informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 55 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 81
CZY SPółKA STWORZONA PRZEZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY MCI PRZEJMIE WIRTUALNą POLSKę? - NIE MA TAKIEJ MOżLIWOśCI - TWIERDZą ZAłOżYCIELE POSTAWIONEGO W STAN UPADłOśCI PORTALU.
WE WTOREK SERWIS MONEY.PL NAPISAł, żE DO PRZEJęCIA MAJąTKU WP SZYKUJE SIę KONSORCJUM W SKłAD KTóREGO MA WEJść M.IN. FUNDUSZ INWESTYCYJNY MCI I DOTYCHCZASOWY PREZES WP MAREK BORZESTOWSKI. SPółKA MIAłABY POWSTAć JESZCZE W TYM TYGODNIU I ZAOFEROWAć ZA MAJąTEK WP OK. 35 MLN Zł, CZYLI RóWNOWARTOść WIERZYTELNOśCI SPółKI (30 MLN Zł WP JEST WINNE TP INTERNET, SPółCE ZALEżNEJ TP SA). - NA RAZIE NIE BęDZIEMY KOMENTOWAć TYCH INFORMACJI - POWIEDZIANO NAM W MCI. - PRZY DZISIEJSZYCH GIEłDOWYCH WYCENACH INTERII I ONETU OPłACA SIę PRZEJąć MAJąTEK WP WRAZ Z PORTALEM ZA 35 MLN Zł, ZRESTRUKTURYZOWAć SPółKę, A NASTęPNIE WPROWADZIć Ją NA GIEłDę LUB SPRZEDAć INWESTOROWI - POWIEDZIAłA "GAZECIE" ANONIMOWO OSOBA Z JEDNEGO Z PORTALI KONKURENCYJNYCH WOBEC WP.
TYMCZASEM OD 27 KWIETNIA W WP TOCZY SIę POSTęPOWANIE UKłADOWE. NIE PRZEWIDUJE ONO MOżLIWOśCI PRZEJęCIA MAJąTKU SPółKI PRZEZ PODMIOT TRZECI, NIE ZWIąZANY Z WP. DO 11 CZERWCA MOżNA ZGłASZAć WIERZYTELNOśCI WOBEC WP. JEDYNą PROPOZYCJę UKłADU ZłOżYLI AKCJONARIUSZE MNIEJSZOśCIOWI - SPółKI GIF I KEY 7 KONTROLOWANE PRZEZ WSPółZAłOżYCIELI WP MACIEJA GRABSKIEGO I JACKA KAWALCA. PROPONUJą ONI SPłACENIE WIERZYCIELI W 100 PROC. KOSZT WIERZYTELNOśCI WYCENIAJą ONI NA OK. 5 MLN Zł. W PRZYPADKU ZAWARCIA UKłADU PROPONOWANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY MNIEJSZOśCIOWYCH TP INTERNET NIE OTRZYMAłBY NAWET CZęśCI Z 30 MLN Zł ZAINWESTOWANYCH W WP. W TRAKCIE POSTęPOWANIA UKłADOWEGO WIERZYTELNOśCI WOBEC GłóWNEGO UDZIAłOWCA NIE Są BRANE POD UWAGę. - NIE MA PRAWNEJ MOżLIWOśCI, ABY W TRAKCIE POSTęPOWANIA UKłADOWEGO MCI MOGłO KUPIć PORTAL - POWIEDZIAł "GAZECIE" JACEK KAWALEC, CZłONEK ZARZąDU WP. JEDYNą NADZIEJą TP SA NA ODZYSKANIE PIENIęDZY ZAINWESTOWANYCH W WP JEST WIęC DOPROWADZENIE DO FIASKA POSTęPOWANIA UKłADOWEGO. W TYM PRZYPADKU SPółKA WSPółFINANSOWANA PRZEZ MCI I POśREDNIO TP SA (W OSOBIE MARKA BORZESTOWSKIEGO) MOGłABY ZAOFEROWAć PRZEJęCIE MAJąTKU PORTALU. - MOżLIWE, żE POGłOSKI O ZAINTERESOWANIU MCI ZMIERZAJą DO ZRAżENIA WIERZYCIELI DO UKłADU, SUGERUJąC IM, żE WYCENA NA POZIOMIE 5 MLN Zł JEST ZBYT NISKA - TWIERDZI KAWALEC.


