informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 71
1-GO LIPCA BANKI PRZEJDą NA SYSTEM NOWYCH NUMERóW RACHUNKóW BANKOWYCH - NRB. Z OSTATNICH DANYCH ZWIąZKU BANKóW POLSKICH WYNIKA, żE JUż PRAWIE 82 PROCENT TRANSAKCJI DOKONYWANYCH JEST Z NOWYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO.
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ZNAJDZIEMY NA WYCIąGACH OBOK STAREGO NUMERU. NOWE NUMERY NADANE NAM PRZEZ BANKI TO CIąG 26 CYFR, BEZ żADNEJ LITERKI I ZNAKU.
BANKI APELUJą, ABYśMY POSłUGIWALI SIę JUż WYłąCZNIE NOWYMI NUMERAMI RACHUNKóW BANKOWYCH. MA TO ZAPOBIEC PROBLEMOM, JAKIE MOGą SIę POJAWIć JUż 1 LIPCA.
DORADCA PREZESA ZWIąZKU BANKóW POLSKICH ELżBIETA OLESZCZUK APELUJE, ABYśMY PAMIęTALI O PODANIU NASZYCH NOWYCH NUMERóW KONT BANKOWYCH PRACODAWCOM LUB OSOBOM, KTóRE WYPłACAJą NAM WYNAGRODZENIA.
NOWE NUMERY RACHUNKóW BANKOWYCH POWINNY PODAć TAKżE OSOBY PRZEBYWAJąCE NA ZASIłKACH USTAWOWYCH CZY ZASIłKACH DLA BEZROBOTNYCH.
JEśLI CHCEMY MIEć PEWNOść, żE NASZE PłATNOśCI PO 1 LIPCA PóJDą W TERMINIE I NA WłAśCIWY RACHUNEK TO JUż TERAZ POWINNIśMY ZAżąDAć OD OPERATORóW TELEWIZYJNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, DOSTAWCóW GAZU I ENERGII ABY PODALI NAM SWOJE NOWE NUMERY RACHUNKóW BANKOWYCH - POWIEDZIAłA ELżBIETA OLESZCZUK. JEJ ZDANIEM TAKżE PRZEDSIęBIORCY POWINNI SPRAWDZIć UżYWANE PRZEZ SIEBIE NUMERY KONT.
ZMIANą NUMERóW RACHUNKóW BANKOWYCH NIE MUSZą SIę MARTWIć JEDYNIE EMERYCI I RENCIśCI. BANKI MAJą PRZEKAZAć DO ZUS-U I INNYCH INSTYTUCJI EMERYTALNYCH NOWE NUMERY RACHUNKóW BANKOWYCH TYCH EMERYTóW I RENCISTóW, KTóRYCH śWIADCZENIA WPłYWAJą NA KONTA BANKOWE.
PO 1 LIPCA BANKI ZDECYDUJą O KOSZTACH PRZELEWóW DLA OSóB, KTóRE BęDą NADAL POSłUGIWAłY SIę STARYMI NUMERAMI RACHUNKóW BANKOWYCH. NIE JEST WYKLUCZONE, żE TE OSOBY ZAPłACą DROżEJ ZA SWOJE PRZELEWY. DECYZJE W TEJ SPRAWIE BANKI BęDą PODEJMOWAłY INDYWIDUALNIE.
ZWIąZEK BANKóW POLSKICH ZWRACA UWAGę, żE PRZEDłUżENIE STOSOWANIA PODWóJNEJ NUMERACJI RACHUNKóW (CZYLI STARYCH I NOWYCH) OZNACZA DLA BANKóW DODATKOWE KOSZTY. NOWE NUMERY RACHUNKóW BANKOWYCH MAJą ZAPEWNIć BANKOM SZYBSZE I BARDZIEJ EKONOMICZNE DZIAłANIE.


