informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 64 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: F
Nr 11
JEżELI MIESZKANIE NADAJE SIę DO OBROTU /CZYLI JEGO SPRZEDAż LUB DAROWIZNA NIE Są OBWAROWANE żADNYMI OGRANICZENIAMI/ MOżE PAN, JAKO WłAśCICIEL DWA ROZWIąZANIA.PIERWSZE Z NICH TO SPORZąDZENIE - W OBECNOśCI NOTARIUSZA - TESTAMENTU, W KTóRYM ZAPISZE PAN MIESZKANIE WYBRANEJ OSOBIE. DRUGIE ROZWIąZANIE POLEGA NA PRZEKAZANIU MIESZKANIA AKTEM DAROWIZNY /SPISANYM RóWNIEż W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO/ Z PRAWEM DOżYWOTNIEGO UżYTKOWANIA. NOTARIALNA FORMA TAKIEJ UMOWY JEST BARDZO WAżNA, PONIEWAż BEZ NIEJ POZOSTALI CZłONKOWIE RODZINY, KTóRZY ZOSTANą POMINIęCI W PODZIALE SPADKU, PO śMIERCI WłAśCICIELA MIESZKANIA MOGą ZAKWESTIONOWAć DECYZJE DARCZYńCY.

Nr 12
JEśLI STUDIUJE PANI WE WłASNYM ZAKRESIE TZN. SAMA POKRYWA KOSZTY NAUKI I PRACODAWCA NIE SKIEROWAł PANI NA STUDIA, TO NIESTETY DNI WOLNE NA EGZAMINY I UDZIAł W ZAJęCIACH NIE PRZYSłUGUJą. OD DOBREJ WOLI PRACODAWCY ZALEżY, CZY PUśCI PANIą NA SESJE, MOżNA WYKORZYSTAć JEDYNIE URLOP WYPOCZYNKOWY NA TEN CZAS. GDYBY PRACODAWCA SAM SKIEROWAł NA STUDIA W RAMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I DOKSZTAłCANIA I PONOSIł KOSZTY Z TEGO TYTUłU, TO PRZYSłUGUJE DODATKOWY URLOP SZKOLENIOWY W WYMIARZE 21 DNI ROBOCZYCH PłATNYCH W 100% PRZEZNACZONYCH NA EGZAMINY I OBOWIąZKOWE ZAJęCIA. JEDNAK KOSZTY PRZEJAZDU, ZAKWATEROWANIA, WYżYWIENIA, ZAKUPU MATERIAłóW, PODRęCZNIKóW CZY OPłAT ZA NAUKę MOżE PRACODAWCA SFINANSOWAć UCZąCEMU SIę NAWET BEZ SKIEROWANIA GO NA TE STUDIA. WYDATKI TE STANOWIą KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU DLA FIRMY, JEśLI KIERUNEK STUDIóW WIążE SIę Z PRACą WYKONYWANą W TYM ZAKłADZIE PRACY. PODSTAWA PRAWNA: ART.17 KP ROZPORZąDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z 12 PAźDZIERNIKA 1993R. W SPRAWIE ZASAD I WARUNKóW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I WYKSZTAłCENIA OGóLNEGO DOROSłYCH.

Nr 13
ODLICZENIU PODLEGAJą JEDYNIE DAROWIZNY PRZEKAZANE: 1. NA CELE NAUKOWE I NAUKOWO TECHNICZNE, OśWIATOWE ORAZ OśWIATOWO-WYCHOWAWCZE, KULTURALNE, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOłECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOłECZNEJ INWALIDóW, ORAZ WSPIERANIA INICJATYW SPOłECZNYCH BUDOWY DRóG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NA WSI ORAZ ZAOPATRZENIA WSI W WODę. 2. NA CELE KULTU RELIGIJNEGO I DZIAłALNOść CHARYTATYWNO-OPIEKUńCZą, BEZPIECZEńSTWA PUBLICZNEGO, OBRONY NARODOWEJ, OCHRONY śRODOWISKA, DOBROCZYNNE, ORAZ NA CELE ZWIąZANE Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM DLA SAMORZąDU TERYTORIALNEGO I NA BUDOWę STRAżNIC JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOżAROWEJ ORAZ ICH WYPOSAżENIE I UTRZYMANIE. DAROWIZNA PIENIężNA POWINNA BYć UDOKUMENTOWANA DOWODEM WPłATY NA RACHUNEK BANKOWY OBDAROWANEGO. ODLICZEń DOKONUJE SIę OD DOCHODU W WYSOKOśCI KWOTY DOKONANEJ DAROWIZNY NIE WIęCEJ JEDNAK NIż: 15% DOCHODU W PRZYPADKU DAROWIZN NA CELE O KTóRYCH MOWA W PKT. 1), 10% DOCHODU W PRZYPADKU DAROWIZN NA CELE O KTóRYCH MOWA W PKT. 2). ODLICZENIU NIE PODLEGAJą DAROWIZNY NA RZECZ OSóB FIZYCZNYCH I OKREśLONYCH OSóB PRAWNYCH WSKAZANYCH W USTAWIE !!!

