informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 52 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 51
LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOśCI TO SłABO ROZWINIęTA W POLSCE FORMA FINANSOWANIA

Nr 52
KOMISJA EUROPEJSKA UZASADNIA DECYZJę W SPRAWIE MICROSOFTU

Nr 53
KONKURENCI CORAZ śMIELEJ ATAKUJą TELEKOMUNIKACJę POLSKą. W I KWARTALE FIRMA STRACIłA POKAźNY KAWAłEK RYNKU W POłąCZENIACH MIęDZYNARODOWYCH, MIęDZYMIASTOWYCH I NA KOMóRKI. ZUPEłNIE INACZEJ MA SIę RZECZ Z BęDąCYM WCIąż W OFENSYWIE KOMóRKOWYM RAMIENIEM GRUPY, CENTERTELEM.
ZARZąD TP SA ZAKłADA NA CAłY BIEżąCY ROK 3-5 PROC. WZROST PRZYCHODóW. NA RAZIE, W I KWARTALE, UDAłO SIę OSIąGNąć WZROST RZęDU 2,4 PROC. DO 4,6 MLD Zł. Z PEWNOśCIą WPłYW NA TO MIELI KONKURENCI TP SA. Z UDOSTęPNIONEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH TP SA PREZENTACJI WYNIKA, żE NA NAJGROźNIEJSZEGO KONKURENTA W TZW. POłąCZENIACH DALEKOSIężNYCH WYRASTA DZIAłAJąCY NA NASZYM RYNKU SZWEDZKI OPERATOR TELE2. W POłąCZENIACH MIęDZYNARODOWYCH WYSZARPAł JUż BLISKO 11 PROC. RYNKU.
TYLKO W PRZYPADKU LICZBY LINII TELEFONICZNYCH ZMIANY Są SYMBOLICZNE. TP SA KRóLUJE NIEPODZIELNIE Z PONAD 90 PROC. RYNKU. GIGANTOWI Z OKOłO 11 MLN ABONENTóW NIE Są W STANIE SPECJALNIE ZAGROZIć NASTęPNI W KOLEJCE: NETIA (425 TYS. ABONENTóW) I TELEFONIA DIALOG (410 TYS.).
PRZYCHODY Z POłąCZEń GłOSOWYCH W TP SA SPADłY W CIąGU ROKU O 11,6 PROC. Z 1,85 MLD Zł DO 1,63 MLD Zł. NIE BYłY W STANIE TEGO ZREKOMPENSOWAć DOBRE WYNIKI W DZIEDZINIE TRANSMISJI DANYCH - 4,7 PROC. WZROST. NIEMNIEJ ZYSK NETTO W I KWARTALE WZRóSł PONADTRZYKROTNIE DO 611 MLN Zł, CO MOżNA WIąZAć M.IN. ZE ZNACZNYM OGRANICZENIEM INWESTYCJI (TYLKO 600 MLN Zł PRZY 4 MLD Zł ROCZNEGO PLANU). FIRMA OGRANICZA TEż KOSZTY. ZREDUKOWANO ZATRUDNIENIE O 4,6 TYS. OSóB (TRZY CZWARTE PLANU NA CAłY ROK), OGRANICZAJąC KOSZTY OSOBOWE O 16 PROC.

Z PREZENTACJI DLA INWESTORóW WYNIKA TAKżE, żE
• Z NOWYCH PLANóW TARYFOWYCH SKORZYSTAłO 300 TYS. ABONENTóW, Z CZEGO 73 PROC. WYBRAłO OFERTę DARMOWYCH WEEKENDóW W ZAMIAN ZA WYżSZY ABONENAMENT;
• ABONENCI ZNóW W WIęKSZYM STOPNIU KORZYSTAJą Z WDZWANIANEGO DOSTęPU DO INTERNETU (DIAL UP) PO ZNACZNYM SPADKU W UBIEGłYM ROKU. W TEN SPOSóB INTERNAUCI SURFOWALI PO SIECI PRAWIE 2 MLD MINUT, PODCZAS GDY W III KWARTALE UBIEGłEGO ROKU BYłO TO 1,84 MLD MINUT.

MOTOREM GRUPY W I KWARTALE BYł CENTERTEL, OPERATOR SIECI IDEA, KTóRY ZANOTOWAł WZROST PRZYCHODóW W SKALI ROKU O 36 PROC. GORSZą INFORMACJą DLA SPółKI JEST SPADEK śREDNIEGO MIESIęCZNEGO PRZYCHODU OD KLIENTA, KTóRY W CIąGU OSTATNIEGO KWARTAłU ZMNIEJSZYł SIę Z 73 DO 70 Zł. LICZBA UżYTKOWNIKóW TELEFONII KOMóRKOWEJ W POLSCE OSIąGNęłA 18,5 MLN, Z CZEGO 6 MLN PRZYPADłO NA CENTERTELA. FIRMA ZDECYDOWANIE POPRAWIłA SWOJą RENTOWNOść - ZAROBIłA NA CZYSTO 69 MLN Zł, PODCZAS GDY PRZED ROKIEM ZANOTOWAłA STRATę W WYSOKOśCI 66 MLN Zł.


Nr 54
POLSCY NAUKOWCY BęDą LIDERAMI JEDNEGO Z FLAGOWYCH PROJEKTóW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ, KTóREGO OWOCEM MAJą BYć NIEZAWODNE I BEZPIECZNE MATERIAłY DO RAKIET, SAMOLOTóW I AUT.