Nr 82
WYDATKI NA REKLAMę W INTERNECIE BIJą REKORDY USTANOWIONE W CZASIE BOOMU INTERNETOWEGO.
TYLKO W CIąGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIęCY WYDATKI NA REKLAMę W INTERNECIE WYNIOSłY 2,3 MLD DOL. - WYNIKA Z WSTęPNYCH DANYCH INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU I PRICEWATERHOUSECOOPERS. TO NAJLEPSZY WYNIK KWARTALNY W HISTORII BRANżY I O 39 PROC. WIęCEJ NIż PRZED ROKIEM. WYDATKI NA REKLAMę W INTERNECIE BYłY TAKżE O 4 PROC. WYżSZE NIż W OSTATNIM KWARTALE 2003 R. OSTATNIE TRZY MIESIąCE ROKU, Z POWODU śWIąT, Są ZWYKLE OKRESEM NAJWIęKSZYCH NAKłADóW NA REKLAMę.
JEśLI RYNEK BęDZIE ROZWIJAł SIę W TAKIM TEMPIE W 2004 R. MOżE PAść REKORD PRZYCHODóW Z REKLAM USTANOWIONY W OKRESIE BOOMU INTERNETOWEGO Z 2000 R. WYDATKI NA REKLAMę OSIąGNęłY WóWCZAS POZIOM 8,09 MLD DOL. W UBIEGłYM ROKU WYDATKI WYNIOSłY 7,27 MLD DOL. - WZROST BRANżY W TYM ROKU MOżE BYć WYżSZY NIż PROGNOZOWANE PRZEZ ANALITYKóW 10-15 PROC. NAWET SZACUNKI NA POZIOMIE 25 PROC. WZROSTU MOGą BYć ZBYT NISKIE - POWIEDZIAł GREG STUART, PREZES IAB.
CO NAPęDZA TEN RYNEK? Z BADAń IAB I PWC WYNIKA, żE JEDYNYM FORMATEM, KTóRY ROśNIE Są REKLAMY DOłąCZANE DO WYNIKóW PRZESZUKIWANIA. WYDATKI NA POZOSTAłE FORMATY REKLAM W 2003 R. SPADłY O 7 PROC. LIDER RYNKU PRZESZUKIWAREK GOOGLE ODNOTOWAł W UBIEGłYM ROKU 27-PROC. WZROST PRZYCHODóW Z REKLAM DO 375,3 MLN DOL.


Nr 83
PRACA W IRLANDII? PROSZę BARDZO. IRLANDZKIE FIRMY PO 1 MAJA SZUKAJą CORAZ WIęCEJ PRACOWNIKóW Z EUROPY ŚRODKOWEJ. NIEKTóRZY POśREDNICY SPECJALIZUJą SIę W REKRUTOWANIU POLAKóW.
SZANSE NA PRACę MAJą JEDNAK PRZEDE WSZYSTKIM CI, KTóRZY POSZUKIWANIA ZACZNą Z POLSKI. CHODZENIE OD DRZWI DO DRZWI W DUBLINIE, LIMERICK CZY CORK MOżE NA NIEWIELE SIę ZDAć. Z POWODU WYJąTKOWO WYSOKICH CEN SZYBKO DOPROWADZI DO BANKRUCTWA KANDYDATA. DANE AMBASADY POKAZUJą, żE WIELU POLAKOM JUż SIę TO PRZYDARZYłO.
O TYM, żE PRACA W IRLANDII DLA POLAKóW JEST, PRZEKONANE Są AGENCJE POśREDNICTWA PRACY. FIRMA PROSPERITY RECRUITMENT Z DUBLINA W POłOWIE MAJA STWORZYłA NAWET SPECJALNą STRONę INTERNETOWą (IRELANDJOBS.PL) POśWIęCONą SZUKANIU POLAKóW DO PRACY W IRLANDII. - ZAINTERESOWANIE FIRM JEST BARDZO DUżE. NASZA STRONA DOPIERO STARTUJE I NA RAZIE JEST NA NIEJ 50-60 OFERT. ROZPOCZęLIśMY JEDNAK KAMPANIę REKLAMOWą W IRLANDII I JEST JUż SPORO CHęTNYCH PRACODAWCóW. PRZEWIDUJę, żE ZA MIESIąC BęDZIE 500 DO 1000 OFERT - TWIERDZI GARRY MULLAN, WSPółWłAśCICIEL FIRMY. - PLANUJEMY ROZPOCZęCIE DZIAłALNOśCI TAKżE W CZECHACH I NA WęGRZECH, ALE PóźNIEJ. NA RAZIE KONCENTRUJEMY SIę NA POLSCE. W IRLANDII JEST JUż BOWIEM WIELU PRACOWNIKóW Z WASZEGO KRAJU I MAJą DOBRą OPINIę - TłUMACZY. (WEDłUG OFICJALNYCH DANYCH W IRLANDII PRACOWAłO LEGALNIE PRZED 1 MAJA OKOłO 4,5 TYS. POLAKóW).
