informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 89 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: F
Nr 21
1)NIE MA DLA NIEGO PROPOZYCJI ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA,SKIEROWANIA DO PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBóT PUBLICZNYCH LUB NA UTWORZONE DODATKOWE MIEJSCE PRACY ORAZ 2)W OKRESIE 18 MIESIęCY POPRZEDZAJąCYCH DZIEń ZAREJESTROWANIA, łąCZNIE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 365 DNI: A) BYł ZATRUDNIONY I OSIąGAł WYNAGRODZENIE W KWOCIE CO NAJMNIEJ NAJNIżSZEGO WYNAGRODZENIA, OD KTóREGO ISTNIEJE OBOWIąZEK OPłACANIA SKłADKI NA FUNDUSZ PRACY, Z WYJąTKIEM OBOWIąZKU OPłACANIA SKłADEK ZA NIEPEłNOSPRAWNYCH, B) WYKONYWAł PRACę NA PODSTAWIE UMOWY O PRACę NAKłADCZą, JEżELI OSIąGAł Z TEGO TYTUłU DOCHóD CO NAJMNIEJ NAJNIżSZEGO WYNAGRODZENIA, C) WYKONYWAł PRACę NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA ALBO WSPółPRACOWAł PRZY WYKONYWANIU TYCH UMóW, JEżELI PODSTAWę WYMIARU SKłADKI NA UBEZPIECZENIE SPOłECZNE I FUNDUSZ PRACY STANOWIłA KWOTA CO NAJMNIEJ NAJNIżSZEGO WYNAGRODZENIA. Z TEGO WYNIKA, żE PRACA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA NIE POZBAWIA PRAWA DO ZASIłKU. WARUNKIEM JEST OTRZYMYWANIE Z TYTUłU ZLECENIA WYNAGRODZENIA CO NAJMNIEJ NAJNIżSZEGO, OD KTóREGO ODPROWADZANE Są SKłADKI NA UBEZPIECZENIA SPOłECZNE I FUNDUSZ PRACY. PODSTAWA PRAWNA:USTAWA Z DNIA 14.12.1994R. O ZATRUDNIENIU I PRZECIWDZIAłANIU BEZROBOCIU. (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. 2001 R. NR 6 POZ. 56)

Nr 22
SPRAWę PODSTAW WYMIARU SKłADEK NA UBEZPIECZENIA SPOłECZNE I ZDROWOTNE REGULUJE USTAWA Z 13 PAźDZIERNIKA 1998R. O SYSTEMIE UBEZPIECZEń ART. 18 UST.1 PKT.8 MóWI, żE PODSTAWą WYMIARU SKłADEK DLA OSóB PROWADZąCYCH DZIAłALNOść GOSPODARCZą JEST ZADEKLAROWANA KWOTA NIE NIżSZA NIż 60% PRZECIęTNEGO MIESIęCZNEGO WYNAGRODZENIA ZA POPRZEDNI KWARTAł DANEGO ROKU OGłASZANEGO PRZEZ GUS.OBOWIąZKOWO NALEżY PłACIć SKłADKę EMERYTALNą, RENTOWą, WYPADKOWą, ZDROWOTNą, CHOROBOWA JEST DOBROWOLNA, OPRóCZ TEGO RóWNIEż SKłADKę NA FUNDUSZ PRACY. W PRZYPADKU 2 TYTUłóW DO UBEZPIECZEń CZYLI PROWADZONEJ DG I UMOWY ZLECENIA, WSZYSTKIE SKłADKI OBOWIąZKOWO NALEZY PłACIć Z TYTUłU DG, NATOMIAST Z UMOWY-ZLECENIA TYLKO SKłADKę ZDROWOTNą. POZOSTAłE SKłADKI MAJą CHARAKTER DOBROWOLNY.PODSTAWą WYMIARU SKłADEK Z UMOWY-ZLECENIA JEST PRZYCHóD CZYLI NP. 200 Zł. WYNAGRODZENIE NA UMOWIE-ZLECENIE MOżE BYć DOWOLNE, OKREśLONE KWOTOWO, PROWIZYJNIE LUB STAWKą ZA GODZINę.

