informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: okna
Nr 1
OKNO PVC - M2, jm m2, vat 22%, pkwiu 25.23.14-50.12, sww 1365-222

Nr 2
SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA, jm rolka, vat 22%, pkwiu 26.14.12-99.00, sww 1462
 Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: okna
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać o, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: okna
Nr 1
SCMB-OKNA I DRZWI ARKADIUSZ KUCZYńSKI, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-807 ul. Wiosenna 80 81,

Nr 2
OKNA PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWO-USłUGOWE KRZYSZTOF DOMARADZKI, woj. zachodniopomorskie, Stargard Szczeciński, 73-110 ul. al Żołnierza 20 ,

Nr 3
"MAGNUS" OKNA DACHY ELEWACJE, woj. śląskie, JAWORZNO, 43-602 ul. Pniaka 2 ,

Nr 4
"SCMB OKNA" ZOFIA RóżAńSKA SEBASTIAN RóżAńSKI, woj. zachodniopomorskie, SZCZECIN, 71-083 ul. Santocka 39 ,

Nr 5
"OKNA" PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWO-USłUGOWE KRZYSZTOF DOMARADZKI, woj. zachodniopomorskie, STARGARD SZCZEC., 73-110 ul. al. Żołnierza 20 ,

Nr 6
"SCMB OKNA-DRZWI" SEBASTIAN RóżAńSKI, woj. zachodniopomorskie, SZCZECIN, 71-083 ul. Santocka 39 ,

Nr 7
"SCMB-OKNA I DRZWI" ARKADIUSZ KUCZYńSKI, woj. zachodniopomorskie, SZCZECIN, 70-807 ul. Wiosenna 80 81,

Nr 8
"FALK-OKNA" SP. Z O.O., woj. zachodniopomorskie, STEPNICA, 72-112 ul. Wolińska 97 ,

Nr 9
"OKNA" S.C. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA, woj. zachodniopomorskie, SZCZECIN, 70-479 ul. al. Wojska Polskiego 64 ,

Nr 10
"TEOKNA" S.C., woj. zachodniopomorskie, DZIKOWO 56 GM. WAŁCZ, 78-600 ul. 9b ,

2 3 4 5 6 następne Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: okna
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać o, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: okna
Nr 1
UNIJNI URZęDNICY DRZWIAMI I OKNAMI SZTURMUJą LEKCJE POLSKIEGO. W KOMISJI EUROPEJSKIEJ TRZEBA BYłO WPROWADZIć LIMITY PRZYJęć.
ZAINTERESOWANIE JEST OGROMNE, A BęDZIE JESZCZE WIęKSZE - TWIERDZI ELżBIETA KWIATKOWSKA, KTóRA W KOMISJI ORGANIZUJE KURSY POLSKIEGO. TYLKO TAM TAJNIKI NASZEGO JęZYKA ZGłęBIA OKOłO 200 URZęDNIKóW. NASTęPNI STOJą W KOLEJCE - NA WAKACYJNY KURS ZABRAKłO JUż MIEJSC, A NA JESIENNY ZGłOSIłA SIę REKORDOWA LICZBA 60 OSóB! POLSKI BłYSKAWICZNIE ZDOBYł TYTUł NAJPOPULARNIEJSZEGO JęZYKA WśRóD KRAJóW WłAśNIE PRZYJęTYCH DO UE. - MUSIELIśMY OGRANICZYć LICZBę PRZYJęć NA ZAJęCIA DLA POCZąTKUJąCYCH. MOGą SIę NA NIE ZAPISYWAć WYłąCZNIE CI, KTóRYM ZNAJOMOść JęZYKA JEST POTRZEBNA W PRACY - MóWI KWIATKOWSKA.
SKąD TEN BOOM? URZęDNIKóW INTERESUJE POLSKA, BO ZDAJą SOBIE SPRAWę Z TEGO, żE TO NAJWIęKSZY Z NOWYCH CZłONKóW UE I ZNAJOMOść JEGO JęZYKA NA PEWNO SIę PRZYDA.
JAKO PIERWSI - OD 1996 R. - POLSKIEGO ZACZęLI SIę UCZYć TłUMACZE. WśRóD NIECH BYł PORTUGALCZYK CARLOS MATEUS. - TO NIE MIAłO NIC WSPóLNEGO Z WEJśCIEM POLSKI DO UE. PO PROSTU ZAINTERESOWAłEM SIę WASZYM KRAJEM - WSPOMINA. DZIś PO POLSKU UMIE NAWET PRZEKLINAć.
NAUCZYCIELKą CARLOSA BYłA MARIA GłOWACZ, POLONISTKA MIESZKAJąCA W BELGII OD 20 LAT. - SWYCH UCZNIóW OCENIAM BARDZO WYSOKO. URZęDNICY EUROPEJSCY Są PILNI, AMBITNI I BłYSKOTLIWI. PRACUJE SIę Z NIMI BARDZO PRZYJEMNIE - MóWI DZIś PANI MARIA.
WSZYSTKIE UNIJNE DOKUMENTY Są TłUMACZONE NA 20 URZęDOWYCH JęZYKóW KRAJóW CZłONKOWSKICH - Są TO RóWNOCZEśNIE JęZYKI OFICJALNE UE. NA KORYTARZACH I W GABINETACH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH DOMINUJą JEDNAK ANGIELSKI, FRANCUSKI, RZADZIEJ NIEMIECKI - CZYLI TZW. JęZYKI ROBOCZE. URZęDNICY EUROPEJSCY MUSZą ZNAć PRZYNAJMNIEJ DWA JęZYKI - JEDEN ROBOCZY I JEDEN OFICJALNY. NAJCZęśCIEJ POSłUGUJą SIę FRANCUSKIM - BO BRUKSELA JEST FRANCUSKOJęZYCZNA - I ANGIELSKIM JAKO NAJBARDZIEJ POPULARNYM.
NAUCZYCIELAMI POLSKIEGO Są WYłąCZNIE POLACY. KURS DLA TłUMACZY TRWA CZTERY LATA, A DLA URZęDNIKóW - TRZY. POTEM MOGą SIę ZAPISAć SIę DWULETNI KURS BIEGłEGO WłADANIA JęZYKIEM. ZAJęCIA ODBYWAJą SIę DWA RAZY W TYGODNIU, NAUKA JEST BEZPłATNA - ZA WSZYSTKO PłACI KOMISJA EUROPEJSKA.
DRUGIM JęZYKIEM NOWYCH PAńSTW CZłONKOWSKICH, KTóREGO EUROKRACI UCZą SIę NAJCHęTNIEJ, JEST CZESKI (OK. 70 PRACOWNIKóW KOMISJI EUROPEJSKIEJ). TRZECIE MIEJSCE W RANKINGU ZAJMUJE WęGIERSKI (PONAD 50 OSóB). DOSYć DUżą POPULARNOśCIą CIESZY SIę TEż RUMUńSKI, CHOć PAńSTWO TO NIE JEST CZłONKIEM UNII.


Nr 2
WIELE WSKAZUJE, żE TAK WłAśNIE SIę STANIE.
Z CZWARTKOWEJ DEBATY W SEJMIE WYNIKA BOWIEM, żE WIęKSZOść POSłóW POPRZE PROJEKT USTAWY W TEJ SPRAWIE PRZYGOTOWANY PRZEZ POSłóW PIS.
DO SEJMOWEJ KOMISJI FINANSóW PUBLICZNYCH TRAFI ON JEDNAK RAZEM Z PROJEKTEM SLD, CHOć POSłOWIE NIE POZOSTAWILI NA NIM W CZWARTEK SUCHEJ NITKI. OBA PROJEKTY DOTYCZą WYłąCZNIE INWESTORóW INDYWIDUALNYCH (TAKżE ROLNIKóW) SAMODZIELNIE BUDUJąCYCH BąDź REMONTUJąCYCH DOM LUB MIESZKANIE. WYPłACANA PRZEZ URZęDY SKARBOWE PO ZAKOńCZENIU INWESTYCJI KOMPENSATA, ZWANA POTOCZNIE ZWROTEM VAT, STANOWIłABY RóżNICę MIęDZY 7-PROC. I NOWą, 22-PROC. STAWKą TEGO PODATKU ZA MATERIAłY BUDOWLANE KUPIONE PO 1 MAJA 2004 R. PROJEKT PIS NIE OGRANICZA KWOTY KOMPENSATY DLA BUDUJąCYCH DOMY I MIESZKANIA (ZAKłADA ZWROT 68,18 PROC. VAT WYNIKAJąCEGO Z FAKTUR), TO W PROJEKCIE SLD PROPONOWANY JEST JEJ GóRNY LIMIT - 12,295 PROC. RóWNOWARTOśCI śREDNICH KOSZTóW BUDOWY 70 M KW. MIESZKANIA, CZYLI DZIś PRAWIE 21 TYS. Zł. PONADTO SLD CHCE POZBAWIć KOMPENSATY TYCH, KTóRZY WCZEśNIEJ SKORZYSTALI Z KTóREJś PODATKOWEJ ULGI MIESZKANIOWEJ.
W CZWARTEK W SEJMIE WICEMINISTER FINANSóW ELżBIETA MUCHA WYJAśNIAłA, JAKą FAKTURę VAT MAJą WYSTAWIAć FIRMY śWIADCZąCE USłUGI BUDOWLANE, JEśLI OBEJMUJą ONE MATERIAłY BUDOWLANE. OD 1 MAJA Są ONE OBJęTE 22-PROC. STAWKą PODATKU, A USłUGI 7-PROC. POSEł JANOWSKI PRZEDSTAWIł DWIE SYTUACJE - KIEDY KLIENT ZAMAWIA U PRODUCENTA OKNO WRAZ Z USłUGą, CZYLI WSTAWIENIEM TEGO OKNA, ORAZ GDY KLIENT ZAMAWIA W FIRMIE BUDOWLANEJ USłUGę POLEGAJąCą NA WYMIANIE OKIEN. - CZY FIRMA MA WYSTAWIć DWIE FAKTURY - JEDNą Z 7-PROC. VAT I DRUGą Z 22-PROC.? CZY MA WYSTAWIć JEDNą FAKTURę łąCZNą Z 22-PROC. VAT? CZY TEż FAKTURę łąCZNą NA MATERIAłY I USłUGI Z 7-PROC. VAT-EM? - PYTAł JANOWSKI. MIN. MUCHA ODPOWIEDZIAłA, żE JEśLI PRODUCENT DOKONUJE MONTAżU OKNA U KLIENTA, TO TRAKTOWANE JEST TO JAKO TOWAR, CZYLI POWINNA BYć ZASTOSOWANA STAWKA 22 PROC. VAT. NATOMIAST, JEśLI USłUGę śWIADCZY FIRMA, KTóRA KUPUJE MATERIAłY OD INNEGO PODMIOTU, MOżE WYSTAWIć FAKTURę Z 7-PROC. VAT. PANI MINISTER PODKREśLIłA JEDNAK, żE KAżDA SPRAWA ZWIąZANA Z NALICZANIEM PODATKU VAT POWINNA BYć "PRZEANALIZOWNA POD KąTEM KLASYFIKACJI DANEGO TOWARU", ABY NIE DOSZłO DO NIEPRAWIDłOWOśCI.