TAKżE FIRMA GRAFTON RECRUITMENT, KTóRA MA BIURA W POLSCE, ZAUWAżYłA PO 1 MAJA ZWIęKSZONE ZAINTERESOWANIE PRACODAWCóW. - ZDECYDOWANIE WIęCEJ OSóB PYTA O POLAKóW - TWIERDZI MENEDżER FIRMY NA EUROPę ŚRODKOWą I WSCHODNIą RICHARD SMITH.
ZDANIEM WSZYSTKICH ZAJMUJąCYCH SIę REKRUTACJą PODSTAWOWYM PROBLEMEM JEST ZNAJOMOść ANGIELSKIEGO. - DLA TYCH, KTóRZY NIE POTRAFIą SIę DOGADAć, POZOSTAJE NIEWIELE ZAJąć, NP. PRZY PAKOWANIU TOWARóW - TłUMACZY GARRY MULLAN.
W IRLANDII TAK JAK W WIELKIEJ BRYTANII NIE MA żADNEGO OKRESU PRZEJśCIOWEGO, NIM POLACY, CZESI CZY WęGRZY BęDą MOGLI SIę ZATRUDNIAć. IRLANDCZYCY ZMIENILI NATOMIAST OSTATNIO ZASADY DOTYCZąCE PRZYZNAWANIA ZASIłKóW M.IN. NA DZIECI CZY W RAMACH OPIEKI SPOłECZNEJ. TERAZ OBYWATELE UNII MUSZą MIESZKAć W IRLANDII (LUB WIELKIEJ BRYTANII) CO NAJMNIEJ PRZEZ DWA LATA, ZANIM BęDą SIę MOGLI O NIE UBIEGAć. INDYWIDUALNą DECYZJę W KAżDEJ SPRAWIE BęDą PODEJMOWAć URZęDNICY.


Nr 84
CHCESZ KORZYSTAć ZE SWOICH PRAW I MOżLIWOśCI JAKO MłODY OBYWATEL UNII EUROPEJSKIEJ? WSZYSTKO O NAUCE, PRACY, WOLONTARIACIE I PODRóżACH W UNII EUROPEJSKIEJ MOżESZ OD WCZORAJ ZNALEźć NA STRONACH UNIJNEGO PORTALU MłODZIEżOWEGO.
PORTAL OBEJMUJE PONAD 10 TYS. STRON WE WSZYSTKICH 20 OFICJALNYCH JęZYKACH UE (CHOć NA RAZIE NIE WSZYSTKIE STRONY Są PRZETłUMACZONE NA KAżDY Z TYCH JęZYKóW). POWSTAł Z INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ, JAKO źRóDłO INFORMACJI WAżNYCH I CIEKAWYCH DLA 75 MLN MłODYCH EUROPEJCZYKóW - STUDENTóW I LUDZI DO TRZYDZIESTKI.
- MA TO BYć GłóWNE FORUM KOMUNIKACJI DLA MłODZIEżY I NARZęDZIE BUDOWANIA NOWEJ EUROPY - MóWIłA UNIJNA KOMISARZ EDUKACJI, KULTURY I MłODZIEżY VIVIANE REDING, KTóRA WCZORAJ OFICJALNIE OTWORZYłA PORTAL ].
- PORTAL PRZYDA SIę ZWłASZCZA MłODYM LUDZIOM Z NOWYCH KRAJóW CZłONKOWSKICH UNII, KTóRZY MAJą WIELE ENTUZJAZMU I NADZIEI - WTóROWAłA JEJ WSPółPRACUJąCA Z PANIą REDING LITEWSKA KOMISARZ DALIA GRYBAUSKAITE. - TO ONI NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWALI SIę PORTALEM.