Nr 23
W ZWIąZKU Z NARUSZENIEM REGULAMINU PRACY(UJAWNIENIE WYNAGRODZEń PRACOWNIKóW), WYMIERZONO MI KARę NAGANY ORAZ RóWNOCZEśNIE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACę Z POWODU UTRATY ZAUFANIA. CZY KARY POWYżSZE MOGą BYć PRZYZNANE JEDNOCZEśNIE?

Nr 24
PRACODAWCY ZATRUDNIAJąCY PONIżEJ 20 PRACOWNIKóW NIE MUSZą OD 1 STYCZNIA 2003R. WYPłACAć śWIADCZEń URLOPOWYCH. JEDNAK TA DECYZJA POWINNA BYć STWIERDZONA NA PIśMIE. ZAPIS MóWIąCY O NIEWYPłACANIU śWIADCZEń POWINIEN ZNALEźć SIę W REGULAMINIE WYNAGRADZANIA, A JEśLI ZAKłAD PRACY NIE POSIADA REGULAMINU - W UMOWACH O PRACę. MOżNA NP. NAPISAć: ZGODNIE Z ART.4 USTAWY Z 4 MARCA 1994R. O ZAKłADOWYM FUNDUSZU śWIADCZEń SOCJALNYCH (DZ.U. Z 1996R. NR 70, POZ. 335 ZE ZM.) FIRMA NIE WYPłACA PRACOWNIKOM śWIADCZEń URLOPOWYCH.

Nr 25
SPółDZIELNIA MIESZKANIOWA NIE PRZEKAZAłA MI WRAZ Z KLUCZAMI INSTRUKCJI OBSłUGI PIECA GAZOWEGO, GDYż TWIERDZI, żE TO NIE NALEżY DO JEJ, A DO OBOWIąZKóW FIRMY INSTALUJąCEJ PIECE. CZYIM OBOWIąZKIEM JEST DOSTARCZENIE MI INSTRUKCJI?

Nr 26
W ZESZłYM ROKU OTRZYMAłEM DECYZJę O WARUNKACH ZABUDOWY, ALE NIE WYSTęPOWAłEM JESZCZE O POZWOLENIE NA BUDOWę. TERAZ GMINA ZMIENIA PLAN I CHCE WłąCZYć MOJą DZIAłKę DO STREFY BEZ MOżLIWOśCI ZABUDOWY. CZY BęDę MóGł BUDOWAć?

Nr 27
ZAMIERZAM KUPIć DZIAłKę ROLNą Z BUDYNKIEM DO ROZBIóRKI. CZY FAKT żE STOI TAM BUDYNEK JEST GWARANCJą żE PO JEGO ROZBIóRCE UZYSKAM POZWOLENIE NA BUDOWę?

Nr 28
FIRMA KTóRA BUDUJE MI DOM SPóźNIA SIę JUż 2 MIESIąCE Z ZAKOńCZENIEM BUDOWY. CZY NALEżą MI SIę ODSETKI KARNE ZA ZWłOKę?

Nr 29
NIE MA PRZEPISóW REGULUJąCYCH ODLEGłOśC TARASU NA POZIOMIE GRUNTU OD GRANICY DZIAłKI, ZE WZGLęDU NA TO, żE JEST TO POPROSTU TEREN UTWARDZONY. JAKO TAKI MOżE BYć POłOżONY PRZY GRANICY DZIAłKI I NIE WYMAGA ZGODY SąSIADA. JEżELI JEDNAK TARAS BęDZIE PODWYżSZONY, A POD NIM ZNAJDZIE MIEJSCE JAKIEś POMIESZCZENIE Z OKNEM BąDź DRZWIAMI, TO BęDą TU MIAłY ZASTOSOWANIE PRZEPISY REGULUJąCE ODLEGłOśCI BUDYNKóW OD GRANICY Z SąSIADUJąCYMI DZIAłKAMI. INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDZIE PAN W JEDNEJ Z WCZEśNIEJSZYCH PORAD.

Nr 30
CZY W 2003R MOZNA I NA JAKICH ZASADACH PRZYZNAWAC BONY TOWAROWE Z ZFSS!!??

poprzednie 1 2 3 4 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.