JEśLI WSZYSTKO PóJDZIE DOBRZE, RUSZYMY 1 WRZEśNIA. DOSTANIEMY PIENIąDZE NA CZTERY LATA, OK. 8 MLN EURO, DO PODZIAłU WśRóD UCZESTNIKóW PROJEKTU - MóWI DOC. MICHAł BASISTA Z INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMóW TECHNIKI PAN. W TYM TYGODNIU WSPóLNIE Z DOC. KRZYSZTOFEM DOLIńSKIM, DRUGIM KOORDYNATOREM PROJEKTU (TRZECIM JEST PROF. WOJCIECH NAWROCKI), ZAWIEźLI DO BRUKSELI PONAD 300 STRON DOKUMENTóW POTRZEBNYCH DO PODPISANIA OSTATECZNEGO KONTRAKTU. - TO JUż OSTATNIA PROSTA, UZGADNIAMY SZCZEGółY. W CIąGU KILKU TYGODNI POWINNIśMY MIEć W RęKU UMOWę - MóWI BASISTA.
UNIA EUROPEJSKA CORAZ SZCZODRZEJ FINANSUJE BADANIA NAUKOWE. ALE NIE WSZYSTKIE. MILE WIDZIANE Są TE INICJATYWY, KTóRE ZWIęKSZAJą KONKURENCYJNOść EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI, ORAZ TAKIE, KTóRE PODNOSZą JAKOść żYCIA. CHODZI O TO, BY NIE PRZEGRAć WYśCIGU TECHNOLOGICZNEGO Z USA I JAPONIą. W TYCH KRAJACH NACISK NA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE WYNIKóW BADAń JEST OLBRZYMI. WIELKIE ZESPOłY DYSPONUJąCE GIGANTYCZNYMI BUDżETAMI PRODUKUJą CO ROKU NIEZLICZONą ILOść PATENTóW. Z WIELU Z NICH RODZą SIę POTEM PRODUKTY, Z KTóRYCH KORZYSTAMY NA CO DZIEń. ZARABIAJą WIęC NA NICH CI, KTóRZY POJęLI, żE NAUKA TO KURA ZNOSZąCA ZłOTE JAJKA. POD WARUNKIEM żE NIE POżAłUJEMY JEJ ZIARNA.
KOMISJę EUROPEJSKą ZALAłA LAWINA PROPOZYCJI. ICH AUTORZY MUSIELI JEDNAK PRZEKONAć UNIJNYCH URZęDNIKóW, żE NIE TYLKO MAJą śWIETNY POMYSł NA BADANIA, ALE TEż żE POTRAFIą GO ZREALIZOWAć, ZARZąDZAJąC KONSORCJUM SKłADAJąCYM SIę Z KILKUDZIESIęCIU UCZESTNIKóW. DO TEJ PORY UDAłO SIę TO BLISKO 200 ZESPOłOM. W TYM GRONIE NASZ ZESPół JEST RODZYNKIEM - JEDYNY POCHODZI Z KRAJóW PRZYJęTYCH W MAJU DO UNII.
URZęDNICY UNIJNI NAJWYRAźNIEJ UZNALI POLSKI POMYSł ZA WAżNY I CIEKAWY, BO POSTANOWILI SIę NIM POCHWALIć. TYLKO 18 PROJEKTóW SPOśRóD 200 DOCZEKAłO SIę PUBLICZNEJ PREZENTACJI, KTóRA ODBYłA SIę W TYM TYGODNIU W BRUKSELI.
BASISTA I DOLIńSKI OPOWIADALI DZIENNIKARZOM O MATERIAłACH NOWEJ GENERACJI, NAD KTóRYMI ZAMIERZAJą PRACOWAć. NOSZą ONE RóżNE NAZWY - KOMPOZYTY METALOWO-CERAMICZNE, ZWIąZKI MIęDZYMETALICZNE, MATERIAłY GRADIENTOWE - ALE łąCZY JE TO, żE POWSTAJą ZE ZMIESZANIA WIELU SKłADNIKóW. NAUKOWCY NA CAłYM śWIECIE SZUKAJą TAKICH MIESZANEK, KTóRE BYłYBY OBDARZONE NOWYMI, NIEZWYKłYMI WłAśCIWOśCIAMI. BEZ NICH TRUDNO SOBIE WYOBRAZIć ROZWóJ LOTNICTWA CZY DALSZą EKSPANSJę KOSMICZNą.


Nr 55
MAKSYMALNA STAWKA ZA CZYNNOść NOTARIALNą NIE BęDZIE MOGłA PRZEKROCZYć SZEśCIU PRZECIęTNYCH PENSJI - PRZYJął W PIąTEK SEJM, AKCEPTUJąC TYM SAMYM RZąDOWą PROPOZYCJę.
DOTYCHCZAS MAKSYMALNE STAWKI OKREśLAł MINISTER SPRAWIEDLIWOśCI W ROZPORZąDZENIU I PRZY ICH USTALANIU MIAł WOLNą RęKę. PRZEPISY TE ZAKWESTIONOWAł W GRUDNIU 2003 R. TRYBUNAł KONSTYTUCYJNY. USTAWOWA DELEGACJA DO WYDANIA ROZPORZąDZENIA POWINNA BOWIEM OKREśLAć M.IN. ZAKRES SPRAW, KTóRE MAJą SIę W NIM ZNALEźć, ORAZ WYTYCZNE DOTYCZąCE TREśCI TEGO AKTU.