NA STRONACH PORTALU MłODY CZłOWIEK Z POLSKI CZY KAżDY INNY EUROPEJCZYK DOWIE SIę PRZEDE WSZYSTKIM O MOżLIWOśCIACH STUDIóW, PRACY CZY WOLONTARIATU NA TERENIE CAłEJ UNII. JEśLI WYBIERA SIę W PODRóż, ZNAJDZIE NP. CENY PRZEJAZDóW CZY ADRESY HOSTELI W MIEśCIE, W KTóRYM CHCE SIę ZATRZYMAć. Są TU INFORMACJE NA TEMAT PRAW MłODYCH OBYWATELI UNII ORAZ MIEJSCE DLA FORUM DO DYSKUSJI NA TEMATY ZWIąZANE Z żYCIEM WE WSPóLNEJ EUROPIE. W PORTALU MOżNA TEż ZNALEźć WIADOMOśCI O WAżNYCH DLA MłODYCH LUDZI WYDARZENIACH ORAZ WIELE LINKóW DO INNYCH STRON W INTERNECIE.


Nr 85
JEST ZA WCZEśNIE, BY PODNOSIć STOPY PROCENTOWE. PRZYBYWA WPRAWDZIE SYGNAłóW, KTóRE ZAPOWIADAJą WZROST INFLACJI, I Są ONE CORAZ SILNIEJSZE, ALE TO SIę JESZCZE MOżE ZMIENIć - UZNAłA RADA POLITYKI PIENIężNEJ.
- TO JEST BARDZO ROZSąDNA DECYZJA. Z CAłą PEWNOśCIą PODTRZYMUJE WZROST GOSPODARCZY - SKOMENTOWAł WICEPREMIER JERZY HAUSNER, CYTOWANY PRZEZ AGENCJę REUTERA. - TRZEBA SIę JEDNAK LICZYć Z TYM, żE JEśLI PRESJA INFLACYJNA BęDZIE WYSOKA, STOPY BęDą PODNIESIONE.
INFLACJA W KWIETNIU WYNIOSłA 2,2 PROC., A WEDłUG PROGNOZ EKONOMISTóW W MAJU PRZEKROCZY śRODEK CELU INFLACYJNEGO, KTóRY USTALIłA SOBIE RPP, CZYLI 2,5 PROC. DLACZEGO? • DYNAMICZNIE ROSNą CENY PRODUKCJI PRZEMYSłU; (WZROSłY WSZYSTKIE MIARY INFLACJI BAZOWEJ; • OCZEKIWANIA PODWYżEK CEN W HANDLU DETALICZNYM Są NAJWYżSZE OD 1997 ROKU.
- TE CZYNNIKI W POłąCZENIU ZE WZROSTEM AKTYWNOśCI GOSPODARCZEJ, KTóREGO SKALA ZNACZąCO PRZEWYżSZA OCZEKIWANIA, WSKAZUJą NA WYSOKIE PRAWDOPODOBIEńSTWO DALSZEGO WZROSTU INFLACJI - NAPISAłA RADA W SWOIM KOMUNIKACIE. - SIłA SYGNAłóW śWIADCZąCYCH O OżYWIENIU GOSPODARCZYM NARASTA - DODAł PREZES NBP LESZEK BALCEROWICZ NA KONFERENCJI PRASOWEJ TUż PO POSIEDZENIU RADY.
NIEUSTAJąCYM ZAGROżENIEM JEST SYTUACJA W FINANSACH PUBLICZNYCH. ZDANIEM RPP ROśNIE PRAWDOPODOBIEńSTWO PRZEKROCZENIA PRZEZ DłUG PUBLICZNY DRUGIEGO OSTROżNOśCIOWEGO PUłAPU 55 PROC. PKB. PREZESA BALCEROWICZA NIEPOKOJą TEż POGłOSKI O CHęCI PRZEJADANIA OWOCóW WZROSTU GOSPODARCZEGO.
DLACZEGO WIęC RADA NIE ZDECYDOWAłA SIę PODNIEść STóP JUż TERAZ? - PROCESY INFLACYJNE NIE BęDą MIAłY CHARAKTERU KUMULACYJNEGO. DLATEGO BANK CENTRALNY ZOSTAWIł SOBIE CZAS NA ZASTANOWIENIE SIę I OCENę SYTUACJI GOSPODARCZEJ - WYJAśNIł CZłONEK RPP ANDRZEJ SłAWIńSKI.