Nr 14
POSZKODOWANY MOżE DOMAGAć SIę ODSZKODOWANIA TAKżE ZA SZKODY NIEZWIąZANE BEZPOśREDNIO Z USZKODZENIEM SAMEGO POJAZDU. ZAKłAD UBEZPIECZEń, ZGODNIE Z ART. 361 KODEKSU CYWILNEGO JEST ZOBOWIąZANY POKRYć INNE SZKODY BęDąCE NORMALNYM NASTęPSTWEM WYPADKU. JEśLI POSZKODOWANEMU SAMOCHóD JEST NIEZBęDNIE POTRZEBNY W PROWADZONEJ DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ WóWCZAS ZASADNE BęDZIE JEGO ROSZCZENIE O ZWROT KOSZTóW WYNAJęCIA POJAZDU ZASTęPCZEGO. NALEżY PRZY TYM PAMIęTAć, żE NA POSZKODOWANYM CIążY OBOWIąZEK UDOKUMENTOWANIA, NIE TYLKO FAKTU PONIESIENIA WYDATKóW, ALE I ZASADNOśCI ICH PONIESIENIA (ART. 6 KC).

Nr 15
NIE MA OGRANICZENIA, CO DO ILOśCI PODEJMOWANYCH ETATóW, MOżNA PRACOWAć NA KILKU JEDNOCZEśNIE. PRAWO DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO MAJą WSZYSCY CI, KTóRZY Są ZATRUDNIENI NA UMOWę O PRACę I W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY MAJą STATUS PRACOWNIKA W DANYM ZAKłADZIE. W PRZYPADKU PODEJMOWANIA PRACY U KILKU PRACODAWCóW RóWNOLEGLE, PRAWO DO URLOPU I JEGO WYMIAR USTALA SIę OSOBNO U KAżDEGO Z NICH, NIEZALEżNIE. ZA OKRES ZATRUDNIENIA, OD KTóREGO ZALEżY WYMIAR URLOPU UZNAJE SIę ZATRUDNIENIE ZAKOńCZONE, UDOKUMENTOWANE śWIADECTWAMI PRACY, BEZ WZGLęDU NA PRZERWY W ZATRUDNIENIU CZY SPOSóB USTANIA STOSUNKU PRACY. OZNACZA TO, żE USTALAJąC U JEDNEGO PRACODAWCY WYMIAR URLOPU, NIE BIERZE SIę POD UWAGę TRWAJąCEGO OBECNIE ZATRUDNIENIA W DRUGIEJ FIRMIE. DOPIERO GDYBY JEDNO Z NICH SIę SKOńCZYłO, TO BYłOBY BRANE POD UWAGę I WLICZANE DO OKRESU ZATRUDNIENIA U TEGO PRACODAWCY, U KTóREGO STOSUNEK PRACY NADAL TRWA. ZATEM U OBU PRACODAWCóW PRZYSłUGUJE TAKI URLOP, JAKI WYNIKA Z OKRESU ZATRUDNIENIA.

