informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 24 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: wanna
Nr 1
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 2
WANNA AKRYLOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 25.23.12-50.10, sww 1365-31

Nr 3
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 4
WANNA AKRYLOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 25.23.12-50.10, sww 1365-31

Nr 5
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 6
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 7
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 8
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 9
WANNA BLASZANA EMALIOWANA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.11-25.10, sww 0656-511

Nr 10
WANNA AKRYLOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 25.23.12-50.10, sww 1365-31

2 3 4 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: wanna
Nr 1
WANNA AKRYLOWA, Sara, IBB.PL, 150x150cm, szt, cena netto 2682.55, vat 22%, pkwiu 25.23.12-50.10, sww 1365-31
 Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: wanna
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać wa, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: wanna
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać wa, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: wanna
Nr 1


WśRóD POLSKICH KONSUMENTóW ORAZ NIEKTóRYCH KOMENTATORóW RYNKU łAZIENKOWEGO WCIąż POKUTUJą STEREOTYPY DOTYCZąCE WANIEN I BRODZIKóW WYKONANYCH ZE STALI EMALIOWANEJ. SPECJALIśCI FIRMY KALDEWEI POSTANOWILI JE PRZEANALIZOWAć. CO SIę OKAZAłO?


 


WIęKSZOść TYCH PRZEKONAń MA SWOJE KORZENIE W CZASACH STARYCH, BRZYDKICH WANIEN WYKONANYCH Z CIENKIEJ STALI, KTóRE PAMIęTAMY Z OKRESU PRL. PRODUCENCI NIE MUSIELI WTEDY NADążAć ZA śWIATOWYMI TRENDAMI TECHNOLOGICZNYMI I WZORNICZYMI. SPRZEDAWAłO SIę WSZYSTKO, CO POJAWIłO SIę W SKLEPACH. WIELU Z NAS PAMIęTA JESZCZE NISKIEJ JAKOśCI, STALOWE WANNY PEłNE RDZAWYCH ZACIEKóW, CZęSTO OBTłUCZONE, GłUCHO DUDNIąCE PRZY KAżDYM UDERZENIU, NIEWYGODNE, DOSTARCZANE TYLKO W 2 KOLORACH: BIAłYM ORAZ BEżOWYM. KąPIEL W NICH NIE BYłA PRZYJEMNOśCIą. KOJARZą SIę ZE śWIECąCą LAMPERIą NA śCIANACH łAZIENKI ORAZ ZAPACHEM MOCNO CHLOROWANEJ WODY.


 


WOLNY RYNEK PRZYNIóSł FALę ZMIAN. KIEDY OTWORZYłY SIę GRANICE OKAZAłO SIę NAGLE, żE NA śWIATOWYCH RYNKACH POD OKREśLENIEM „WANNA ZE STALI EMALIOWANEJ” KRYJE  SIę COś ZUPEłNIE INNEGO NIż U NAS. PRODUKTY ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM Są TAM SYNONIMEM PRESTIżU, JAKOśCI I TRWAłOśCI, DOBREJ INWESTYCJI NA LATA.


 


„WYZWANIEM DLA POLSKIEGO RYNKU JEST W DALSZYM CIąGU POZBYCIE SIę STARYCH, NIEAKTUALNYCH JUż STEREOTYPóW NA TEMAT PRODUKTóW łAZIENKOWYCH, WYKONANYCH ZE STALI EMALIOWANEJ. MAMY TUTAJ DUżO PRACY DO WYKONANIA I WIELE LAT DO NADROBIENIA” - POWIEDZIAł MAREK PIOSIK, CZłONEK ZARZąDU FIRMY KALDEWEI POLSKA SP. Z O.O.