DECYZJę O ODROCZENIU PODWYżKI STóP UłATWIł TEż NIEWIELKI SPADEK OCZEKIWAń INFLACYJNYCH W MAJU, CHOć, JAK PODKREśLIłA RADA, Są ONE NADAL WYSOKIE. - TO TAK NAPRAWDę NAJWAżNIEJSZA INFORMACJA. OCZEKIWANIA SPADłY W MAJU, CZYLI W MIESIąCU, KIEDY NASTąPIł PRZECIEż PEWIEN WZROST CEN - MóWI MAREK ZUBER, ANALITYK FIRMY TMS. JEGO ZDANIEM MOżE TO BYć EFEKT WCZEśNIEJSZYCH JASTRZęBICH WYPOWIEDZI CZłONKóW RADY I ZMIANY NASTAWIENIA W POLITYCE PIENIężNEJ NA RESTRYKCYJNE. OD TEGO ROZPOCZęłA SIę DYSKUSJA O MOżLIWOśCI PODNIESIENIA STóP PROCENTOWYCH.
EKONOMIśCI Są ZGODNI, żE DO PODWYżKI DOJDZIE JESZCZE W TYM ROKU. CZY JUż W CZERWCU? WTEDY BęDą ZNANE JUż DANE ZA MAJ I BęDZIE MOżNA OCENIć WPłYW WEJśCIA DO UE NA WZROST CEN. - NAJWAżNIEJSZE BęDą DANE O SPRZEDAżY DETALICZNEJ, PłACACH, DYNAMICE KREDYTU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ. SPODZIEWAM SIę, żE BęDą ONE NIżSZE, CO PRZEMAWIAłOBY ZA POZOSTAWIENIEM STóP NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE - PISZE MATEUSZ SZCZUREK, GłóWNY EKONOMISTA ING BSK W SWOIM KOMENTARZU DO DECYZJI RADY.


Nr 86
DO LISTY INSTYTUCJI, KTóRE MOGą W KAżDEJ CHWILI KONTROLOWAć FIRMę POSłOWIE DOłąCZYLI PAńSTWOWą INSPEKCJę PRACY.
SEJM DEBATOWAł W śRODę NAD PROJEKTEM USTAWY O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, KTóRA MA JUż ZA SOBą PIERWSZą OBRóBKę W SEJMOWEJ KOMISJI. USTAWA MA UłATWIć PRZEDSIęBIORCOM żYCIE. M.IN. WPROWADZI ZASADę "JEDNEGO OKIENKA" - ZAKłADAJąC FIRMę, PRZEDSIęBIORCA MA WSZYSTKO ZAłATWIAć W GMINIE, A TA JUż MA POWIADAMIAć URZąD SKARBOWY, ZUS I INNE URZęDY. USTAWA ZMNIEJSZA TEż LICZBę KONCESJI I OGRANICZA MOżLIWOśCI KONTROLOWANIA PRZEDSIęBIORCóW. W DANEJ CHWILI FIRMę MOżE KONTROLOWAć - Z PEWNYMI WYJąTKAMI - TYLKO JEDNA INSTYTUCJA.
I WłAśNIE GłóWNIE O TYM DYSKUTOWALI W śRODę POSłOWIE. OKAZAłO SIę BOWIEM, żE USTAWA USZCZUPLA KOMPETENCJE PAńSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, KTóRE GWARANTUJą RATYFIKOWANE PRZEZ POLSKę KONWENCJE MIęDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY. RZąD MUSIAł WIęC ZMIENIć STANOWISKO - PIP BęDZIE MóGłO KONTROLOWAć FIRMY NIEZALEżNIE OD INNYCH INSTYTUCJI.
POSłOWIE APELOWALI TEż O POPRAWIENIE USTAWY. ARTUR ZAWISZA (PIS) DOMAGAł SIę, ABY PRZY OKAZJI ZNOWELIZOWAć ORDYNACJę PODATKOWą. USTAWA O SWOBODZIE GOSPODARCZEJ DAJE BOWIEM DOść MIęKKIE GWARANCJE PODATNIKOM: WPRAWDZIE PRZEDSIęBIORCA NIE BęDZIE MóGł BYć UKARANY, JEżELI ZASTOSOWAł SIę DO WYDANEJ PRZEZ URZąD SKARBOWY INTERPRETACJI, ALE SAMA INTERPRETACJA NIE WIążE URZęDNIKóW SKARBOWYCH, A PODATEK TRZEBA ZAPłACIć. ZAWISZA POSTULOWAł WPROWADZENIE TZW. WIążąCYCH INTERPRETACJI PODATKOWYCH, KTóRE ISTNIEJą W WIęKSZOśCI KRAJóW OECD. PODATNICY MOGLIBY JE ZASKARżAć DO SąDU.