Nr 72
MAMY KOLEJNY VAT-OWSKI BUBEL. TYM RAZEM UDERZA W POLSKIE FIRMY INFORMATYCZNE, śWIADCZąCE USłUGI NA RZECZ KONTRAHENTóW Z INNYCH KRAJóW UE.
POLSKIE FIRMY IT, WYSTAWIAJąC FAKTURY UNIJNYM ODBIORCOM, MUSZą NALICZAć POLSKI, 22-PROC., PODATEK VAT. - TO BłąD USTAWODAWCY. ZłAMANA ZOSTAłA ZASADA VI DYREKTYWY UE, MóWIąCA, żE TEGO TYPU USłUGI NALEżY OPODATKOWYWAć W KRAJU SIEDZIBY USłUGOBIORCY, A NIE USłUGODAWCY.
- TRZEBA TO JAK NAJSZYBCIEJ NAPRAWIć - ALARMUJE JERZY MARTINI, MENEDżER W DZIALE PODATKOWYM FIRMY PRICEWATERHOUSECOOPERS.
ISTNIENIE PROBLEMU POTWIERDZA RAFAł CHWAST, WICEPREZES KRAKOWSKIEJ FIRMY COMARCH.
- RZECZYWIśCIE, FIRMY Są ZMUSZONE TEN VAT NALICZAć. PRZYNIESIE TO KłOPOTY ZAGRANICZNYM ODBIORCOM, A DLA POLSKICH FIRM MOżE OZNACZAć UTRATę KONTRAKTóW Z POWODU SPADKU KONKURENCYJNOśCI, WYWOłANEGO WYżSZYMI KOSZTAMI PODATKOWYMI - WYJAśNIA RAFAł CHWAST.
OGóLNA ZASADA VI DYREKTYWY MóWI, żE MIEJSCEM OPODATKOWANIA USłUG JEST KRAJ SIEDZIBY USłUGODAWCY. NATOMIAST W ODNIESIENIU DO NIEKTóRYCH USłUG (GłóWNIE NIEMATERIALNYCH) WPROWADZONO ODMIENNE UREGULOWANIE - USłUGA OPODATKOWANA JEST W KRAJU SIEDZIBY USłUGOBIORCY (ART. 9.2E VI DYREKTYWY). ZASADA TA DOTYCZY TAKżE USłUG INFORMATYCZNYCH. NIESTETY, W NASZEJ USTAWIE O VAT POPEłNIONO BłąD. ART. 27 UST. 4 PKT 3 OPISUJE USłUGI OPODATKOWANE W KRAJU USłUGOBIORCY (ZE WSKAZANIEM NUMERóW PKWIU), ALE NIE MA W NIM ANI SłOWA O... USłUGACH INFORMATYCZNYCH. JAKI JEST TEGO SKUTEK?
- Z BRZMIENIA TEGO PRZEPISU WYNIKA, żE POLSKA FIRMA śWIADCZąCA USłUGę INFORMATYCZNą ZAGRANICZNEMU ODBIORCY MUSI NALICZAć VAT NA FAKTURZE. MAłO TEGO, NABYWCA Z KRAJU UE BęDZIE ZOBOWIąZANY ROZLICZYć VAT U SIEBIE NA ZASADZIE IMPORTU USłUG. JEżELI NIE JEST UPRAWNIONY DO ODLICZANIA VAT, OZNACZAć TO BęDZIE PODWóJNE OPODATKOWANIE - TWIERDZI JERZY MARTINI.


Nr 73
(...)PROJEKT DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZąCY "ZDOLNOśCI PATENTOWEJ WYNALAZKóW REALIZOWANYCH ZA POMOCą KOMPUTERA" MIAł CHRONIć INTERESY FIRM, KTóRE INWESTUJą W ROZWóJ NOWYCH TECHNOLOGII. POZWALA ON NA PATENTOWANIE ALGORYTMóW KOMPUTEROWYCH, CZYLI SPOSOBóW WYKONYWANIA OKREśLONEJ CZYNNOśCI PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY. JEDEN PROGRAM SKłADA SIę Z SETEK, A NAWET TYSIęCY TAKICH ALGORYTMóW. MOżE NIM BYć POWSZECHNIE ZNANY FORMAT ZAPISU ZDJęć JPG, INTERNETOWY KOSZYK NA ZAKUPY CZY ZWYKłY INTERNETOWY ODNOśNIK. - NA IDENTYCZNY POMYSł MOżE WPAść WIELE OSóB - TłUMACZY ŁUKASZ JACHOWICZ, LIDER RUCHU WOLNEGO OPROGRAMOWANIA. DOTYCHCZAS PROGRAMY KOMPUTEROWE I ALGORYTMY CHRONIONE BYłY PRAWEM AUTORSKIM, KTóRE ZABRANIA KOPIOWANIA ICH FRAGMENTóW.