 


STAL EMALIOWANA - ZAWSZE MODNA


KAżDE DZIESIęCIOLECIE PRZYNOSI SWOJE WYNALAZKI. LATA 60-TE/70-TE I 80-TE UBIEGłEGO WIEKU TO WE WZORNICTWIE PRZEMYSłOWYM KRóLESTWO PLASTIKU. DO DZISIAJ IKONAMI STYLU Są KUBEłKOWE FORMY FOTELI Z TAMTYCH CZASóW WYKONANE Z WESOłYCH, KOLOROWYCH TWORZYW. ICH PROJEKTANCI I PRODUCENCI BYLI ZAFASCYNOWANI MOżLIWOśCIAMI NOWYCH MATERIAłóW. MNIEJ MYśLELI O SKUTKACH śRODOWISKOWYCH SWOICH POMYSłóW.  DZISIAJ EKOLOGICZNE TRENDY W WYPOSAżENIU WNęTRZ ZYSKAłY ZNACZNIE NA WADZE. CHCEMY żYć ZDROWIEJ. DOTYCZY TO PRAKTYCZNIE WSZYSTKICH DZIEDZIN żYCIA: żYWNOśCI, UBRANIA, REDUKCJI CO2, SEGREGACJI śMIECI. ZDECYDOWANIE CHęTNIEJ OTACZAMY SIę NATURALNYMI MATERIAłAMI. TAKżE W łAZIENCE. CHCEMY MIEć TAM DO CZYNIENIA Z PRZEDMIOTAMI TRWAłYMI, MIłYMI W DOTYKU, łATWYMI W CZYSZCZENIU, O DOBRYM BILANSIE EKOLOGICZNYM. OD 90 LAT WSZYSTKIE TE WALORY POSIADAJą PRODUKTY łAZIENKOWE WYKONANE ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM PRODUKOWANE PRZEZ FIRMę KALDEWEI.


 


WANNY I BRODZIKI PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI EMALIOWANEJ TO:


-   HIGIENA I łATWOść PIELęGNACJI - KROPLE WODY SPłYWAJą BEZ PRZESZKóD PO GłADKIEJ I TWARDEJ JAK SZKłO POWIERZCHNI EMALII (SZCZEGóLNIE W WERSJI USZLACHETNIONEJ), ZABIERAJąC ZE SOBą PRAWIE CAłY BRUD I KAMIEń. DZIęKI TEMU DO CZYSZCZENIA URZąDZEń MARKI KALDEWEI WYKONANYCH ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM NIE TRZEBA UżYWAć żRąCYCH, NIEEKOLOGICZNYCH śRODKóW CHEMICZNYCH. POWIERZCHNIę WANNY LUB BRODZIKA WYSTARCZY PRZETRZEć ZWYKłą SZMATKą


-   ODPORNOść MECHANICZNA – STAL EMALIOWANA JEST MATERIAłEM BARDZO TWARDYM I STABILNYM, DZIęKI TEMU JEST ODPORNA NA UDERZENIA I ZARYSOWANIA. DOSKONAłA STABILNOść SPRAWIA, żE PRODUKT NIE PRACUJE PO ZAMONTOWANIU – NIE UGINA SIę, NIE TRZESZCZY, A USZCZELNIENIE NA STYKU PRODUKTU I PłYTEK NIE ODKLEJA SIę I NIE PęKA


-   TRWAłOść - STAL EMALIOWANA KALDEWEI O GRUBOśCI 3,5 MM JEST ODPORNA NA DZIAłANIE śWIATłA I PROMIENIOWANIA UV. DZIęKI TEMU NIE BLAKNIE, NIE ULEGA MATOWIENIU ORAZ ZACHOWUJE BARDZO DłUGO POłYSK I KOLOR (DOWODEM JEST ZDOBIONY RELIKWIARZ TRZECH KRóLI ZNAJDUJąCY SIę W KATEDRZE KOLOńSKIEJ – POWSTAł W 600 ROKU N.E. I DO DZISIAJ JEGO EMALIA ZACHWYCA NASYCENIEM BARW I POłYSKIEM)


-   ODPORNOść NA WYSOKIE TEMPERATURY - PALąCE I TLąCE SIę PRZEDMIOTY NIE POZOSTAWIAJą NA STALI EMALIOWANEJ KALDEWEI O GRUBOśCI 3,5 MM żADNYCH śLADóW PRZYPALENIA LUB INNYCH śLADóW OGNIOPOCHODNYCH (NP. OD PAPIEROSóW LUB śWIEC)