NA RAZIE NIE WIADOMO, KIEDY NOWA USTAWA WEJDZIE W żYCIE. O TYM ZDECYDUJą PRZEPISY WPROWADZAJąCE, CZYLI OSOBNA USTAWA. A TA JEST JESZCZE W SEJMOWEJ KOMISJI. JEśLI POSłOWIE NIE UCHWALą JEJ W TEJ KADENCJI, TO SAMA USTAWA O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ BęDZIE TYLKO śWISTKIEM PAPIERU.
• WICEMINISTER GOSPODARKI MAłGORZATA OKOńSKA-ZAREMBA POWIEDZIAłA POSłOM, żE W JEJ RESORCIE POWSTAł SPECJALNY ZESPół, KTóRY ZAJMUJE SIę OGRANICZENIEM UPRAWNIEń URZęDNIKóW.


Nr 87
KLIENCI BANKóW W DALSZYM CIąGU IGNORUJą SłYNNY KREDYT POLA. NA TEN REKLAMOWANY PRZEZ RZąD TANI KREDYT MIESZKANIOWY, KTóRY MIAł ROZRUSZAć BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, ZDECYDOWAłO SIę DO TEJ PORY... OKOłO 130 OSóB.
OPROCENTOWANIE TEGO KREDYTU, DZIęKI DOPłACIE Z BUDżETU PAńSTWA, JEST STAłE PRZEZ CAłY OKRES SPłATY I WYNOSI TYLKO 6,5 PROC. W SKALI ROKU. W SWOJEJ OFERCIE MAJą TAKI KREDYT M.IN. BANK BPH I BZ WBK. TEN PIERWSZY UDZIELIł 70 KREDYTóW POLA, ZAś DRUGI - 60.
DLACZEGO BANKI UDZIELIłY ICH TAK MAłO? DYR. WYDRZYńSKA UWAżA, żE MAłE ZAINTERESOWANIE KLIENTóW KREDYTAMI O STAłEJ STOPIE PROCENTOWEJ, W TYM KREDYTAMI POLA, WYNIKA Z PRZEśWIADCZENIA KREDYTOBIORCóW, żE STOPY BęDą JESZCZE SPADAłY. Z KOLEI DYR. GEBURCZYK TłUMACZY TO OGRANICZENIAMI, KTóRYMI KREDYT POLA JEST OBWAROWANY. NP. NIE MOżNA GO ZACIąGNąć NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU WTóRNYM, NIE MOżNA PłACIć WYżSZYCH RAT ANI SPłACIć CZęśCI ZADłUżENIA, BY JAK NAJSZYBCIEJ POZBYć SIę DłUGU. MOżNA JEDNORAZOWO SPłACIć CAłOść, TYLKO żE WTEDY TRZEBA ODDAć DO BUDżETU PIENIąDZE, KTóRE TEN WYłOżYł JUż NA DOPłATY DO ODSETEK, ORAZ ZAPłACIć BANKOWI DODATKOWą PROWIZJę.
- LUDZIE NIE BIORą POD UWAGę TEGO, żE BęDą MUSIELI SPłACAć KREDYT PRZEZ 20 LAT. KAżDY MYśLI O JAK NAJSZYBSZYM POZBYCIU SIę ZADłUżENIA - WYJAśNIA DYR. GEBURCZYK.


Nr 88
OD Pół WIEKU UBYWA śWIATłA SłONECZNEGO DOCIERAJąCEGO DO ZIEMI- TWIERDZą BADACZE, KTóRZY ZJECHALI DO MONTREALU, BY POROZMAWIAć O PRZYCZYNACH I KONSEKWENCJACH TEGO ZJAWISKA. PODCZAS SESJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ PRZEZ KANADYJSKą I AMERYKAńSKą UNIę GEOFIZYCZNą WYSTąPILI WSZYSCY, KTóRZY W SPRAWIE "GLOBALNEGO ZACIEMNIENIA" - JAK KILKA LAT TEMU NAZWANO TEN FENOMEN - MAJą COś DO POWIEDZENIA.