Nr 3
   PRODUCENTOWI OKIEN WYSTARCZY PRZENIEść SIEDZIBę FIRMY DO SąSIEDNIEJ MIEJSCOWOśCI, A CZASEM DZIELNICY, ABY ZYSKAć MIESIęCZNIE NAWET I KILKADZIESIąT TYSIęCY ZłOTYCH.

ZWIąZEK PRODUCENTóW, DOSTAWCóW I DYSTRYBUTORóW "POLSKIE OKNA I DRZWI" SUGERUJE PRZESZłO 120 SWOIM CZłONKOM (GłóWNIE DUżYM PRODUCENTOM) PRZEREJESTROWANIE FIRMY DO MIEJSCOWOśCI, W KTóREJ FISKUS INTERPRETUJE USTAWę O VAT W SPOSóB DLA NICH KORZYSTNY.
   PROBLEMY MAJą DZIś ZWłASZCZA CI PRODUCENCI OKIEN I DRZWI, KTóRZY JE RóWNOCZEśNIE MONTUJą W MIESZKANIACH I DOMACH SWOICH KLIENTóW. CZęść URZęDóW SKARBOWYCH KAżE IM SPRZEDAWAć WYROBY WRAZ Z MONTAżEM Z 22-PROC. STAWKą VAT. INNE POZWALAJą DOLICZAć PREFERENCYJNY, 7-PROC. PODATEK, CZYLI TAKI, JAKIM JEST OBCIążANA USłUGA BUDOWLANA ZWIąZANA Z MIESZKANIAMI.
   DYREKTOR ZWIąZKU ROBERT KLOS OPOWIADA, żE DYSPONUJE 20 ODPOWIEDZIAMI URZęDóW SKARBOWYCH NA PYTANIE O INTERPRETACJę USTAWY. SZEść Z NICH MóWI O STAWCE 22 PROC.
   PONIEWAż VAT STAł SIę ELEMENTEM WALKI KONKURENCYJNEJ, WIELU Z PONAD 2 TYS. DZIAłAJąCYCH NA TYM RYNKU PRZEDSIęBIORCóW MOżE ROZWAżY PRZENIESIENIE SIEDZIBY FIRMY DO "TAńSZEJ" MIEJSCOWOśCI. DYR. KLOS ZWRACA UWAGę, żE NIE MA POTRZEBY PRZENOSZENIA ZAKłADU, I ZAPEWNIA, żE CZęSTO TA OPERACJA NIE WIążE SIę Z DUżYMI KOSZTAMI. NA PRZYKłAD NALEżąCY DO ZWIąZKU PRODUCENT OKIEN Z CHRZANOWA MOżE ZAREJESTROWAć SWOJą FIRMę W POBLISKICH SIEMIANOWICACH ŚLąSKICH, GDZIE DOLICZAJą NIżSZY VAT. - A W ŁODZI WYSTARCZY SIę PRZENIEść NA SąSIEDNIą ULICę: URZąD SKARBOWY W ŁODZI WIDZEWIE WYMAGA STOSOWANIA STAWKI 22-PROC., ALE NA BAłUTACH URZęDNIKOM WYSTARCZA 7 PROC. - OPOWIADA KLOS.
   - PRZY PRZECIęTNEJ ROCZNEJ SPRZEDAżY NA POZIOMIE 5 MLN Zł OSZCZęDNOść NA PODATKU VAT WYNOSI 750 TYS. Zł. TO JEST PONAD 62 TYS. Zł MIESIęCZNIE I PONAD 2 TYS. Zł DZIENNIE! - WYLICZA.
   FIRMA MOżE WIęC ZAROBIć DODATKOWE KILKANAśCIE PROCENT, JEśLI NIE ZMIENI CENY BRUTTO, ALBO OBNIżYć Ją, BY POPRAWIć KONKURENCYJNOść SWOICH WYROBóW.


Nr 4
   MAMY RECESJę - TWIERDZą ZGODNYM CHóREM PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY MATERIAłóW BUDOWLANYCH. POPYT NA ICH TOWARY TYLKO OD POCZąTKU ROKU SPADł O JEDNą TRZECIą. WINNY? PODATEK VAT, KTóRY WRAZ Z ZAWIśNIęCIEM NAD PAłACEM PREZYDENCKIM NIEBIESKIEJ FLAGI Z GWIAZDAMI WZRóSł Z 7 DO 22 PROC.
   TUż PRZED WSTąPIENIEM POLSKI DO UE RYNEK MATERIAłóW OGARNął AMOK. W OBAWIE PRZED ROSNąCYM VAT KONSUMENCI RZUCILI SIę DO SKLEPóW, WYKUPUJąC NA ZAPAS WSZYSTKO, CO IM TYLKO WPADłO W RęCE. 
   PO 1 MAJA CENY NA WIęKSZOść MATERIAłóW POSZłY W GóRę O 5-15 PROC. SPRZEDAż ZAś SPADłA NA łEB NA SZYJę. NAJPIERW O DZIESIęć, A PóźNIEJ NAWET KILKADZIESIąT PROCENT. CZęść KONSUMENTóW W OGóLE ZARZUCIłA PLANY BUDOWLANE I REMONTOWE. WOLNE śRODKI WYDALI NA UżYWANE SAMOCHODY BąDź LOKOWALI JE NA GIEłDZIE, GDZIE TRWAł BOOM INWESTYCYJNY.
   EFEKT? WIęKSZOść MAłYCH PRODUCENTóW MA DZIś KłOPOTY FINANSOWE. ABY UTRZYMAć SIę NA POWIERZCHNI, HANDLUJą MATERIAłAMI NA LEWO. - SPRZEDAJąC TOWAR BEZ VAT I PODATKU DOCHODOWEGO, Są W STANIE OFEROWAć CENę NAWET O 30 PROC. NIżSZą NIż ICH LEGALNI KONKURENCI - TWIERDZI LUBARSKI. SZCZEGóLNIE łATWO JEST W TEN SPOSóB KUPIć OKNA, DRZWI, MATERIAłY DO STAWIANIA śCIAN ORAZ CHEMIę BUDOWLANą. 
   Z KOLEI HURTOWNIE BUDOWLANE PROPONUJą KLIENTOM USłUGI WłASNYCH BRYGAD WYKONAWCZYCH LUB TZW. FIRM KONTRAKTOWYCH. TAKA SPRZEDAż (MATERIAł PLUS USłUGA) JEST OPODATKOWANA PREFERENCYJNą, 7-PROC. STAWKą VAT.
   CO BęDZIE DALEJ? ZDANIEM BRANżY NIC SPECJALNEGO.


Nr 5
   ŻYWNOść, ODZIEż, SPRZęT AGD, HANDEL, USłUGI - KOLEJNE POLSKIE FIRMY ENERGICZNIE WCHODZą NA NIEMIECKI RYNEK. TYLKO W BERLINIE JEST ICH PONAD 1,3 TYS.. NASZA AMBASADA USIłUJE ZEBRAć JE W FORUM POLSKICH PRZEDSIęBIORCóW W NIEMCZECH
   POLSKIE PRODUKTY ZNALEźć DZIś MOżNA NIE TYLKO W NAJPOPULARNIEJSZYCH CENTRACH HANDLOWYCH, ALE TAKżE W ELEGANCKICH DZIELNICACH STOLICY NIEMIEC. BERLIńCZYCY POLUBILI JUż M.IN. GARNITURY Z BYTOMIA, UBRANIA M.P. BY STYLE CZY BUTY OD GINO ROSSI. CHęTNIE SIęGAJą PO ARTYKUłY DLA DZIECI Z POLSKICH HURTOWNI I KORZYSTAJą Z USłUG TECHNIKóW DENTYSTYCZNYCH. FURORę ROBI JAGODA - BYDGOSKA CUKIERNIA, KTóRA JUż NIE TYLKO SPRZEDAJE SłODKOśCI PRZYCHODZąCYM DO NIEJ KLIENTOM, ALE ZOSTAłA TEż STAłYM DOSTAWCą KILKU INSTYTUCJI, W TYM OPERY I MINISTERSTW. PRZETARG NA DOSTAWę PONAD STU AUTOBUSóW PRZEGUBOWYCH DLA BERLIńSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYGRAłA WłAśNIE POLSKA FIRMA SOLARIS.
   PRZEZ ROK LICZBA POLSKICH FIRM W BERLINIE WZROSłA Z OKOłO 570 DO PONAD 1,3 TYS. PROF. JóZEF OLSZYńSKI, KIEROWNIK WYDZIAłU EKONOMICZNO-HANDLOWEGO AMBASADY RP W RFN, ZAUWAżYł, żE O TAK WIELKIEJ LICZBIE PRZESąDZAJą POLSCY RZEMIEśLNICY, NP. POSADZKARZE, KAFELKARZE, MURARZE. CI OSTATNI Są SOLą W OKU NIEMIECKICH KOLEGóW PO FACHU ORAZ ROZMAITYCH URZęDóW. W UBIEGłYM TYGODNIU O DUMPINGU SOCJALNYM ZE STRONY TANICH GLAZURNIKóW Z POLSKI PISAłY BERLIńSKIE GAZETY. PRZEDSTAWICIEL WłADZ FEDERALNYCH ZAPOWIEDZIAł UKRóCENIE ZJAWISKA, BO JEGO ZDANIEM POLSCY GLAZURNICY POD SZYLDEM JEDNOOSOBOWYCH PRZEDSIęBIORCóW W RZECZYWISTOśCI Są PRACOWNIKAMI NAJEMNYMI. I ZANIżAJąC STAWKI, MAJą ZABIERAć PRACę NIEMCOM.
   NAWET JEśLI CZęść POLAKóW OBCHODZI NIEMIECKIE PRZEPISY, TO JEDNAK WIELU RZEMIEśLNIKóW SKRUPULATNIE ICH PRZESTRZEGA, CHOć OGRANICZAJą IM ONE MOżLIWOść EKSPANSJI. PRZYKłAD: JERZY ŚWIERKOWSKI, STOLARZ Z PODSZCZECIńSKIEGO PILCHOWA, 70 PROC. DZISIEJSZEJ PRODUKCJI WYSYłA ZA GRANICę, GłóWNIE DO NIEMIEC. JEGO SPECJALNOść TO RęCZNIE ROBIONE OKNA DO STARYCH, CZęSTO ZABYTKOWYCH KAMIENIC. - MóGłBYM PROPONOWAć DOSTAWę I MONTAż, ALE SKORO SIEDZIBę MAM W POLSCE, NIE MOGę ZATRUDNIAć NIKOGO DO WSTAWIENIA OKNA. ZABRANIA MI PRAWO. MUSIAłBYM TO ZROBIć WYłąCZNIE SAM, A WIDZIAłA PANI KIEDYś, JAK JEDEN CZłOWIEK MONTUJE OKNO? PRZECIEż TO NIEMOżLIWE. DLATEGO MUSIAłEM WEJść W POROZUMIENIE Z NIEMIECKą FIRMą, KTóRA MONTUJE MOJE OKNA - MóWI ŚWIERKOWSKI.
   POLACY CZęSTO Z POWODU BRAKU INFORMACJI CZY BARIER JęZYKOWYCH MAJą SPORO KłOPOTóW Z LEGALNą DZIAłALNOśCIą ZA GRANICą. DOROTA THIEL-JANKIEWICZ Z TOWARZYSTWA WSPIERANIA GOSPODARKI BERLINA (PUBLICZNEJ INSTYTUCJI POMAGAJąCEJ NOWYM PRZEDSIęBIORSTWOM) MóWI: - SPECJALNIE DLA NICH PRZYGOTOWALIśMY BROSZURę W JęZYKU POLSKIM "OSIEM KROKóW DO WłASNEJ FIRMY W BERLINIE". Są TAM POTRZEBNE INFORMACJE CHOćBY NA TEMAT WYBORU FORMY PRAWNEJ, PODPISYWANIA UMóW, WPISU DO REJESTRU, ZGłOSZENIA DZIAłALNOśCI CZY ZAMELDOWANIA ALBO WYNAJMOWANIA LOKALU.
   BROSZURA POMóC MA TYM, KTóRZY ZAINTERESOWANI Są WEJśCIEM NA RYNEK, ALE MAJą PROBLEMY Z ZAWIłYM PRAWEM, URZęDAMI, BRAKIEM INFORMACJI GOSPODARCZEJ CZY ZNALEZIENIEM NIEMIECKIEGO PARTNERA. O TAKICH TRUDNOśCIACH NAJCZęśCIEJ WSPOMINAJą POLACY SZUKAJąCY POMOCY U PRYWATNYCH DORADCóW, W URZęDACH, INSTYTUCJACH CZY POLSKIEJ AMBASADZIE.


