informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 26 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: pustak
Nr 1
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

Nr 2
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

Nr 3
PUSTAK BETONOWY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.61.11-30.42, sww 1451-381

Nr 4
PUSTAK STROPOWY BETONOWY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.61.11-50.91, sww 1451-681

Nr 5
PUSTAK BETONOWY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.61.11-30.42, sww 1451-381

Nr 6
PUSTAK KERAMZYTOWY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.61.11-30.13, sww 1451-383

Nr 7
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

Nr 8
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

Nr 9
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

Nr 10
PUSTAK CERAMICZNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.40.11-13.82, sww 1441-212

2 3 4 5 6 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: pustak
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać pus, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: pustak
Nr 1
"DąBET" PRODUKCJA PUSTAKóW, woj. łódzkie, ZAŁAWIE 5A GM. ŻYTNO, 97-532 ul. 107 ,

Nr 2
KOKOSZA JAN WYRóB PUSTAKóW, woj. małopolskie, ZABIERZÓW, 32-080 ul. Krakowska 287 ,

Nr 3
NOSEK A. I W. I J. S.C. WYRóB PUSTAKóW, woj. małopolskie, KRAKÓW, 31-988 ul. Drożyska 88 ,

Nr 4
FRąCZEK ANDRZEJ PRODUKCJA PUSTAKóW, woj. śląskie, OŻAROWICE, 41-960 ul. Stawowa 10 ,
 Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: pustak
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać pus, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: pustak
Nr 1
   INWESTORZY NIE ODPUSZCZAJą VAT, KTóRY ZAPłACILI PRZY ZAKUPIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH. RESORT FINANSóW CHCE WIęC UPROśCIć ZASADY ZWROTU TEGO PODATKU, BO URZęDY SKARBOWE NIE NADążAJą Z PRZEROBEM WNIOSKóW