ZNOWELIZOWANA USTAWA CZYNI ZADOść TYM WYMAGANIOM. ZGODNIE Z NIą MINISTER OKREśLI W ROZPORZąDZENIU MAKSYMALNE STAWKI ZA CZYNNOśCI NOTARIALNE, Z UWZGLęDNIENIEM WARTOśCI PRZEDMIOTU I RODZAJU CZYNNOśCI, STOPNIA JEJ ZAWIłOśCI, NAKłADU PRACY NOTARIUSZA. USTAWA ZASTRZEGA JEDNAK, żE MAKSYMALNA STAWKA ZA CZYNNOść NOTARIALNą NIE MOżE PRZEKROCZYć SZEśCIOKROTNOśCI PRZECIęTNEGO MIESIęCZNEGO WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ Z POPRZEDNIEGO ROKU. OBECNIE WYLICZONO JE NA 2 TYS. 201,47 Zł, A WIęC MAKSYMALNA STAWKA ZA CZYNNOść NOTARIALNą WYNIOSłABY 13 TYS. 208,82 Zł.
NOWE ROZPORZąDZENIE SZEF RESORTU SPRAWIEDLIWOśCI WYDA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSóW, PO ZASIęGNIęCIU OPINII KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ. OKREśLI W NIM NIE TYLKO MAKSYMALNE STAWKI ZA POSZCZEGóLNE CZYNNOśCI NOTARIALNE, ALE TAKżE O ILE MOGą BYć ZWIęKSZONE, GDY NOTARIUSZ WYKONUJE CZYNNOść POZA KANCELARIą. ŻADNA ZE STAWEK NIE MOżE OCZYWIśCIE PRZEKROCZYć WSPOMNIANEJ KWOTY.
W USTAWIE ZNALAZłO SIę TEż ZASTRZEżENIE, żE WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NIE OBEJMUJE KOSZTóW PRZEJAZDU I INNYCH NIEZBęDNYCH WYDATKóW PONIESIONYCH W ZWIąZKU Z DOKONANIEM DANEJ CZYNNOśCI NOTARIALNEJ (POPRZEDNIO MóWIłO O TYM ROZPORZąDZENIE). NOWE PRZEPISY MAJą WEJść W żYCIE 30 CZERWCA 2004 R.


Nr 56
W KAżDEJ CHWILI W POLSCE MOżE RUSZYć USłUGA "WIDEO NA żąDANIE". GOTOWI DO JEJ URUCHOMIENIA Są NAJWIęKSI OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI I SIECI KABLOWE
PO CO ZDZIERAć PODESZWY, POSZUKUJąC PO WYPOżYCZALNIACH WIDEO ULUBIONEGO FILMU? DUżO WYGODNIEJ USIąść W MIęKKIM FOTELU PRZED EKRANEM TELEWIZORA I WYBRAć POSZUKIWANY TYTUł Z DOMOWEJ BIBLIOTEKI. TYLKO TRZEBA NAJPIERW Tę BIBLIOTEKę MIEć. ZGROMADZENIE ULUBIONYCH FILMóW NIE TYLKO ZAJMUJE WIęCEJ CZASU NIż WIZYTA W WYPOżYCZALNI, ALE TAKżE DUżO WIęCEJ KOSZTUJE. NAJLEPIEJ WIęC, GDYBY KTOś NAM DOSTARCZYł TAKI WYBóR PROSTO DO DOMU. NA TYM ZASADZA SIę POMYSł USłUGI ZNANEJ JAKO WIDEO NA żąDANIE (ANG. VIDEO ON DEMAND - VOD).
DOSTAWCą VOD MOżE BYć NASZ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY, OPERATOR TELEWIZJI KABLOWEJ CZY DOSTAWCA INTERNETU. Z RACJI WYMAGAń TECHNICZNYCH W EUROPIE VOD TOWARZYSZY ZWYKLE INTERNETOWI LUB TELEWIZJI CYFROWEJ. W RAMACH ABONAMENTU ZA INTERNET DOSTAJEMY DOSTęP DO BIBLIOTEKI FILMóW. JAK TO DZIAłA? DO TELEWIZORA PODłąCZA SIę SPECJALNE URZąDZENIE (SET TOP BOX). UMOżLIWIA ONO POłąCZENIE SIę ZE STRONą DOSTAWCY USłUGI. Z DOSTęPNEJ NA EKRANIE LISTY FILMóW WYBIERAMY POżąDANY TYTUł. OPERATORZY OFERUJą DWA ROZWIąZANIA - FILM MOżNA OBEJRZEć OD RAZU LUB PRZEłąCZYć SIę NA ODPOWIEDNI KANAł, GDZIE CO KILKANAśCIE MINUT ROZPOCZYNA SIę DANY SEANS. OPłATA ZA OBEJRZANY FILM ZOSTANIE DOLICZONA DO ABONAMENTU INTERNETOWEGO LUB KABLOWEGO. TEGO RODZAJU SYSTEMY DYSTRYBUCJI FILMóW DZIAłAJą JUż OD KILKU LAT W DOBREJ KLASY HOTELACH.
NEOSTRADA TO ZA MAłO, ALE...
