informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość, oraz: ibbbh
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 41
W PRZETARGU NA SZKOLENIE DORADCóW ROLNYCH WYGRAłA POśREDNIO OSOBA ZWIąZANA Z MINISTERSTWEM ROLNICTWA. W EFEKCIE KOMISJA EUROPEJSKA ZABLOKOWAłA DOTACJę.
OKOłO 15 LUTEGO KOMISJA PRZETARGOWA FUNDACJI "FUNDUSZ WSPółPRACY" MIAłA OGłOSIć WYNIKI WIELKIEGO PRZETARGU NA PROJEKT - WART Aż 750 TYS. EURO - SZKOLENIA DORADCóW ROLNYCH. SZKOLENIA, DODAJMY, BARDZO POLSKIEJ WSI POTRZEBNEGO: W TRAKCIE DZIESIęCIOMIESIęCZNYCH KURSóW 1250 DORADCóW (Z CAłEJ POLSKI) MIAłO NAUCZYć SIę M.IN. LEPSZEGO ZARZąDZANIA UNIJNYMI PIENIęDZMI I "PILOTOWANIA" PROJEKTóW UNIJNYCH DLA ROLNIKóW. UNIA EUROPEJSKA CHCIAłA TE SZKOLENIA WESPRZEć HOJNą RęKą - OKRąGłE Pół MILIONA EURO Z FUNDUSZU PHARE. RESZTA (250 TYS. EURO) MIAłA POCHODZIć Z POLSKICH śRODKóW. JEDNAK PRZETARG ZOSTAł UNIEWAżNIONY, A Pół MILIONA EURO (PO OBECNYM KURSIE PONAD 2 MLN ZłOTYCH!) - JUż DLA NAS ZAREZERWOWANYCH W BRUKSELI - OSTATECZNIE NIE OPUśCIłO KONTA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. - ZAINTERESUJCIE SIę, DLACZEGO TAK SIę STAłO. WYSTARCZY POSZUKAć W INTERNECIE. PRZETARG UNIEWAżNIONO, BO WYGRAłA GO FIRMA ZWIąZANA Z MINISTERIALNYMI AGENDAMI I URZęDNIKAMI.
PRZETARG (PROJEKT O NUMERZE PHARE PL0104.02.01) WYGRAłA SPółKA EKSPERT-SITR. WYSTARCZYłO URUCHOMIć WYSZUKIWARKę INTERNETOWą, BY SIę DOWIEDZIEć, żE JEST TO FIRMA KONSULTINGOWA ZAłOżONA W 1992 R. NA BAZIE KOSZALIńSKIEGO OKRęGOWEGO OśRODKA RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA ROLNICZEGO. JEDYNYM UDZIAłOWCEM SPółKI - ZGODNIE Z WPISEM DO KRAJOWEGO REJESTRU SąDOWEGO - JEST KOSZALIńSKI ODDZIAł NAUKOWEGO STOWARZYSZENIE INżYNIERóW I TECHNIKóW ROLNICTWA. A KTO JEST PREZESEM CAłEGO STOWARZYSZENIA? INFORMOWAłA O TYM STRONA INTERNETOWA SITR - OBECNY MINISTER ROLNICTWA WOJCIECH OLEJNICZAK WYBRANY NA PREZESA SITR 16 CZERWCA 2003 R., GDY BYł JESZCZE WICEMINISTREM. WICEPREZESEM SITR JEST ZAś JANUSZ TURSKI - PRZY OKAZJI RóWNIEż SZEF KRAJOWEGO CENTRUM DORADZTWA ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARóW WIEJSKICH W BRWINOWIE (CDR). CZYLI TEJ INSTYTUCJI, KTóRA MIAłA BYć... BENEFICJENTEM SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z PHARE - A TO OZNACZA, żE TO W NIEJ MIAłY SIę ODBYć SZKOLENIA.
I TO ZADECYDOWAłO, żE PRZETARG ZAKOńCZYł SIę DLA POLSKI BLAMAżEM. JAK WYNIKA Z NASZYCH INFORMACJI, JEDNA Z FIRM, KTóRA PRZETARG PRZEGRAłA, SKIEROWAłA "ZAPYTANIE" (DYPLOMATYCZNA NAZWA DONOSU) DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ. WSKAZAłA NA WYRAźNY KONFLIKT INTERESóW, BO CDR USTALAłO WARUNKI DLA FIRM STARTUJąCYCH W PRZETARGU I MIAłO DWIE OSOBY W KOMISJI PRZETARGOWEJ. - CAłEJ SPRAWIE PRZYJRZELIśMY SIę DOKłADNIE, OPARLIśMY SIę NAWET NA OśWIADCZENIACH OSOBY BEZPOśREDNIO ZAINTERESOWANEJ [JANUSZA TURSKIEGO - RED.]. TO BYł EWIDENTNY KONFLIKT INTERESóW - MóWI "GAZECIE" JOHN O'ROURKE, RADCA PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE. - OKOłO 13 LUTEGO WYSłALIśMY PISMO DO JEDNOSTKI FINANSUJąCO-KONTRAKTUJąCEJ [INSTYTUCJA PROWADZąCA PRZETARG, Z KTóRą KOMISJA EUROPEJSKA SIę KONTAKTUJE, W TYM WYPADKU FUNDACJA "FUNDUSZ WSPółPRACY" - RED.]. NAPISALIśMY W NIM, żE NIE ZGADZAMY SIę Z WYNIKIEM PRZETARGU Z POWYżSZYCH PRZYCZYN. I NASZA NEGATYWNA OPINIA NIE ZOSTAłA ZAKWESTIONOWANA.