-   KOLORYSTYKA I ELEGANCKIE WZORNICTWO – WANNY I BRODZIKI KALDEWEI ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM Są OFEROWANE W PEłNEJ GAMIE KOLORóW DOPASOWANYCH DO ROZWIąZAń STOSOWANYCH W URZąDZENIACH WYPOSAżENIA łAZIENEK. WZORNICTWO KALDEWEI PRZEKONUJE PONADCZASOWYM, ELEGANCKIM JęZYKIEM FORM ZGODNYCH Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI I PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAJLEPSZE BIURA PROJEKTOWE, NP.: PHOENIX DESIGN, SOTTSASS ASSOCIATI, FROG DESIGN, KURZ KURZ DESIGN I INNE,


-   DOBRE PRZEWODNICTWO CIEPłA - STAL EMALIOWANA KALDEWEI O GRUBOśCI 3,5 MM JAKO DOBRY PRZEWODNIK CIEPłA SZYBKO PRZYJMUJE TEMPERATURę WODY LUB OTOCZENIA. DZIęKI TEMU KąPIEL JEST PRZYJEMNA I MIłA. PROCES STYGNIęCIA WODY W WANNACH STALOWYCH PRZEBIEGA POWOLI - CIEPłO TRACONE JEST PRAWIE WYłąCZNIE PRZEZ POWIERZCHNIę PAROWANIA


-   PEłNY RECYKLING – STAL EMALIOWANA JEST MATERIAłEM CAłKOWICIE PRZETWARZALNYM. WANNY I BRODZIKI KALDEWEI NA KOńCU CYKLU ICH UżYTKOWANIA MOGą BYć PONOWNIE WYKORZYSTANE DO PRODUKCJI STALI.


 


STAL EMALIOWANA O GRUBOśCI 3,5 MM MA WIęC NIEWąTPLIWE ZALETY. MIMO TEGO NA RYNKU CIąGLE POKUTUJE NA JEJ TEMAT WIELE STEREOTYPóW. SPECJALIśCI Z FIRMY KALDEWEI POSTANOWILI PRZEANALIZOWAć KWESTIE NAJCZęśCIEJ PORUSZANE PRZEZ KLIENTóW I KOMENTATORóW.


   1. STAL EMALIOWANA I KOMFORT KąPIELI

PRZY PIERWSZYM DOTYKU POWIERZCHNIE WANIEN I BRODZIKóW WYKONANYCH ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM WYDAJą SIę CHłODNIEJSZE NIż POWIERZCHNIE URZąDZEń WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH. JEST TO SPOWODOWANE WYSOKIM PRZEWODNICTWEM CIEPLNYM STALI. JEDNAK Z DRUGIEJ STRONY STAL EMALIOWANA DUżO SZYBCIEJ OSIąGA TEż KOMFORTOWą TEMPERATURę POD WPłYWEM CIEPłEJ WODY. JEST TO SZCZEGóLNIE WAżNE W MOMENCIE, KIEDY BIERZEMY KRóTKI PRYSZNIC. POWIERZCHNIA DO STANIA EKSPRESOWO NABIERA PRZYJEMNEJ TEMPERATURY. Z KOLEI PROCES STYGNIęCIA WODY W WANNACH STALOWYCH PRZEBIEGA POWOLI - CIEPłO TRACONE JEST PRAWIE WYłąCZNIE PRZEZ POWIERZCHNIę PAROWANIA I NIE MA TUTAJ żADNEJ RóżNICY POMIęDZY STALą I AKRYLEM. CO WIęCEJ, WANNA STALOWA DUżO SZYBCIEJ NAGRZEWA SIę I MIEJSCE STYKU WANNY Z CIAłEM JEST PRAWIE NATYCHMIAST PRZYJEMNIE CIEPłE.


    1. TRWAłOść STALI EMALIOWANEJ

PROCESY EMALIERSKIE W FIRMIE KALDEWEI Są DOSKONALONE OD 90 LAT. DZIęKI TEMU WANNY I BRODZIKI PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM Są NIEZWYKLE TRWAłE. OBICIE EMALII WYMAGA BARDZO SILNEGO UDERZENIA, PO KTóRYM WIęKSZOść URZąDZEń WYKONANYCH Z INNYCH TWORZYW ULEGłOBY ZNISZCZENIU. W ZWYKłYM, CODZIENNYM UżYTKOWANIU BARDZO TRUDNO TRWALE USZKODZIć POWIERZCHNIę WYKONANą ZE STALI EMALIOWANEJ.