CZEMU PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY JEST KONTROWERSYJNY? JEśLI WEJDZIE ONA W żYCIE, PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA BęDą MUSIELI WYKUPYWAć LICENCJE NA OKREśLONE ALGORYTMY OD FIRM-WłAśCICIELI PRAW PATENTOWYCH. PROBLEM W TYM, żE PROCEDURA PATENTOWA JEST DROGA I DłUGOTRWAłA. W UNII EUROPEJSKIEJ JEJ KOSZT SIęGA KILKUNASTU TYSIęCY EURO, NIE LICZąC 38 TYS. EURO KAUCJI. NA TAKIE WYDATKI NIE STAć WIęKSZOśCI MAłYCH FIRM INFORMATYCZNYCH. - DYREKTYWA UłATWIA MONOPOLIZACJę RYNKU I JEST WSPANIAłYM NARZęDZIEM DLA WIELKICH KONCERNóW, KTóRE MOGą W TEN SPOSóB BRONIć SWOJEJ POZYCJI. TO WłAśNIE ONE BYłY JEDYNYM śRODOWISKIEM LOBBUJąCYM ZA PROJEKTEM - MóWI JóZEF HALBERSZTADT, CZłONEK ZARZąDU ORGANIZACJI INTERNET SOCIETY POLSKA (ISOC) I PRACOWNIK POLSKIEGO URZęDU PATENTOWEGO.(...)


F=HTTP://GOSPODARKA.GAZETA.PL/GOSPODARKA/1,33181,2089588.HTML?SKAD=RSS TARGET=_BLANK>WIęCEJ

Nr 74
(...)BANKIER.PL S.A., SPółKA Z PORTFELA FUNDUSZU BMP AG ORAZ SPółKI GIEłDOWEJ MCI MANAGEMENT OSIąGNął W PIERWSZYCH TRZECH MIESIąCACH BR. PRZYCHODY W WYSOKOśCI OK. 700 TYS. Zł. WYNIKI FINANSOWE BANKIERA ZA I KW. BR. Są O PONAD 80% WIęKSZE W PORóWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU UBIEGłEGO ROKU.(...)