Nr 6

NIE ZAPłACIłEś KOLEJNEJ RATY KREDYTU ZA MIESZKANIE. CO ZROBI BANK?

CO CI ZROBIą, JAK NIE PłACISZ?

KTO TAM? WINDYKATOR

NIE ZAPłACIłEś KOLEJNEJ RATY KREDYTU ZA MIESZKANIE. CO DALEJ?

ZANIM BANK DA CI KREDYT HIPOTECZNY, MUSI MIEć PEWNOść, żE ODZYSKA POżYCZONE PIENIąDZE. WPIERW WIęC DłUGO SPRAWDZA, CZY ODPOWIEDNIO DUżO ZARABIASZ, ABY SPłACAć RATY. POTEM ZASTANAWIA SIę, CZY PRZYPADKIEM NIE GROZI CI UTRATA PRACY I JAKIE MASZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZłOść. ŻEBY JEDNAK MIEć STUPROCENTOWą PEWNOść, STOSUJE SPECJALNE ZABEZPIECZENIA I PROCEDURY:

•  USTALA WARTOść NIERUCHOMOśCI (SAM BąDź Z POMOCą RZECZOZNAWCY MAJąTKOWEGO). ROBI TO, ABY SPRAWDZIć, CZY MIESZKANIE (DOM) JEST WARTE WYSTARCZAJąCO DUżO, ABY ZABEZPIECZYć SPłATę KREDYTU.

•  SPRAWDZA POTENCJALNEGO KREDYTOBIORCę W SPECJALNYCH REJESTRACH. NIE WARTO WIęC UKRYWAć, żE WZIąłEś JUż GDZIEś POżYCZKę - BANK I TAK SIę TEGO DOWIE PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (WWW.BIK.PL), DO KTóREGO NALEżą WSZYSTKIE DUżE BANKI. KORZYSTAJą ONE TEż Z REJESTRU DłUżNIKóW NIEWYPłACALNYCH DZIAłAJąCEGO PRZY KRAJOWYM REJESTRZE SąDOWYM. TRAFIAJą TAM DłUGI POTWIERDZONE PRAWOMOCNYM WYROKIEM SąDU.

PRZY WNIOSKACH KREDYTOWYCH NA WYżSZE KWOTY, NP. 100 TYS. Zł, BANKI KORZYSTAJą CZASEM DODATKOWO Z USłUG WYWIADOWNI GOSPODARCZYCH - SPECJALNYCH FIRM, KTóRE BADAJą TWOJą ZDOLNOść KREDYTOWą, STAN MAJąTKOWY (NP. JAKIM SAMOCHODEM JEźDZISZ), WYPYTUJą O CIEBIE SąSIADóW (WYWIAD śRODOWISKOWY) ITP.

CO WIęCEJ, ZANIM BANK DA CI KREDYT, BęDZIE WYMAGAł OD CIEBIE PODPISANIA TAKżE SPECJALNEJ DEKLARACJI, żE JEśLI NIE BęDZIESZ SPłACAł RAT, DOBROWOLNIE PODDASZ SIę EGZEKUCJI. ALE O TYM DALEJ.

JEDNAK NIE PłACISZ?

BANK PRZEśWIETLIł TWóJ MAJąTEK, WYCENIł NIERUCHOMOść, SPRAWDZIł, CZY NIE MASZ INNYCH ZOBOWIąZAń, WYPYTAł SąSIADóW ITP. TEST ZDAłEś śPIEWAJąCO I DOSTAłEś KREDYT. MIMO WSZYSTKO PO PEWNYM CZASIE PRZESTAłEś SPłACAć RATY...

NAJPIERW - PO OK. DWóCH TYGODNIACH OD TERMINU, KIEDY MIAłEś UIśCIć RATę - ZADZWONI DO CIEBIE PRZEDSTAWICIEL BANKU LUB FIRMY WINDYKACYJNEJ (JEśLI BANK PODPISAł Z NIą STOSOWNą UMOWę). W RAMACH TZW. MONITORINGU BęDZIE CHCIAł SIę DOWIEDZIEć, CZY TWOJE PROBLEMY FINANSOWE Są PRZEJśCIOWE, CZY MOżE GROZI CI NIEWYPłACALNOść. SPRAWDZI, CZY WPADłEś W KłOPOTY Z PRZYCZYN OD CIEBIE NIEZALEżNYCH (NP. Z POWODU NAGłEJ CHOROBY DZIECKA, UTRATA PRACY), CZY SAM SIę W NIE WPAKOWAłEś (NP. PRZEZ ROZRZUTNOść). USTALI TAKżE DOKłADNIE TWóJ STAN MAJąTKOWY - SAMOCHóD, DZIAłKA LETNISKOWA ITP.

JEżELI NADAL PRACUJESZ ALBO PROWADZISZ FIRMę, ALE CHWILOWO CIERPISZ NA BRAK GOTóWKI, TO BANK ZAPEWNE ODłOżY SPłATę KREDYTU NP. O MIESIąC.

- NAM NIE ZALEżY NA TYM, ABY CIąGAć KOGOś PO SąDACH I GROZIć KOMORNIKIEM - TWIERDZą BANKOWCY. - JEśLI KTOś MA KłOPOTY FINANSOWE, NAJLEPIEJ żEBY SIę DO NAS ZGłOSIł JESZCZE PRZED TERMINEM ZAPłATY - RADZą. - WTEDY DA SIę JESZCZE DUżO ZROBIć, NP. WYDłUżYć TERMIN SPłATY KREDYTU Z 20 DO 25 LAT PRZEZ CO RATA BęDZIE MNIEJSZA.

JEśLI JEDNAK NIE MASZ Z CZEGO ZAPłACIć RATY, BANK BąDź WINDYKATOR WYśLą WEZWANIE DO ZAPłATY Z GROźBą WYPOWIEDZENIA UMOWY.

ILE BęDZIE TYCH PONAGLEń Z GROźBą WYPOWIEDZENIA UMOWY? SPRAWDź W UMOWIE KREDYTOWEJ - CZęSTO WYSTARCZY TYLKO JEDNO.

NIE ZAPłACIłEś? - BANK WYSTAWI TZW. BANKOWY TYTUł EGZEKUCYJNY (BTE), KTóRY STWIERDZA, żE JESTEś MU WINIEN OKREśLONą KWOTę.

UWAGA! NIE MUSI Iść DO SąDU, ABY POTWIERDZIć, CZY FAKTYCZNIE MASZ DłUG. DLACZEGO? BO PRZY PODPISANIU UMOWY KREDYTOWEJ ZGODZIłEś SIę PODDAć SIę EGZEKUCJI DOBROWOLNIE.

ILE TRWA CAłA PROCEDURA? - Z NASZYCH DOśWIADCZEń WYNIKA, żE śREDNIO DWA I Pół MIESIąCA OD MOMENTU POWSTANIA ZADłUżENIA BąDź W SYTUACJI, GDY JEGO WYSOKOść PRZEKROCZY WARTOść DWU I Pół RATY - TWIERDZI PAWEł KLUBA Z FIRMY ICENTRUM ZAJMUJąCEJ SIę WINDYKACJą KREDYTóW MIESZKANIOWYCH.

NASTęPNIE BANK PRZEKAZUJE BTE DO SąDU REJONOWEGO, KTóRY NADAJE MU TZW. KLAUZULę WYKONALNOśCI.

SąD POWINIEN TO ZROBIć W CIąGU TRZECH DNI, W PRAKTYCE TRWA TO JEDNAK OKOłO MIESIąCA.


OD TEJ CHWILI DO AKCJI MOżE JUż WKROCZYć KOMORNIK Z REJONU, W KTóRYM POłOżONA JEST NIERUCHOMOść STANOWIąCA ZABEZPIECZENIE KREDYTU.

KONORNIK PUKA DO DRZWI

NAJPIERW KOMORNIK WYśLE DO CIEBIE ZAWIADOMIENIE "O ZAJęCIU NIERUCHOMOśCI" ORAZ WEZWANIE "DO ZAPłATY DłUGU W TERMINIE 14 DNI POD RYGOREM PRZYSTąPIENIA DO OPISU I OSZACOWANIA". W TEN SPOSóB OSTRZEżE CIę, żE JEśLI NIE UREGULUJESZ DłUGU, PRZYSTąPI DO ZLICYTOWANIA MIESZKANIA (LUB DOMU).

POTEM WPISZE W KSIęDZE WIECZYSTEJ MIESZKANIA (LUB DOMU) OSTRZEżENIE O WSZCZęCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOśCI. Z TAKIM WPISEM NIKT NIE BęDZIE CHCIAł JEJ KUPIć. DOKONANIE WPISU TRWA OKOłO TYGODNIA.