   USTAWA, KTóRA MA ZREKOMPENSOWAć WZROST CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH PO PODWYżCE STAWKI VAT Z 7 DO 22 PROC. W MAJU 2004 R., OBOWIąZUJE ZALEDWIE SZEść MIESIęCY, A JUż BęDZIE POPRAWIANA. W MINISTERSTWIE FINANSóW DOWIEDZIELIśMY SIę, żE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W LIPCU RZąD SKIERUJE DO SEJMU PROJEKT NOWELIZACJI, KTóRA DOPRECYZUJE PRZEPISY I PRZEDE WSZYSTKIM UPROśCI PROCEDURY.
   RESORT WYJAśNIA, żE CHODZI O TO, BY W SYTUACJI, GDY WNIOSEK O ZWROT VAT NIE BUDZI WąTPLIWOśCI FISKUSA, PIENIąDZE BYłY WYPłACANE INWESTOROWI BEZ ZBęDNYCH CEREGIELI. OBECNIE MUSI ON CZEKAć NA DECYZJę NACZELNIKA URZęDU SKARBOWEGO NAWET DO Pół ROKU. NA WYPłATę PIENIęDZY MA DODATKOWO 25 DNI.
   MINISTERSTWO NAJPEWNIEJ KIERUJE SIę TROSKą NIE TYLKO O INWESTORóW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O KASę PAńSTWA. ZA OPóźNIENIE FISKUS MUSI BOWIEM ZAPłACIć ODSETKI, A NA TO PRAWDOPODOBNIE SIę ZANOSI. TYLKO W CIąGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIęCY OBOWIąZYWANIA USTAWY DO URZęDóW SKARBOWYCH W CAłYM KRAJU WPłYNęłO BLISKO 131,6 TYS. WNIOSKóW O ZWROT VAT. NA ICH PODSTAWIE INWESTORZY ODZYSKAJą PONAD 9,2 MLN Zł. FISKUS OBAWIA SIę, żE TO POCZąTEK LAWINY - W CAłYM OKRESIE OBOWIąZYWANIA USTAWY (DO KOńCA 2007 R.) BęDZIE TYCH WNIOSKóW NAWET OK. 7,5 MLN!
   MINISTERSTWO FINANSóW LICZY PONADTO NA TO, żE DZIęKI UPROSZCZENIU PROCEDUR SPADNą TEż KOSZTY OBSłUGI TEGO RZąDOWEGO PROGRAMU. WEDłUG RESORTU MOGą ONE POCHłONąć NAWET 70 MLN Zł.
   ZWROT NALEżY CI SIę, JEśLI KUPIłEś MATERIAłY BUDOWLANE NA BUDOWę ALBO REMONT DOMU LUB MIESZKANIA, A INWESTYCJę WYKONAłEś TZW. SYSTEMEM GOSPODARCZYM, CZYLI NIE KORZYSTAłEś Z USłUG PROFESJONALNYCH FIRM. FISKUS ZWRóCI RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC., ALE TYLKO ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO 1 MAJA 2004 R. ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą VAT. WTEDY TEN PODATEK WZRóSł M.IN. NA: OKNA, DRZWI, TAPETY PAPIEROWE I OKłADZINY śCIENNE, CEGłY, DACHóWKI I MATERIAłY CERAMICZNE, CEMENT, WAPNO, GIPS, WEłNę MINERALNą, KONSTRUKCJE STALOWE, A TAKżE WYROBY Z BETONU I GIPSU (W TYM PUSTAKI), KOTłY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PIECE GRZEWCZE, GAZOWE I UNIWERSALNE, WODOMIERZE I GAZOMIERZE. A TAKżE M.IN. ZLEWY, UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WANNY żELIWNE I EMALIOWANE, PłYTKI CERAMICZNE (śCIENNE I PODłOGOWE).
   ŻEBY NIE BYłO WąTPLIWOśCI, KTóRE MATERIAłY Są OBJęTE ZWROTEM VAT, MINISTER TRANSPORTU I BUDOWNICTWA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSóW OGłOSIł ICH WYKAZ W OBWIESZCZENIU. DO WNIOSKU MUSISZ DOłąCZYć PLIK DOKUMENTóW ORAZ KOPIE FAKTUR VAT, KTóRE Są DOWODEM PONIESIONYCH WYDATKóW.
   USTAWA OKREśLA LIMITY ZWROTU VAT, NP. W PRZYPADKU BUDOWY DOMU TO DZIś OK. 22 TYS. Zł. REKOMPENSATę - CHOć POMNIEJSZONą - DOSTAJą TEż CI, KTóRZY SKORZYSTALI Z ULGI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ. ALE JEST TEż INNY SPOSóB ZAOSZCZęDZENIA NA TYM PODATKU - ZLECENIE WYKONANIA BUDOWY LUB REMONTU FIRMIE BęDąCEJ PłATNIKIEM VAT. MOżE ONA WYSTAWIć JEDNą FAKTURę Z 7-PROC. STAWKą TEGO PODATKU, KTóRA OBEJMIE ZARóWNO USłUGę, JAK I KUPIONE PRZEZ Tę FIRMę MATERIAłY. OCZYWIśCIE W TYM WYPADKU O ZWROCIE VAT NIE MOżE BYć MOWY.


Nr 2
   WAHASZ SIę, CZY ZA KREDYT KUPIć MIESZKANIE, CZY WYBUDOWAć NIEDUżY DOM? WYBIERZ RACZEJ TO DRUGIE. KILKADZIESIąT TYSIęCY ZłOTYCH PIECHOTą NIE CHODZI, A O TYLE MNIEJ MOżE CIę KOSZTOWAć TAKA INWESTYCJA.