Nr 42
IZBA POSTULUJE LIKWIDACJę TZW. śRODKA SPECJALNEGO, Z KTóREGO PIENIąDZE IDą NA PREMIE DLA PRACOWNIKóW
NAJWYżSZA IZBA KONTROLI KONTROLOWAłA JAK PRACOWNICY URZęDóW SKARBOWYCH UZYSKIWALI W LATACH 2001-03 PIENIąDZE NA TZW. śRODEK SPECJALNY. ZASADA JEST PROSTA - 20 PROC. ODZYSKANYCH PRZEZ FISKUSA PIENIęDZY IDZIE PóźNIEJ NA PREMIE ORAZ NA "POPRAWę FUKCJONOWANIA ORGANóW SKARBOWYCH".
INSPEKTORZY IZBY NIE ZOSTAWILI NA TYM SYSTEMIE SUCHEJ NITKI. - W KONTROLOWANYM OKRESIE URZęDY SKARBOWE ODPISAłY 3,5 MLD Zł NA śRODKI SPECJALNE, Z CZEGO 2,8 MLD Zł STANOWIłY PREMIE - MóWIł WICEPREZES NIK ZBIGNIEW WESOłOWSKI. ALE NAJGORSZE BYłO TO, żE NA śRODEK SPECJALNY TRAFIAłY PIENIąDZE, KTóRE WCALE NIE POWINNY DOń TRAFIć. ZDANIEM NIK URZęDNICY MAJą "NADMIERNą SKłONNOść DO PRZYPISYWANIA SOBIE ZASłUG" W WYEGZEKOWANIU NALEżNOśCI. UłATWIAłY TO TAKżE NIEPRECEZYJNE KRYTERIA ZARZąDZENIA MINISTRA FINANSóW Z MARCA 2001 R.
NAGMINNIE NP. URZęDY SKARBOWE ODPISYWAłY SOBIE NA śRODEK SPECJALNY PIENIąDZE Z UPOMNIEń, KTóRE PODATNICY UREGULOWALI ZANIM JESZCZE UPOMNIENIA DO NICH DOSZłY. ZDARZAłY SIę TEż PRZYPADKI, żE URZęDY SKARBOWE NA śRODKI SPECJALNE ODLICZAłY 20 PROC. Z PIENIęDZY WPłACONYCH PRZEZ PODATNIKA, KTóRY SAM DOKONAł KOREKTY DEKLARACJI.
W DODATKU WBREW INTENCJOM RESORTU FINANSóW PREMIE NIE BYłY PRZYZNAWANE URZęDNIKOM, KTóRZY PRZYCZYNILI SIę DO WYGZEKWOWANIA NALEżNOśCI LECZ BYłY DODATKIEM DO WYNAGRODZEń DLA WSZYSTKICH.
OD 2004 R. ZASADY PREMIOWANIA URZęDNIKóW NIECO SIę ZMIENIłY. ZAMIAST 20 . DO śRODKA SPECJALNEGO BęDZIE TRAFIAć TYLKO 8 PROC. MINISTER FINANSóW OKREśLIł TEż, żE NA PREMIE BęDZIE TRAFIAć 60 PROC. śRODKA SPECJALNEGO, A NA POPRAWę FUKCJONOWANIA 40 PROC.
ALE ZMIANA ZASAD NIE ZADOWOLIłA NIK. ZDANIEM IZBY śRODKI SPECJALNE MINISTRA FINANSóW TRZEBA CAłKOWICIE ZLIKWIDOWAć. NIK ZDAJE SOBIE JEDNAK SPRAWę, żE SZANSE NA TO Są NIEWIELKIE - W KONKLUZJI RAPORTU ZNALAZłO SIę SFORMUłOWANIE, żE RESORT FINANSóW NIE MA WOLI RADYKALNEJ ZMIANY TEJ MATERII.


Nr 43
VAT NIEFORTUNNE PRZEPISY W SPRAWIE UżYWANYCH SAMOCHODóW CIężAROWYCH

Nr 44
W NIEMCZECH ZATRZYMANO PODEJRZANEGO O STWORZENIE WIRUSA KOMPUTEROWEGO SASSER - POINFORMOWAł RZECZNIK POLICJI W HANOWERZE.
WIRUS ZAATAKOWAł KOMPUTERY NA CAłYM śWIECIE W ZESZłYM TYGODNIU. SASSER POJAWIł SIę 1 MAJA.
POCHODZąCY Z DOLNEJ SAKSONII 18-LATEK ZOSTAł ZATRZYMANY W PIąTEK - POINFORMOWAł RZECZNIK POLICJI, NIE DODAJąC żADNYCH SZCZEGółóW.