UWAGA! ZGODNIE Z PRAWEM NIERUCHOMOść UWAżA SIę ZA ZAJęTą W CHWILI DORęCZENIA DłUżNIKOWI PISMA OD KOMORNIKA (ZAśWIADCZENIA O ZAJęCIU).

NIE DORęCZYLI CI WEZWANIA, BO NP. NIE BYłO CIę W DOMU? - W TAKIM PRZYPADKU NIERUCHOMOść UWAżA SIę ZA ZAJęTą W CHWILI ZłOżENIA WNIOSKU KOMORNIKA O WPIS DO KSIęGI WIECZYSTEJ - MóWI MICHAł SOKOLNICKI Z ICENTRUM. - PONADTO, JEśLI NAWET NIE BYłO WEZWANIA ANI WPISU, ZAJęCIE ZAWSZE STAJE SIę SKUTECZNE Z CHWILą, W KTóREJ DłUżNIK POWZIął WIADOMOść O WSZCZęCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOśCI.

CO TO ZNACZY? NP. TO, żE SąSIAD POWIEDZIAł CI, żE BYł KOMORNIK I CHCIAł ZAJąć CI MIESZKANIE.

NADAL NIE PłACISZ? KOMORNIK OPISUJE I OSZACOWUJE MIESZKANIE (DOM). ROBI TO PRZY POMOCY BIEGłYCH SąDOWYCH.

WYGLąDA TO TAK: KOMORNIK WYZNACZA (LISTOWNIE) TERMIN DOKONANIA OGLęDZIN NIERUCHOMOśCI I INFORMUJE O TYM WIERZYCIELA I DłUżNIKA. TERMIN JEST ZAZWYCZAJ ODLEGłY - CO NAJMNIEJ DWA TYGODNIE OD DORęCZENIA KORESPONDENCJI. NASTęPNIE WCHODZI Z BIEGłYM NA TEREN MIESZKANIA (DOMU). BIEGłY ROBI ZDJęCIA, OPISUJE NIERUCHOMOść.

NIE MOżESZ ODMóWIć WPUSZCZENIA KOMORNIKA DO MIESZKANIA, JEśLI MA BTE Z KLAUZULą WYKONALNOśCI. JEśLI TO ZROBISZ, PRZYJDZIE Z POLICJą - MA NAWET PRAWO WYłAMAć DRZWI!

CAłA PROCEDURA TRWA OD CZTERECH DO SZEśCIU TYGODNI.

UWAGA! JEśLI MASZ MIESZKANIE ALBO DOM, KTóRY łATWO DA SIę PODZIELIć NA DWIE LUB WIęCEJ CZęśCI, MOżESZ ZłOżYć WNIOSEK, ABY NA LICYTACJę ZOSTAłA WYSTAWIONA WYDZIELONA CZęść ZAJęTEJ NIERUCHOMOśCI.

WARUNEK? CENA WYWOłAWCZA MUSI WYSTARCZYć NA PEłNE ZASPOKOJENIE ROSZCZEń BANKU.

PAMIĘTAJ! - CZYNNOść OPISU I OSZACOWANIA ZGODNIE Z ART. 767 KPC MOżNA ZASKARżYć DO SąDU - RADZI SOKOLNICKI. - TRZEBA TO ZROBIć W TERMINIE SIEDMIU DNI OD MOMENTU UKOńCZENIA OPISU I OSZACOWANIA.

KIEDY WARTO SIę POSKARżYć? NP. GDY UWAżASZ, żE OSZACOWANIE ZANIżA WARTOść MIESZKANIA CZY DOMU.

A TERAZ LICYTACJA

MIESIąC PO UPRAWOMOCNIENIU SIę OPISU I OSZACOWANIA KOMORNIK WYSTAWIA NIERUCHOMOść NA SPRZEDAż W DRODZE LICYTACJI. LICYTACJA ODBYWA SIę PUBLICZNIE, W OBECNOśCI KOMORNIKA I POD NADZOREM SęDZIEGO.

LICYTUJąCY MUSZą WPłACIć RęKOJMIę W WYSOKOśCI JEDNEJ DZIESIąTEJ WARTOśCI NIERUCHOMOśCI (ZWROTNą).

PODCZAS PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOść MOżE ZOSTAć SPRZEDANA ZA TRZY CZWARTE CENY WYWOłAWCZEJ. JEśLI NIE POJAWI SIę CHęTNY, PODCZAS DRUGIEJ LICYTACJI KOMORNIK OBNIżA CENę DO DWóCH TRZECICH.

UWAGA! LICYTANTAMI NIE MOGą BYć: KOMORNIK, DłUżNIK, CZłONKOWIE ICH RODZIN.


JEśLI PODCZAS DRUGIEJ LICYTACJI PONOWNIE NIKT NIE PRZYSTąPI DO PRZETARGU, BANK MOżE PRZEJąć NIERUCHOMOść NA WłASNOść ZA DWIE TRZECIE CENY WYWOłAWCZEJ.

CO DALEJ? SąD PRZENOSI WłASNOść MIESZKANIA (DOMU) NA NABYWCę. JEST TO TZW. PRZYBICIE I PRZYSąDZENIE WłASNOśCI NIERUCHOMOśCI.

NA PODSTAWIE TEGO DOKUMENTU NOWY WłAśCICIEL MOżE WPISAć SIę DO KSIąG WIECZYSTYCH.

I PODZIAł KASY

KWOTę UZYSKANą Z LICYTACJI KOMORNIK DZIELI MIęDZY WIERZYCIELI. SWOJą NALEżNOść DOSTAJE BANK, CZęść TAKżE KOMORNIK (ZA POKRYCIE KOSZTóW EGZEKUCYJNYCH, PROCESOWYCH, BIEGłEGO SąDOWEGO, KTóRY DOKONAł WYCENY NIERUCHOMOśCI). WIERZYCIELOM PRZYPADAJą CZęśCI PROPORCJONALNE DO WARTOśCI ICH WIERZYTELNOśCI (PIERWSZEńSTWO MAJą ZABEZPIECZONE HIPOTEKą).

UWAGA! JEśLI PIENIąDZE Z LICYTACJI WYSTARCZą NA POKRYCIE ROSZCZEń BANKU (ZAZWYCZAJ TAK JEST), SPRAWA SIę KOńCZY. JEśLI NIE - KOMORNIK MOżE żąDAć CZęśCI WYNAGRODZENIA DłUżNIKA.

CO SIę DZIEJE DALEJ Z HIPOTEKą? REGULUJE TO ART. 1003 KPC. ZGODNIE Z NIM "NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA O PRZYSąDZENIU WłASNOśCI WYKREśLA SIę WSZYSTKIE HIPOTEKI OBEJMUJąCE NIERUCHOMOść, JEżELI W POSTANOWIENIU STWIERDZONO ZAPłACENIE PRZEZ NABYWCę CAłEJ CENY NABYCIA GOTóWKą".

CAłA PROCEDURA (OD MOMENTU WYSTAWIENIA BTE DO PRZYSTąPIENIA DO AKCJI KOMORNIKA) TRWA OD KILKU DO KILKUNASTU MIESIęCY.

PIOTR MIąCZYńSKI

DLA GAZETY: MICHAł SOKOLNICKI - ICENTRUM

EGZEKUCJA KREDYTU HIPOTECZNEGO JEST PROCESEM DłUGOTRWAłYM, ALE NIEUCHRONNYM. POWóD? PRAWA WIERZYCIELA CZYLI BANKU ZABEZPIECZA WPIS HIPOTEKI W KSIęDZE WIECZYSTEJ NIERUCHOMOśCI. NIE MOżNA TAKIEGO PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA KREDYTU UKRYć ANI SPRZEDAć. A NAWET JEśLI KTOś TO ZROBI, WIERZYCIEL MOżE NADAL PROWADZIć EGZEKUCJę.

ISTNIEJE PEWNA ROZBIEżNOść PRZEPISóW I PRAKTYKI ODNOśNIE DO TEGO, CO DZIEJE SIę PO UDZIELENIU PRZYBICIA. WEDłUG CZęśCI PRAWNIKóW W TRYBIE ART. 999 KPC PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE O PRZYSąDZENIU WłASNOśCI PRZENOSI WłASNOść NA NABYWCę I JEST JEDNOCZEśNIE TYTUłEM EGZEKUCYJNYM DO WPROWADZENIA NABYWCY W POSIADANIE NIERUCHOMOśCI. W PRAKTYCE JEDNAK TRZEBA WYTOCZYć OSOBNE POWóDZTWO O OPUSZCZENIE, OPRóżNIENIE I WYDANIE LOKALU WłAśCICIELOWI I TO NA JEGO PODSTAWIE KOMORNIK OPRóżNI LOKAL, WYPROWADZI LOKATORóW I WPROWADZI NABYWCę W POSIADANIE NIERUCHOMOśCI.CHCESZ SPRZEDAć NIERUCHOMOść, UKRYWAJąC, żE JEST ONA OBCIążONA HIPOTEKą I CZYHA NA NIą KOMORNIK?

NIC CI TO NIE DA.

PO PIERWSZE, SPRZEDAJąC MIESZKANIE CZY DOM, POZOSTAJESZ DłUżNIKIEM OSOBISTYM - W KOńCU TO TY ZACIąGNąłEś DłUG I MUSISZ GO SPłACIć. NOWY NABYWCA JEST ZAś TZW. DłUżNIKIEM RZECZOWYM. STAł SIę NIM W MOMENCIE NABYCIA NIERUCHOMOśCI, BO HIPOTEKA JEST PRZYPISANA DO NIEJ. RóżNICA POLEGA NA TYM, żE TY JAKO DłUżNIK OSOBISTY ODPOWIADASZ CAłYM MAJąTKIEM (TEż NP. SAMOCHODEM, DZIAłKą) DO PEłNEJ WYSOKOśCI DłUGU, A ON (DłUżNIK RZECZOWY) TYLKO DO WYSOKOśCI KWOTY W HIPOTECE. BANK ZAś BęDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI DOCHODZIć SPłATY WIERZYTELNOśCI OD TEGO, KTO WZIął KREDYT.

PO DRUGIE, JEśLI NAWET W TAJEMNICY PRZED BANKIEM I KOMORNIKIEM PRZEPISZESZ NIERUCHOMOść NA WSPółMAłżONKA, KREWNYCH CZY ZNAJOMYCH, WIERZYCIEL MOżE żąDAć PRZED SąDEM UZNANIA TEJ CZYNNOśCI ZA BEZSKUTECZNą.

ROBI TO NA PODSTAWIE TZW. SKARGI PAULIAńSKIEJ - WSZYSTKIE ROZPORZąDZENIA MAJąTKOWE DOKONANE Z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELI MOGą ZOSTAć UZNANE ZA BEZSKUTECZNE W STOSUNKU DO DłUżNIKA.

BANK MOżE WTEDY PO UZYSKANIU WYROKU SąDOWEGO ZAJąć MIESZKANIE, TAK JAKBY DALEJ NALEżAłO DO CIEBIE.

