informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 62 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 61
W WIęKSZOśCI KRAJóW UNIJNYCH PORAD PRAWNYCH UDZIELAJą KONSUMENTOM EUROPEJSKIE CENTRA INFORMACJI KONSUMENCKIEJ. KOMISJA EUROPEJSKA CHCE, żEBY DZIAłAłY W KAżDYM PAńSTWIE CZłONKOWSKIM.
OBECNIE ISTNIEJE 15 CENTRóW INFORMACJI KONSUMENCKIEJ (EUROPEAN CONSUMER CENTRES-EUROGUICHETS) W 13 KRAJACH. KOMISJA EUROPEJSKA PLANUJE, żEBY W KAżDYM PAńSTWIE CZłONKOWSKIM BYłO PRZYNAJMNIEJ JEDNO ECCE.
W UNII CENTRA TE PEłNIą TAKIE ZADANIA JAK RZECZNICY KONSUMENTóW W POLSCE. POśREDNICZą TAKżE MIęDZY KOMISJą A KONSUMENTAMI.
EUROGUICHETS POMAGAJą EUROPEJSKIM KONSUMENTOM ZROZUMIEć REGUłY RZąDZąCE JEDNOLITYM RYNKIEM. NATOMIAST KOMISJę EUROPEJSKą INFORMUJą O PROBLEMACH, JAKIE NAPOTYKAJą KONSUMENCI. WSPółPRACUJą MIęDZY SOBą, A TAKżE Z INNYMI SIECIAMI, TAKIMI JAK EEJ-NET (EUROPEAN EXTRA JUDICAL NETWORK) I FIN-NET (FINANCIAL NETWORK). SIECI TE ZAJMUJą SIę SPRAWAMI PRAWNYMI I FINANSOWYMI, DOSTARCZAJą INFORMACJI O PRZEPISACH PRAWNYCH W UE I W KRAJACH CZłONKOWSKICH, PORóWNUJą: CENY, REGULACJE PRAWNE I WSZYSTKIE INNE DZIEDZINY, KTóRE INTERESUJą KONSUMENTóW.
W UNII OD 1977 R. FUNKCJONUJE TAKżE EUROPEAN CONSUMER LAW GROUP (ECLG). JEST TO GRUPA, W KTóREJ SKłAD WCHODZą PRAWNICY ZWIąZANI Z ORGANIZACJAMI KONSUMENTóW. KAżDY KRAJ MA W GRUPIE DWóCH PRZEDSTAWICIELI - JEDNEGO Z KRęGóW UNIWERSYTECKICH I DRUGIEGO Z ORGANIZACJI LUB AGENCJI KONSUMENCKIEJ. ECLG ZBIERA SIę RAZ NA SZEść MIESIęCY, A KOSZTY TYCH SPOTKAń POKRYWA KOMISJA EUROPEJSKA. EUROPEAN CONSUMER LAW GROUP PUBLIKUJE RAPORTY I OPINIE NA TEMATY ZWIąZANE Z OCHRONą KONSUMENTóW W POSZCZEGóLNYCH PAńSTWACH UNII, PROPAGUJE TEż EUROPEJSKIE PRAWO KONSUMENCKIE WśRóD PRZEDSIęBIORCóW.


Nr 62
INTERNETOWA TELEFONIA VOIP PRZYSZłOśCIą.

Nr 63
ZYSK FIRM WZRóSł DO 13,4 MLD Zł

Nr 64
PODATKI CZYNNOśCI SPRAWDZAJąCE FISKUSA

Nr 65
UNIKALNY NUMER KOMóRKI JEST JAK PIEPRZYK NA SKóRZE - MA GO KAżDY, ALE NAJLEPIEJ, ABY BYł NIEPOWTARZALNY.