Nr 16
PRZEZ UMOWę ZLECENIE ZLECENIOBIORCA ZOBOWIąZUJE SIę DO DOKONANIA OKREśLONEJ CZYNNOśCI PRAWNEJ DLA ZLECENIODAWCY - W JEGO IMIENIU I NA JEGO RACHUNEK, I Z TEGO TYTUłU OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE. ZLECENIOBIORCA NIE PONOSI JEDNAK ODPOWIEDZIALNOśCI ZA TO, żE MIMO JEGO NALEżYTEJ STARANNOśCI DO DOKONANIA CZYNNOśCI PRAWNEJ NIE DOSZłO.NATOMIAST UMOWA O DZIEłO MA CHARAKTER ( ART. 627 K.C.) WZAJEMNEJ I ODPłATNEJ UMOWY REZULTATU. OZNACZA TO, żE Z GóRY OKREśLONE JEST CO MA STAć SIę KOńCOWYM EFEKTEM WYKONANIA UMOWY, ZA KTóRY ZAPłACI ZAMAWIAJąCY. PRZEDMIOTEM UMOWY O DZIEłO MOżE BYć TYLKO TAKI REZULTAT PRACY I UMIEJęTNOśCI WYKONUJąCEGO, KTóRY MA CHARAKTER TRWAłY. UMOWA O DZIEłO TYM SIę RóżNI OD UMOWY O PRACę, żE PRZY UMOWIE O PRACę, PRACOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE TYLKO OBOWIąZEK śWIADCZENIA OKREśLONEJ ILOśCI PRACY I ZA SAME JUż JEJ śWIADCZENIE NABYWA PRAWO DO ZAPłATY. PRZY UMOWIE O DZIEłO PRAWO DO ZAPłATY WYNAGRODZENIA NABYWA SIę DOPIERO PO WYKONANIU OZNACZONEGO DZIEłA.Z POWYżSZEGO WYNIKA PODSTAWOWA RóżNICA POMIęDZY STOSUNKIEM ZLECENIA A UMOWą O DZIEłO. UMOWA ZLECENIA - PRZYJMUJąCY ZLECENIE MA WYKONAć DLA ZAMAWIAJąCEGO PEWNE CZYNNOśCI.UMOWA O DZIEłO -WYKONAWCA ZOBOWIąZUJE SIę DO DOSTARCZENIA OKREśLONYCH WYNIKóW SWOJEJ PRACY W POSTACI DZIEłA. NA NIM CIążY RYZYKO POMYśLNEGO WYKONANIA DZIEłA. TYLKO WYKONANIE TEGO DZIEłA JEST PODSTAWą DO żąDANIA WYNAGRODZENIA.

Nr 17
JEDNYM Z OBOWIąZKóW PRACODAWCY JEST UłATWIANIE PRACOWNIKOM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. TAK WIęC, SZEF, KTóRY KIERUJE SWOICH PODWłADNYCH NA DODATKOWE KURSY I SZKOLENIA MAJąCE NA CELU POSZERZANIE I UZUPEłNIANIE WIEDZY POTRZEBNEJ DO WYKONYWANIA PRACY, WYPEłNIA TO ZOBOWIąZANIE. SZKOLENIE, KTóRE ODBYWA SIę W SOBOTę I NIEDZIELę CZYLI DNI WOLNE OD PRACY, NIE JEST CZASEM PRACY W ROZUMIENIU KP. CZAS PRACY TO CZAS, W KTóRYM PRACOWNIK POZOSTAJE W DYSPOZYCJI PRACODAWCY W ZAKłADZIE PRACY LUB INNYM MIEJSCU WYZNACZONYM DO WYKONYWANIA PRACY. SZKOLENIE ZAś, ZAPEWNE ODBYWA SIę POZA FIRMą I PRACOWNIK NIE JEST W DYSPOZYCJI PRACODAWCY, GDYż W TYM CZASIE POBIERA NAUKę. NIE PRZYSłUGUJE WIęC żADNA REKOMPENSATA W POSTACI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA CZY DNIA WOLNEGO, CHYBA żE REGULAMIN CZY UKłAD ZBIOROWY PRACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE DNI WOLNYCH ZA POBYT NA SZKOLENIU. POZA TYM, PRACODAWCA PONOSI JUż KOSZTY ZWIąZANE Z DODATKOWą EDUKACJą, BO PłACI ZA SZKOLENIE, DOJAZDY, ZAKWATEROWANIE, JEśLI NAUKA ODBYWA SIę POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (W INNYM MIEśCIE CZY MIEJSCOWOśCI). SAMO SZKOLENIE JEST JUż DLA PRACOWNIKA "WYNAGRODZENIEM", BO WZBOGACA JEGO WYKSZTAłCENIE I KWALIFIKACJE.