   1. OFERTA WANIEN I BRODZIKóW ZE STALI EMALIOWANEJ

PROCESY TECHNOLOGICZNE PRODUKCJI WANIEN I BRODZIKóW PRYSZNICOWYCH ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM ZOSTAłY W OSTATNICH LATACH TAK UDOSKONALONE, żE FIRMA KALDEWEI MOżE ZAOFEROWAć PALETę PONAD 300 PRODUKTóW ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NAJLEPSZE, śWIATOWE BIURA PROJEKTOWE. Są ONE DOPASOWANE DO KAżDEGO GUSTU I RóżNYCH KSZTAłTóW POMIESZCZEń łAZIENKOWYCH W KTóRYCH Są MONTOWANE.  WYRAFINOWANE WZORNICTWO KALDEWEI PRZEKONUJE PONADCZASOWYM, ELEGANCKIM JęZYKIEM FORM ZGODNYCH Z AKTUALNYMI TRENDAMI.


 


FIRMA KALDEWEI TO EUROPEJSKI LIDER PRODUKCJI WANIEN KąPIELOWYCH I BRODZIKóW PRYSZNICOWYCH ZE STALI EMALIOWANEJ. PRZEDSIęBIORSTWO ISTNIEJE OD 1918 ROKU. W OFERCIE POSIADA NIEMAL 300 MODELI PRODUKTóW WYTWARZANYCH ZE STALI EMALIOWANEJ KALDEWEI O GRUBOśCI 3,5 MM. PRODUKTY FIRMY KALDEWEI MOGą BYć STOSOWANE ZARóWNO W DOMACH PRYWATNYCH, JAK I W HOTELACH. FIRMA KALDEWEI UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCJI NA WSZYSTKIE SWOJE PRODUKTY WYKONANE ZE STALI EMALIOWANEJ O GRUBOśCI 3,5 MM.


 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: wanna
Nr 1
DOM W MIEJSCOWOśCI TARNóWKA (WWW.TARNOWKA.PL) WOJ. WIELKOPOLSKIE(OKOłO 23KM OD PIłY) POW. 240 M² (195,79 M² POWIERZCHNI UżYTKOWEJ) POłOżONY NA OSIEDLU DOMóW JEDNORODZINNYCH W SPOKOJNEJ, MALOWNICZEJ OKOLICY (LASY, JEZIORA ORAZ RZEKI).

NIERUCHOMOść 2-KONDYGNACYJNA, WYBUDOWANA W 1986R, WYREMONTOWANA W 2004R W CAłOśCI PODPIWNICZONA, OCIEPLONA STYROPIANEM, OTYNKOWANA TYNKIEM MINERALNYM, OKNA PCV TRóJKOMOROWE. NOWA INSTALACJA CO, NOWE: KALORYFERY, MIEDZIANE RURKI, NOWOCZESNY PIEC ZE STEROWNIKIEM NA DREWNO ODPADOWE (CO W TYCH OKOLICACH NIE JEST BEZ ZNACZENIA PONIEWAż KOSZT OGRZANIA TAK DUżEGO DOMU PRZEZ CAłY SEZON GRZEWCZY ZAMYKA SIę W GRANICACH 1500Zł), NOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ TABLICA ROZDZIELCZA. PODłąCZENIE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU KANALIZACJI.

DWA NUMERY TELEFONU WRAZ Z DOSTęPEM DO INTERNETU. INSTALACJA ALARMOWA ORAZ ANTY-NAPADOWA Z BEZPOśREDNIM PODłąCZENIEM DO AGENCJI OCHRONY.

OGRODZENIE CEGłA KLINKIEROWA Z ELEMENTAMI KUTYMI + BALKON + TARAS. DZIAłKA 900M² W CZęśCI OBSADZONA IGLAKAMI, DO INDYWIDUALNEGO ZAGOSPODAROWANIA. BUDYNKI GOSPODARCZE:DWA GARAżE (W JEDNYM KANAł) ORAZ DWIE KOMóRKI.