NA PIERWSZY RZUT OKA NAJWAżNIEJSZą BARIERą PRZY URUCHAMIANIU WIDEO NA żąDANIE JEST PRZEPUSTOWOść SIECI, KTóRą DO KLIENTóW TRAFIAć BęDą ZAMóWIONE FILMY. MUSI ONA POZWALAć NA TRANSFER RZęDU 1,5-3 MB/S W ZALEżNOśCI OD SPOSOBU KOMPRESJI SYGNAłU. NAJPOPULARNIEJSZA W POLSCE SZEROKOPASMOWA USłUGA INTERNETOWA NEOSTRADA OFERUJE KILKA RAZY MNIEJ: 768 KB/S. ALE TO NIE OZNACZA, żE SIEć, JAKą DOCIERA NEOSTRADA, NIE MA WIęKSZYCH MOżLIWOśCI. - PROBLEMEM NIE JEST PRZESłANIE NASZą SIECIą NAWET 3 MB/S, ALE ZAGWARANTOWANIE PEWNEJ PRZEPUSTOWOśCI - MóWI MARIUSZ GACA, DYREKTOR PIONU MULTIMEDIóW W TP SA. - OBECNą PRęDKOść NEOSTRADY MOżEMY ZAGWARANTOWAć WSZYSTKIM UżYTKOWNIKOM, 1 MB/S JUż TYLKO TRZEM CZWARTYM, A 3 MB/S MNIEJ NIż POłOWIE - TłUMACZY GACA. IM WIęKSZA ODLEGłOść KLIENTA KOńCOWEGO OD CENTRALI, TYM BARDZIEJ SPADA PRęDKOść TRANSMISJI. Z WYLICZEń TP SA WYNIKA, żE DO URUCHOMIENIA VOD POTRZEBNA JEST SIEć, KTóRA GWARANTUJE 3,5 MB/S. - ZUPEłNIE WYSTARCZAJąCE JEST 1,5 MB/S - TWIERDZI PIOTR CHROBOT, DYREKTOR DS. WSPółPRACY Z OPERATORAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI W CISCO SYSTEMS (TO JEDEN Z NAJWIęKSZYCH NA śWIECIE DOSTAWCóW INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ).
POLSCY OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI I OPERATORZY SIECI KABLOWYCH OD CO NAJMNIEJ KILKU MIESIęCY PRZYZNAWALI SIę DO PROWADZENIA TESTóW LABORATORYJNYCH NOWEJ USłUGI. OKAZUJE SIę, żE WIęKSZOść Z NICH JEST JUż PRAKTYCZNIE GOTOWA DO URUCHOMIENIA WIDEO NA żąDANIE. KILKA TYGODNI TEMU TESTY VOD ZAKOńCZYł NAJWIęKSZY POLSKI OPERATOR - TELEKOMUNIKACJA POLSKA. - MOżEMY URUCHOMIć Tę USłUGę PRAKTYCZNIE WSZęDZIE - MóWI MARIUSZ GACA. NA POCZąTEK TP SA BRAłO POD UWAGę DWIE AGLOMERACJE - WARSZAWSKą I KATOWICKą. PóźNIEJ MIAłA PRZYJść KOLEJ NA NASTęPNE SZEść DUżYCH MIAST. POMIMO UDANYCH TESTóW TP SA NIE ZAMIERZA SIę JEDNAK śPIESZYć Z NOWą USłUGą. POMYSł JEJ WDROżENIA POłOżYłY WYNIKI BADAń RYNKU. - Z NASZYCH BADAń WYNIKA, żE W TEJ CHWILI NIE MAZAPOTRZEBOWANIA NA TAKą USłUGę. JEśLI JEDNAK STWIERDZIMY, żE RYNEK DOJRZAł DO VOD, W CIąGU KILKU MIESIęCY JESTEśMY W STANIE Ją URUCHOMIć - MóWI GACA.
Z BADAń TP SA WYNIKA, żE ZAINTERESOWANIE VOD BYłOBY BARDZO DUżE TYLKO, żE... MAłO ZYSKOWNE. TP SA CHCIAłABY WPROWADZIć VOD W PAKIECIE RAZEM Z TELEWIZJą CYFROWą I INTERNETEM. ANKIETOWANI KLIENCI STWIERDZILI, żE BYLIBY SKłONNI PłACIć ZA OBEJRZENIE FILMU OK. 5 Zł, A ZA ABONAMENT TELEWIZYJNY OK. 20 Zł. - TAKI PAKIET KOSZTOWAłBY CO NAJMNIEJ 250-300 Zł. WYGLąDA NA TO, żE NIE UDA NAM SIę ZNALEźć WYSTARCZAJąCEJ LICZBY KLIENTóW, ABY TA USłUGA BYłA OPłACALNA - MóWI GACA.
DIALOG SIę NIE BOI, KABLóWKI CZEKAJą
BRAK VOD W OFERCIE TP SA NIE OZNACZA WCALE, żE USłUGA TA NIE POJAWI SIę W POLSCE. - WPROWADZENIE VOD JEST śCIśLE ZWIąZANE Z NASZą USłUGą DIALNET DSL, CZYLI SZEROKOPASMOWYM DOSTęPEM DO INTERNETU. DO KOńCA ROKU BęDZIE ONA DOSTęPNA DLA 64 PROC. NASZYCH ABONENTóW - MóWI "GAZECIE" BARTOSZ MAX, DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTóW W TELEFONII DIALOG. URUCHOMIENIE USłUGI "WIDEO NA żąDANIE" DIALOG CHCIAłBY ROZPOCZąć OD KILKU MIAST DOLNEGO ŚLąSKA - NA POCZąTKU OD WROCłAWIA. DIALOG CHCE WPROWADZIć USłUGę JAK NAJSZYBCIEJ. - WSZYSTKO ZALEżY OD WYNIKóW TESTóW. JAK TYLKO JE UKOńCZYMY SPRóBUJEMY WPROWADZIć PLATFORMę WYBORU USłUG Z TELEWIZJą, MUZYKą I WIDEO NA żąDANIE - MóWI BARTOSZ MAX. PLANóW ZWIąZANYCH Z VOD NIE CHCE NATOMIAST UJAWNIAć NETIA.