   W PIąTEK SEJM PRZYJął USTAWę O DOPłATACH DO KREDYTóW MIESZKANIOWYCH. KUPUJąCY MIESZKANIA I BUDUJąCY DOMY NA KREDYT BęDą MOGLI PłACIć MNIEJ NIż POłOWę ODSETEK PRZEZ OSIEM LAT SPłATY (ALE UWAGA - DOTYCZY TO TYLKO KREDYTóW ZłOTóWKOWYCH). USTAWA PRAWDOPODOBNIE WEJDZIE W żYCIE NA PRZEłOMIE WRZEśNIA I PAźDZIERNIKA. RZECZ W TYM, żE SAMA CHęć DO INWESTOWANIA NIE WYSTARCZY.
   WIELOKROTNIE PISALIśMY, żE PO DOPłATę BęDą MOGłY SIęGNąć WYłąCZNIE MAłżEńSTWA ORAZ OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJąCE DZIECI. PO DRUGIE, DOPłATA MA OGRANICZENIE, KTóRE MOżE POZBAWIć JEJ TYCH, KTóRZY ZDECYDUJą SIę NA MIESZKANIE. ZGODNIE Z USTAWą CENA MIESZKANIA NIE MOżE PRZEKROCZYć śREDNICH KOSZTóW BUDOWY W WOJEWóDZTWIE LUB MIEśCIE WOJEWóDZKIM. W DUżYCH AGLOMERACJACH, GDZIE POPYT NA MIESZKANIA JEST NAJWIęKSZY, ZNALEZIENIE TAKIEGO, KTóRE SPEłNIAłOBY TEN WARUNEK, GRANICZY DZIś Z CUDEM. W WARSZAWIE ABY DOSTAć DOPłATę, MIESZKANIE MUSIAłOBY KOSZTOWAć PONIżEJ 4 TYS. Zł ZA M KW. TYMCZASEM SENSOWNE LOKUM (DO ZAMIESZKANIA BEZ GRUNTOWNEGO REMONTU), TO WYDATEK CO NAJMNIEJ 5 TYS. Zł ZA METR. A WTEDY Z DOPłATY NICI.
   TAńSZE MIESZKANIA MOżNA ZNALEźć W OKOLICZNYCH MIEJSCOWOśCIACH. ALE RóWNIEż TYCH MIESZKAń DOPłATA MOżE NIE OBJąć, BO USTAWOWY śREDNI KOSZT BUDOWY TEż JEST TU ODPOWIEDNIO MNIEJSZY, NP. W WOJEWóDZTWIE MAZOWIECKIM - NIESPEłNA 2,7 TYS. Zł ZA M KW. - NIE LICZYłBYM NA TO, żE DEWELOPERZY ZACZNą BUDOWAć TANIE MIESZKANIA DLA "NOWEJ" GRUPY KREDYTOBIORCóW - KOMENTUJE MACIEJ KOSSOWSKI Z FIRMY BROKERSKIEJ EXPANDER. - WZROśNIE NATOMIAST OPłACALNOść BUDOWY MAłYCH DOMóW SYSTEMEM GOSPODARCZYM - DODAJE.
   REDAKTOR NACZELNY MIESIęCZNIKA "ŁADNY DOM" WIESłAW RUDOLF POTWIERDZA, żE ZA WYBUDOWANIE DOMU W DOBRYM STANDARDZIE POD WARSZAWą ZAPłACIMY OK. 2 TYS. Zł ZA M KW. - A WRAZ Z DZIAłKą SWOBODNIE ZMIEśCIMY SIę W 3 TYS. Zł ZA METR - ZAPEWNIA. PONIEWAż KOSZT DZIAłKI NIE WLICZA SIę DO USTAWOWYCH OGRANICZEń, DOPłATA NA DOM JEST MUROWANA.
   USTAWA DOPUSZCZA DOPłATę DO KREDYTóW NA BUDOWę DOMóW JEDNORODZINNYCH, KTóRYCH POWIERZCHNIA UżYTKOWA NIE PRZEKRACZA 140 M KW. WYDAJE SIę, żE TO NIEWIELE. JEDNAK, JAK POKAZUJą NAJNOWSZE DANE GUS, DOMY ODDAWANE DO UżYTKU MAJą PRZECIęTNIE OK. 143 M KW. CI, KTóRZY ROZWAżAJą BUDOWę DOMU, MUSZą WIęC ZDECYDOWAć, CZY OPłACA SIę IM ZREZYGNOWAć Z PARU METRóW I DOSTAć DOPłATę.