F=HTTP://WWW.IDG.PL/NEWS/66834/253.HTML TARGET=_BLANK>WIęCEJ


Nr 75
CZY PRZYJęTY W UBIEGłYM TYGODNIU PROJEKT UNIJNEJ DYREKTYWY O PATENTOWANIU POMYSłóW WYKORZYSTYWANYCH W PROGRAMACH KOMPUTEROWYCH ZNISZCZY MAłE FIRMY INFORMATYCZNE?
PROJEKT DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZąCY "ZDOLNOśCI PATENTOWEJ WYNALAZKóW REALIZOWANYCH ZA POMOCą KOMPUTERA" MIAł CHRONIć INTERESY FIRM, KTóRE INWESTUJą W ROZWóJ NOWYCH TECHNOLOGII. POZWALA ON NA PATENTOWANIE ALGORYTMóW KOMPUTEROWYCH, CZYLI SPOSOBóW WYKONYWANIA OKREśLONEJ CZYNNOśCI PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY. JEDEN PROGRAM SKłADA SIę Z SETEK, A NAWET TYSIęCY TAKICH ALGORYTMóW. MOżE NIM BYć POWSZECHNIE ZNANY FORMAT ZAPISU ZDJęć JPG, INTERNETOWY KOSZYK NA ZAKUPY CZY ZWYKłY INTERNETOWY ODNOśNIK. - NA IDENTYCZNY POMYSł MOżE WPAść WIELE OSóB - TłUMACZY ŁUKASZ JACHOWICZ, LIDER RUCHU WOLNEGO OPROGRAMOWANIA. DOTYCHCZAS PROGRAMY KOMPUTEROWE I ALGORYTMY CHRONIONE BYłY PRAWEM AUTORSKIM, KTóRE ZABRANIA KOPIOWANIA ICH FRAGMENTóW.
CZEMU PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY JEST KONTROWERSYJNY? JEśLI WEJDZIE ONA W żYCIE, PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA BęDą MUSIELI WYKUPYWAć LICENCJE NA OKREśLONE ALGORYTMY OD FIRM-WłAśCICIELI PRAW PATENTOWYCH. PROBLEM W TYM, żE PROCEDURA PATENTOWA JEST DROGA I DłUGOTRWAłA. W UNII EUROPEJSKIEJ JEJ KOSZT SIęGA KILKUNASTU TYSIęCY EURO, NIE LICZąC 38 TYS. EURO KAUCJI. NA TAKIE WYDATKI NIE STAć WIęKSZOśCI MAłYCH FIRM INFORMATYCZNYCH. - DYREKTYWA UłATWIA MONOPOLIZACJę RYNKU I JEST WSPANIAłYM NARZęDZIEM DLA WIELKICH KONCERNóW, KTóRE MOGą W TEN SPOSóB BRONIć SWOJEJ POZYCJI. TO WłAśNIE ONE BYłY JEDYNYM śRODOWISKIEM LOBBUJąCYM ZA PROJEKTEM - MóWI JóZEF HALBERSZTADT, CZłONEK ZARZąDU ORGANIZACJI INTERNET SOCIETY POLSKA (ISOC) I PRACOWNIK POLSKIEGO URZęDU PATENTOWEGO.
ZDANIEM OSóB ZWIąZANYCH Z POLSKIM RYNKIEM INFORMATYCZNYM DYREKTYWA W OBECNYM KSZTAłCIE JEST NIEZGODNA Z POLSKIM I UNIJNYM PRAWEM ORAZ PODPISANą W 1973 R. KONWENCJą MONACHIJSKą REGULUJąCą ZASADY PRZYZNAWANIA PATENTóW.
TYMCZASEM PATENTY NA OPROGRAMOWANIE I ALGORYTMY Są OD DłUżSZEGO CZASU PRZYZNAWANE PRZEZ EUROPEJSKI URZąD PATENTOWY (EPO). - EPO UDZIELIł JUż OK. 30 TYS. PATENTóW NA POMYSłY PROGRAMOWE. NIE MAJą ONE NA RAZIE MOCY PRAWNEJ, ALE DYREKTYWA W TEJ FORMIE JE SANKCJONUJE. NAGLE MOżE SIę OKAZAć, żE NA RYNKU POJAWI SIę KILKADZIESIąT TYSIęCY PATENTóW, Z KTóRYCH WIęKSZOść JEST BANALNA. FIRMY MAJąCE DUżą LICZBę PATENTóW BęDą MOGłY WYKOńCZYć KONKURENCJę - MóWI ŁUKASZ JACHOWICZ. - PROBLEM NIE LEżY W SAMYM PATENTOWANIU KODU, ALE W PATENTOWANIU RZECZY BANALNYCH I POWIERZCHOWNYCH. SENS MA TYLKO PRZYZNAWANIE PATENTóW NA POMYSłY, NA KTóRYCH STWORZENIE PONIESIONO ZNACZNE NAKłADY - UWAżA WACłAW ISZKOWSKI, PREZES POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (PIIT).