KOMPUTEROWY ROBAK "SASSER" GRASUJE PO CAłYM śWIECIE JUż TYDZIEń, OD POPRZEDNIEJ SOBOTY. WEDłUG SPECJALISTóW, ZARAZIł JUż PONAD MILION KOMPUTERóW. W WYNIKU JEGO ATAKU NAJBARDZIEJ UCIERPIELI "DOMOWI" UżYTKOWNICY INTERNETU I NIEWIELKIE FIRMY. STANOWIą ONI 80 PROC. OFIAR "SASSERA".
"SASSER" TO ROBAK KOMPUTEROWY, CZYLI PROGRAM, KTóRY POWIELA SIę SAMOCZYNNIE W SIECIACH. W ODRóżNIENIU OD WIELU INNYCH WIRUSóW I ROBAKóW, NIE WYRZąDZA SZKODY W ATAKOWANYCH KOMPUTERACH. NIE WYMAGA JEDNAK OTWARCIA ZAłąCZNIKA PRZESłANEGO E-MAILEM, żEBY ZAINFEKOWAć KOMPUTER I ROZSYłAć SIę DALEJ, WYSTARCZY MU SAMO PODłąCZENIE DO INTERNETU.
WIRUS ATAKOWAł KOMPUTERY, W KTóRYCH ZAINSTALOWANO SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 2000 LUB XP. PRODUCENT WINDOWSóW, MICROSOFT, PODAł, żE JEGO STRONę INFORMUJąCą JAK POZBYć SIę WIRUSA ODWIEDZIłO PONAD PółTORA MILIONA LUDZI.
WYKORZYSTUJąC KOLEJNą LUKę - TZW. DZIURę - W SYSTEMACH OPERACYJNYCH WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003 I WINDOWS XP, "SASSER" POWODUJE WIELOKROTNE, SAMOCZYNNE ZAMYKANIE SIę I PONOWNE URUCHAMIANIE KOMPUTERA.
"SASSER" NAJPIERW ZAATAKOWAł W AZJI. W EUROPIE WśRóD JEGO NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH OFIAR ZNALAZłA SIę NIEMIECKA POCZTA - ZABLOKOWANIE 300 TYS. KOMPUTERóW UNIEMOżLIWIłO WYPłATY PIENIęDZY. STANęłY TEż KOMPUTERY KOMISJI EUROPEJSKIEJ, LINII LOTNICZYCH BRITISH AIRWAYS ORAZ BRYTYJSKIEJ AGENCJI DS. MORSKICH I STRAżY PRZYBRZEżNEJ.
W USA NA KILKA GODZIN TRZEBA BYłO ZAMKNąć 500 SZPITALI W NOWYM ORLEANIE. KłOPOTY MIAłA TEż SłUżBA ZDROWIA W WASZYNGTONIE.


Nr 45
KOMISJA EUROPEJSKA JUż WKRóTCE MOżE ROZESłAć DO śRODKOWOEUROPEJSKICH STOLIC LISTY PRZYPOMINAJąCE O KONIECZNOśCI SZYBKIEGO WDROżENIA REFORMY PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
OD 1 MAJA W CAłEJ UE RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY POWINIEN BYć ZARZąDZANY ZGODNIE Z NOWYMI ZASADAMI, ZAPISANYMI W PIęCIU DYREKTYWACH.
NOWE PRAWO M.IN.
• NAKAZUJE ZREDUKOWANIE PRZESZKóD BIUROKRATYCZNYCH PRZY URUCHAMIANIU USłUG TELEKOMUNIKACYJNYCH,
• WPROWADZA NOWE ZASADY DOSTęPU DO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA NOWYCH FIRM-RYWALI,
• ZAKłADA NOWE STANDARDY W OCHRONIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
W PRAKTYCE WIELE PAńSTW UNII - W TYM WSZYSTKIE NAJWIęKSZE, NOWE PAńSTWA CZłONKOWSKIE, CZYLI POLSKA, CZECHY I WęGRY - DYREKTYW JESZCZE NIE WDROżYłO. JESZCZE W KWIETNIU KOMISJA EUROPEJSKA WYTOCZYłA SZEśCIU "STARYM" CZłONKOM UE (BELGII, FRANCJI, GRECJI, HOLANDII, LUKSEMBURGOWI I NIEMCOM) PROCES PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAłEM SPRAWIEDLIWOśCI. TERAZ - JAK POINFORMOWAł W PIąTEK PORTAL EURACTIV.COM - ZAPOWIADA, żE URUCHOMI PROCEDURę DYSCYPLINUJąCą PRZECIWKO NOWYM CZłONKOM. POLSKA NOWELIZACJA USTAWY TELEKOMUNIKACYJNEJ MOżE WEJść W żYCIE NAJWCZEśNIEJ W CZERWCU.


Nr 46
CENY PALIW ROSNą NIEMAL Z DNIA NA DZIEń I TAKA SYTUACJA TRWA OD MIESIąCA. WSZYSTKO Z POWODU DROGIEJ ROPY I DROżEJąCYCH PALIW NA ZAGRANICZNYCH GIEłDACH. W śLAD ZA TYM RAFINERIE I WłAśCICIELE STACJI SKRUPULATNIE PODWYżSZAJą CENY. WIELE WSKAZUJE NA TO, żE ROPA, A WIęC I PALIWA BęDą NADAL DROżAłY.