BA, JEśLI PRZEPISZESZ MAJąTEK NA "OSOBę BęDąCą W BLISKIM STOSUNKU Z DłUżNIKIEM", TO WóWCZAS MUSISZ UDOWODNIć, żE NIE ZROBIłEś TEGO, ABY UNIKNąć ZAPłACENIA DłUGU.


GDY WPADNIESZ W PęTLę ZADłUżENIA...

1. SPRAWDź, CZY KTOś NIE MA U CIEBIE DłUGU. NIEOCZEKIWANY ZASTRZYK FINANSOWY MOżE POSTAWIć CIę NA NOGI.

2. UMóW SIę NA ROZMOWę W BANKU. NIE CHOWAJ GłOWY W PIASEK. POINFORMUJ UCZCIWIE O KłOPOTACH.

3. NEGOCJUJ WARUNKI SPłATY. SPRóBUJ WYTARGOWAć ZAWIESZENIE SPłAT ALBO ROZłOżENIE ZADłUżENIA NA KORZYSTNIEJSZE RATY.

4. SPRóBUJ PRZEWALUTOWAć KREDYT ZE ZłOTOWEGO NA DOLAROWY LUB EURO. TO OZNACZA NIżSZE ODSETKI.

5. NIE ZWLEKAJ. KAżDEGO DNIA BANK NALICZA WYSOKIE ODSETKI KARNE.

6. ZARYZYKUJ I POPROś ZNAJOMEGO LUB KOGOś Z RODZINY, BY PORęCZYł ZA CIEBIE W BANKU. TO Z PEWNOśCIą ZROBI DOBRE WRAżENIE.

7. PILNUJ SWOICH WYDATKóW. NIE WYDAWAJ WIęCEJ, NIż ZARABIASZ. W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI ODłóż NA SPłATę BANKOWEGO DłUGU.

8. DOTRZYMUJ USTALEń ZAWARTYCH Z BANKIEM. JEśLI PODPISAłEś NOWY HARMONOGRAM SPłAT - DOTRZYMUJ GO. BANK MOżE CI NIE DAć DRUGIEJ SZANSY.

CZEGO NIE MOżE ZAJąć KOMORNIK

ZGODNIE Z KODEKSEM POSTęPOWANIA CYWILNEGO EGZEKUCJI KOMORNICZEJ NIE PODLEGA PODSTAWOWE WYPOSAżENIE DOMU, POśCIEL, BIELIZNA, CODZIENNE UBRANIA DłUżNIKA I JEGO NAJBLIżSZYCH. KOMORNIK NIE MOżE TEż ZAJąć ZAPASóW żYWNOśCI I OPAłU POTRZEBNYCH NA MIESIąC, NARZęDZI DO PRACY ZAROBKOWEJ, PRZEDMIOTóW NIEZBęDNYCH DO NAUKI. NIE WOLNO MU TEż ZAJąć GOTóWKI POTRZEBNEJ DłUżNIKOWI NA PRZEżYCIE DO NAJBLIżSZEJ WYPłATY ORAZ PRZEDMIOTóW, KTóRE MAJą DLA NIEGO WARTOść SENTYMENTALNą (NP. SAMOWAR PO BABCI).

NIE WOLNO NA BRUK

OD LUTEGO TEGO ROKU KOMORNIK NIE MOżE NIKOGO EKSMITOWAć (NIE TYLKO LOKATORA, ALE I WłAśCICIELA) DO CZASU, Aż WIERZYCIEL LUB GMINA ZAPEWNI EKSMITOWANEMU DACH NAD GłOWą - TZW. POMIESZCZENIE TYMCZASOWE (COś W RODZAJU LOKALU SOCJALNEGO). LOKAL TYMCZASOWY MA:

•  NADAWAć SIę DO ZAMIESZKANIA;

•  ZAPEWNIAć CO NAJMNIEJ 5 M KW. NA JEDNą OSOBę;

•  ZNAJDOWAć SIę W TEJ SAMEJ MIEJSCOWOśCI LUB POBLISKIEJ.

OD TYCH WYMAGAń MOżNA JEDNAK ODSTąPIć ZA ZGODą OSOBY PRZEKWATEROWANEJ.

DODATKOWO PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY PRECYZUJą, żE TYMCZASOWE POMIESZCZENIE NIE MOżE BYć ZAWILGOCONE, MUSI MIEć OKNA, WODę ORAZ TOALETę (URZąDZENIA TE MOGą SIę JEDNAK ZNAJDOWAć POZA BUDYNKIEM), A TAKżE PRąD. LOKAL MUSI RóWNIEż MIEć "MOżLIWOść" OGRZEWANIA (NP. POPRZEZ PODłąCZENIE GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO) ORAZ GOTOWANIA POSIłKóW.Nr 7
   NEW YORK TIMES OPISUJE NOWY TREND, KTóRY POJAWIł SIę W REKLAMIE INTERNETOWEJ - UMIESZCZANIE REKLAM W KANAłACH RSS. WEDłUG ROZMóWCóW DZIENNIKA W CIąGU PIęCIU LAT RSS DORóWNA POPULARNOśCIą E-MAILOM, CO UCZYNI GO POTężNYM MEDIUM REKLAMOWYM
   OBECNIE WIęKSZOść KANAłóW NIE POSIADA REKLAM. NIEKTóRE SERWISY, TAK JAK
WASHINGTONPOST.COM, ZACZYNAJą PRZYGOTOWANIA DO UMIESZCZENIA REKLAM W SWOICH KANAłACH. - ZA KAżDYM RAZEM, GDY JAKIEś MEDIUM ZDOBYWA WIELU ODBIORCóW ZACZYNA SIę SZUKANIE SPOSOBU DOTARCIA DO NICH - TWIERDZI W ROZMOWIE Z NEW YORK TIMESEM TIM RUDER, WICEPREZES DS. MARKETINGU W WASHINGTONPOST.NEWSWEEK INTERACTIVE. - RSS IDZIE Tą SAMą DROGą.
   SERWISY INTERNETOWE CZęSTO TRAKTUJą RSS JAKO SPOSóB NA AUTOPROMOCJę I UżYWAJą GO DO POZYSKIWANIA UżYTKOWNIKóW. RSS JEST W TYM BARDZO SKUTECZNY - NA STRONę NEW YORK TIMESA ZAGLąDA MIESIęCZNIE 7,3 MLN UżYTKOWNIKóW (DANE ZA KWIECIEń), KTóRZY KLIKNęLI NA LINK OTRZYMANY PRZEZ RSS. TE SAME STATYSTYKI POKAZUJą, JAK SZYBKO ROśNIE POPULARNOść RSS WśRóD UżYTKOWNIKóW - JESZCZE POD KONIEC 2003 R. SERWIS NEW YORK TIMESA NOTOWAł MIESIęCZNIE 500 TYS. UżYTKOWNIKóW TEJ TECHNOLOGII. PODOBNIE SZYBKO WZRASTA LICZBA UżYTKOWNIKóW POLSKICH KANAłóW RSS - PORTAL GAZETA.PL, KTóRY OFERUJE NAJWIęCEJ KANAłóW SPOśRóD POLSKICH PORTALI INFORMACYJNYCH, ZANOTOWAł POMIęDZY STYCZNIEM A CZERWCEM 2005 R. TRZYKROTNY PRZYROST LICZBY UżYTKOWNIKóW WCHODZąCYCH POPRZEZ RSS.
   WE WTORKOWYM WYDANIU NEW YORK TIMESA MOżNA PRZECZYTAć, żE WIELKIE FIRMY (VERIZON, MICROSOFT, SUN) JUż WYKUPUJą REKLAMY W KANAłACH RSS. OBSłUGą TYCH KAMPANII ZAJMUJą SIę: GOOGLE, PHEEDO I YAHOO SEARCH MARKETING. W GOOGLE KONTEKSTOWYM DOBOREM REKLAM DO TREśCI KANAłóW ZAJMUJE SIę SYSTEM KOMPUTEROWY. YAHOO SEARCH MARKETING RóWNIEż POSłUGUJE SIę ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMEM KOMPUTEROWYM, ALE UMOżLIWIA ZMIANę MIEJSCA EMISJI REKLAM. PHEEDO, KTóRE UMIESZCZA W RSS REKLAMY DLA OKOłO SETKI REKLAMODAWCóW, POZWALA KLIENTOM WYBRAć, DO KTóRYCH KANAłóW DOłąCZYć ICH TREśCI.
   FIRMY UMIESZCZAJąCE REKLAMY W RSS WCIąż EKSPERYMENTUJą Z CENAMI. JAK NA RAZIE REKLAMODAWCA MUSI ZAPłACIć PHEEDO POMIęDZY 50 CENTóW A 1,75 DOL. ZA JEDNO KLIKNIęCIE. CZęść TEJ OPłATY TRAFIA DO WłAśCICIELA KANAłU, RESZTA ZOSTAJE W PHEEDO. NIEKTóRZY OGłOSZENIODAWCY I WłAśCICIELE KANAłóW PREFERUJą ROZLICZANIE KAMPANII WEDłUG LICZBY ODSłON REKLAM, ALE JEST TO BARDZO TRUDNE ZE WZGLęDU NA NIEMOżLIWOść DOKłADNEJ OCENY, JAK WIELU SUBSKRYBENTóW KANAłóW RZECZYWIśCIE CZYTA PRZYCHODZąCE WIADOMOśCI.
   OPISYWANE PRZEZ NYT BADANIA, KTóRE PRZEPROWADZIłO PHEEDO WSKAZUJą, żE OPTYMALNA DłUGOść PRZEKAZU REKLAMOWEGO WEWNąTRZ RSS-A TO OKOłO 500 SłóW. TO DOSYć DUżO, ALE ANALITYCY FIRMY UWAżAJą, żE ODBIORCY RSS-A Są SKUPIENI NA ODBIORZE INFORMACJI I ZWYKLE CZYTAJą CAłą ZAWARTOść OKNA.
   UżYTKOWNICY RSS WYDAJą SIę BYć ATRAKCYJNą GRUPą DLA REKLAMODAWCóW, GDYż SAMI ZAABONOWALI INTERESUJąCE ICH KANAłY I POSZUKUJą OKREśLONEJ ZAWARTOśCI. OPRóCZ TEGO Są MłODSI, BOGATSI, AKTYWNIEJSI I CHęTNIEJ KUPUJą ON-LINE NIż STATYSTYCZNY INTERNAUTA.
   - RSS MA POTENCJAł, ABY ZASTąPIć E-MAIL JAKO NOśNIK INFORMACJI - POWIEDZIAł NEW YORK TIMESOWI STEVE RUBEL, BLOGGER I STRATEG PUBLIC RELATIONS. RUBEL UWAżA, żE ZA PIęć LAT E-MAIL BęDZIE WYKORZYSTYWANY DO KOMUNIKACJI POMIęDZY LUDźMI, NATOMIAST PRZEZ RSS BęDą PłYNęłY M.IN. WIADOMOśCI, INFORMACJE O CENACH I PROGNOZY POGODY. DODATKOWO, WEDłUG RUBELA ANONIMOWOść ODBIORCóW RSS CZYNI GO PRAKTYCZNIE ODPORNYM NA SPAM. WSZYSTKIE TE CZYNNIKI, POłąCZONE Z ZAPOWIEDZIAMI MICROSOFTU, KTóRY ZAMIERZA WłąCZYć OBSłUGę RSS DO NASTęPNEJ WERSJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS, CZYNIą TECHNOLOGIę RSS NIEZWYKLE PRZYSZłOśCIOWYM I ATRAKCYJNYM NOśNIKIEM REKLAMY.