JEST WśRóD NICH BEATE LIEPERT Z CENTRUM BADAWCZEGO LAMONT-DOHERTY EARTH OBSERVATORY PRZY UNIWERSYTECIE COLUMBIA W NOWYM JORKU. WEDłUG TEJ BADACZKI OD POCZąTKU LAT 60. DO KOńCA 80. NATężENIE PROMIENIOWANIA SłONECZNEGO ZMNIEJSZYłO SIę O BLISKO 4 PROC. ŚREDNIE TEMPO TEGO WYGASZANIA śWIATłA NA PLANECIE WYNOSI - JAK WYNIKA Z JEJ WYLICZEń - OKOłO 1,3 PROC. NA DEKADę. JEDNYM SłOWEM, WOKół NAS ROBI SIę POWOLI CORAZ CIEMNIEJ. ZJAWISKO TO NIE JEST NA TYLE INTENSYWNE, BYśMY MOGLI JE DOSTRZEC GOłYM OKIEM. SKąD ZATEM O NIM WIADOMO? ZAREJESTROWAłY JE RADIOMETRY - INSTRUMENTY SłUżąCE DO POMIARU PROMIENIOWANIA SłONECZNEGO.


Nr 89
SKąD BEZROBOTNY MOżE WZIąć FUNDUSZE NA ROZPOCZęCIE WłASNEJ DZIAłALNOśCI? NA DODATEK GDY NIE MOżE PRZEDSTAWIć WYMAGANEGO ZABEZPIECZENIA? MOżE WZIąć MIKROPOżYCZKę W INSTYTUCJI SPECJALIZUJąCEJ SIę W ICH UDZIELANIU. PROBLEM TYLKO TAKI, żE W POLSCE MIKROFINANSOWANIE RACZKUJE.
MIKROFINASOWANIE TO FORMA KREDYTOWANIA OSóB, KTóRE NIE MAJą PRACY, CZY MIESZKAJą NA WSI, NA TERENACH POPEGEEROWSKICH. NIE MAJą DOSTęPU DO TRADYCYJNEGO FINANSOWANIA PRZEZ BANKI, GDYż Są DLA NICH NIEWIARYGODNE - NIE MAJą ZDOLNOśCI KREDYTOWEJ, HISTORII DZIAłALNOśCI, ZABEZPIECZEń. CHODZI O TO BY POBUDZIć PRZEDSIęBIORCZOść TYCH OSóB, ZWIęKSZYć SAMOZATRUDNIENIE.
- DUżO LEPIEJ FUNKCJONUJE TEN SYSTEM W KRAJACH BIEDNYCH, NP. W BANGLADESZU, ŚRODKOWEJ AZJI. STAWIA SIę TAM NA UMOżLIWIENIE ROZWOJU OSOBOM UBOGIM, BEZ STAłYCH źRóDEł DOCHODU - TłUMACZY GRZEGORZ GALUSEK, DYREKTOR ZARZąDZAJąCY MICROFINANCE CENTRE, MIęDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI WSPIERAJąCEJ INSTYTUCJE ZAJMUJąCE SIę MIKROFINANSOWANIEM.
INSTYTUCJA MIKROFINANSOWA NIE WYMAGA ZABEZPIECZENIA W TRADYCYJNEJ FORMIE. - CZęSTO JEST TAK, żE ZBIERA SIę GRUPA OSóB ZACIąGAJąCYCH POżYCZKI I PORęCZA ZA SIEBIE NAWZAJEM. CZłONKOWIE GRUPY Są WZAJEMNIE SIę WSPOMAGAJą I KONTROLUJą. I TEN SYSTEM DZIAłA DOSKONALE. CZęSTO POżYCZKODAWCA NAWET NIE WIE, żE JEGO KLIENT MA PROBLEMY. PORęCZYCIELE CAłY CZAS ZA NIEGO PłACą - MóWI GRZEGORZ GALUSEK.