PALIWA DROżEJą NA CAłYM śWIECIE I OSTATNIE PODWYżKI W POLSCE NIE MAJą żADNEGO ZWIąZKU Z WSTąPIENIEM NASZEGO KRAJU DO UNII EUROPEJSKIEJ.
EKONOMIśCI NATOMIAST OSTRZEGAJą, żE TAK WYSOKIE CENY MUSZą WPłYNąć NA STAN GOSPODARKI. WCZORAJ ROPA BYłA NAJDROżSZA OD 13 LAT, CZYLI OD ATAKU IRAKU NA KUWEJT. NA GIEłDACH AMERYKAńSKICH CENA BARYłKI ZBLIżYłA SIę DO 40 USD. ZDANIEM ANALITYKóW MOżE STAć SIę TO DOSłOWNIE W KAżDEJ CHWILI.
WICEMINISTER GOSPODARKI JACEK PIECHOTA ZAPOWIEDZIAł WCZORAJ, żE ZGODZI SIę NA URUCHOMIENIE REZERW PALIWA PKN ORLEN, ABY USTABILIZOWAć ROSNąCE CENY BENZYNY. - TO POWINNO NA PEWNO ZAPOBIEC DALSZEMU WZROSTOWI CEN, ALE CZY SPOWODUJE OBNIżKI DZISIAJ, TO ZALEżY OD SYTUACJI RYNKOWEJ - MóWIł WCZORAJ W RADIU RMF.
ZE WZGLęDU NA TAJEMNICę HANDLOWą NIE ZDRADZIł, JAK DUżE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE. NIE POWIEDZIAł TEż, KIEDY DOKłADNIE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE, ALE PRZYZNAł, żE JEST TO RACZEJ KWESTIA GODZIN NIż DNI. ZDANIEM PIECHOTY, DALSZY WZROST CEN ROPY SPOWODOWAłBY SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE. - GDYBY CENY ROPY MIAłY BYć NA TAKIM SZCZYTOWYM POZIOMIE, TO GROZIłOBY NAM SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO GDZIEś O 0,5 - 0,6 PROC. PKB - TWIERDZIł PIECHOTA.
Z DANYCH łóDZKIEGO BIURA REFLEX, KTóRE MONITORUJE KRAJOWY RYNEK PALIWOWY, WYNIKA, żE W CIąGU OSTATNIEGO MIESIąCA CENY DETALICZNE NAJPOPULARNIEJSZEJ BENZYNY 95-OKTANOWEJ WZROSłY O 20 GROSZY NA LITRZE, A OLEJU NAPęDOWEGO O 13 GROSZY (śREDNIO W KRAJU). W EFEKCIE ZA LITR TRZEBA ZAPłACIć W NIEKTóRYCH REGIONACH KRAJU NAWET RóWNOWARTOść JEDNEGO DOLARA, CZYLI PONAD 3,90 Zł. DOKłADNIE TYLE WYNOSI śREDNIA CENA NA STACJACH DZIAłAJąCYCH POD SZYLDEM PKN ORLEN, A NA NIEKTóRYCH STACJACH W POZNANIU CENA SIęGA NAWET 3,99 Zł. TRADYCYJNIE JESZCZE DROżSZA JEST BENZYNA 98-OKTANOWA - W REJONIE WROCłAWIA KOSZTUJE NAWET 4,12 Zł ZA LITR, A śREDNIO W KRAJU - 4,02 Zł.
WZROSTY CEN DETALICZNYCH ODZWIERCIEDLAJą PODWYżKI, JAKIE MIAłY MIEJSCE U PRODUCENTóW. JESZCZE MIESIąC TEMU W PKN ORLEN (NAJWIęKSZY PRODUCENT W KRAJU) I GRUPIE LOTOS ZA BENZYNę EURO 95 TRZEBA BYłO ZAPłACIć 2775 - 2779 Zł (ZA 1000 M SZEśC.), TERAZ O PRAWIE 200 Zł WIęCEJ. W WYPADKU OLEJU NAPęDOWEGO CENY WZROSłY O OK. 120 Zł DO 2,4 TYS. Zł.


Nr 47
LICZBA TRANSAKCJI DOKONYWANYCH KARTAMI PłATNICZYMI WZROSłA PRZEZ 12 MIESIęCY, LICZąC OD KOńCA MARCA 2003 R., O 23 PROC. ICH WARTOść ZWIęKSZYłA SIę O 20 PROC. ŚREDNIA WARTOść JEDNEJ PłATNOśCI DOKONYWANEJ KARTą TO 122 Zł.
CZTERY NAJWIęKSZE NA NASZYM RYNKU CENTRA ROZLICZENIOWE - POLCARD, CENTRUM KART I CZEKóW PEKAO SA, CARDPOINT ORAZ ESERVICE, OBSłUGIWAłY NA KONIEC MARCA 2004 ROKU PONAD 124 TYS. TERMINALI AKCEPTUJąCYCH KARTY PłATNICZE. W CIąGU 12 MIESIęCY, POCZąWSZY OD KOńCA MARCA 2003 R. DO KOńCA MARCA 2004 R., PRZYBYłO TYLKO 4,2 TYS. NOWYCH TERMINALI. PRZEDSTAWICIELE CENTRóW ROZLICZENIOWYCH TłUMACZą TO TYM, żE Są KLIENCI, KTóRZY ZAMYKAJą SWOJE PRZEDSIęWZIęCIA LUB ZMIENIAJą ICH CHARAKTER I PRZESTAJą UżYWAć TERMINALI.