Nr 8
   INWESTORZY NIE ODPUSZCZAJą VAT, KTóRY ZAPłACILI PRZY ZAKUPIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH. RESORT FINANSóW CHCE WIęC UPROśCIć ZASADY ZWROTU TEGO PODATKU, BO URZęDY SKARBOWE NIE NADążAJą Z PRZEROBEM WNIOSKóW

   USTAWA, KTóRA MA ZREKOMPENSOWAć WZROST CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH PO PODWYżCE STAWKI VAT Z 7 DO 22 PROC. W MAJU 2004 R., OBOWIąZUJE ZALEDWIE SZEść MIESIęCY, A JUż BęDZIE POPRAWIANA. W MINISTERSTWIE FINANSóW DOWIEDZIELIśMY SIę, żE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W LIPCU RZąD SKIERUJE DO SEJMU PROJEKT NOWELIZACJI, KTóRA DOPRECYZUJE PRZEPISY I PRZEDE WSZYSTKIM UPROśCI PROCEDURY.
   RESORT WYJAśNIA, żE CHODZI O TO, BY W SYTUACJI, GDY WNIOSEK O ZWROT VAT NIE BUDZI WąTPLIWOśCI FISKUSA, PIENIąDZE BYłY WYPłACANE INWESTOROWI BEZ ZBęDNYCH CEREGIELI. OBECNIE MUSI ON CZEKAć NA DECYZJę NACZELNIKA URZęDU SKARBOWEGO NAWET DO Pół ROKU. NA WYPłATę PIENIęDZY MA DODATKOWO 25 DNI.
   MINISTERSTWO NAJPEWNIEJ KIERUJE SIę TROSKą NIE TYLKO O INWESTORóW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O KASę PAńSTWA. ZA OPóźNIENIE FISKUS MUSI BOWIEM ZAPłACIć ODSETKI, A NA TO PRAWDOPODOBNIE SIę ZANOSI. TYLKO W CIąGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIęCY OBOWIąZYWANIA USTAWY DO URZęDóW SKARBOWYCH W CAłYM KRAJU WPłYNęłO BLISKO 131,6 TYS. WNIOSKóW O ZWROT VAT. NA ICH PODSTAWIE INWESTORZY ODZYSKAJą PONAD 9,2 MLN Zł. FISKUS OBAWIA SIę, żE TO POCZąTEK LAWINY - W CAłYM OKRESIE OBOWIąZYWANIA USTAWY (DO KOńCA 2007 R.) BęDZIE TYCH WNIOSKóW NAWET OK. 7,5 MLN!
   MINISTERSTWO FINANSóW LICZY PONADTO NA TO, żE DZIęKI UPROSZCZENIU PROCEDUR SPADNą TEż KOSZTY OBSłUGI TEGO RZąDOWEGO PROGRAMU. WEDłUG RESORTU MOGą ONE POCHłONąć NAWET 70 MLN Zł.
   ZWROT NALEżY CI SIę, JEśLI KUPIłEś MATERIAłY BUDOWLANE NA BUDOWę ALBO REMONT DOMU LUB MIESZKANIA, A INWESTYCJę WYKONAłEś TZW. SYSTEMEM GOSPODARCZYM, CZYLI NIE KORZYSTAłEś Z USłUG PROFESJONALNYCH FIRM. FISKUS ZWRóCI RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC., ALE TYLKO ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO 1 MAJA 2004 R. ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą VAT. WTEDY TEN PODATEK WZRóSł M.IN. NA: OKNA, DRZWI, TAPETY PAPIEROWE I OKłADZINY śCIENNE, CEGłY, DACHóWKI I MATERIAłY CERAMICZNE, CEMENT, WAPNO, GIPS, WEłNę MINERALNą, KONSTRUKCJE STALOWE, A TAKżE WYROBY Z BETONU I GIPSU (W TYM PUSTAKI), KOTłY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PIECE GRZEWCZE, GAZOWE I UNIWERSALNE, WODOMIERZE I GAZOMIERZE. A TAKżE M.IN. ZLEWY, UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WANNY żELIWNE I EMALIOWANE, PłYTKI CERAMICZNE (śCIENNE I PODłOGOWE).
   ŻEBY NIE BYłO WąTPLIWOśCI, KTóRE MATERIAłY Są OBJęTE ZWROTEM VAT, MINISTER TRANSPORTU I BUDOWNICTWA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSóW OGłOSIł ICH WYKAZ W OBWIESZCZENIU. DO WNIOSKU MUSISZ DOłąCZYć PLIK DOKUMENTóW ORAZ KOPIE FAKTUR VAT, KTóRE Są DOWODEM PONIESIONYCH WYDATKóW.
   USTAWA OKREśLA LIMITY ZWROTU VAT, NP. W PRZYPADKU BUDOWY DOMU TO DZIś OK. 22 TYS. Zł. REKOMPENSATę - CHOć POMNIEJSZONą - DOSTAJą TEż CI, KTóRZY SKORZYSTALI Z ULGI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ. ALE JEST TEż INNY SPOSóB ZAOSZCZęDZENIA NA TYM PODATKU - ZLECENIE WYKONANIA BUDOWY LUB REMONTU FIRMIE BęDąCEJ PłATNIKIEM VAT. MOżE ONA WYSTAWIć JEDNą FAKTURę Z 7-PROC. STAWKą TEGO PODATKU, KTóRA OBEJMIE ZARóWNO USłUGę, JAK I KUPIONE PRZEZ Tę FIRMę MATERIAłY. OCZYWIśCIE W TYM WYPADKU O ZWROCIE VAT NIE MOżE BYć MOWY.


Nr 9
   WAHASZ SIę, CZY ZA KREDYT KUPIć MIESZKANIE, CZY WYBUDOWAć NIEDUżY DOM? WYBIERZ RACZEJ TO DRUGIE. KILKADZIESIąT TYSIęCY ZłOTYCH PIECHOTą NIE CHODZI, A O TYLE MNIEJ MOżE CIę KOSZTOWAć TAKA INWESTYCJA.

   W PIąTEK SEJM PRZYJął USTAWę O DOPłATACH DO KREDYTóW MIESZKANIOWYCH. KUPUJąCY MIESZKANIA I BUDUJąCY DOMY NA KREDYT BęDą MOGLI PłACIć MNIEJ NIż POłOWę ODSETEK PRZEZ OSIEM LAT SPłATY (ALE UWAGA - DOTYCZY TO TYLKO KREDYTóW ZłOTóWKOWYCH). USTAWA PRAWDOPODOBNIE WEJDZIE W żYCIE NA PRZEłOMIE WRZEśNIA I PAźDZIERNIKA. RZECZ W TYM, żE SAMA CHęć DO INWESTOWANIA NIE WYSTARCZY.
   WIELOKROTNIE PISALIśMY, żE PO DOPłATę BęDą MOGłY SIęGNąć WYłąCZNIE MAłżEńSTWA ORAZ OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJąCE DZIECI. PO DRUGIE, DOPłATA MA OGRANICZENIE, KTóRE MOżE POZBAWIć JEJ TYCH, KTóRZY ZDECYDUJą SIę NA MIESZKANIE. ZGODNIE Z USTAWą CENA MIESZKANIA NIE MOżE PRZEKROCZYć śREDNICH KOSZTóW BUDOWY W WOJEWóDZTWIE LUB MIEśCIE WOJEWóDZKIM. W DUżYCH AGLOMERACJACH, GDZIE POPYT NA MIESZKANIA JEST NAJWIęKSZY, ZNALEZIENIE TAKIEGO, KTóRE SPEłNIAłOBY TEN WARUNEK, GRANICZY DZIś Z CUDEM. W WARSZAWIE ABY DOSTAć DOPłATę, MIESZKANIE MUSIAłOBY KOSZTOWAć PONIżEJ 4 TYS. Zł ZA M KW. TYMCZASEM SENSOWNE LOKUM (DO ZAMIESZKANIA BEZ GRUNTOWNEGO REMONTU), TO WYDATEK CO NAJMNIEJ 5 TYS. Zł ZA METR. A WTEDY Z DOPłATY NICI.
   TAńSZE MIESZKANIA MOżNA ZNALEźć W OKOLICZNYCH MIEJSCOWOśCIACH. ALE RóWNIEż TYCH MIESZKAń DOPłATA MOżE NIE OBJąć, BO USTAWOWY śREDNI KOSZT BUDOWY TEż JEST TU ODPOWIEDNIO MNIEJSZY, NP. W WOJEWóDZTWIE MAZOWIECKIM - NIESPEłNA 2,7 TYS. Zł ZA M KW. - NIE LICZYłBYM NA TO, żE DEWELOPERZY ZACZNą BUDOWAć TANIE MIESZKANIA DLA "NOWEJ" GRUPY KREDYTOBIORCóW - KOMENTUJE MACIEJ KOSSOWSKI Z FIRMY BROKERSKIEJ EXPANDER. - WZROśNIE NATOMIAST OPłACALNOść BUDOWY MAłYCH DOMóW SYSTEMEM GOSPODARCZYM - DODAJE.
   REDAKTOR NACZELNY MIESIęCZNIKA "ŁADNY DOM" WIESłAW RUDOLF POTWIERDZA, żE ZA WYBUDOWANIE DOMU W DOBRYM STANDARDZIE POD WARSZAWą ZAPłACIMY OK. 2 TYS. Zł ZA M KW. - A WRAZ Z DZIAłKą SWOBODNIE ZMIEśCIMY SIę W 3 TYS. Zł ZA METR - ZAPEWNIA. PONIEWAż KOSZT DZIAłKI NIE WLICZA SIę DO USTAWOWYCH OGRANICZEń, DOPłATA NA DOM JEST MUROWANA.
   USTAWA DOPUSZCZA DOPłATę DO KREDYTóW NA BUDOWę DOMóW JEDNORODZINNYCH, KTóRYCH POWIERZCHNIA UżYTKOWA NIE PRZEKRACZA 140 M KW. WYDAJE SIę, żE TO NIEWIELE. JEDNAK, JAK POKAZUJą NAJNOWSZE DANE GUS, DOMY ODDAWANE DO UżYTKU MAJą PRZECIęTNIE OK. 143 M KW. CI, KTóRZY ROZWAżAJą BUDOWę DOMU, MUSZą WIęC ZDECYDOWAć, CZY OPłACA SIę IM ZREZYGNOWAć Z PARU METRóW I DOSTAć DOPłATę.
   ILE ZYSKAJą? MACIEJ KOSSOWSKI POLICZYł NAM, żE CO NAJMNIEJ KILKANAśCIE TYSIęCY ZłOTYCH. ALE MOżE BYć NAWET DWA RAZY WIęCEJ. OCZYWIśCIE ZALEżY TO OD WYSOKOśCI KREDYTU (ZOBACZ OBOK PRZYKłAD KOWALSKICH).
   JEST JESZCZE JEDEN ARGUMENT, żEBY WYBRAć DOM, A NIE MIESZKANIE - KUPUJąC MATERIAłY BUDOWLANE, MOżNA ODZYSKAć CZęść PODATKU VAT. FISKUS ZWRACA RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC. ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO NASZYM WEJśCIU DO UNII ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą (NP. CEGłY, PUSTAKI, DACHóWKI, CEMENT, WAPNO, OKNA, DRZWI, KONSTRUKCJE STALOWE). ODZYSKAć MOżNA NAWET 22 TYS. Zł.
   WAżNE! JEśLI PIERWSZE KREDYTY Z DOPłATą POJAWIą SIę NA RYNKU JESZCZE W TYM ROKU, WóWCZAS CI, KTóRZY PO NIE SIęGNą DO KOńCA GRUDNIA, PRZEZ 20 LAT BęDą MOGLI RóWNOCZEśNIE ODLICZAć ODSETKI OD DOCHODU W RAMACH ULGI PODATKOWEJ (DOTYCZY TO ZARóWNO BUDUJąCYCH DOMY, JAK I KUPUJąCYCH MIESZKANIA). RZąD CHCE ULGę SKASOWAć OD 2007 R., ZACHOWUJąC PRAWA NABYTE. TYLKO PO PIERWSZYM ROKU SPłATY INWESTORZY ODZYSKUJą - W ZALEżNOśCI OD TEGO, JAKą PłACą STAWKę PODATKU - OD TYSIąCA DO NAWET KILKU TYSIęCY ZłOTYCH.
   SZYBKO ROSNąCE CENY NOWYCH MIESZKAń SPRAWIAJą. żE JUż TERAZ POLAKóW NIE TRZEBA SPECJALNIE ZACHęCAć DO BUDOWANIA WłASNEGO DOMU. NA PRZYKłAD W STOLICY INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU 507 POZWOLEń NA BUDOWę. TO Aż TRZYKROTNIE WIęCEJ NIż PRZED ROKIEM! PODOBNIE JEST W CAłYM KRAJU. GUS PODAł, żE W MAJU TAKICH POZWOLEń BYłO 7,4 TYS., A W OKRESIE OD STYCZNIA DO KOńCA MAJA - 28 TYS. DODAJMY, żE W CIąGU OSTATNICH PIęCIU LAT GUS ODNOTOWAł ZALEDWIE CZTERY LEPSZE MIESIąCE. W GRUDNIU 2001 R. INWESTORZY INDYWIDUALNI DOSTALI POZWOLENIA NA BUDOWę Aż 30,4 TYS. DOMóW. JEDNAK NALEżY TO TłUMACZYć TYM, żE MIESIąC PóźNIEJ ZNIKAłA PODATKOWA ULGA BUDOWLANA, WIęC WIELU INWESTORóW STAWAłO NA GłOWIE, żEBY SIę NA NIą ZAłAPAć (POZWOLENIE BUDOWLANE BYłO WARUNKIEM). KOLEJNY DUżY ZRYW INWESTORóW - POZWOLENIA NA BUDOWę 11,3 TYS. MIESZKAń - STATYSTYCY ODNOTOWALI W GRUDNIU 2003 R., A SPRAWIłA TO ZAPOWIEDź PODWYżKI VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE. INWESTORZY SPIESZYLI SIę Z ROZPOCZęCIEM INWESTYCJI, ABY KUPIć MATERIAłY, NIM STAWKA PODATKU WZROśNIE Z 7 DO 22 PROC.