"ZłOTY NUMER" TO CIąG NASTęPUJąCYCH PO SOBIE LUB TEż ZESTAW KILKU IDENTYCZNYCH CYFR. STARTUJąCA NA RYNKU SIEć HEYAH WYSTAWIłA PółTORA TYSIąCA UNIKATOWYCH NUMERóW DO SPRZEDAżY NA AUKCJI INTERNETOWEJ. ZAINTERESOWANIE PRZEROSłO OCZEKIWANIA. ZA "888 111 111" KAMIL, KTóRY PROWADZI FIRMę TRANSPORTOWą, GOTóW JEST ZAPłACIć... PONAD 20 TYS. Zł!
- CHCIAłEM MIEć NUMER PROSTY I łATWY DO ZAPAMIęTANIA - WYJAśNIA KUPUJąCY. - NA DODATEK DZIś MAM URODZINY, WIęC BYłBY TO DOSKONAłY PREZENT.
W SIECI ERA ZA "ZłOTY NUMER" TRZEBA ZAPłACIć 250 Zł, W PLUSIE - 305 Zł. KTO WYBIERA TAKIE NUMERY? - NAJCZęśCIEJ BIZNESMENI, POLITYCY, KTóRZY CHCą SIę WYRóżNIAć - TłUMACZY JEDEN Z PRACOWNIKóW ERY.
W TP SA "ZłOTY NUMER" MOżNA ZAMóWIć TYLKO DLA FIRMY. KOSZTUJE PONAD 900 Zł. W SIECI IDEA ZAPłACIMY 1830 Zł. NATOMIAST ZA NUMER "NA żYCZENIE" - 915 Zł. - ZDARZALI SIę KLIENCI, KTóRZY CHCIELI MIEć NUMER TELEFONU TAKI JAK DATA URODZENIA - ZDRADZA JEDEN Z PRACOWNIKóW IDEI.
"ZłOTE NUMERY" TO CZęSTO DOMENA DUżYCH KORPORACJI, JAK NP. TVP, GDZIE KADRA KIEROWNICZA OTRZYMUJE SłUżBOWE KOMóRKI. NUMERY ROZDZIELANE Są WEDłUG STANOWISK. IM KTO WAżNIEJSZY, TYM MA PROSTSZY NUMER.
ZBIGNIEW NęCKI, PSYCHOLOG SPOłECZNY Z UNIWERSYTETU JAGIELLOńSKIEGO, OCENIA, żE CHęć POSIADANIA "ZłOTEGO NUMERU" TO PRZEJAW PRóżNOśCI, CHOć Z DRUGIEJ STRONY NUMER łADNY I łATWY DO ZAPAMIęTANIA JEST POZYTYWNYM WYRóżNIKIEM W WALCE O STATUS SPOłECZNY. - W TEJ WALCE ODGRYWAJą ROLę POWAżNE ATRYBUTY, JAK STOPIEń NAUKOWY CZY STANOWISKO, ALE RóWNIEż DROBIAZGI, NP. WIZYTOWNIK CZY NUMER TELEFONU - OCENIA NęCKI. - CHOć NUMER KOMóRKI TO MAłY FRAGMENT TOżSAMOśCI CZłOWIEKA, JAK PIEPRZYK NA SKóRZE, TO LEPIEJ MIEć łADNY PIEPRZYK NIż BRZYDKI.


Nr 66
BUDOWNICTWO PO KILKU LATACH RECESJI WYSTRZELIłO! NAWET NAJWIęKSI OPTYMIśCI OKAZALI SIę MAłO PRZEWIDUJąCY. OPUBLIKOWANE W CZWARTEK DANE GUS O KONDYCJI GOSPODARKI W KWIETNIU POTWIERDZAJą, żE MAMY JUż DO CZYNIENIA Z BOOMEM GOSPODARCZYM.