Nr 76
MCDONALD'S POLSKA PUSZCZA OKO DO... BIZNESMENóW. W JEDNYM Z LOKALI POWSTAł JUż "POKóJ BIZNESOWY", GDZIE W ZAłOżENIU MOżNA ODBYć SłUżBOWE SPOTKANIE.
DO TEJ PORY MIEśCIł SIę TU MAłY POKOIK DLA DZIECI - Z ZABAWKAMI I MAłYMI STOLIKAMI. TERAZ MAJą SIę TU SPOTYKAć DOROśLI POWAżNI LUDZIE ZE SWOIMI ZABAWKAMI: LAPTOPAMI, KOMóRKAMI I TECZKAMI. WEDłUG DOROTY ZMARZLAK, SZEFOWEJ AGENCJI PUBLIC RELATIONS 24/7, OBSłUGUJąCEJ MCDONALD'S W POLSCE, PROPOZYCJA JEST SKIEROWANA PRZEDE WSZYSTKIM DO TYCH, KTóRYCH "BIURO SKłADA SIę Z TELEFONU KOMóRKOWEGO I AKTóWKI". - Z POKOJU BIZNESOWEGO RACZEJ NIE SKORZYSTAJą PRACOWNICY DUżYCH FIRM, LECZ MNIEJSI PRZEDSIęBIORCY, KTóRZY Są W RUCHU I POTRZEBUJą SZYBKIEGO SPOTKANIA - WYJAśNIA ZMARZLAK. MOżNA TAM DOłADOWAć TELEFON KOMóRKOWY CZY PODłąCZYć SIę DO INTERNETU (W POKOJU Są DWA GNIAZDKA). STOI RóWNIEż TABLICA DO PRZEPROWADZANIA PREZENTACJI.
NA NIETYPOWY EKSPERYMENT WYBRANO RóWNIEż RESTAURACJę MCDONALD'SA. W ODRóżNIENIU NP. OD WARSZAWSKIEJ GALERII MOKOTóW, OTOCZONEJ ARMIą BIUROWCóW, ZNAJDUJąCY SIę PRZY PRZY UL. 17 STYCZNIA MCDONALD'S MłYN NIE KOJARZY SIę NA PIERWSZY RZUT OKA Z BIZNESEM. ALE POZORY MOGą MYLIć.
- POD POZNANIEM JEST TAKI MCDONALD'S, GDZIE RANO ZAWSZE SPOTKASZ PRAWIE WSZYSTKICH PRZEDSTAWICIELI Z MOJEJ BRANżY - POWIEDZIAł DWA LATA TEMU REPORTERCE "DUżEGO FORMATU" RYSZARD KACZMAREK, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY JEDNEJ Z FIRM. KRZYSZTOF KłAPA, RZECZNIK PRASOWY MCDONALD'S POLSKA PODKREśLA, żE W WARSZAWIE PRZY UL. 17 STYCZNIA JEST PODOBNIE.
- TO INICJATYWA KIEROWNICTWA RESTAURACJI. Z JEGO OBSERWACJI WYNIKA, żE W TYM MIEJSCU SPOTYKA SIę WIELU LUDZI, KTóRZY W INTERESACH WJEżDżAJą DO WARSZAWY LUB Z NIEJ WYJEżDżAJą - WYJAśNIA KłAPA. WEDłUG NIEGO SPółKA GOTOWA JEST ROZWAżYć WPROWADZENIE POKOI BIZNESOWYCH NA NIECO SZERSZą SKALę, JEśLI EKSPERYMENT SIę POWIEDZIE. - JEST JESZCZE PARę LOKALIZACJI, GDZIE MOżNA COś TAKIEGO WPROWADZIć - DODAJE RZECZNIK MCDONALD'S POLSKA.