Nr 10

PANUJE W POLSCE PRZEKONANIE, żE KAżDY MężCZYZNA POWINIEN W żYCIU POSADZIć DRZEWO, DOROBIć SIę CóRKI I ZBUDOWAć DOM. JAK TO Z TRADYCJą BYWA NIE ZAWSZE UDAJE SIę Ją SKUTECZNIE REALIZOWAć. DRZEWO MOżNA W ZASADZIE POSADZIć PRAKTYCZNIE W KAżDYM PARKU KUPUJąC GOTOWą SADZONKę W HIPERMARKECIE. ROSNąCY PRZYROST NATURALNY POTWIERDZą, żE Z CóRKą NIE BęDZIE PROBLEMóW. NAJTRUDNIEJ JEDNAK JEST Z DOMEM. OBECNA SYTUACJA Z CENAMI MIESZKAń, DOMóW I DZIAłEK SPRAWIE ALBO TRZEBA URODZIć SIę MILIONEREM ALBO ZACIąGNąć KREDYT NA 25LAT. WSTąPIENIE POLSKI DO UE W NAJBLIżSZYCH LATA SKUTKOWAć BęDZIE ZRóWNANIEM CEN W POLSCE Z POZOSTAłYMI KRAJAMI. ANALIZA SKłADNIKóW KOSZTORYSU KLASYCZNEGO DOMU W DOBRYM PUNKCIE śREDNIEGO MIASTA POKAZUJE, żE 30-60% KOSZTóW TO CENA DZIAłKI.


PEWNYM LEKARSTWEM NA TE PROBLEMY JEST IDEA MIESZKANIA NA WODZIE. PRAKTYCZNIE WE WSZYSTKICH WIęKSZYCH MIASTACH EUROPY ZACHODNIEJ PłYWAJą DOMY NA WODZIE. POCZąTEK TEMU DALI HOLENDRZY, KTóRZY PRóBUJąC WSPółżYć Z NATURą MUSIELI CHRONIć SWOJE DOMY PRZEZ REGULARNYMI POWODZIAMI OD STRONY MORZA. NA PRZESTRZENI LAT ZJAWISKO TO ROZWINęłO DO CAłKIEM SPOREGO SEKTORA W BUDOWNICTWIE HTTP://DOMYNAWODZIE.PL/GALERIA_SWIAT.HTML


WSPółCZESNE MATERIAłY BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPRAWIAJą, żE NIE MA OGRANICZEń TECHNICZNYCH W BUDOWIE PłYWAJąCEGO DOMU. KOLOSALNą ZALETą JEST FAKT, żE POD DNW NIE TRZEBA KUPOWAć DZIAłKI, A WIDOK Z OKNA MOżNA ZMIENIAć NAWET CO ROK. NIE MA TEż TAKICH OGRANICZEń FORMALNYCH JAK W PRZYPADKU KLASYCZNEGO DOMU W GRUNCIE. W KOńCU PRZECIEż WSZYSTKO CO JEST NA WODZIE JEST STATKIEM, A TEGO NIE DOTYCZY PRAWO BUDOWLANE. JEśLI TYLKO ZA PROJEKT I BUDOWę WEźMIE SIę FIRMA Z DOśWIADCZENIEM TO Z POWODZENIEM MOżE POWSTAć PłYWAJąCY, CAłOROCZNY DOM O POW. NAWET 400M2. WARTO DODAć, żE DNW NIE BęDąC NA STAłE ZWIąZANY Z GRUNTEM NIE MUSI PASOWAć URBANISTYCZNIE DO OTOCZENIA. TO DAJE MOżLIWOść TWORZENIA śMIAłYCH ARCHITEKTONICZNIE KONSTRUKCJI BEZ KONIECZNOśCI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PROJEKT.


WłAśNIE TAKą IDEę MA PEWIEN POMYSłOWY WROCłAWIANIN. BęDą NA WAKACJACH MIAł OKAZJę ZOBACZYć W AMSTERDAMIE DZIESIąTKI DOMóW NA WODZIE. WTEDY POJAWIłO SIę MARZENIE ABY MIEć SWóJ DOM NA WODZIE. PONIEWAż WE WROCłAWIU RZEKA ODRA MA 45 KM DRóG WODNYCH MIEJSCE NADAJE SIę DO TEGO IDEALNIE. PONIEWAż JEST TO PIERWSZA TEGO TYPU KONSTRUKCJA W POLSCE URZęDNICY NIE WYKAZALI NA POCZąTKU PRZYCHYLNOśCI. PIERWSZE PRóBY USTALENIA STANU FORMALNEGO KAMIL ZAREMBA ROZPOCZął W STYCZNIU 2005 ROK. ZDOBYCIE NIEZBęDNYCH POZWOLEń, OPINII, UZGODNIEń I DECYZJI ZAJęłO JEMU PRAKTYCZNIE 1,5 ROKU. MAJąC SEGREGATOR PEłEN KORESPONDENCJI ZNALAZł MłODEGO, A PRZEZ TO śMIAłEGO ARCHITEKTA I ROZPOCZął BUDOWę WłASNEGO DNW. PłYWADłO, BO NIE JEST TO STARA BARKA, JEST WYKONANA Z 110 T żELBETONU W KSZTAłCIE PROSTOPADłOśCIANU. CZęść MIESZKALNA MIEśCI SIę TROCHę NIżEJ LUSTRA WODY W CZęśCI BETONOWEJ, A POZOSTAłA JAKO STALOWA KRATOWNICA WYSTAJE 4,2 M PONAD WODę. W TEN SPOSóB NA POWIERZCHNI 154 M2 PłYWAKA UDAłO SIę ROZPLANOWAć PRAWIE 240 M2 POWIERZCHNI UżYTKOWEJ. DODATKOWO NA DACHU JEST TARAS O POW. 105 M2. WSZYSTKIE MATERIAłY INSTALACJE I SYSTEMY TO ROZWIąZANIA NOWOCZESNE NA CO DZIEń UżYWANE W BUDOWNICTWIE ELEWACJA POKRYTA JEST Z LEKKICH PłYT WARSTWOWYCH, A KLIMATYZACJA WYKORZYSTUJE TEMPERATURę WODY W RZECE.


KAMIL ZAREMBA OBSERWUJąC JAKIE ZAINTERESOWANIE NIE TYLKO WE WROCłAWIU WZBUDZA POMYSł MIESZKANIA NA WODZIE PODJął SIę ZADANIA POPULARYZACJI TEGO ZJAWISKA. SPECJALNIE STWORZYł STRONę HTTP://DOMYNAWODZIE.PL NA KTóREJ ZNAJDZIEMY WSZYSTKIE PRAKTYCZNIE PORADY DLA KAżDEGO KTO MYśLI O WłASNY DNW. W KALENDARIUM OPISANA JEST DROGA JAKą „PRZEPłYNął” PRZEZ URZęDY ORAZ WSZYSTEKIE WAżNE ETAPY Z BUDOWY PIERWSZEGO W POLSCE DNW.