NAJMNIEJ ZASKAKUJąCE BYłY DANE O PRODUKCJI PRZEMYSłOWEJ - UTRZYMAłA W KWIETNIU TEMPO WZROSTU - WZROST O 21,9 PROC. (W SKALI ROKU). TRADYCYJNIE LEPIEJ RADZILI SOBIE PRZETWóRCY (WZROST O 25,2 PROC.), ZWłASZCZA PRODUCENCI SAMOCHODóW (76,1 PROC.), WYROBóW Z SUROWCóW NIEMETALICZNYCH, W TYM MATERIAłóW BUDOWLANYCH (58,6 PROC.), Z METALI (43 PROC.) ORAZ Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH (40,2 PROC.).
NIKT SIę NIE SPODZIEWAł, żE ROSNąCY OD JAKIEGOś CZASU NA śWIATOWYM RYNKU POPYT NA SUROWCE WPłYNIE BARDZO SILNIE NA SPRZEDAż NASZYCH KOPALń - WZROSłA ONA O 19,3 PROC. - PRZEDSIęBIORSTWA KORZYSTAJą Z KONIUNKTURY, WYPRZEDAJą SWOJE ZAPASY. PRZY OKAZJI PODNOSZą TEż CENY - MóWI KATARZYNA BUDNIK, ANALITYK BRE BANKU.
KOMPLETNYM ZASKOCZENIEM BYłY WYNIKI W BUDOWNICTWIE. W KWIETNIU PRODUKCJA ZWIęKSZYłA SIę O 25,8 PROC. W PORóWNANIU Z KWIETNIEM 2003! PO UWZGLęDNIENIU CZYNNIKóW SEZONOWYCH WZROST NADAL BYł IMPONUJąCY - 19,9 PROC. CZęść TEGO WZROSTU OCZYWIśCIE WYNIKAłA Z WPROWADZONEJ OD 1 MAJA PODWYżKI VAT NA MIESZKANIA I MATERIAłY BUDOWLANE. MIESZKANIA TUż PRZED UNIą SPRZEDAWAłY SIę NA PNIU, CI CO ZDążYLI JE KUPIć, CZYM PRęDZEJ JE WYKAńCZALI. DZIęKI TEMU SPRZEDAż FIRM UKłADAJąCYCH GLAZURY I TERAKOTY ORAZ PODłOGI WZROSłA O 40,8 PROC. - ALE WZROST W BUDOWNICTWIE TO NIE TYLKO "EFEKT 1 MAJA". WZROST PRODUKCJI ZANOTOWAłY WSZYSTKIE GRUPY PRZEDSIęBIORSTW BUDOWLANYCH, W TYM TE ZAJMUJąCE SIę WZNOSZENIEM OBIEKTóW I ROBOTAMI INSTALACYJNYMI - ANALIZUJE KATARZYNA ZAJDEL-KUROWSKA, EKONOMISTA BANKU HANDLOWEGO. CO TO OZNACZA? EKONOMIśCI Są PRZEKONANI, żE RUSZYłY JUż INWESTYCJE.
OBOWIąZUJąCA NA WOLNYM RYNKU GRA POPYTU I PODAżY SPRAWIłA JEDNAK, żE WZROSłY CENY U PRODUCENTóW. I JEST TO JEDYNA ZłA INFORMACJA OGłOSZONA W CZWARTEK PRZEZ GUS. WSKAźNIK TZW. INFLACJI PRODUCENTA (PPI) WYNIóSł 7,5 PROC., WYRAźNIE WIęCEJ NIż W MARCU (4,9 PROC.) I NIż MARCOWA INFLACJA KONSUMENCKA (2,2 PROC.). NA WZROST CEN WPłYNęłY DROżEJąCE SUROWCE (ROPA, GAZ, STAL I WęGIEL). MOżLIWE JEDNAK, żE WYSOKA DYNAMIKA CEN W PRZETWóRSTWIE TO REALIZACJA ZAPOWIEDZI PODWYżEK CEN, KTóRE PRODUCENCI ZGłASZALI W PROWADZONYCH PRZEZ GUS BADANIACH KONIUNKTURY.


Nr 67
KOBIETY CZęśCIEJ OD MężCZYZN KIERUJą SIę W żYCIU SERCEM, ALE RóWNIE CZęSTO NA NIE UMIERAJą.