   ILE ZYSKAJą? MACIEJ KOSSOWSKI POLICZYł NAM, żE CO NAJMNIEJ KILKANAśCIE TYSIęCY ZłOTYCH. ALE MOżE BYć NAWET DWA RAZY WIęCEJ. OCZYWIśCIE ZALEżY TO OD WYSOKOśCI KREDYTU (ZOBACZ OBOK PRZYKłAD KOWALSKICH).
   JEST JESZCZE JEDEN ARGUMENT, żEBY WYBRAć DOM, A NIE MIESZKANIE - KUPUJąC MATERIAłY BUDOWLANE, MOżNA ODZYSKAć CZęść PODATKU VAT. FISKUS ZWRACA RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC. ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO NASZYM WEJśCIU DO UNII ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą (NP. CEGłY, PUSTAKI, DACHóWKI, CEMENT, WAPNO, OKNA, DRZWI, KONSTRUKCJE STALOWE). ODZYSKAć MOżNA NAWET 22 TYS. Zł.
   WAżNE! JEśLI PIERWSZE KREDYTY Z DOPłATą POJAWIą SIę NA RYNKU JESZCZE W TYM ROKU, WóWCZAS CI, KTóRZY PO NIE SIęGNą DO KOńCA GRUDNIA, PRZEZ 20 LAT BęDą MOGLI RóWNOCZEśNIE ODLICZAć ODSETKI OD DOCHODU W RAMACH ULGI PODATKOWEJ (DOTYCZY TO ZARóWNO BUDUJąCYCH DOMY, JAK I KUPUJąCYCH MIESZKANIA). RZąD CHCE ULGę SKASOWAć OD 2007 R., ZACHOWUJąC PRAWA NABYTE. TYLKO PO PIERWSZYM ROKU SPłATY INWESTORZY ODZYSKUJą - W ZALEżNOśCI OD TEGO, JAKą PłACą STAWKę PODATKU - OD TYSIąCA DO NAWET KILKU TYSIęCY ZłOTYCH.
   SZYBKO ROSNąCE CENY NOWYCH MIESZKAń SPRAWIAJą. żE JUż TERAZ POLAKóW NIE TRZEBA SPECJALNIE ZACHęCAć DO BUDOWANIA WłASNEGO DOMU. NA PRZYKłAD W STOLICY INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU 507 POZWOLEń NA BUDOWę. TO Aż TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż PRZED ROKIEM! PODOBNIE JEST W CAłYM KRAJU. GUS PODAł, żE W MAJU TAKICH POZWOLEń BYłO 7,4 TYS., A W OKRESIE OD STYCZNIA DO KOńCA MAJA - 28 TYS. DODAJMY, żE W CIąGU OSTATNICH PIęCIU LAT GUS ODNOTOWAł ZALEDWIE CZTERY LEPSZE MIESIąCE. W GRUDNIU 2001 R. INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI POZWOLENIA NA BUDOWę Aż 30,4 TYS. DOMóW. JEDNAK NALEżY TO TłUMACZYć TYM, żE MIESIąC PóźNIEJ ZNIKAłA PODATKOWA ULGA BUDOWLANA, WIęC WIELU INWESTORóW STAWAłO NA GłOWIE, żEBY SIę NA NIą ZAłAPAć (POZWOLENIE BUDOWLANE BYłO WARUNKIEM). KOLEJNY DUżY ZRYW INWESTORóW - POZWOLENIA NA BUDOWę 11,3 TYS. MIESZKAń - STATYSTYCY ODNOTOWALI W GRUDNIU 2003 R., A SPRAWIłA TO ZAPOWIEDź PODWYżKI VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE. INWESTORZY SPIESZYLI SIę Z ROZPOCZęCIEM INWESTYCJI, ABY KUPIć MATERIAłY, NIM STAWKA PODATKU WZROśNIE Z 7 DO 22 PROC.


