informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 65 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 21
(..)POSłOWIE ZNALEźLI KOMPROMISOWE ROZWIąZANIE W ODPOWIEDZI NA RZąDOWą PROPOZYCJę OGRANICZENIA PRęDKOśCI NA OBSZARZE ZABUDOWANYM DO 50 KILOMETRóW NA GODZINę. W CIąGU DNIA MAMY JEźDZIć WOLNIEJ - WłAśNIE 50 KM/H A NOCą NIECO SZYBCIEJ - 60 KM/H.

TAKI ZłOTY śRODEK, JAK DONOSI "RZECZPOSPOLITA" ZNALEźLI W TYM TYGODNIU POSłOWIE PODCZAS DEBATY NAD NOWELIZACJą KODEKSU DROGOWEGO. POSłOWIE ZAPROPONOWALI, żE W GODZINACH OD 23:00 DO 5:00 MOżNA PORUSZAć SIę Z PRęDKOśCIą 60 KM/H, A OD 5:00 DO 23:00 Z PRęDKOśCIą OGRANICZONą DO 50 KM/H.

WPROWADZENIE OGRANICZENIA PRęDKOśCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM WYNIKA BEZPOśREDNIO Z ZALECEń UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZąCYCH POLITYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEńSTWA DROGOWEGO. POCZąTKOWO RZąD ZAPROPONOWAł 50 KM/H, TłUMACZąC, żE CHCE W TEN SPOSóB ZMNIEJSZYć LICZBę WYPADKóW.(..)


F=HTTP://WWW.PANORAMAFIRM.COM.PL/ACMS/AUTOMOTO/AKTUALNOSCI/ARTICLE,423879.HTML TARGET=_BLANK>WIęCEJ

Nr 22
SERWIS MICROSOFT WINDOWS UPDATE 14 I 15 KWIETNIA BYł TAK 'OBLężANY', żE NIEKTóRZY NIE MOGLI POBRAć Z SERWISU żąDANYCH UAKTUALNIEń.

PRZYCZYNą PRZECIążENIA SERWISU BYłY NAJNOWSZE CZTERY PATCHE KIEROWANE DO DWUDZISTU NOWO ODKRYTYCH LUK (W TYM TRZECH KRYTYCZNYCH) W SYSTEMACH Z RODZINY MICROSOFT WINDOWS. NOWE łATY CIESZYłY SIę BARDZO DUżą POPULARNOśCIą.


Nr 23
FUNDUSZE POMOCOWE UE DLA FIRM

Nr 24
(..)ZACZYNAMY OD EWIDENCJI GRUNTóW I BUDYNKóW

JEśLI PODOBA NAM SIę JAKAś DZIAłKA, A NIE ZNAMY JEJ WłAśCICIELA, DANE NA JEJ TEMAT MOżEMY UZYSKAć W EWIDENCJI GRUNTóW I BUDYNKóW. TO TU DOWIEMY SIę, CZY NIERUCHOMOść MA WłAśCICIELA, CZY STANOWI WSPółWłASNOść WIELU OSóB, JAKA JEST JEJ STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTóRYCH USTALA SIę OPłATę, ZWIąZANą Z PODWYżSZENIEM WARTOśCI NIERUCHOMOśCI WYNIKAJąCą ZE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENU.POWIERZCHNIA, CZY MA ZAłOżONą KSIęGę WIECZYSTą I JAKIE MA OZNACZENIA GEODEZYJNE.

EWIDENCJę GRUNTóW I BUDYNKóW (KATASTER NIERUCHOMOśCI) PROWADZą STAROSTOWIE. STANOWI ONA JEDNOLITY DLA KRAJU, SYSTEMATYCZNIE AKTUALIZOWANY ZBIóR INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH, ICH WłAśCICIELACH ORAZ O INNYCH OSOBACH FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH WłADAJąCYCH TYMI GRUNTAMI, BUDYNKAMI I LOKALAMI.(..)


F=HTTP://WWW.EXPANDER.PL/EXPANDER/INDEX.JSP?LACE=LEAD2&NEWS_CAT_ID=22&NEWS_ID=1904&LAYOUT=3B&PAGE=TEXT> WIęCEJ

Nr 25
INTERNETOWE PLATFORMY FINANSOWE CORAZ POPULARNIEJSZE

Nr 26
KONCERN SHELL PROWADZONY PRZEZ RASOWYCH ARYSTOKRATóW WYKSZTAłCONYCH W OKSFORDZIE I CAMBRIDGE SPLAMIł SIę KłAMSTWAMI, KTóRE MOGą ZNIESłAWIć CAłą BRANżę NAFTOWą.
SKANDAL WOKół SHELLA MOżE BYć WIERZCHOłKIEM GóRY LODOWEJ, GDYż PROBLEMY FIRMY Są TYLKO LUSTRZANYM ODBICIEM TRUDNOśCI CAłEJ BRANżY. TO, żE TAK DUżY KONCERN JAK SHELL ZDECYDOWAł SIę NA KOREKTę REZERW O 4,85 MLD BARYłEK MIMO REPERKUSJI, KTóRYCH MUSIAł SIę SPODZIEWAć, DOWODZI, żE REZERWY KONCERNóW Są JUż MOCNO OGRANICZONE. TO MOżE BYć POCZąTEK CAłEJ SERII KOREKT, GDYż W 2003 ROKU śWIAT PRZEKROCZYł GRANICę ZUżYCIA POłOWY śWIATOWYCH ZASOBóW ROPY: DO TEJ PORY WYDOBYTO 919 MLD BARYłEK, PRODUKCJA ZE ZNANYCH Złóż WYNIESIE 786 MLD BARYłEK, A Z NOWO ODKRYTYCH - 144 MLD. OKOłO 2010 ROKU OSTATECZNE WYCZERPYWANIE SIę ZASOBóW ROPY STANIE SIę OCZYWISTE DLA KAżDEGO. SZEFOWIE SHELLA WIEDZIELI JUż O TYM PONAD DWA LATA TEMU. KłOPOT W TYM, żE WIEDZę Tą USIłOWALI ZACHOWAć TYLKO DLA SIEBIE.