DOM:

PARTER: POKóJ, łAZIENKA, KOTłOWNIA, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

½ PIęTRA: SALON, KUCHNIA, łAZIENKA

1 PIęTRO: 3 POKOJE, łAZIENKA

ŚCIANY W łAZIENKACH I CZęśCIOWO W KUCHNI OBłOżONE GLAZURą. POSADZKI: PODłOGA DREWNIANA Z DESEK JESIONOWYCH (SALON, POKOJE), WłOSKA TERAKOTA (KUCHNIA, łAZIENKI, KORYTARZE). STOLARKA DRZWIOWA: DRZWI ZEWNęTRZNE WEJśCIOWE DREWNIANE PEłNE, DRZWI WEWNęTRZNE DREWNIANE PEłNE, CZęśCIOWO OSZKLONE TYPU PORTA. W SALONIE KOMINEK MUROWANY, OBłOżONY PIASKOWCEM I MARMUREM. W KUCHNI DREWNIANE MEBLE ROBIONE NA ZAMóWIENIE W KTóRYCH Są ZABUDOWANE: KUCHENKA GAZOWA Z PłYTą CERAMICZNą, OKAP KUCHENNY ORAZ GRANITOWY, DWUKOMOROWY ZLEW (CENA MEBLI 25 TYS. Zł.). W łAZIENCE NA PIERWSZYM PIęTRZE NAROżNA, ZABUDOWANA WANNA Z HYDRO-MASAżEM, UMYWALKA WRAZ Z SZAFKAMI I DUżYM LUSTREM.

DODATKOWO JEST ODDZIELNE WEJśCIE DO DRUGIEGO MIESZKANIA GDZIE ZNAJDUJą SIę: KUCHNIA, POKóJ, łAZIENKA (TE POMIESZCZENIA Są DO WYKOńCZENIA,ACZKOLWIEK WIęKSZOść MATERIAłóW JEST ZGROMADZONA ).

W CENTRUM TARNóWKI ZNAJDUJą SIę: PRZEDSZKOLE, SZKOłA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, APTEKA, POCZTA ORAZ SKLEPY.

WIęCEJ INFORMACJI NA MAIL-A [email protected] LUB POD NUMEREM TEL. 880 885 309


Nr 2
DO WYNAJęCIA 2 POKOJOWE MIESZKANIE 62M.KW, NA UL. POLANKA.POZNAń
WYSOKI STANDART, BARDZO KOMFORTOWE, W CAłOśćI UMEBLOWANE, MIESZKANIE POSIADA:
- DUżY POKóJ 28 M.KW. (Z MEBLOśCIANKą, SKóRZANYM NAROżNIKIIEM, STOLIK POD TEL.+ TELEWIZOR).
- MAłY POKóJ 16 M. KW. ( DWUOSOBOWE łóżKO, DWIE SZAFKI NOCNE).
- KUCHNIA 10 M. KW. ( LODóWKA, ZMYWARKA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, PłYTA ELEK.
CAłY SPRZęT FIRMY GORENJE).
- PRZEDPOKóJ 9 M.KW. ( SZAFA TYPU KOMANDOR).
- łAZIENKA RAZEM Z WC 8 M.KW.( WANNA I PRYSZNIC)
- BALKON 2,5 M KW.
NA PODłOGACH PANELE ORAZ PłYTKI.
DO MIESZKANIA NALEżY MIEJSCE PARKINGOWE W PODZIEMNYM GARAżU I NA PARKINGU, ORAZ PIWNICA.
OSIEDLE JEST STRZEżONE. CZYNSZ OK. 290 Zł, WOLNE OD ZARAZ.
CENA DO NEGOCJACJI.