Nr 3

   RYNEK BUDOWLANY NIE NADążA ZA GALOPUJąCYMI CENAMI. FIRMY GROżą ZRYWANIEM KONTRAKTóW, żEBY DO NICH NIE DOPłACAć!


   PREZES TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOłECZNEGO (TBS) Z KONINA MAREK LIBERTOWSKI JEST ZAłAMANY, BO NAJPRAWDOPODOBNIEJ LEGNIE W GRUZACH PLAN BUDOWY CZYNSZóWKI Z MIESZKANIAMI DLA 71 RODZIN. - WSZYSTKO MIAłEM DOPIęTE NA OSTATNI GUZIK. TYMCZASEM FIRMA BUDOWLANA, Z KTóRą W LUTYM PODPISALIśMY UMOWę, DAłA NAM DO ZROZUMIENIA, żE JAK NIE PODNIESIEMY ZAPłATY, WYCOFA SIę Z KONTRAKTU - OPOWIADA LIBERTOWSKI. - FIRMA TłUMACZY, żE W SWOJEJ OFERCIE UWZGLęDNIłA KILKUPROCENTOWą PODWYżKę CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH, PODCZAS GDY TE PODROżAłY NAWET O 100 PROC. SYTUACJA JEST PATOWA. W śWIETLE PRAWA ZAMóWIEń PUBLICZNYCH NIE MOżEMY ZMIENIć WARUNKóW UMOWY, KTóRA MA CHARAKTER RYCZAłTOWY.
   SZEF KONIńSKIEGO TBS-U TWIERDZI, żE NOWY PRZETARG NIE ROZWIążE PROBLEMU. DLACZEGO? BO NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE ZGłOSI SIę żADNA FIRMA. CHODZI O TO, żE INWESTYCJE TBS-óW KREDYTUJE KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY, A WóWCZAS KOSZTY Są LIMITOWANE PRZEZ WOJEWODóW. CI NIE NADążAJą ZAś ZA SZYBKO ZMIENIAJąCYM SIę RYNKIEM.
   KIEDY W MARCU W WIELU REGIONACH ZACZęłO BRAKOWAć MATERIAłóW BUDOWLANYCH, SPECJALIśCI OSTRZEGALI PRZED LAWINOWYM WZROSTEM CEN. ALE NIKT NIE PRZYPUSZCZAł, żE BęDą TO Aż TRZYCYFROWE PODWYżKI, I TO W CIąGU LEDWIE DWóCH-TRZECH MIESIęCY. WEDłUG WYDAWNICTWA SEKOCENBUD, KTóRE OD 20 LAT MONITORUJE CENY W BUDOWNICTWIE, NP. PUSTAKI CERAMICZNE MAX W ZALEżNOśCI OD KLASY PODROżAłY O 100-120 PROC., A CEGłY KRATóWKI - OD 68 DO 150 PROC.
   W BUDOWNICTWIE POWSZECHNIE STOSOWANE JEST WYNAGRODZENIE RYCZAłTOWE, KTóREGO NIE MOżNA ZMIENIAć W TRAKCIE BUDOWY. JEśLI WIęC WZROSNą NP. CENY STALI, FIRMY ZMUSZONE Są PONIEść TE DODATKOWE KOSZTY. NIERZADKO DOPłACAJą DO KONTRAKTóW. OCZYWIśCIE FIRMY NIE CHWALą SIę TEGO TYPU WPADKAMI.
   BODAJ NAJGłOśNIEJSZA BYłA WPADKA KONSORCJUM FIRM BUDUJąCYCH NOWY TERMINAL NA WARSZAWSKIM OKęCIU. NP. BUDIMEX ZAKSIęGOWAł STRATę 125 MLN Zł! RZECZNIK SPółKI KRZYSZTOF KOZIOł PRZYZNAJE, żE NIEKTóRE KONTRAKTY ZAWIERANE KILKA LAT TEMU, CZYLI W OKRESIE KRYZYSU W BUDOWNICTWIE, JESZCZE W TYM ROKU ZANIżą JEJ WYNIKI FINANSOWE. - NAJPRAWDOPODOBNIEJ SIę Z NICH NIE WYCOFAMY - ZAPEWNIA.