POWAżNIE O WPROWADZENIU VOD WRAZ Z PAKIETEM POWIąZANYCH USłUG - MUZYKą NA żąDANIE I TELEWIZJą CYFROWą - MYśLą TAKżE OPERATORZY TELEWIZJI KABLOWEJ. NIE NASTąPI TO JEDNAK SZYBKO. - WPROWADZIMY VOD ZA OK. DWA-TRZY LATA - POWIEDZIAłA NAM AGNIESZKA BAJUR Z BIURA PRASOWEGO WARSZAWSKIEJ SIECI ASTER. O PODOBNEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ WSPOMINA TAKżE UPC OFERUJąCY DRUGI POD WZGLęDEM POPULARNOśCI W NASZYM KRAJU SZEROKOPASMOWY INTERNET - CHELLO. - PLANUJEMY W PRZYSZłOśCI WPROWADZIć VOD. NIEZBęDNE JEDNAK BęDZIE WDROżENIE ODPOWIEDNICH ROZWIąZAń TECHNICZNYCH I POTWIERDZENIE, żE POLSCY WIDZOWIE RZECZYWIśCIE Są GOTOWI DO SKORZYSTANIA Z TEGO RODZAJU USłUGI - MóWI DOROTA ZAWADZKA, RZECZNIK UPC. FIRMA MA JUż DOśWIADCZENIA Z URUCHOMIENIA TEGO TYPU USłUG W HOLANDII I AUSTRII. NIEDłUGO VOD MA RUSZYć W SZWECJI I NORWEGII. ZA OBEJRZENIE JEDNEGO FILMU Z BIBLIOTEKI UPC W TYCH KRAJACH TRZEBA ZAPłACIć 3-4 EURO. W HOLANDII CO TYDZIEń W OFERCIE JEST 20 FILMóW. UPC OFERUJE 56 KANAłóW CYFROWYCH. NAJWIęKSZE PRZEBOJE PUSZCZANE Są NA OśMIU KANAłACH RóWNOCZEśNIE. ICH EMISJA RUSZA śREDNIO CO PIęTNAśCIE MINUT. NAJPRAWDOPODOBNIEJ PODOBNY MODEL BIZNESOWY POJAWIłBY SIę I W POLSCE.
KIEDY FILMY OD CIEPłOWNIKóW?
ZAINTERESOWANI VOD Są TAKżE STOSUNKOWO NIEDUżY DOSTAWCY USłUG INTERNETOWYCH. OD Pół ROKU URUCHOMIENIE VOD WE WROCłAWIU ZAPOWIADA SPółKA DCG, KTóRA WRAZ Z WROCłAWSKIM PRZEDSIęBIORSTWEM ELEKTROCIEPłOWNICZYM MPEC STWORZYłA SZYBKą SIEć INTERNETOWą NA KILKU WROCłAWSKICH OSIEDLACH. - ZA KILKA TYGODNI, MAKSYMALNIE DWA-TRZY MIESIąCE, ROZPOCZNIEMY OFEROWANIE TEJ USłUGI. W SKALI MASOWEJ CHCEMY Ją URUCHOMIć NA POCZąTKU PRZYSZłEGO ROKU - MóWIł WE WRZEśNIU 2003 R. ROBERT DOMINAS, PREZES DCG. WIDEA NA żąDANIE WE WROCłAWIU WCIąż NIE MA.
MALI OPERATORZY NIE MAJą WIELKICH SZANS NA POWODZENIE PRZY WDRAżANIU VOD. NAWET JEśLI ICH SIEć SPEłNIAłABY WYMOGI TECHNOLOGICZNE I Z BADAń WYNIKAłOBY, żE USłUGA CIESZYłABY SIę DUżYM ZAINTERESOWANIEM, ICH NAJWIęKSZYM PROBLEMEM BYłOBY ZAOFEROWANIE KLIENTOM BIBLIOTEKI FILMóW. NAJWIęKSZą BARIERą WPROWADZENIA VOD OPRóCZ POPYTU JEST WłAśNIE TZW. CONTENT, CZYLI ATRA KCYJNA OFERTA FILMóW. PRAWA DO NIEJ MA KILKA FIRM - KLASYKą POLSKIEJ KINEMATOGRAFII RZąDZI TVP, SWOJE BIBLIOTEKI MAJą TAKżE WIELKIE WYTWóRNIE WALT DISNEY I WARNER BROS. DLA WIęKSZOśCI Z NICH MALI OPERATORZY NIE Są WYSTARCZAJąCO ATRAKCYJNYMI PARTNERAMI. I NA ODWRóTM - ZA DOSTęP DO BIBLIOTEK TRZEBA SłONO ZAPłACIć. OPłACA SIę WIęC DYSTRYBUOWAć FILMY TYLKO WśRóD DUżEJ LICZBY ODBIORCóW. - TESTY VOD PROWADZIMY WRAZ Z DOSTAWCą BIBLIOTEKI FILMóW - POWIEDZIAł "GAZECIE" BARTOSZ MAX Z DIALOGU.
