informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Obowiązek informowania konsumenta o prawie do wcześniejszej spłaty
1. Wstęp

Przyznanie konsumentowi prawa do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego (art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim - u.k.k.) stanowi wyraz implementacji art. 8 dyrektywy 87/102, z którego wynika, że konsument jest uprawniony do wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o kredyt przed terminem, określonym w umowie. Możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu i związana z tym redukcja jego kosztów stanowią dla konsumentów istotne udogodnienie. Aby jednak nie było ono iluzoryczne, konieczne było zapewnienie im należytego stopnia wiedzy na temat tego uprawnienia. Ustawodawca wprowadził więc nakaz zamieszczania w umowie szczegółowych informacji w kwestii prawa do wcześniejszej spłaty (art. 4 ust. 2 pkt 10 u.k.k.).

2. Treść obowiązku informacyjnego

2.1. Wprowadzenie do problematyki

Art. 4 ust. 2 pkt 10 u.k.k. stanowi, że umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta. W świetle tak sformułowanej regulacji pojawia się pytanie - jaka dokładnie winna być treść informacji, przekazywanych konsumentowi. Przede wszystkim wskazać należy, iż powinna ona zostać sformułowana precyzyjnie, w sposób zrozumiały i przejrzysty dla konsumenta. Wynika to z istoty obowiązków informacyjnych, których celem jest zapewnienie konsumentowi możliwie pełnych informacji o jego sytuacji prawnej.

2.2. Informacje o uprawnieniu do wcześniejszej spłaty - kwestie szczegółowe

Jedną z zasadniczych kwestii, wymagających rozstrzygnięcia, jest problem wiadomości, które muszą zostać udzielone konsumentowi w ramach informacji o uprawnieniu do wcześniejszej spłaty. Nie budzi wątpliwości, iż konieczne jest wskazanie przez kredytodawcę w umowie istnienia możliwości spłaty przedterminowej. Może natomiast pojawić się pytanie - czy koniecznym jest informowanie konsumenta również o „procedurze” skorzystania ze wskazanego uprawnienia? Należy zauważyć, że w art. 4 ust. 2 pkt 10 u.k.k. mowa jest o informacji o „uprawnieniu”, w odróżnieniu od regulacji art. 4 ust. 2 pkt 11 u.k.k. (dotyczącej obowiązku poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny), z której wprost wynika również obowiązek przekazania informacji o „sposobie wykonania uprawnienia”. Różnica między obydwoma regulacjami jest łatwo zauważalna. Niemniej jednak wydaje się, że również w przypadku poinformowania o prawie do wcześniejszej spłaty informacja nie powinna zostać ograniczona jedynie do wskazania istnienia takiej możliwości. Po pierwsze - brak racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzania zróżnicowania między zakresem obowiązku informacyjnego w odniesieniu do odstąpienia od umowy a obowiązkiem informowania w kwestii wcześniejszej spłaty kredytu. I w jednym, i w drugim przypadku za przyjęciem szerokiego rozumienia obowiązku informacyjnego przemawia cel, przyświecający regulacji art. 4 ust. 2 pkt 10 i 11 u.k.k., a mianowicie umożliwienie konsumentowi skorzystania z przyznanych mu uprawnień przez zapewnienie mu odpowiedniego poziomu wiedzy w tej kwestii. Po drugie - można przyjąć, iż pod pojęciem „sposób wykonania uprawnienia”, które zostało użyte w art. 4 ust. 2 pkt 11 u.k.k. rozumieć należy obowiązek wskazania konsumentowi konieczności złożenia odpowiedniego oświadczenia, a przede wszystkim - poinformowanie go o warunkach skuteczności odstąpienia w przypadku, gdy doszło już do wypłaty udzielonych środków. W przypadku prawa do wcześniejszej spłaty takie informacje nie są potrzebne, ponieważ z samej natury tego uprawnienia wynika, że wykonuje się je zwracając kredytodawcy udzielone środki. Tym właśnie tłumaczyć można brak w art. 4 ust. 2 pkt 10 u.k.k. wzmianki o „sposobie wykonania uprawnienia”. Obowiązek przekazania informacji o terminie spłaty oraz o wymogu poinformowania kredytodawcy o zamiarze wcześniejszego zwrotu udzielonych środków mieszczą się natomiast w ramach nakazu poinformowania konsumenta o „uprawnieniu” do wcześniejszej spłaty.

2.3. Informacje o skutkach dokonania wcześniejszej spłaty - kwestie szczegółowe

Oprócz informacji o prawie do wcześniejszej spłaty kredytu kredytodawca obowiązany jest przekazać konsumentowi informacje o skutkach skorzystania ze wskazanego uprawnienia. Zostały one szczegółowo określone w art. 8 ust. 2 u.k.k. Z regulacji tej wynika, iż treść informacji, zamieszczanej w umowie będzie inna w przypadku kredytów oprocentowanych, inna zaś w przypadku kredytów nieoprocentowanych. I tak w przypadku pierwszych z nich kredytodawca winien wskazać, iż konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, zaś w przypadku drugich - że ma on prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu. Brak informacji na ten temat spowoduje, iż proces decyzyjny konsumenta w kwestii ewentualnej spłaty przedterminowej może być wadliwy, albowiem przeprowadzany przy braku pełnej informacji o skutkach jej dokonania.

W ramach informowania konsumenta o skutkach wcześniejszej spłaty kredytodawca powinien przekazać mu również informację o terminie dokonania ostatecznego rozliczenia kredytu, tj. o treści art. 8 ust. 4 u.k.k.

2.4. Podsumowanie

Reasumując - informując konsumenta o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytodawca winien wskazać:

- po pierwsze: możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu,

- po drugie - w jakim terminie spłata powinna zostać dokonana,

- po trzecie - istnienie po stronie konsumenta obowiązku poinformowania kredytodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty,

- po czwarte: w jakim terminie konsument powinien poinformować kredytodawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.

W ramach informowania konsumenta o skutkach spłaty kredytu przed terminem ustalonym w umowie kredytodawca winien natomiast wskazać:

- po pierwsze - jakie koszty ulegają redukcji,

- po drugie - w jakim terminie kredytodawca dokona rozliczenia z konsumentem.

Uwzględnienie w umowie wszystkich wskazanych powyżej elementów chroni kredytodawcę przez zarzutem naruszenia dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt 10 u.k.k.


Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 06-02-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.