MIMO żE LICZBA NOWYCH MIEJSC, GDZIE MOżNA ZAPłACIć KARTą, NIE ROśNIE DYNAMICZNIE, WIDAć, żE POLACY CORAZ CHęTNIEJ PłACą "PLASTIKIEM". PRZEZ PIERWSZY KWARTAł TEGO ROKU ZAWARTO 40,8 MLN TRANSAKCJI KARTą PłATNICZą - 8,6 MLN WIęCEJ NIż ROK WCZEśNIEJ. WARTOść TRANSAKCJI WYNIOSłA PONAD 5 MLD Zł, O 837 MLN Zł WIęCEJ NIż W I KW. 2003 R.
- W DALSZYM CIąGU NAJCHęTNIEJ UżYWANE PRZEZ POLAKóW Są KARTY DEBETOWE ONLINE: VISA ELEKTRON, MAESTRO. UDZIAł TRANSAKCJI NIMI WYNIóSł U NAS 54 PROC. - MóWI RENATA GAWKOWSKA Z POLCARDU.
BARDZO DYNAMICZNIE PRZYRASTA LICZBA TRANSAKCJI DOKONYWANYCH PRZEZ INTERNET. OD STYCZNIA DO KOńCA MARCA TEGO ROKU POLCARD, ECARD ORAZ CITICONNECT ZREALIZOWAłY ICH PONAD 132 TYS. NA SUMę 41,1 MLN Zł. WARTOść WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ INTERNET W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU BYłA RóWNA 59,7 PROC. TAKICH TRANSAKCJI DOKONANYCH W CAłYM UBIEGłYM ROKU. NATOMIAST LICZBA PłATNOśCI INTERNETOWYCH ODPOWIADAłA 46 PROC. UBIEGłOROCZNYCH.
POD KONIEC KWIETNIA BZ WBK SPRZEDAł SWOJE CENTRUM ROZLICZENIOWE CARDPOINT EUROPEJSKIEJ FILII SPółKI NOVA INFORMATION SYSTEMS. TO AMERYKAńSKA FIRMA, KTóRA OFERUJE M.IN. USłUGI PRZETWARZANIA TRANSAKCJI DOKONANYCH KARTAMI PłATNICZYMI, APLIKACJE OPROGRAMOWANIA, ELEKTRONICZNą KONWERSJę CZEKóW.


Nr 48
LASY PAńSTWOWE EKSPORTUJą DREWNO PO CENIE NIżSZEJ, NIż UZYSKAłYBY W POLSCE - ALARMUJE IZBA GOSPODARCZA SKUPIAJąCA TARTAKI. LASY ZAPRZECZAJą, ALE ODBIORCY DREWNA POTWIERDZAJą TE INFORMACJE.
WłAśCICIELE TARTAKóW OD POłOWY UB. R. NARZEKAJą NA BRAK DREWNA. MONOPOLISTA NA TYM RYNKU - LASY PAńSTWOWE WYCINA CO ROKU PODOBNą ILOść DREWNA, A JUż W UBIEGłYM GWAłTOWNIE WZRóSł POPYT NA TEN SUROWIEC Z POWODU WZROSTU OPłACALNOśCI EKSPORTU.
MIęDZY INNYMI Z TEGO POWODU DUżE TARTAKI MAJą NA TEN ROK ZAKONTRAKTOWANE ZBYT MAłE, JAK NA ICH POTRZEBY, ILOśCI DREWNA.
W NAJGORSZEJ SYTUACJI Są WłAśCICIELE TARTAKóW NA GóRNYM ŚLąSKU, KTóRYM UDAłO SIę POZYSKAć Z LASóW śREDNIO TYLKO 50 PROC. ILOśCI DREWNA, JAKIEJ POTRZEBUJą - MóWI BOGDAN CZEMKO Z POLSKIEJ IZBY PRZEMYSłU DRZEWNEGO.
WEDłUG NIEGO Tę SYTUACJę POGARSZA FAKT, żE LASY PAńSTWOWE PROWADZą NIEOPłACALNY DLA NICH EKSPORT DREWNA ZA GRANICę. - WEDłUG KONTRAKTU NA EKSPORT DREWNA, JAKI ZAWARłY LASY PAńSTWOWE Z AUSTRIACKą FIRMą HOLZBAU MARESCH GMBH, LASY DOSTAJą NP. 7 EURO (33,3 Zł) ZA M SZEśC. DREWNA SOSNOWEGO O śREDNICY PONIżEJ 12 CM, PODCZAS GDY TO SAMO DREWNO W POLSCE KOSZTUJE 71 Zł. DREWNO TEGO SAMEGO GATUNKU O ZłEJ JAKOśCI I O śREDNICY 15 - 18 CM KOSZTUJE U NAS 115 Zł, PODCZAS GDY AUSTRIACY PłACą 20 EURO (95,2 Zł). TO NIE WSZYSTKO - NA INNYCH RODZAJACH DREWNA SOSNOWEGO LASY TRACą RóWNIEż PO KILKADZIESIąT PROC. RóżNICA W CENIE JEST JESZCZE WIęKSZA, JEśLI WZIąć POD UWAGę, żE AUSTRIACY NIE PłACą ZA DOWóZ DO GRANICY - KOSZTY TRANSPORTU W WYSOKOśCI OK. 30 Zł ZA M SZEśC. PONOSZą LASY, PODCZAS GDY POLSCY ODBIORCY KUPUJą DREWNO W LESIE I PONOSZą KOSZTY TRANSPORTU - WYLICZA BOGDAN CZEMKO.