INNYM źRóDłEM POZYSKANIA INTERESUJąCEJ OFERTY MOGą BYć TAKżE DYSTRYBUTORZY KASET WIDEO I PłYT DVD. CI JEDNAK MAJą CZęSTO ZWIąZANE RęCE. W NIEKTóRYCH WYPADKACH NA MOCY UMóW DYSTRYBUCYJNYCH Z ZAGRANICZNYMI WYTWóRNIAMI MOGą ROZPROWADZAć FILMY TYLKO NA OKREśLONYM NOśNIKU. DLA WIELU Z NICH BYłABY TO ZRESZTą BROń OBOSIECZNA, BO ROZWóJ VOD MóGłBY BYć PIERWSZYM GWOźDZIEM DO TRUMNY DLA WYPOżYCZALNI WIDEO.Nr 57
(..)POMIMO TEGO, żE POCZTA ELEKTRONICZNA JEST JEDNą Z NAJPOPULARNIEJSZYCH USłUG INTERNETOWYCH, W SWOJEJ CZYSTEJ FORMIE JEST ZARAZEM JEDNą Z NAJMNIEJ BEZPIECZNYCH. I NIE CHODZI TYLKO O KWESTIE DOSTęPU OSóB TRZECICH DO NASZYCH LISTóW (CO NIE STANOWI GłóWNEGO TEMATU TEGO ARTYKUłU), ALE PRZEDE WSZYSTKIM O WIARYGODNOść OTRZYMYWANYCH OD KOGOś I WYSYłANYCH SAMEMU PRZESYłEK. O CO CHODZI? JUż TłUMACZę. OTóż JAK TRUDNO JEST WYSłAć KOMUś MAILA Z ADRESU [email protected]FT.COM ALBO [email protected]? NIE STANOWI TO żADNEGO PROBLEMU I NIE TRZEBA BYć DO TEGO SUPER-HACKEREM. TAKA SYTUACJA MA MIEJSCE, PONIEWAż O ILE DO ODBIERANIA POCZTY KORZYSTAMY ZWYKLE Z SERWERA POP3, KTóREMU MUSIMY SIę JAKOś PRZEDSTAWIć (NP. PODAJąC SWóJ LOGIN I HASłO), O TYLE DO JEJ WYSłANIA SKORZYSTAć MOżEMY JUż Z DOWOLNEGO SERWERA SMTP, KTóRY NAM TO UMOżLIWI. I JEśLI ZNAJDZIEMY (LUB SAMI SKONFIGURUJEMY SOBIE NA WłASNYM KOMPUTERZE) TAKI SERWER SMTP, KTóRY NIE SPRAWDZI CZY FAKTYCZNIE MAMY PRAWO WYSłAć LIST KORZYSTAJąC Z DANEGO ADRESU, MOżEMY PODAć SIę ZA BILLA GATES'A CZY ALEKSANDRA KWAśNIEWSKIEGO. I JAK PóźNIEJ SPRAWDZIć, CZY E-MAIL OD NASZEGO KOLEGI JEST FAKTYCZNIE E-MAILEM OD NASZEGO KOLEGI (LUB FAKTYCZNIE OD BILLA GATES'A)? NO WIęC, TU ZACZYNAJą SIę SCHODY. NIBY JEST TO PROSTE, BO PRZECIEż ZAWSZE MOżEMY ZADZWONIć LUB INACZEJ SKONTAKTOWAć SIę BEZPOśREDNIO I SPYTAć. PYTANIE TYLKO, PO CO W TAKIM RAZIE E-MAIL? MOżEMY TEż SPRAWDZIć W TZW. KLUDGES LISTU, Z JAKIEGO ADRESU ZOSTAł WYSłANY. JEDNAK DALSZA OCENA WIARYGODNOśCI NA PODSTAWIE TAKICH PRZESłANEK BęDZIE DALEKA OD IDEAłU. JAK ZATEM SPRAWDZIć AUTENTYCZNOść OTRZYMANEGO LISTU LUB ZADBAć O NADANIE ODPOWIEDNIEJ WIARYGODNOśCI WłASNEJ PRZESYłCE?(...)

F=HTTP://WWW.INFOJAMA.PL/SECTIONS.PHP?OP=VIEWARTICLE&ARTID=122 TARGET=_BLANK>WIęCEJ

Nr 58
CZY WYRABIAJąC NOWY PASZPORT, BęDZIEMY MUSIELI OPRóCZ ZDJęCIA ODDAć ODCISK PALCA? POD KONIEC PRZYSZłEGO ROKU W UE MA BYć WPROWADZONY NOWY STANDARD PASZPORTU, Z ZAKODOWANYM ZAPISEM ODCISKóW PALCóW.
UE INTENSYWNIE PRACUJE NAD OKREśLENIEM NOWYCH STANDARDóW ZABEZPIECZEń PASZPORTóW I SPOSOBEM UMIESZCZENIA W NICH DANYCH BIOMETRYCZNYCH. CHODZI O DANE POZWALAJąCE ODRóżNIć POSZCZEGóLNE OSOBY, TAKIE JAK CYFROWE ZDJęCIE TWARZY, ODCISKI LINII PAPILARNYCH NA PALCACH CZY TEż OBRAZ TęCZóWKI OKA. UE SPIESZY SIę Z NOWYMI PRZEPISAMI, GDYż OD 26 PAźDZIERNIKA W USA OD OBYWATELI PAńSTW, KTóRE MAJą Z USA UMOWY O RUCHU BEZWIZOWYM, WYMAGANE BęDą PASZPORTY Z DANYMI BIOMETRYCZNYMI. WYMóG TEN WPROWADZONO PO ZAMACHU TERRORYSTóW NA NOWY JORK WE WRZEśNIU 2001 R. OBYWATELE PAńSTW "STAREJ" UE MOGLI ZAś WJEżDżAć DO USA BEZ WIZ. BEZ NOWEGO PASZPORTU Z DANYMI BIOMETRYCZNYMI NIE BęDą MOGLI ZACHOWAć TEGO PRZYWILEJU.
