. WE WTOREK ZAPOWIEDZIAłA, żE ZACZYNA WOJNę CENOWą NA RYNKU.
- SąDZIMY, żE NASTęPNą ZIMę PRZETRWA TYLKO NAJTAńSZA Z TANICH LINII LOTNICZYCH I żE TO BęDZIE WłAśNIE RYANAIR - POWIEDZIAł AGENCJI REUTERS ZASTęPCA PREZESA LINII, MICHAEL CAWLEY. JAK ZAPEWNIA RYANAIR, CENY BILETóW MAJą SPAść PRZYNAJMNIEJ O 10 PROC. DO SEZONU ZIMOWEGO (ZACZYNA SIę W PAźDZIERNIKU), A OD 10 DO 20 PROC. W SAMYM SEZONIE ZIMOWYM (KOńCZY SIę W MARCU).
RYANAIR IDZIE NA WOJNę, BO POGARSZA SIę JEGO SYTUACJA FINANSOWA. WE WTOREK PODAł WYNIKI ZA UBIEGłY ROK - LINIA ZAROBIłA 226,6 MLN EURO - O 5 PROC. MNIEJ NIż W 2002 R. TO LEPSZE DANE NIż SIę SPODZIEWANO, ALE PO RAZ PIERWSZY W HISTORII FIRMY ZYSK BYł NIżSZY NIż W POPRZEDNIM OKRESIE.
W CIąGU OSTATNIEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO WZROSłY OBROTY LINII - Aż O 28 PROC. DO 1,07 MLD EURO, ALE RóWNOCZEśNIE SPADłY NAJWAżNIEJSZE DLA INWESTORóW WSKAźNIKI: WYPEłNIENIE SAMOLOTóW (O 4 PKT. PROC. - DO 81 PROC.), A TAKżE ZYSK ZE SPRZEDANEGO MIEJSCA - O 14 PROC. AKCJE FIRMY NATYCHMIAST POTANIAłY O 2 PROC. NA GIEłDZIE W DUBLINIE (KOSZTOWAłY OK. 4,3 EURO).
RYANAIR LATA DO 84 MIAST W 16 KRAJACH EUROPY; MA BAZY M.IN. W DUBLINIE I CHARLEROI POD BRUKSELą. PROGNOZUJE PRZEWIEZIENIE PONAD 24 MLN PASAżERóW W TYM ROKU - TO PONAD SZEśCIOKROTNIE WIęCEJ, NIż POLSKI LOT W UB.R.
CENOWEGO ATAKU BOJą SIę PRZEDE WSZYSTKIM BRYTYJSCY PRZEWOźNICY - M.IN. EASYJET, KTóRY MIAł POWAżNE KłOPOTY. NA POCZąTKU MAJA OSTRZEGł INWESTORóW, żE MOżE ZACZąć PRZYNOSIć STRATY. TA LINIA TO JEDEN Z NAJPOWAżNIEJSZYCH INWESTORóW NA LOTNICZYM RYNKU - W 2002 R. ZAMóWIłA Aż 120 NOWYCH MASZYN.
DLA PRZEWOźNIKóW NA RAZIE NAJWAżNIEJSZE Są CENY PALIWA, KTóRE NIEUSTANNIE ROSNą. LINIE DEKLARUJą, żE Są PRZED TYM ZABEZPIECZONE - M.IN. KONTRAKTAMI TERMINOWYMI NA ZAKUP PALIWA. - NAWET JEżELI PALIWO ZDROżEJE DWUKROTNIE, TO BęDZIEMY ZYSKOWNI - ZAPOWIADA O'LEARY.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.