Nr 18
NA DZIAłCE BUDOWLANEJ CHCę POSTAWIć GARAż .JAKą MINIMALNą ODLEGłOść MUSZę ZACHOWAć OD OGRODZENIA SąSIADóW? KIEDY NIE JEST WYMAGANA ZGODA SąSIADóW?CZY ZGODA WYMAGA W FORMY PISEMNEJ? CZY Są WYMAGANE WYMAGANE ZEZWOLENIA Z URZęDóW?

Nr 19
ZGODNIE Z ART. 632 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO JEśLI STRONY USTALIłY WYNAGRODZENIE RYCZAłTOWE, WYKONAWCA NIE MOżE żąDAć PODWYżSZENIA TEGO WYNAGRODZENIA, NAWET WóWCZAS, GDY W CZASIE ZAWIERANIA UMOWY NIE MOZNA BYłO PRZEWIDZIEć ROZMIARóW LUB KOSZTóW PRAC. WYJąTEK STANOWI SYTUACJA GDY W TRAKCIE WYKONYWANIA UMOWY ZASZłY TAK ISTOTNE I NIEPRZEWIDZIANE ZMIANY (NP. HIPERINFLACJA), żE WSKUTEK WYKONANIA UMOWY WYKONAWCA PONIóSłBY RAżąCą STRATę. NALEżNOść WYKONAWCY ZOSTAłA USTALONA W UMOWIE W SPOSóB RYCZAłTOWY, WIęC WYKONAWCA NIE MA PRAWA JEJ PODWYżSZAć.

Nr 20
PRACODAWCA POWINIEN ZAPEWNIć ERGONOMICZNE WARUNKI PRACY CZYLI ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAć STANOWISKA PRACY POPRZEZ M.IN. PRAWIDłOWE OśWIETLENIE POMIESZCZENIA, W KTóRYM SIę PRACUJE, ZAKUP I DOBóR SPRZęTU ORAZ ZAPEWNIć łąCZENIE PRZEMIENNE PRACY ZWIąZANEJ Z OBSłUGą MONITORA Z INNYMI RODZAJAMI PRAC NIE OBCIążAJąCYMI NARZąDU WZROKU I WYKONYWANYMI W INNYCH POZYCJACH CIAłA - PRZY NIEPRZEKRACZANIU GODZINY NIEPRZERWANEJ PRACY PRZY OBSłUDZE MONITORA EKRANOWEGO LUB CO NAJMNIEJ 5-MINUTOWą PRZERWę, WLICZANą DO CZASU PRACY, PO KAżDEJ GODZINIE PRACY PRZY OBSłUDZE MONITORA EKRANOWEGO, PROFILAKTYCZNą OPIEKę ZDROWOTNą, OKULARY KORYGUJąCE WZROK, ZGODNIE Z ZALECENIEM LEKARZA,ITD. NIESTETY, OPRóCZ TYCH ZOBOWIąZAń ZWIąZANYCH Z BEZPIECZEńSTWEM I HIGIENą PRACY, KODEKS PRACY NIE NAKAZUJE PRACODAWCY WYPłACANIA GRATYFIKACJI CZY DODATKóW PIENIężNYCH ZA TEGO RODZAJU PRACę. OCZYWIśCIE MOżE JE WYPłACAć NA PODSTAWIE WEWNęTRZNYCH PRZEPISóW. MóWIą O TYM: - ROZPORZąDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 1998R. W SPRAWIE BEZPIECZEńSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAżONYCH W MONITORY EKRANOWE (DZ.U. NR 148, POZ. 973) - ROZPORZąDZENIE RADY MINISTRóW Z DNIA 10 WRZEśNIA 1996R. W SPRAWIE WYKAZU PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM (DZ.U. NR 114, POZ. 545)

poprzednie 1 2 3 4 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.