UE NA PEWNO NIE ZDążY Z WPROWADZENIEM PASZPORTU Z NOWYMI ZABEZPIECZENIAMI W TERMINIE WYMAGANYM PRZEZ STANY ZJEDNOCZONE. BRUKSELA PROWADZI JEDNAK NEGOCJACJE Z WASZYNGTONEM O PRZEDłUżENIU O ROK RUCHU BEZWIZOWEGO NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH. W ZAMIAN UE PROPONUJE, żE ZACZNIE WYDAWAć TAKIE DOKUMENTY JUż POD KONIEC PRZYSZłEGO ROKU. WCZEśNIEJ PLANOWANO TO UCZYNIć DOPIERO NA PRZEłOMIE 2006 I 2007 R. - UZYSKALIśMY KONSENSUS, Iż POWINNIśMY WPROWADZIć DO NASZEGO PASZPORTU DWIE INFORMACJE BIOMETRYCZNE - POWIEDZIAł CYTOWANY PRZEZ AGENCJę REUTERS ANTONIO VITORINO, KOMISARZ UE DS. WYMIARU SPRAWIEDLIWOśCI I SPRAW WEWNęTRZNYCH, PO ROZMOWACH PROWADZONYCH W ZESZłYM TYGODNIU W WASZYNGTONIE. DODAł, żE TYMI DANYMI POWINNY BYć FOTOGRAFIA CYFROWA I ODCISK PALCA. - Z STRONY UE OCZEKUJEMY, żE DO KOńCA ROKU NASZE PRAWODAWSTWO W TYM WZGLęDZIE ZOSTANIE W PEłNI PRZYJęTE, TAK BY POD KONIEC 2005 R. PAńSTWA CZłONKOWSKIE ZACZęłY WYDAWAć NOWY PASZPORT Z DANYMI BIOMETRYCZNYMI - STWIERDZIł VITORINO.
NOWE STANDARDY ZABEZPIECZEń PASZPORTU I UMIESZCZANIA W NIM DANYCH BIOMETRYCZNYCH ZOSTANą OKREśLONE W ROZPORZąDZENIU RADY MINISTRóW UE. BęDą ZATEM OBOWIąZYWAć WSZYSTKICH CZłONKóW UE. TAKżE PAńSTW, KTóRE DO UE WESZłY W MAJU TEGO ROKU, A KTóRYCH OBYWATELE - TAK JAK NP. POLSKI - NIE Są DOPUSZCZENI DO RUCHU BEZWIZOWEGO Z USA. CZY ZATEM TAKżE U NAS POD KONIEC PRZYSZłEGO ROKU, WYRABIAJąC PASZPORT, BęDZIEMY MUSIELI "ODDAć" ODCISK PALCA?


Nr 59
CI PRZEDSIęBIORCY, KTóRYCH ODSTRASZAJą SKOMPLIKOWANE PROCEDURY NA DRODZE DO OGROMNYCH UNIJNYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, MOGą SKORZYSTAć Z DOBRZE JUż "PRZEćWICZONEGO" FUNDUSZU PHARE.
Z TEGO PRZEDAKCESYJNEGO PROGRAMU POMOCOWEGO MAłE I śREDNIE PRZEDSIęBIORSTWA MOGą KORZYSTAć OD DWóCH LAT. UE DAWAłA IM DOTACJE GłóWNIE NA INWESTYCJE, SZKOLENIA, DORADZTWO ORAZ UDZIAł W TARGACH. I JAK POKAZAłA PRAKTYKA, NASZE FIRMY DOSKONALE SOBIE Z TYM FUNDUSZEM PORADZIłY - PHARE EDYCJA 2001 ZOSTAł WYKORZYSTANY W 100 PROCENTACH! DOTACJE - W SUMIE 73,4 MLN EURO, Z TEGO 55 MLN Z UNIJNEJ KASY - DOSTAłO PRAWIE 2,5 TYS. PRZEDSIęBIORCóW.
30 KWIETNIA RUSZYłA NOWA, KORZYSTNIEJSZA DLA NICH EDYCJA TEGO PROGRAMU, W KTóRYM DO PODZIAłU JEST 58 MLN EURO. WNIOSKI O DOTACJę BęDZIE MOżNA SKłADAć OD LIPCA W TZW. REGIONALNYCH INSTYTUCJACH FINANSUJąCYCH WłAśCIWYCH DLA SIEDZIBY PRZEDSIęBIORCY. NOWOśCIą JEST TO, żE ZARZąDZANY PRZEZ POLSKą AGENCJę ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOśCI (PARP) PROGRAM PHARE 2002 ZOSTAł UPODOBNIONY DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. TO ZAś OZNACZA, żE DOFINANSOWANIE MOżE OBJąć OD 30 DO 50 PROC. WARTOśCI INWESTYCJI, A NIE - JAK W POPRZEDNICH EDYCJACH - MAKSYMALNIE JEDNą CZWARTą KOSZTóW. ALE UWAGA! MNIEJSZE BęDą TERAZ DOTACJE NA USłUGI DORADCZE - NIE PRZEKROCZą POłOWY KOSZTóW (DOTąD 60 PROC.).