- CIEKAW JESTEM, ILE LASY PAńSTWOWE TRACą PRZY TYM NA REKLAMACJACH, BO ZGODZIłY SIę, żE JEśLI DREWNO NIE BęDZIE ODPOWIADAłO BARDZO SUROWYM WARUNKOM, JAKIE POSTAWIł IMPORTER, DOSTANą TYLKO PO 1 EURO ZA M SZEśC. - ZASTANAWIA SIę CZEMKO.
PRZEDSTAWICIELE LASóW PAńSTWOWYCH NIE CHCIELI KOMENTOWAć SPRAWY:
- KONTRAKT Z AUSTRIACKą FIRMą JEST DLA NAS OPłACALNY, ALE SZCZEGółóW NIE PODAMY, PONIEWAż Są OBJęTE TAJEMNICą HANDLOWą. ZE STWIERDZENIAMI PANA CZEMKI NIE BęDZIEMY POLEMIZOWALI, MOżEMY TYLKO POWIEDZIEć, żE JEGO WYLICZENIA Są NIEPRAWDZIWE - POWIEDZIAł "RZ" WALDEMAR TOMKIEWICZ, RZECZNIK LASóW PAńSTWOWYCH.
W KILKU DUżYCH POLSKICH PAPIERNIACH UZYSKALIśMY NIEOFICJALNE POTWIERDZENIE, żE CENY, PO JAKICH LASY SPRZEDAJą PAPIERóWKę AUSTRIACKIEJ FIRMIE, Są ZDECYDOWANIE NIżSZE OD TYCH, JAKIE UZYSKUJą W POLSCE.
- SUROWIEC, KTóRY LASY SPRZEDAJą PO 7 EURO, MY KUPUJEMY PO 70 ZłOTYCH - POWIEDZIAł "RZ" PRZEDSTAWICIEL JEDNEJ Z NAJWIęKSZYCH POLSKICH PAPIERNI. - TO REKORDOWO NISKIE CENY - SKOMENTOWAł PRZEDSTAWICIEL INNEGO ZAKłADU.


Nr 49
UNIJNI URZęDNICY DRZWIAMI I OKNAMI SZTURMUJą LEKCJE POLSKIEGO. W KOMISJI EUROPEJSKIEJ TRZEBA BYłO WPROWADZIć LIMITY PRZYJęć.
ZAINTERESOWANIE JEST OGROMNE, A BęDZIE JESZCZE WIęKSZE - TWIERDZI ELżBIETA KWIATKOWSKA, KTóRA W KOMISJI ORGANIZUJE KURSY POLSKIEGO. TYLKO TAM TAJNIKI NASZEGO JęZYKA ZGłęBIA OKOłO 200 URZęDNIKóW. NASTęPNI STOJą W KOLEJCE - NA WAKACYJNY KURS ZABRAKłO JUż MIEJSC, A NA JESIENNY ZGłOSIłA SIę REKORDOWA LICZBA 60 OSóB! POLSKI BłYSKAWICZNIE ZDOBYł TYTUł NAJPOPULARNIEJSZEGO JęZYKA WśRóD KRAJóW WłAśNIE PRZYJęTYCH DO UE. - MUSIELIśMY OGRANICZYć LICZBę PRZYJęć NA ZAJęCIA DLA POCZąTKUJąCYCH. MOGą SIę NA NIE ZAPISYWAć WYłąCZNIE CI, KTóRYM ZNAJOMOść JęZYKA JEST POTRZEBNA W PRACY - MóWI KWIATKOWSKA.
SKąD TEN BOOM? URZęDNIKóW INTERESUJE POLSKA, BO ZDAJą SOBIE SPRAWę Z TEGO, żE TO NAJWIęKSZY Z NOWYCH CZłONKóW UE I ZNAJOMOść JEGO JęZYKA NA PEWNO SIę PRZYDA.
JAKO PIERWSI - OD 1996 R. - POLSKIEGO ZACZęLI SIę UCZYć TłUMACZE. WśRóD NIECH BYł PORTUGALCZYK CARLOS MATEUS. - TO NIE MIAłO NIC WSPóLNEGO Z WEJśCIEM POLSKI DO UE. PO PROSTU ZAINTERESOWAłEM SIę WASZYM KRAJEM - WSPOMINA. DZIś PO POLSKU UMIE NAWET PRZEKLINAć.
NAUCZYCIELKą CARLOSA BYłA MARIA GłOWACZ, POLONISTKA MIESZKAJąCA W BELGII OD 20 LAT. - SWYCH UCZNIóW OCENIAM BARDZO WYSOKO. URZęDNICY EUROPEJSCY Są PILNI, AMBITNI I BłYSKOTLIWI. PRACUJE SIę Z NIMI BARDZO PRZYJEMNIE - MóWI DZIś PANI MARIA.