Nr 27
KOSZTEM KILKUNASTU MILIONóW ZłOTYCH INTERIA.PL PLANUJE EKSPANSJę NA NOWE OBSZARY RYNKU INTERNETOWEGO. SPółKA COMARCH CHCE SFINASOWAć PLANY INTERII, TRZECIEGO POD WZGLęDEM POPULARNOśCI PORTALU W POLSCE. PILOTAż NOWYCH USłUG MA RUSZYć W CIąGU TRZECH MIESIęCY. JEśLI INTERNAUCI BęDą ZAINTERESOWANI NOWą OFERTą, NA JESIENI KRAKOWSKI PORTAL ROZWINIE Ją NA DOBRE. WCZEśNIEJ MUSI ZDOBYć FUNDUSZE NA INWESTYCJE, W TYM CELU PLANUJE NOWą EMISJę AKCJI O WARTOśCI KILKUNASTU MILIONóW ZłOTYCH. COMARCH (PODOBNIE JAK INTERIA NOTOWANY NA GIEłDZIE) TO NAJWIęKSZY AKCJONARIUSZ PORTALU, MA PRAWIE 50 PROC. GłOSóW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPółKI.

Nr 28
CZY PO 1 MAJA CZEKAJą NAS ZNACZąCE PODWYżKI CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH? NIEKONIECZNI. CO MIAłO ZDROżEć, JUż ZDROżAłO.
KTO W OSTATNICH TYGODNIACH KUPIł MATERIAłY BUDOWLANE, PRAWDOPODOBNIE ZAPłACIł ZA NIE TAK, JAKBY BYłY OBłOżONE 22% PODATKIEM VAT. WSZYSTKO Z POWODU SZAłU ZAKUPOWEGO, KTóRY OGARNął POLAKóW. BAUMARKETY I HURTOWNIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH PRZEżYWAłY PRAWDZIWE OBLężENIE. PRZEDSIęBIORCY NIE NADążALI Z PRODUKCJą, MAGAZYNY śWIECIłY PUSTKAMI, SPRZEDAWAłY SIę NAWET TOWARY JESZCZE NIEWYPRODUKOWANE. WSZYSTKO PO TO, BY NA FAKTURACH WIDNIAłA DATA SPRZED 1 MAJA. WYKORZYSTALI TO SPRYTNIE PRODUCENCI, KTóRZY SYSTEMATYCZNIE PODNOSILI CENY. CZY NOWY, WYżSZY VAT SPOWODUJE KOLEJNE PODWYżKI? TO MAłO PRAWDOPODOBNE. ZAPEWNE PRODUCENCI PO PROSTU OBNIżą SWOJE WYśRUBOWANE MARżE, BIORąC NA SIEBIE CIężAR WZROSTU CEN.


Nr 29
PRZYGOTOWUJąCA SIę DO GIEłDOWEGO DEBIUTU FIRMA INTERNETOWA GOOGLE ZOSTAłA POZWANA ZA KONTROWERSYJNE PRAKTYKI REKLAMOWE. KONTROWERSJE WZBUDZA USłUGA GOOGLE O NAZWIE ADWORDS. POZWALA ONA NA UMIESZCZENIE PłATNEJ REKLAMY OBOK WYNIKóW WYSZUKIWANIA PRZESZUKIWARKI GOOGLE. REKLAMY TRAFIAJą NA KOLUMNę WYNIKóW JAKO LINKI SPONSOROWANE. OD PEWNEGO CZASU GOOGLE UMOżLIWIA WYKUPIENIE LINKU SPONSOROWANEGO PRZY WYNIKACH WYSZUKIWANIA PO WPISANIU SłóW BęDąCYCH MARKAMI HANDLOWYMI LUB NAZWAMI FIRM.
NA POCZąTKU TYGODNIA DO SąDU W PARYżU TRAFIł POZEW PRZECIWKO GOOGLE ZłOżONY PRZEZ UBEZPIECZENIOWą SPółKę AXA. ŻąDA ONA ODSZKODOWANIA, KTóREGO WARTOśCI JESZCZE NIE UJAWNIONO. PRZEZ PEWIEN CZAS PRZY WPISYWANIU DO PRZEGLąDARKI WYRAZU "AXA" W LINKACH SPONSOROWANYCH POJAWIAłY SIę PRZEKIEROWANIA DO STRON KONKURENTóW TEJ FIRMY.
JAK SZACUJą ANALITYCY, NIEMAL 75% Z 500 MLN DOL. ROCZNYCH PRZYCHODóW GOOGLE POCHODZI Z REKLAM. PROBLEMY SąDOWE NIE WPłYNą NAJPRAWDOPODOBNIEJ NA GIEłDOWY DEBIUT SPółKI. WARTOść PUBLICZNEJ EMISJI AKCJI SZACUJE SIę NA 20-25 MLD DOL.


Nr 30
UNIJNE FUNDUSZE DLA PRZEDSIęBIORSTW

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.