   INNą STRATEGIę PRZYJął JEDNAK OSTATNIO MOSTOSTAL WARSZAWA. SPółKA OSTRZEGłA WłADZE WARSZAWY, żE PRZERWIE REMONT KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEśCIA, JEśLI MIASTO NIE PODWYżSZY JEJ WYNAGRODZENIA O 20 PROC. TA SAMA FIRMA WSPóLNIE Z PRZEDSIęBIORSTWAMI GóRNICZYMI, KTóRE BUDUJą OSTATNI ODCINEK METRA NA BIELANACH, DOMAGA SIę OK. 75 MLN Zł. TAKżE TEN 10-PROC. WZROST WYDATKóW, KTóRE MIAłOBY PONIEść MIASTO, WYNIKA Z SZALEJąCYCH CEN MATERIAłóW. FIRMY OSTRZEGAJą, żE JEśLI NIE DOSTANą DODATKOWYCH PIENIęDZY, W OSTATECZNOśCI ZEJDą Z PLACU BUDOWY. - KARY ZA ZERWANIE KONTRAKTU I TAK BYłYBY NIżSZE OD NASZYCH STRAT - MóWIł W UBIEGłYM TYGODNIU "GAZECIE" HENRYK ZłOCKI, WICEPREZES FIRMY PRG METRO.
   P.O. RZECZNIKA MOSTOSTALU WARSZAWA KINGA DRóZD NIE CHCE NA RAZIE KOMENTOWAć TEJ SPRAWY. - CZEKAMY NA ODPOWIEDź MIASTA - WYJAśNIA.
   POLSKI ZWIąZEK PRACODAWCóW BUDOWNICTWA OD TRZECH MIESIęCY APELUJE DO INWESTORóW PUBLICZNYCH, ABY STOSOWALI WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE, KTóRA UMOżLIWIA ZMIANę CENY, NA KTóRą UMóWILI SIę INWESTOR Z WYKONAWCą. OCZYWIśCIE W UMOWIE MUSIAłYBY BYć PRECYZYJNIE OKREśLONE PRZYCZYNY WZROSTU CENY. WICEPREZES TEJ ORGANIZACJI JANUSZ ZALESKI PRZEKONUJE, żE W PRZECIWNYM RAZIE FIRMY MUSZą ODPOWIEDNIO WYCENIć SWOJE RYZYKO. W KONSEKWENCJI CORAZ CZęśCIEJ BęDą żąDAłY WYNAGRODZENIA DUżO WIęKSZEGO NIż KWOTA PRZEZNACZONA NA TEN CEL PRZEZ INWESTORóW.
   PREZES URZęDU ZAMóWIEń PUBLICZNYCH TOMASZ CZAJKOWSKI PRZYZNAJE, żE OBECNA SYTUACJA NA RYNKU WYMAGA OD ZAMAWIAJąCYCH WIęKSZEJ ELASTYCZNOśCI. - NP. W PRZYPADKU KONTRAKTóW KILKULETNICH UPIERANIE SIę PRZY RYCZAłCIE MOżE OBRóCIć SIę PRZECIWKO ZAMAWIAJąCYM - MóWI CZAJKOWSKI.
   NIESTETY, NIE MAMY TEż DOBRYCH WIADOMOśCI DLA POTENCJALNYCH KLIENTóW FIRM DEWELOPERSKICH. ANALITYCY SPODZIEWAJą SIę POWROTU DO CEN INDEKSOWANYCH (NP. W LATACH 90. INDEKSOWANE BYłY O WSKAźNIK WZROSTU KOSZTóW BUDOWY GUS). NIEKTóRZY DEWELOPERZY PRóBUJą NARZUCAć TAKą INDEKSACJę NAWET WóWCZAS, GDY W UMOWACH ZAGWARANTOWALI STAłą CENę! JEDEN Z NASZYCH CZYTELNIKóW SKARżY SIę, żE DEWELOPER ZAżąDAł DOPłACENIA 10 PROC. CENY MIESZKANIA. ZAGROZIł, żE W PRZYPADKU ODMOWY ROZWIążE UMOWę I WYPłACI 5-PROC. ODSZKODOWANIE. - ŚREDNIO WYNOSI ONO OK. 10-15 TYS. Zł. ODZYSKANE MIESZKANIA DEWELOPER SPRZEDA ZA ZNACZNIE WYżSZą CENę - OPOWIADA CZYTELNIK.
   DODAJMY, żE W PODOBNEJ SYTUACJI MOGą SIę ZNALEźć WSZYSCY KLIENCI FIRM DEWELOPERSKICH, KTóRZY NIE PODPISALI UMóW PRZEDWSTęPNYCH U NOTARIUSZA.