WSZYSTKIE UNIJNE DOKUMENTY Są TłUMACZONE NA 20 URZęDOWYCH JęZYKóW KRAJóW CZłONKOWSKICH - Są TO RóWNOCZEśNIE JęZYKI OFICJALNE UE. NA KORYTARZACH I W GABINETACH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH DOMINUJą JEDNAK ANGIELSKI, FRANCUSKI, RZADZIEJ NIEMIECKI - CZYLI TZW. JęZYKI ROBOCZE. URZęDNICY EUROPEJSCY MUSZą ZNAć PRZYNAJMNIEJ DWA JęZYKI - JEDEN ROBOCZY I JEDEN OFICJALNY. NAJCZęśCIEJ POSłUGUJą SIę FRANCUSKIM - BO BRUKSELA JEST FRANCUSKOJęZYCZNA - I ANGIELSKIM JAKO NAJBARDZIEJ POPULARNYM.
NAUCZYCIELAMI POLSKIEGO Są WYłąCZNIE POLACY. KURS DLA TłUMACZY TRWA CZTERY LATA, A DLA URZęDNIKóW - TRZY. POTEM MOGą SIę ZAPISAć SIę DWULETNI KURS BIEGłEGO WłADANIA JęZYKIEM. ZAJęCIA ODBYWAJą SIę DWA RAZY W TYGODNIU, NAUKA JEST BEZPłATNA - ZA WSZYSTKO PłACI KOMISJA EUROPEJSKA.
DRUGIM JęZYKIEM NOWYCH PAńSTW CZłONKOWSKICH, KTóREGO EUROKRACI UCZą SIę NAJCHęTNIEJ, JEST CZESKI (OK. 70 PRACOWNIKóW KOMISJI EUROPEJSKIEJ). TRZECIE MIEJSCE W RANKINGU ZAJMUJE WęGIERSKI (PONAD 50 OSóB). DOSYć DUżą POPULARNOśCIą CIESZY SIę TEż RUMUńSKI, CHOć PAńSTWO TO NIE JEST CZłONKIEM UNII.


Nr 50
NAWET KILKANAśCIE MILIONóW KOMPUTERóW PODłąCZONYCH DO INTERNETU MóGł ZARAZIć W CIąGU CZTERECH DNI ROBAK INTERNETOWY SASSER. KOMPUTER MOżNA JEDNAK OBRONIć
FIRMY ZAJMUJąCE SIę BEZPIECZEńSTWEM SIECIOWYM PODAJą RóżNE DANE DOTYCZąCE SZYBKOśCI ROZPRZESTRZENIANIA SIę WIRUSA. FIńSKI F-SECURE SZACUJE, żE WIRUSOWI UDAłO SIę ZARAZIć MILION KOMPUTERóW, ALE JUż HISZPAńSKA PANDA SOFTWARE OCENIłA ICH LICZBę NAWET NA 18 MLN. - WCIąż NIE WIEMY ILE KOMPUTERóW WIRUS MóGł ZARAZIć. SKALę EPIDEMII OCENIłBYM BARDZIEJ NA KILKANAśCIE NIż KILKA MILIONóW KOMPUTERóW - POWIEDZIAł "GAZECIE" ANDRZEJ KONTKIEWICZ, INżYNIER SYSTEMOWY SYMANTECA. - PIERWSZA ODMIANA WIRUSA POJAWIłA SIę W SIECI JUż 1 MAJA. OBECNIE MAMY JUż CZTERY MUTACJE. WIRUS ROZPRZESTRZENIA SIę SZYBCIEJ NIż ZESZłOROCZNY BLASTER - PODKREśLA PIOTR SKOWROńSKI, KIEROWNIK POGOTOWIA ANTYWIRUSOWEGO FIRMY PANDA SOFTWARE.
W PRZECIWIEńSTWIE DO SWOICH TEGOROCZNYCH POPRZEDNIKóW - WIRUSóW MYDOOM, NETSKY I BAGLE - SASSER NIE ROZPRZESTRZENIA SIę ZA POMOCą POCZTY ELEKTRONICZNEJ. WYSTARCZY URUCHOMIć PRZEGLąDARKę INTERNETOWą I, O ILE KOMPUTER NIE JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY, WIRUS GO ZARAżA. JAK SZACUJE F-SECURE OD WEJśCIA DO INTERNETU DO ZARAżENIA SIę WIRUSEM MIJA OK. 10 MINUT. ZARAZ PO ZAINFEKOWANIU SASSER WYśWIETLA OKIENKO SYSTEMOWE, OSTRZEGAJąC żE W CIąGU 60 SEKUND KOMPUTER ZOSTANIE ZRESTARTOWANY. WIRUS NIE WYRZąDZA INNYCH SZKóD.
SASSER ATAKUJE TYLKO KOMPUTERY Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI MICROSOFTU: WINDOWS NT, XP I 2000. WYKORZYSTUJE PRZY TYM LUKę W SERWISIE AUTORYZACJI SYSTEMU. ABY ZABEZPIECZYć SIę PRZED WIRUSEM TRZEBA UAKTUALNIć SYSTEM LUB URUCHOMIć PROGRAM ZABEZPIECZAJąCY KOMPUTER PRZED DOSTęPEM Z ZEWNąTRZ (TZW. FIREWALL) I DODATKOWO SPRAWDZIć KOMPUTER PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM.