KIEDY W STYCZNIU 2005 ROZPOCZYNAłEM MOJą PRZYGODę Z BUDOWą PIERWSZEGO W POLSCE DOMU NA WODZIE NIE PRZECZUWAłEM, żE TEMAT OKAżE SIę TAK INTERESUJąCY I WCIąGAJąCY. WSZYSTKO W TYM TEMACIE OKAZAłO SIę PIERWSZE I CIEKAWE.


DODATKOWO OD 15 SIERPNIA W SAMYM śRODKU WROCłAWSKIEGO RYNKU ZORGANIZOWAł WYSTAWę PLENEROWą. NA 30 TABLICACH W WYCZERPUJąCY SPOSóB OPISANA ZOSTAłA HISTORIA MIESZKANIA NA WODZIE, PODANE WSPółCZESNE PRZYKłADY, WSKAZANE KIERUNKI ORAZ PO RAZ PIERWSZY OFICJALNIE ZAPREZENTOWANY PROJEKTY DOMU NA WODZIE, KTóREGO BUDOWę WłAśNIE W TYM MIESIąCU ROZPOCZął WE WROCłAWIU.
2 następne Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: okna
Nr 1
DOM W MIEJSCOWOśCI TARNóWKA (WWW.TARNOWKA.PL) WOJ. WIELKOPOLSKIE(OKOłO 23KM OD PIłY) POW. 240 M² (195,79 M² POWIERZCHNI UżYTKOWEJ) POłOżONY NA OSIEDLU DOMóW JEDNORODZINNYCH W SPOKOJNEJ, MALOWNICZEJ OKOLICY (LASY, JEZIORA ORAZ RZEKI).

NIERUCHOMOść 2-KONDYGNACYJNA, WYBUDOWANA W 1986R, WYREMONTOWANA W 2004R W CAłOśCI PODPIWNICZONA, OCIEPLONA STYROPIANEM, OTYNKOWANA TYNKIEM MINERALNYM, OKNA PCV TRóJKOMOROWE. NOWA INSTALACJA CO, NOWE: KALORYFERY, MIEDZIANE RURKI, NOWOCZESNY PIEC ZE STEROWNIKIEM NA DREWNO ODPADOWE (CO W TYCH OKOLICACH NIE JEST BEZ ZNACZENIA PONIEWAż KOSZT OGRZANIA TAK DUżEGO DOMU PRZEZ CAłY SEZON GRZEWCZY ZAMYKA SIę W GRANICACH 1500Zł), NOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ TABLICA ROZDZIELCZA. PODłąCZENIE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU KANALIZACJI.

DWA NUMERY TELEFONU WRAZ Z DOSTęPEM DO INTERNETU. INSTALACJA ALARMOWA ORAZ ANTY-NAPADOWA Z BEZPOśREDNIM PODłąCZENIEM DO AGENCJI OCHRONY.

OGRODZENIE CEGłA KLINKIEROWA Z ELEMENTAMI KUTYMI + BALKON + TARAS. DZIAłKA 900M² W CZęśCI OBSADZONA IGLAKAMI, DO INDYWIDUALNEGO ZAGOSPODAROWANIA. BUDYNKI GOSPODARCZE:DWA GARAżE (W JEDNYM KANAł) ORAZ DWIE KOMóRKI.

DOM:

PARTER: POKóJ, łAZIENKA, KOTłOWNIA, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

½ PIęTRA: SALON, KUCHNIA, łAZIENKA

1 PIęTRO: 3 POKOJE, łAZIENKA

ŚCIANY W łAZIENKACH I CZęśCIOWO W KUCHNI OBłOżONE GLAZURą. POSADZKI: PODłOGA DREWNIANA Z DESEK JESIONOWYCH (SALON, POKOJE), WłOSKA TERAKOTA (KUCHNIA, łAZIENKI, KORYTARZE). STOLARKA DRZWIOWA: DRZWI ZEWNęTRZNE WEJśCIOWE DREWNIANE PEłNE, DRZWI WEWNęTRZNE DREWNIANE PEłNE, CZęśCIOWO OSZKLONE TYPU PORTA. W SALONIE KOMINEK MUROWANY, OBłOżONY PIASKOWCEM I MARMUREM. W KUCHNI DREWNIANE MEBLE ROBIONE NA ZAMóWIENIE W KTóRYCH Są ZABUDOWANE: KUCHENKA GAZOWA Z PłYTą CERAMICZNą, OKAP KUCHENNY ORAZ GRANITOWY, DWUKOMOROWY ZLEW (CENA MEBLI 25 TYS. Zł.). W łAZIENCE NA PIERWSZYM PIęTRZE NAROżNA, ZABUDOWANA WANNA Z HYDRO-MASAżEM, UMYWALKA WRAZ Z SZAFKAMI I DUżYM LUSTREM.

DODATKOWO JEST ODDZIELNE WEJśCIE DO DRUGIEGO MIESZKANIA GDZIE ZNAJDUJą SIę: KUCHNIA, POKóJ, łAZIENKA (TE POMIESZCZENIA Są DO WYKOńCZENIA,ACZKOLWIEK WIęKSZOść MATERIAłóW JEST ZGROMADZONA ).

W CENTRUM TARNóWKI ZNAJDUJą SIę: PRZEDSZKOLE, SZKOłA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, APTEKA, POCZTA ORAZ SKLEPY.

WIęCEJ INFORMACJI NA MAIL-A [email protected] LUB POD NUMEREM TEL. 880 885 309


Nr 2
WYNAJMĘ MIESZKANIE W POZNANIU; 38 M2;DWA POKOJE ŁAZIENKA I KUCHNIA; 6 PIETRO; 2 WINDY; OSIEDLE BONIN; MOZLIWOSC WYNAJECIA Z WYPOSAZENIEM LUB BEZ;600ZL+OPLATY; OKNA PLASTIKI; CENTRALNE OGRZEWANIE; POKOJE W DOBRYM STANIE; ŁAZIENKA W SREDNIM; CIEPŁA WODA Z MIASTA;

Nr 3
WYNAJMĘ MIESZKANIE W POZNANIU; 38 M2;DWA POKOJE ŁAZIENKA I KUCHNIA; 6 PIETRO; 2 WINDY; OSIEDLE BONIN; MOZLIWOSC WYNAJECIA Z WYPOSAZENIEM LUB BEZ;600ZL+OPLATY; OKNA PLASTIKI; CENTRALNE OGRZEWANIE; POKOJE I ŁAZIENKA DOBRYM STANIE; CIEPŁA WODA PODŁĄCZONA Z MIASTA TEL 505822061

Nr 4
SPRZEDAM MIESZKANIE M-4 W IłOWEJ K. ŻAGANIA. 58M KW, PO REMONCIE, OKNA PCV, ROLETY, SPOKOJNE OSIEDLE.

Nr 5
NA SPRZEDAż MIESZKANIE 3 POKOJOWE,WłASNOśCIOWE W POBIEDZISKACH.KW. BEZ OBCIążEń.
NIERUCHOMOść ZNAJDUJE SIę NA WYSOKIM PARTERZE, JEST CZęśCIOWO UMEBLOWANA I POSIADA ;
- POKóJ 22 M. KW.
- POKóJ 12 M. KW.
- POKóJ 11 M. KW.
- KUCHNIA 10 M. KW.
- PRZEDPOKóJ 8 M KW.
- łAZIENKA 3 M.KW.( Z WANNą )
- WC 2M KW. ( W PASTELOWYCH KAFELKACH )
- DUżY BALKON 5,5 M.KW.
W MIESZKANIU POZOSTAJą NOWE MEBLE KUCHENNE, SZAFA TYPU KOMANDOR, SZAFKA W WC NA WYMIAR).
NA PODłODZE PANELE, KAFELKI, WYKłADZINA PODłOGOWE.
WIDOK Z OKNA NA POłUD-WSCHóD I Pół-ZACHóD.
OPłATY DO WSPóLNOTY - 290 Zł. CENA DO NEGOCJACJI.


Nr 6
*OKNA
*DRZWI
*SCHODY
*MEBLE
*OGRODZENIA
*PRZECIERANIE DREWNA (TARTAK)

TEL. 606420547
@: [email protected]


Nr 7
SPRZEDAM DACH: DACHóWKA + RYNNY + OKNA

Nr 8
WYKONUJEMY WSZYSTKIE, PRACE, WYKOńCZENIOWE, GLAZURA, TERAKOTA, PODłOGI, SCHODY, OKNA, DRZWI, KUCHNIE, HYDRAULIKA, ELEKTRYKA, MURARKA.REALIZUJEMY KOMPLEKSOWE PROJEKTY, DORAZAMY PRZY WYBORZE MATERIAłóW.FIRMA Z DUżYM DOśWIADCZENIEM. WWW.MIL-DECO.PL


Nr 9
SPRZEDAM MIESZKANIE WłASNOśCIOWE 63 M2 ( 3 POKOJOWE, KUCHNIA, łAZIENKA, WC, OKNA PLASTYKOWE) W PLESZEWIE, UL. MIESZKA I W WOJ. WIELKOPOLSKIM. WARTOść MIESZKANIA 65.000,00 PLN, CENA DO NEGOCJACJI.

TEL. 062/ 742-65-23 PO GODZ. 18:00

TEL. KOM. 0663-450-008Nr 10
FIRMA DZIAłA OD 13 LAT. ZAPEWNIAMY SOLIDNE WYKONANIE, GWARANTUJEMY JAKOśC NASZYCH USłUG. JESTEśMY SOLIDNI I RZETELNI. FIRMA CIESZY SIE DOBRą RWEPUTACJą I ZAUFANIEM KLIENTóW
SPECJALIZUJEMY SIE W BUDOWIE DOMóW I REMONTACH MIESZKAń.
WYKONUJEMY DACHY Z BLACHODACHóWKI, DACHóWKI.
WSTAWIAMY OKNA (DREWNIANE I PLASTIKOWE).
WYKONUJEMY WSZELKIEGO RODZAJU I WIELKOSCI WYLEWKI BETONOWE.
WYREMONTUJEMY TWOJE MIESZKANIE OD PODSTAW PO NAJDROBNIEJSZY SZCZEGół.
WYKONAMY DLA CIEBIE SZEREG PRAC, POCZąWSZY OD TYNKóW CEMENTOWO WAPIENNYCH, śCIANEK DZIAłOWYCH ( Z BLOCZKóW ORAZ Z PłYT G-K NA METALOWYM STELAżU), GLAZURY/TERAKOTY, MALOWANIE I CEKOLOWANIE Aż PO PANELE SCIENNE/PODłOGOWE I WYKOńCZENIA ELEWACYJNE.

SZCZEGółOWE INFORMACJE NA TELEFON


2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.