Nr 4
   NA BUDOWACH PANIKA. CEGłY I PUSTAKI ZDROżAłY OD POCZąTKU ROKU O 200 PROC. KOSZTY ROBOCIZNY Są PRAWIE O POłOWę WYżSZE NIż JESIENIą. A W SKłADACH BUDOWLANYCH BRAKUJE JUż NIEMAL WSZYSTKIEGO - NA NIEKTóRE TOWARY TRZEBA CZEKAć NAWET Pół ROKU ALBO SPROWADZAć JE Z ZAGRANICY. ZUPEłNIE JAK W PRL.
   W UBIEGłYM ROKU SPECJALIśCI STRASZYLI: CENY MIESZKAń ROSNą JAK SZALONE I NIC TEGO NIE ZAHAMUJE. TYMCZASEM ZA CENę 50-METROWEGO M-3 MOżNA POSTAWIć WłASNY DOM! TA WIZJA PRZEMóWIłA DO WIELU. POLACY RZUCILI SIę DO BUDOWANIA DOMóW, ROZPOCZął SIę NIESPOTYKANY DOTąD BOOM.
   - CIESZę SIę, żE POSTAWILIśMY MURY I POłOżYLIśMY DACH PRZED ZIMą. GDYBYśMY NIE ZDążYLI, NIGDY NIE DOKOńCZYLIBYśMY TEJ BUDOWY. TO, CO DZIEJE SIę DZIś Z CENAMI, TO KOSZMAR - MóWI ANNA JABłOńSKA, BUDUJąCA WRAZ Z MężEM DOM POD ŁODZIą.
   POPULARNE PUSTAKI MAX, Z KTóRYCH MUROWANE Są śCIANY ZEWNęTRZNE, ZDROżAłY W CIąGU PIęCIU MIESIęCY O 200 PROCENT! W ŁóDZKIM SKłADZIE BUDO GIPS JEDEN BLOCZEK KOSZTOWAł W GRUDNIU 2006 R. 3,40 Zł. DZISIAJ - 9,60. PODOBNIE JEST Z CEGłAMI - PIęć MIESIęCY TEMU MOżNA JE BYłO KUPIć PO 60 GR ZA SZTUKę, W MAJU CENA WZROSłA DO 1,80 Zł.
   PRODUCENCI PODNOSZą CENY, BO POZWALA IM NA TO SYTUACJA NA RYNKU: PRODUKTóW JEST MAłO, CHęTNYCH BARDZO DUżO. NA WEłNę MINERALNą I CEMENT TRZEBA CZEKAć W KOLEJCE TYGODNIAMI.
   - W LEPSZEJ SYTUACJI Są DEVELOPERZY, KTóRZY MAJą PODPISANE UMOWY I NA BIEżąCO DOSTAJą MATERIAłY - MóWI MAłGORZATA KOPKA Z BUDO GIPSU.
   - DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH NIE MAM DOBRYCH WIADOMOśCI, MUSZą CZEKAć, Aż POJAWI SIę NADWYżKA TOWARU. NIE WIADOMO JEDNAK, KIEDY TO BęDZIE, DLATEGO NIE PODPISUJEMY Z KLIENTAMI WIążąCYCH UMóW I NIE BIERZEMY ZALICZEK. NA RAZIE SPROWADZAMY CEGłY ZE SłOWACJI I WęGIER, NIESTETY, Są NIECO DROżSZE - MóWI KOPKA.
   Z KAżDą POJEDYNCZą CEGłą ROSNą KOSZTY CAłEJ INWESTYCJI. - NA SZCZęśCIE MATERIAłY DO BUDOWY śCIAN, KTóRE PODROżAłY NAJBARDZIEJ, TO TYLKO 10 PROC. KOSZTóW CAłEJ BUDOWY - MóWI MIROSłAW LUBARSKI, DYREKTOR DS. MARKETINGU W GRUPIE POLSKIE SKłADY BUDOWLANE. - GORZEJ JEST Z ROBOCIZNą, ZA KTóRą TRZEBA DZIś ZAPłACIć NAWET O 40 PROCENT WIęCEJ NIż JESIENIą, A KTóREJ KOSZTY STANOWIą 40 PROCENT WARTOśCI INWESTYCJI - DODAJE.
   JAK TO WYGLąDA W PRAKTYCE? POSTANOWILIśMY SPRAWDZIć NA PRZYKłADZIE PARTEROWEGO DOMU Z PODDASZEM, O POWIERZCHNI UżYTKOWEJ 140 MKW., WYKONANEGO Z TANICH MATERIAłóW. ANDRZEJ SZKODA, WłAśCICIEL ANDRE-BUDU, FIRMY STAWIAJąCEJ DOMY JEDNORODZINNE, MóWI, żE JESIENIą ZA STAN SUROWY OTWARTY (MURY I DACH, BEZ OKIEN, DRZWI, POSADZEK, TYNKóW, IZOLACJI CIEPLNEJ I INSTALACJI) TAKIEGO BUDYNKU TRZEBA BYłO ZAPłACIć NIECO PONAD 80 TYS. Zł. Z TEGO 60 TYS. TO KOSZT MATERIAłóW, A 20 - ROBOCIZNY. DZIś CEGłY, STROPY I DACHóWKI KOSZTUJą JUż 80 TYS. Zł, ZAś ROBOCIZNA - PONAD 30 TYS.
   - A JUż W NAJBLIżSZY PONIEDZIAłEK CZEKA NAS KOLEJNA PODWYżKA. HURTOWNIE ZAPOWIEDZIAłY, żE O 5 PROCENT ZDROżEJą CEGłY I CEMENT - MóWI SZKODA. - Z TYMI PODWYżKAMI TO DZIWNA SPRAWA. MATERIAłóW NIE MA I NIE MA, A POTEM NAGLE POJAWIA SIę NA RYNKU DUżA ILOść, ALE KILKA PROCENT DROżEJ - DODAJE MężCZYZNA.
   JANUSZ TRACZYK, REDAKTOR NACZELNY WYDAWNICTWA "SEKOCENBUD" MONITORUJąCEGO CENY MATERIAłóW BUDOWLANYCH, PRZYZNAJE, żE W NIEKTóRYCH PRZYPADKACH ZA WZROSTEM CEN MOżE STAć ZMOWA FIRM PRODUKUJąCYCH I HANDLUJąCYCH TYMI MATERIAłAMI.
   CO NA TO URZąD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTóW? - PROWADZIMY JEDNO POSTęPOWANIE DOTYCZąCE ZMOWY CENOWEJ NA RYNKU CEMENTU I TRZY ZWIąZANE ZE SPRZEDAżą FARB. SZALEńSTWO CENOWE TO EFEKT MAłYCH ZDOLNOśCI PRODUKCYJNYCH NASZYCH ZAKłADóW. POPYT ZNACZNIE PRZERóSł PODAż - MóWI MAłGORZATA CIELOCH, RZECZNIK UOKIK.
   CO W TAKIEJ SYTUACJI PORADZIć TYM, KTóRZY Są WłAśNIE W śRODKU BUDOWY I NIE WIEDZą, CO DALEJ POCZąć: USTAWIAć SIę W KOLEJKI I KUPOWAć, CZY MOżE PRZECZEKAć TO SZALEńSTWO?
   EKSPERCI NIE POTRAFIą POWIEDZIEć, KIEDY CENY PRZESTANą ROSNąć. SąDZą JEDNAK, żE JEST TO KWESTIA BARDZIEJ LAT NIż MIESIęCY. ZWłASZCZA żE PODWYżKI NAKRęCAłY BęDą TERAZ POTężNE INWESTYCJE ZWIąZANE Z ORGANIZACJą EURO 2012 - BUDOWY STADIONóW, AUTOSTRAD, HOTELI...