SERCE KOJARZY SIę KOBIETOM Z EMOCJAMI - RADOśCIą, SMUTKIEM, MIłOśCIą. PANIE RZADKO MYśLą JEDNAK O NIM JAK O POMPIE BIJąCEJ 100 TYS. RAZY DZIENNIE, MIęśNIU WIELKOśCI ZACIśNIęTEJ PIęśCI, WAżąCYM MNIEJ NIż JEDEN DUżY GREJPFRUT. A JUż W żADNYM RAZIE NIE BIORą POD UWAGę, żE MOGą NA SERCE ZACHOROWAć. SZCZEGóLNIE, GDY MAJą SIę ZA OKAZ ZDROWIA: NIE PALą, Są SZCZUPłE, A CIśNIENIE KRWI I CHOLESTEROL MAJą W NORMIE. JEśLI NIEPOKOJą SIę CHOROBAMI, TO TYPOWO KOBIECYMI: W OBAWIE PRZED RAKIEM PIERSI REGULARNIE PODDAJą SIę MAMMOGRAFII, WYKONUJą CYTOLOGIę, BY W PORę WYKRYć RAKA JAJNIKA. DO GłOWY IM NIE PRZYCHODZI, żE MOGą BYć ZAGROżONE ZAWAłEM.
CO ROKU Z POWODU CHORóB SERCA UMIERA W POLSCE OKOłO 60 TYSIęCY KOBIET, A W STANACH ZJEDNOCZONYCH - ćWIERć MILIONA AMERYKANEK. SCHORZENIA TE Są WE WSZYSTKICH ROZWINIęTYCH KRAJACH śWIATA GłóWNą PRZYCZYNą śMIERCI ZARóWNO KOBIET, JAK I MężCZYZN. ALE KOBIETY, U KTóRYCH STWIERDZONO ZAWAł SERCA, MAJą GORSZE ROKOWANIA, A UMIERALNOść W PRZELICZENIU NA LICZBę PACJENTóW JEST U NICH WYżSZA.
MIMO TO ZDECYDOWANA WIęKSZOść PAń BARDZIEJ MARTWI SIę MOżLIWOśCIą śMIERCI MAłżONKA NIż GROźBą, KTóRA CZAI SIę W ICH WłASNYCH NACZYNIACH KRWIONOśNYCH. NAJNOWSZY SONDAż PRZEPROWADZONY PRZEZ AMERICAN HEART ASSOCIATION WYKAZAł, żE ZALEDWIE 13 PROC. RESPONDENTEK UWAżA CHOROBę WIEńCOWą ZA GłóWNE ZAGROżENIE ZDROWOTNE, A NIEWIELE PONAD JEDNA TRZECIA KIEDYKOLWIEK ROZMAWIAłA O NIEJ Z LEKARZEM. W POLSCE TEGO TYPU BADAń NIE PRZEPROWADZONO, ALE PEWNIE JEST PODOBNIE. BARDZIEJ BOIMY SIę RAKA PIERSI NIż ZAWAłU.


Nr 68
W PIąTEK NA SWYCH STRONACH INTERNETOWYCH MINISTERSTWO FINANSóW UDOSTęPNIłO GENERATOR WNIOSKóW SYSTEMU SIMIK.
GENERATOR MA UłATWIć SAMORZąDOM I PRZEDSIęBIORCOM DOSTęP DO FORMULARZY WNIOSKóW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE. BęDą ONI MOGLI ZA JEGO POMOCą PRZESYłAć WNIOSKI ZA POMOCą INTERNETU, A NIE TYLKO - JAK DOTYCHCZAS - W FORMIE PAPIEROWEJ.