Nr 77
ROśNIE INFLACJA BAZOWA

Nr 78
FUNDUSZE NA START

Nr 79
FONT: BOLD 12PX VERDANA">   PRACA W ANGLII. DZIESIęCIU, A MOżE DWUNASTU POLAKóW NIEBAWEM DOWIE SIę, CZY POJEDZIE DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII.
   TYLU NA POCZąTEK CHCE ZATRUDNIć ANGIELSKA FIRMA TECHRETE, KTóRA PRZYGOTOWUJE PREFABRYKATY BUDOWLANE. W CZWARTEK W KATOWICACH, A WCZEśNIEJ W WARSZAWIE JEJ PRZEDSTAWICIELE ROZMAWIALI Z CHęTNYMI.
   DAMIAN MIELCAREK NA ROZMOWę W WOJEWóDZKIM URZęDZIE PRACY W KATOWICACH PRZYJECHAł ZE SWOJą DZIEWCZYNą RENATą. MIELCAREK MA 24 LATA. OD ROKU SZUKA PRACY. - PO SKOńCZENIU TECHNIKUM BUDOWLANEGO PRACOWAłEM, ALE NA CZARNO - MóWI. PRZYPUSZCZA, żE BęDZIE UMIAł SIę DOGADAć. - TRZY LATA UCZYłEM SIę ANGIELSKIEGO W SZKOLE - PODKREśLA.
   36-LATEK BOGUSłAW KACZMARCZYK Z OLKUSZA BEZ PRACY JEST DWA TYGODNIE. W BUDOWNICTWIE PRACOWAł 12 LAT. - CAłY CZAS LEGALNIE, ALE JAK MAM UTRZYMAć żONę I DWOJE MAłYCH DZIECI ZA 1100 Zł - MóWI. ANGIELSKIEGO UCZYł SIę PRZEZ TRZY MIESIąCE NA KURSIE. CHWALI SIę, żE SKOńCZYł GO Z OCENą DOBRą.
   O CO PYTALI ANGLICY NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ? - POKAZALI RYSUNEK TECHNICZNY I MIAłEM ODCZYTAć WYMIARY. - PORADZIłEM SOBIE - CHWALI SIę. - CHCIELI TEż WIEDZIEć, CZY POTRAFIę OBSłUGIWAć PIłę TARCZOWą. PYTALI, NA JAK DłUGO CHCę JECHAć.
   KACZMARCZYK JEST DOBREJ MYśLI. CO PRAWDA MóWIł PO POLSKU, ALE SPORO ROZUMIAł, KIEDY PYTANO GO PO ANGIELSKU. JEśLI ZOSTANIE ZATRUDNIONY, TO ZAMIERZA PRACOWAć CO NAJMNIEJ NA PółTORA ETATU.
   MICHAł HORAWA Z ŻAREK ROZMOWę MA JUż ZA SOBę. PRACY SZUKA OD ROKU. WCZEśNIEJ PRACOWAł W WARSZTACIE STOLARSKIM. - DORABIAłEM PRZEZ TEN CZAS, ALE TO żADNA PRZYSZłOść. ŹLE SIę CZUłEM, KIEDY WYDAWAłEM PIENIąDZE ZAROBIONE PRZEZ żONę - MóWI TO NAWET Z PEWNYM SKRęPOWANIEM. PRZYZNAJE, żE NA ROZMOWę WYSłAłA GO żONA. I TO ONA ZADBAłA, BY ZAłOżYł CZARNE SPODNIE, NIEBIESKą KOSZULę I żółTY KRAWAT.
   NIE WIE, JAK WYPADł. - JEDEN Z PANóW MóWIł PO ANGIELSKU I PYTAł CZY ROZUMIEM - OPOWIADA. PRZYZNAJE, żE ROZUMIAł CO NIECO. PYTANO GO O DOśWIADCZENIE, O NAłOGI. SZCZERZE POWIEDZIAłEM, żE NIE PALę, NIE PIJę, BO PRZECIEż JEDNO PIWO TO NIE ALKOHOL - OPOWIADA.
   BRYTYJSKA FIRMA CHCE ZATRUDNIć POLSKICH CIEśLI I PRACOWNIKóW DO PRODUKCJI BETONU. TO PIERWSZY PRZYPADEK, KIEDY PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY PRZYJECHAł DO KATOWIC, ABY PRZEPROWADZIć REKRUTACJę. TECHRETE OFERUJE STAłą PRACę (39 GODZIN TYGODNIOWO) ZA SIEDEM I Pół FUNTA NA GODZINę DLA CIEśLI, A PIęć FUNTóW DLA POZOSTAłYCH, ZAKWATEROWANIE, DOWóZ DO PRACY.
   - ZAPłACIMY TAKżE ZA PRZYJAZD DO ANGLII ORAZ ZA BILET CO Pół ROKU DO DOMU - POWIEDZIAł NAM MIREK LENARTOWICZ Z TECHRETE. FIRMA SZUKA PRACOWNIKóW W POLSCE, BO WIE, żE Są DOBRZE PRZYGOTOWANI ZAWODOWO. PROBLEMEM MOżE BYć JEDYNIE JęZYK.
   KTO DOSTANIE PRACę NA WYSPACH, BęDZIE WIADOMO ZA DWA, TRZY TYGODNIE. REKRUTACJA NA ŚLąSKU I W WARSZAWIE BYłA MOżLIWA DZIęKI NASZEMU UCZESTNICTWU W SIECI EURES PO AKCESJI DO UNII.