 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: pustak
Nr 1
SPRZEDAM PUSTAKI żUżLOWE

Nr 2
JESTEśMY ZAINTERESOWANI WYMIANą TOWAROWą: CEGłY I PUSTAKI ZA WYROBY HUTNICZE.POSIADAMY CEGIELNIę.OFERUJEMY WSPółPRACę NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH.

Nr 3
KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAń I DOMóW, SPRZEDAż PUSTAKóW SZKLANYCH I INNE USłUGI BUDOWLANE...

Nr 4
PUSTAKI MAX

Nr 5
PUSTAKI CERAMICZNE THERMOPOR

Nr 6
PUSTAKI MAX 220 KUPIę

Nr 7
PUSTAKI KOMORKOWE 350SZT, TANIO.

Nr 8
PUSTAKI żUZLOWE

Nr 9
FIRMA ROB-BUD Z WIELOLETNIM DOśWIADCZENIEM WYKONA KOMPLEKSOWE REMONTY I WYKOńCZENIA MIESZKAń I DOMóW .GLAZURA, TERAKOTA, TYNKI, GłADZIE ,MUROWANIE CEGłA ,PUSTAK KAMIEń ,GłADZIE
GIPSOWE, MALOWANIE, HYDRAULIKA ,ELEKTRYKA ,WYMIANA OKIEN I DRZWI, PANELE śCIENNE I PODłOGOWE, SUFITY PODWIESZANE śCIANKI Z KG I ZABUDOWY
SOLIDNIE GWARANCJA WARSZAWA I OKOLICE .


Nr 10
PUSTAKI żUZLOWE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.