Nr 69
WSZECHśWIAT JEST SKOńCZONY I MA SYMETRIę BRYłY PLATOńSKIEJ. ŻART? WCALE NIE. TAKI WNIOSEK MOżE PłYNąć Z OBLICZEń POLSKICH KOSMOLOGóW
MINęłY TYSIąCLECIA, NIM LUDZIE ODKRYLI, żE śWIAT, NA KTóRYM żYJą, NIE JEST PłASKI I BEZKRESNY, LECZ OGRANICZONY DO POWIERZCHNI KULI. JEDNAK BEZMIAR KOSMOSU ROZPOśCIERAJąCEGO SIę NAD GłOWAMI WCIąż WYDAWAł SIę NIESKOńCZONY. JAK SIę OKAZUJE, TO TEż MOżE BYć TYLKO ZłUDZENIEM.
- ZNALEźLIśMY SYGNAł, KTóRY MOżE śWIADCZYć O TYM, żE WSZECHśWIAT NIE MA NIESKOńCZONEJ OBJęTOśCI I ROZMIARU - MóWI DR STANISłAW BAJTLIK Z CENTRUM ASTRONOMICZNEGO IM. MIKOłAJA KOPERNIKA W WARSZAWIE. SZCZEGółY OBLICZEń ZAWIERA PRACA, KTóRą NAPISAł WRAZ Z GRUPą KOSMOLOGóW CENTRUM ASTRONOMII UNIWERSYTETU W TORUNIU: BOUNDEM ROUKEMą, BARTOSZEM LWEM, MAGDALENą CECHOWSKą I ANDRZEJEM MARECKIM (UKAżE SIę W "ASTRONOMY & ASTROPHYSICS").
CZYżBY Z WASZYCH RACHUNKóW WYNIKAłO, żE KOSMOS MA JAKIś KRANIEC, ZA KTóRYM NICZEGO JUż NIE MA? - PYTAM DR. BAJTLIKA.
NIE. PRóżNO BYłOBY SZUKAć GRANICY PRZESTRZENI KOSMICZNEJ. ALE GDYBYśMY WSIEDLI W RAKIETę I LECIELI PROSTO PRZED SIEBIE, TO PO PEWNYM CZASIE MOGLIBYśMY WRóCIć DO PUNKTU WYJśCIA. PODOBNIE ZRESZTą JAK W PODRóżY DOKOłA KULI ZIEMSKIEJ. NASZ GLOB JEST SKOńCZONY, ALE BEZ KOńCA MOżNA Iść PRZED SIEBIE I W żADNYM KIERUNKU NIE NAPOTKAMY żADNEGO BRZEGU.
JAKI WIęC JEST NASZ KOSMOS? PRZYPOMINA JEDNą Z BRYł PLATOńSKICH - DWUNASTOśCIAN FOREMNY -TAKą PIłKę ZłOżONą Z 12 PIęCIOKąTNYCH śCIAN.
CAłY NASZ KOSMOS, GWIAZDY I GALAKTYKI, ZANURZONY JEST WE WNęTRZU TAKIEJ PIłKI, ALE WYJść POZA NIą NIE MOżNA, BO JEJ NAPRZECIWLEGłE śCIANY Są ZE SOBą PARAMI "SKLEJONE". PRóBUJąC WIęC WYJść NA ZEWNąTRZ PRZEZ JEDNą ZE śCIAN, W RZECZYWISTOśCI ZATACZAMY KOłO WOKół CAłEJ PIłKI I OD RAZU WCHODZIMY Z POWROTEM DO śRODKA PRZEZ śCIANę POłOżONą Z DRUGIEJ STRONY.
TRUDNO TO SOBIE WYOBRAZIć, BO żEBY W CAłEJ KRASIE ZOBACZYć BRYłę, JAKA POWSTANIE PO SKLEJENIU PARAMI śCIAN DWUNASTOśCIANU, TRZEBA BYłOBY OGLąDAć Ją W PRZESTRZENI Aż SIEDMIOWYMIAROWEJ.