Nr 3
SPRZEDAM MIESZKANIE W DOMKU TRZY RODZINNYM!!!
SPRZEDAM MIESZKANIE O POWIERZCHNI 80 M KW W MAłEJ MIEJSCOWOśCI POłOżONEJ W WOJEWóDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W GMINIE POLANóW. JEST TO MIESZKANIE W DOMKU TRZY RODZINNYM ALE JEST TO MIESZKANIE SZCZYTOWE. JEST TAM RóWNIEż DUżY OGRóD, BUDYNEK GOSPODARCZY I DUżE PODWóRKO. MIESZKANIE TO JEST CZęśCIOWO WYREMONTOWANE TZN. ŁAZIENKA JEST CAłKOWICIE NOWA I JESZCZE NIE UżYWANA ZNAJDUJE SIę TAM DUżA NAROżNA WANNA, DUżA UMYWALKA NO I OCZYWIśCIE SEDES. ŚCIANY POKRYTE Są KAFELKAMI O BARDZO łADNYCH KOLORACH. W MIESZKANIU JEST DUżY SALON O POW. OK. 50 M KW TAM śCIANY POKRYTE Są TYLKO GłADZIą TAK SAMO JAK W KUCHNI I W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM (SPIżARKA). WSZYSTKIE OKNA Są NOWE PLASTIKOWE W SALONIE Są DWA DWU METROWE. POCIąGNIęTE JEST NOWE OGRZEWANIE, NOWA INSTALACJA JEST RóWNIEż WYPROWADZENIE NA PODDASZE KTóRE RóWNIEż MA 80 M KW.
ZAINTERESOWANYCH PROSZę O KONTAKT PO D NUMEREM TELEFONU: 600 782 973 LUB (094) 3415- 669
DLA ZAINTERESOWANYCH MOżLIWOść PRZESłANIA ZDJęć.

CENA: 50 000 PLN


Nr 4
TEL.505 821 116. SOLIDNIE REMONTUJEMY I WYKAńCZAMY LOKALE. PRACE GLAZURNICZE, HYDRAULICZNA, MALARSKIE. "BIAłY" MONTAż. BRODZIK, WANNA, KABINA, ITP. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY. NA żYCZENIE FAKTURA.

Nr 5
TEL. 505 821 116. PRACE REMONTOWO-WYKOńCZENIOWE SOLIDNIE. GLAZURA, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, REGIPSY, MONTAż SANITARIATóW (WANNA, KABINA, BRODZIK, WC, ITP.), HYDRAULIKA, MONTAż STOLARKI, PANELI ITD. ITD.

Nr 6
PILLAR - FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA Z SIEDZIBą W OLCHOWCU W WOJ. LUBELSKIM.

FIRMA POD NAZWą PILLAR DZIAłA NA TERENIE CAłEGO KRAJU OD 2009 ROKU. ZESPół LUDZI WCHODZąCYCH W SKłAD FIRMY łąCZY WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE W PRACACH WYKONAWCZYCH POCHODZąCE Z KRAJU I Z ZAGRANICY.

FIRMA PILLAR SPECJALIZUJE SIę W PRACACH REMONTOWO WYKOńCZENIOWYCH DLA INSTYTUCJI, FIRM I OSóB PRYWATNYCH.
ZAPEWNIAMY 2-LETNIą GWARANCJę śWIADCZONYCH PRZEZ NAS USłUG.


ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY I NEGOCJACJI CEN.

PROMOCJE!!
MATERIAłY BUDOWLANE I WYKOńCZENIOWE Z USłUGAMI TERAZ TANIEJ O 20%

CHEMIA BUDOWLANA
PłYTKI
CERAMIKA SANITARNA
DRZWI WEWNęTRZNE I ZEWNęTRZNE PORTA
SZCZEGółóWYCH INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE

PAKIET STANDARD


PAKIET STANDARD OBEJMUJE KOMPLEKSOWE WYKOńCZENIE MIESZKANIA WRAZ Z MATERIAłAMI ZA JEDYNE 499 Zł/M2
JEDYNYM WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z PROMOCJI JEST REMONT CAłEGO MIESZKANIA*.
W SKłAD PAKIETU WCHODZI:


łAZIENKA
PłYTKI DO SUFITU O WYMIARACH OD 20X25 DO 25X40 MM (15 PRODUCENTóW PłYTEK)
TERAKOTA O WYMIARACH OD 20X20 DO 35X35 MM
WANNA LUB KABINA, WC KOMPAKT, UMYWALKA
WBUDOWANE LUSTRO O WYMIARACH DO 60X80 MM
FUGA I SILIKON W JEDNYM KOLORZE
MALOWANIE DWUKROTNE SUFITU
BATERIE 2 SZT
PRZEDPOKóJ
TERAKOTA + COKół
DRZWI Z OśCIEżNICAMI
MALOWANIE NA KOLOR
KUCHNIA
TERAKOTA
PłYTKI NA śCIANIE W CZEśCI KUCHNI
MALOWANIE NA KOLOR
POKOJE
PANELE PODłOGOWE LAMINAT + LISTWY PRZYPODłOGOWE
MALOWANIE NA KOLOR
DO PAKIETU STANDARD GRATIS!!!
PółKA Z GLAZURY,
5% RABAT NA ZABUDOWę MEBLI KUCHENNYCH I GARDEROBę
* PROMOCJA MOżE OBEJMOWAć PRACE CZęśCIOWYCH REMONTóW MIESZKAń PO BEZPOśREDNICH NEGOCJACJACH Z FIRMą.

PILLAR.NET.PL


Nr 7
CO JEST LEPSZE OD NOWEJ WANNY?

NOWA WANNA W STAREJ WANNIE!

MASZ DOść KłOPOTóW Z SZOROWANIEM SWOJEJ STAREJ WANNY?

WRESZCIE CHCESZ SIę WYKąPAć W CIEPłEJ, ESTETYCZNEJ, PRZYJEMNEJ W DOTYKU, NOWOCZESNEJ WANNIE AKRYLOWEJ?

WANNA W WANNIE - NOWA WANNA AKRYLOWA W TWOJEJ STAREJ WANNIE. WYJąTKOWO CIEPłA I STABILNA.

JEST TO DOSKONAłY POMYSł I IDEALNE ROZWIąZANIE DLA CIEBIE.

BEZ UCIążLIWYCH REMONTóW, KURZU W MIESZKANIU I BLOKOWANIA łAZIENKI, ZALEDWIE W 2 GODZINY ZAMONTUJEMY PIęKNą, CIEPłą, GłADKą, ANTYBAKTERYJNą WANNę AKRYLOWą W TWOJEJ STAREJ, ZNISZCZONEJ WANNIE.

WYSTARCZY JEDEN TELEFON! ŁATWE?

TYLKO DZIęKI "WANNA W WANNIE SP. Z O.O." MOżESZ CZERPAć PRZYJEMNOść Z RELAKSUJąCEJ KąPIELI JUż TEGO SAMEGO DNIA!

WANNA W WANNIE TO NAPRAWDę śWIETNY POMYSł!TEL. 513 593 593

WWW.WANNAWWANNIE.PL


Nr 8
RENOWACJA WANNY , ODNOWIENIE WANNY / ODNAWIANIE WANNY :
WARSZAWA KRAKÓW ŁÓDŹ KATOWICE CAŁY KRAJ
WANNA W 2 GODZINY

NOWA WANNA AKRYLOWA W 2 GODZINY - TO NAPRAWDę MOżLIWE!

ODNOWIENIE WANNY METODą "WANNA W WANNIE" TO MONTAż NOWEJ WANNY AKRYLOWEJ W TWOJEJ STAREJ WANNIE.
BEZ REMONTU LAZIENKI. BEZ KURZU I GRUZU. OSZCZęDNIE, SZYBKO I WYGODNIE!
WANNA W WANNIE:
- NAJCIEPLEJSZA Z WANIEN - PODWóJNA, DZIAłA JAK TERMOS.
- WYJąTKOWO łATWA W CZYSZCZENIU.
- ANTYBAKTERYJNA, HIGIENICZNA POWIERZCHNIA.
- DłUGOLETNIA GWARANCJA JAKOśCI.
WANNA W WANNIE TO NAPRAWDę DOBRY POMYSł!
NIE CZEKAJ, DZWOń!

TEL. 513 593 593

WWW.WANNAWWANNIE.PL


Nr 9
WKŁAD DO WANNY / NOWA WANNA / NAPRAWA WANNY / RENOWACJA ODNAWIANIE / WARSZAWA KRAKÓW ŁÓDŹ KATOWICE WROCŁAW POZNAŃ LUBLIN

Nr 10
NOWA WANNA W 2 GODZINY (BEZ KURZU I GRUZU) ? TO MOżLIWE! ZOBACZ
© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.