NAJBARDZIEJ NARAżENI NA ATAK WIRUSA Są INDYWIDUALNI UżYTKOWNICY - OSTRZEGAJą ANALITYCY. WIęKSZOść Z NICH NIE UAKTUALNIłA SYSTEMU OPERACYJNEGO (MICROSOFT ZAMIEśCIł ODPOWIEDNIą łATę JUż 13 KWIETNIA). - WIęKSZOść UżYTKOWNIKóW NIE INTERESUJE SIę łATAMI DOPóKI NIE POJAWI SIę PROBLEM - UWAżA PIOTR SKOWROńSKI.
POJAWIłY SIę JUż JEDNAK PIERWSZE FIRMY, KTóRE W SPEKTAKULARNY SPOSóB PADłY OFIARą WIRUSA. FIńSKI UBEZPIECZYCIEL SAMPO ZAMKNął W PONIEDZIAłEK NA KILKA GODZIN 130 FILII. Z POWODU WIRUSA WSTRZYMANO PRACę W AMERYKAńSKICH I AZJATYCKICH ODDZIAłACH BANKU INWESTYCYJNEGO GOLDMAN SACHS. PRACY ODMóWIł TAKżE SYSTEM TRANSAKCYJNY AUSTRALIJSKIEGO WESTPAC BANK. FIRMA NIE WSTRZYMAłA JEDNAK PRACY, DOKONUJąC WIęKSZOśCI TRANSAKCJI ZA POMOCą PAPIERU I DłUGOPISóW. Z POWODU WIRUSA ZAMKNIęTO W PONIEDZIAłEK CO TRZECI URZąD POCZTOWY NA TAJWANIE. OFIARą WIRUSA PADłO TAKżE OK. 300 TYS. KOMPUTERóW DEUTSCHE POST. NAJPRAWDOPODOBNIEJ DZIAłANIE WIRUSA BYłO TAKżE ODPOWIEDZIALNE ZA ODWOłANIE W WEEKEND KILKU LOTóW AMERYKAńSKICH LINII DELTA AIRLINES.
SASSER ZRESTARTOWAł TAKżE 1,2 TYS. KOMPUTERóW Z SYSTEMEM WINDOWS W KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PIKANTERII SYTUACJI DODAJE FAKT, żE KOMISJA OD KILKU MIESIęCY PROWADZI śLEDZTWO ANTYMONOPOLOWE PRZECIWKO MICROSOFTOWI.
NIE WIADOMO JAK DUżE STRATY SPOWODOWAł WIRUS W POLSCE. JAK POWIEDZIAł "GAZECIE" ROBERT DOBROś Z ZAJMUJąCEJ SIę BEZPIECZEńSTWEM SIECIOWYM FIRMY NETWORK ASSOCIATES SASSERA WYKRYTO ZALEDWIE W 1 PROC. KOMPUTERóW NAJWAżNIEJSZYCH KLIENTóW FIRMY W POLSCE. - ODBIERAMY OK. 100 TELEFONóW DZIENNIE ZWIąZANYCH Z TYM WIRUSEM. TO TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż ZWYKLE - MóWI PIOTR SKOWROńSKI Z PANDA SOFTWARE.
NIE UDAłO SIę NA RAZIE USTALIć SKąD POCHODZI SASSER. ZDANIEM F-SECURE MóGł POWSTAć W ROSJI, GDZIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ STWORZONO TEż WIRUSA NETSKY. - TE WIRUSY MOGą BYć POWIąZANE. JEST DUżE PODOBIEńSTWO MECHANIZMU SKANOWANIA SIECI I CZASU REAKCJI OD OGłOSZENIA LUKI W WINDOWS DO POWSTANIA WIRUSA - UWAżA SKOWROńSKI. INFORMACJA O BłęDZIE ZOSTAłA PODANA 13 MARCA. PIERWSZY WIRUS WYKORZYSTUJąCY GO POJAWIł SIę 16 DNI PóźNIEJ. - OD MOMENTU UJAWNIENIA LUKI ROZPOCZęłO SIę ODLICZANIE, BO BYłO NIEMAL PEWNE, żE KTOś BęDZIE CHCIAł Ją WYKORZYSTAć. ZE 100-PROC. PEWNOśCIą MOżNA ZAłOżYć, żE WYKRYCIE KOLEJNEJ PODOBNEJ LUKI SPOWODUJE POWSTANIE NASTęPNEGO ZłOśLIWEGO PROGRAMU - UWAżA KONTKIEWICZ. JEGO ZDANIEM DALSZE ROZPRZESTRZENIANIE SIę WIRUSA ZALEżY OD ZACHOWANIA ADMINISTRATORóW SIECI KOMPUTEROWYCH. - IM SZYBCIEJ ZABLOKUJą DOSTęP DO FIRMOWYCH SIECI I ZAKTUALIZUJą SYSTEMY OPERACYJNE, TYM WOLNIEJ BęDZIE SIę POWIELAł WIRUS - MóWI KONTKIEWICZ.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.