Nr 80
(...)6 MLN ZłOTYCH - TYLE WYNIOSłA WARTOść NAJWIęKSZEGO KREDYTU UDZIELONEGO KLIENTOWI INDYWIDUALNEMU PRZEZ INTERNET ZA POśREDNICTWEM NAJWIęKSZEGO PORTALU FINANSOWEGO W POLSCE - MONEY.PL.


MEGA KONTRAKT, KTóRY ZOSTAł ZAWARTY W KWIETNIU 2004 R. JEST NIE TYLKO REKORDOWYM W MONEY.PL, ALE NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TO NAJWYżSZY KREDYT INDYWIDUALNY UDZIELONY POPRZEZ INTERNET W HISTORII POLSKIEJ E-BANKOWOśCI – POWIEDZIAł PIOTR KRAWIEC, DYREKTOR DS. MARKETINGU I PR W MONEY.PL. NIESTETY, WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZąCE ZARóWNO KREDYTOBIORCY, JAK I KREDYTODAWCY Są OBJęTE TAJEMNICą BANKOWą I NIE MOżEMY ICH UJAWNIAć - DODAł KRAWIEC.


SZEśCIOMILIONOWY KREDYT JEST REKORDEM, JEDNAK DUżE, JEDNOSTKOWE KONTRAKTY ZDARZAJą SIę CORAZ CZęśCIEJ NA MONEY.PL. W STYCZNIU 2004 FRANFINANCE POLSKA, LIDER W ZAKRESIE LEASINGU W EUROPIE, PO MIESIęCZNEJ OBECNOśCI NA PLATFORMIE FINANSOWEJ MONEY.PL, POZYSKAł KLIENTA, KTóREMU UDZIELIł LEASINGU NA KWOTę 1,5 MLN Zł. W MARCU 2004, TA SAMA FIRMA, POWTóRZYłA SUKCES Z POCZąTKU ROKU, CHOć TYM RAZEM NA MNIEJSZą SKALę - POZYSKUJąC KOLEJNEGO KLIENTA I UDZIELAJąC MU LEASINGU NA KWOTę 600 TYS. Zł.


DUżE KONTRAKTY IDą W PARZE Z POZYSKIWANIEM NOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA MONEY.PL. W MAJU B.R. BANK PKO BP, JAKO TRZYDZIESTY TRZECI PARTNER NA PLATFORMIE FINANSOWEJ MONEY.PL, ZAPREZENTOWAł SWOJą OFERTę. DZIęKI POZYSKANIU LIDERA W ZAKRESIE BANKOWOśCI DETALICZNEJ W NASZYM KRAJU, LICZBA KREDYTóW I POżYCZEK OFEROWANYCH PRZEZ MONEY.PL WZROSłA DO 24, CO STANOWI REKORD W POLSKIM INTERNECIE. (...)


F=HTTP://FIRMA.MONEY.PL/?SUB=C_KOMUNIKATY&ID=115 TARGET=_BLANK>WIęCEJ

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.