WIELU PRZEDSIęBIORCóW UCIESZY ZAPEWNE WIADOMOść, żE ZNIKA OBOWIąZEK BRANIA KREDYTU BANKOWEGO. PONADTO BęDą ONI MOGLI ZABIEGAć O DOTACJę NA UZYSKANIE CERTYFIKATU JAKOśCI. PHARE 2002, CO TAKżE JEST NOWOśCIą, PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE FUNDUSZY PORęCZENIOWYCH DLA PRZEDSIęBIORCóW, ALE TYLKO W KILKU WYBRANYCH WOJEWóDZTWACH - OPOLSKIM, śWIęTOKRZYSKIM I PODLASKIM (DOKAPITALIZOWANIE FUNDUSZY NIE PRZEKROCZY 2,3 MLN EURO). I JESZCZE JEDNO: PO RAZ PIERWSZY W HISTORII PHARE CZęść DOTACJI ZOSTAłA ZAREZERWOWANA NA WDRAżANIE ZASAD BHP.


Nr 60
- MIGRACJA NASTąPI SZYBKO, MIESZKANIA Są TAńSZE, A STANDARD TAKI SAM - PRZEWIDUJE PRZEDSTAWICIEL NIEMIECKIEJ FIRMY, KTóRA JUż OTWIERA DELEGATURę W SZCZECINIE. W ZACHODNIOPOMORSKIEM RUCH JUż SIę ZACZął. O NIERUCHOMOśCI ROZPYTUJą FIRMY, BIZNESMENI, ALE TEż ZWYKLI MIESZKAńCY, KTóRZY NA STAROść WOLą POLSKę OD TURCJI ALBO HISZPANII.
POWóD? OD 1 MAJA OBYWATELOM I PRZEDSIęBIORCOM Z KRAJóW UE łATWIEJ KUPIć NIERUCHOMOśCI W POLSCE, BO NIE POTRZEBUJą JUż NA TO ZEZWOLENIA MSWIA (Z WYJąTKIEM NIERUCHOMOśCI ROLNYCH, LEśNYCH I TZW. DRUGIEGO DOMU).
- W STOSUNKU DO SYTUACJI SPRZED 1 MAJA ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NIERUCHOMOśCI PRZEZ CUDZOZIEMCóW WZROSłO O OK. 50 PROC. - OCENIA MAłGORZATA BAUMGART, DYREKTOR BIURA NIERUCHOMOśCI EXTRA INVEST ZE SZCZECINA. - I Są TO RACZEJ INWESTORZY Z TZW. GRUBSZEGO PORTFELA. NIE TYLKO NIEMCY, ALE Z CAłEJ EUROPY.
ZDANIEM BAUMGART INWESTORZY WYBIERAJą NIERUCHOMOśCI KOMERCYJNE: POWIERZCHNIE BIUROWE ORAZ HALE PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE. ALE PYTAJą TEż O MIESZKANIA ZWIąZANE Z PROWADZONą TU DZIAłALNOśCIą.
EXTRA INVEST UDAłO SIę JUż SPRZEDAć NP. DUżą HALę MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNą DLA DUńSKIEGO KONCERNU. - TO NIE JEDYNA TRANSAKCJA TEGO TYPU ZAWARTA W CIąGU OSTATNIM CZASIE - ZASTRZEGA BAUMGART.
W SZCZECINIE INSTALUJą SIę TEż NOWE FIRMY, KTóRE LICZą NA ZAINTERESOWANIE CUDZOZIEMCóW NOWYM RYNKIEM. NA PRZEłOMIE MAJA I CZERWCA DELEGATURę OTWIERA BRANDENBURSKA SPółKA DORADCZA DS. ODNOWY I MODERNIZACJI MIAST. POROZUMIAłA SIę ZE SZCZECIńSKIM CENTRUM RENOWACYJNYM, GMINNą SPółKą, KTóRA ZAJMUJE SIę REWITALIZACJą śRóDMIEśCIA W SZCZECINIE. NIEMIECKA SPółKA BęDZIE WYSZUKIWAć INWESTORóW NIEMIECKICH. SCR LICZY TEż NA POMOC NIEMCóW W POZYSKIWANIU UNIJNYCH FUNDUSZY.
JACEK GREDKA, ASYSTENT ZARZąDU BRANDENBURSKIEJ SPółKI: - JEśLI NIEMCY ZORIENTUJą SIę, żE W POLSCE MIESZKANIA O TYM SAMYM STANDARDZIE KUPIą TANIEJ NIż W NIEMCZECH, SKORZYSTAJą Z TEGO. PółTOREJ GODZINY DROGI ZE SZCZECINA DO BERLINA TO żADNA ODLEGłOść.

ZDANIEM GREDKI SZCZECINEM ZAINTERESOWANI Są NIE TYLKO BIZNESMENI, ALE TEż LUDZIE, KTóRZY CHCą ZMIENIć MIEJSCE ZAMIESZKANIA: - ZAMIAST WYPROWADZIć SIę NA STAROść DO TURCJI CZY HISZPANII, GDZIE DUżO JEST NIEMCóW, WYBIORą POLSKę - UWAżA - NIEKTóRZY Z SENTYMENTóW, BO KIEDYś TU MIESZKALI, INNI ZE WZGLęDU NA ATRAKCJE, NP. BLISKOść MORZA.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.