- HIPOTEZA O SKOńCZONYM KOSMOSIE MUSI BYć JESZCZE POTWIERDZONA PRZEZ INNE GRUPY BADAWCZE - DODAJE DR. BAJTLIK. - BęDZIEMY TEż SZUKALI TEGO SAMEGO EFEKTU NA NOWYCH, LEPSZYCH MAPACH NIEBA, JAKIE ZA KILKA LAT WYKONA EUROPEJSKA SONDA PLANCK (STARTUJE W 2007 R.).


Nr 70
KWIECIEń BYł W GOSPODARCE BARDZO DOBRY: WZROSTOWI SPRZEDAżY W PRZEMYśLE I BUDOWNICTWIE TOWARZYSZYłO 30-PROCENTOWE ZWIęKSZENIE OBROTóW HANDLU DETALICZNEGO, NIEWIELKI SPADEK BEZROBOCIA I PEWNE OżYWIENIE W INWESTYCJACH. BADANIA KONIUNKTURY ZAPOWIADAJą UTRZYMANIE SIę TYCH TENDENCJI.
- JESTEśMY BLISCY NAJBARDZIEJ OPTYMISTYCZNYCH SZACUNKóW - MóWIłA WCZORAJ WICEPREZES GUS HALINA DMOCHOWSKA, ODNOSZąC SIę DO PROGNOZOWANEGO 6,5-PROCENTOWEGO WZROSTU PKB W PIERWSZYM KWARTALE.
Z INFORMACJI O STANIE GOSPODARKI W KWIETNIU MOżNA WNIOSKOWAć, żE DRUGI KWARTAł RóWNIEż ZAPOWIADA SIę DOBRZE. WYNIKA TO PRZEDE WSZYSTKIM Z PONADDWUDZIESTOPROCENTOWEGO WZROSTU SPRZEDAżY W PRZEMYśLE I BUDOWNICTWIE (PISALIśMY O TYM WE WCZORAJSZEJ "RZ"), A TAKżE ZE ZWIęKSZENIA OBROTóW HANDLU DETALICZNEGO - O 30,6 PROC. W KWIETNIU I O PONAD 20 PROC. W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIąCACH (W CENACH BIEżąCYCH).
NADZIEJE NA ZNACZNIEJSZY SPADEK BEZROBOCIA EKONOMIśCI WIążą PRZEDE WSZYSTKIM Z INWESTYCJAMI, A W TEJ DZIEDZINIE SYGNAłY NADAL Są NIEJEDNOZNACZNE. W PIERWSZYM KWARTALE, JAK WYNIKA ZE WSTęPNYCH DANYCH GUS, NAKłADY INWESTYCYJNE W DUżYCH FIRMACH (BEZ ROLNICTWA I POśREDNICTWA FINANSOWEGO) PODNIOSłY SIę O 5 PROC. - DO TYCH DANYCH TRZEBA PODCHODZIć OSTROżNIE, BO PIERWSZY KWARTAł JEST DLA INWESTYCJI NIETYPOWY Z REGUłY, A W TYM ROKU - SZCZEGóLNIE - PODKREśLA HALINA DMOCHOWSKA. NATOMIAST IMPORT INWESTYCYJNY ZWIęKSZYł SIę W PIERWSZYM KWARTALE O 35 PROC. (JEGO UDZIAł W CAłYM PRZYWOZIE WZRóSł PRZEZ ROK O 2 PUNKTY, DO 19,6 PROC.), A SPRZEDAż FIRM WYTWARZAJąCYCH GłóWNIE DOBRA INWESTYCYJNE OD POCZąTKU ROśNIE SZYBCIEJ NIż CAłEGO PRZEMYSłU. ZAPOWIEDź ZWIęKSZENIA NAKłADóW STANOWI TEż LICZBA WYDANYCH PRZEZ CZTERY MIESIąCE POZWOLEń NA BUDOWę MIESZKAń: BYłO ICH PRAWIE 33 TYSIąCE, O 60 PROC. WIęCEJ NIż ROK WCZEśNIEJ.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.