INSTYTUCJE MIKROFINANSOWE DZIAłAJą ZAZWYCZAJ NON PROFIT. JEDNYM Z PRZYKłADóW JEST FUNDUSZ MIKRO, KTóREGO DZIAłALNOść UKIERUNKOWANA JEST NA DROBNYCH PRZEDSIęBIORCóW. - TRZEBA JEDNAK Iść NIżEJ, TRAFIAć DO OSóB, KTóRE NIE MAJą ZATRUDNIENIA. POMóC IM ROZKRęCIć NAJPROSTSZą DZIAłALNOść - PODKREśLA MAGDALENA KICIńSKA Z MICROFINANCE CENTRE.
MICROFINANCE CENTRE DZIAłA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA IDEI MIKROFINANSOWANIA. STARA SIę NAKłONIć DUżE BANKI DO ZAANGAżOWANIA śRODKóW W TAKą DZIAłALNOść CZY FIRMY, KTóRE CHCIAłYBY ZAINWESTOWAć W SPOłECZNą DZIAłALNOść I POBUDZIć PRZEDSIęBIORCZOść W SWOIM REGIONIE.


Nr 90
FIRMY WYSYłKOWE CORAZ CZęśCIEJ ZAWIADAMIAJą LISTOWNIE O WYGRANIU WYSOKIEJ NAGRODY. TRZEBA TYLKO ZADZWONIć NA NUMER O PODWYżSZONEJ PłATNOśCI, A O NAGRODZIE... SZYBKO ZAPOMNIEć.
DO URZęDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTóW NAPłYWA CORAZ WIęCEJ SKARG NA DZIAłALNOść TAKICH FIRM. DO NAJCZęśCIEJ WYMIENIANYCH NALEżą CZTERY Z NICH: INTEGRA DIRECT - FIRMA Z SIEDZIBą W USA, DZIAłAJąCA W POLSCE POD NAZWą M.IN. MIęDZYNARODOWEJ FEDERACJI PRZEKAZYWANIA WYGRANYCH, VEGAS, ALLADYN, ORAZ TRAVEL4LIFE. WYSYłAJą ONE LISTY ADRESOWANE IMIENNIE I STWARZAJąCE WRAżENIE OFICJALNYCH PISM. WARUNKIEM ODBIORU NAGRóD JEST JEDNAK WYKONANIE PłATNEGO POłąCZENIA, NAJCZęśCIEJ POD NUMER ROZPOCZYNAJąCY SIę OD 0-700, 0-708, 0-701, KTóREGO KOSZT WYNOSI śREDNIO 8 Zł ZA MINUTę. FIRMY ZAWIADAMIAJąCE O WYGRANEJ MOGą RóWNIEż W INNY SPOSóB NARAżAć KONSUMENTóW NA NIEUZASADNIONE KOSZTY, DOMAGAJąC SIę NP. PRZESłANIA DZIESIęCIU ZNACZKóW POCZTOWYCH LUB OPłATY ZA PRZESłANIE PACZKI Z WYGRANą. - KONSUMENCI SKARżą SIę NAM, żE NIE OTRZYMUJą żADNYCH NAGRóD - POWIEDZIAłA "GAZECIE" RZECZNIK UOKIK ELżBIETA ANDERS.
JEJ ZDANIEM WRAżENIE OFICJALNYCH DOKUMENTóW WYWOłUJą ZWROTY UżYWANE PRZEZ NIEUCZCIWE FIRMY: "DOKUMENT GWARANTOWANEJ WYGRANEJ", "DOKUMENT OFICJALNY, MAJąCY CHARAKTER DOWODU", "ŚCIśLE POUFNY LIST ADMINISTRACYJNY", ALBO POWOłUJąCE SIę NA "UCHWAłę ( ) O WYNAGRODZENIACH". JEDNOCZEśNIE POD LISTAMI PODPISYWANE Są - NAJPRAWDOPODOBNIEJ FIKCYJNE - OSOBY, KTóRE MAJą WZBUDZIć ZAUFANIE, NP. NOTARIUSZE, DYREKTORZY CZY KIEROWNICY DZIAłóW NAGRóD.
ZDANIEM ELżBIETY ANDERS PRAKTYKI TE NARUSZAJą USTAWę O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. JEDNAK WSZCZYNANIE POSTęPOWAń PRZECIWKO TAKIM FIRMOM JEST UTRUDNIONE ZE WZGLęDU NA CZęSTE ZMIANY ICH SIEDZIB LUB REJESTROWANIE DZIAłALNOśCI NA TERYTORIUM INNYCH PAńSTW.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.