informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 68 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Bariery funkcjonowania MSP w Polsce

   Niejasne przepisy prawne, które przejawiają się trudnymi do zinterpretowania ustawami i rozporządzeniami, skomplikowany system podatkowy i wysokie obciążenia kosztów pracy. To tylko nieliczne bariery, na jakie napotykają w swojej działalności mali i średni przedsiębiorcy.


   Nasze rozważania na temat warunków funkcjonowania firm z sektora MSP zacznijmy od przypomnienia ich definicji. Zgodnie z Rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej nr 364/2005 z 25 lutego 2005 r., małe firmy zatrudniają średniorocznie do 50 osób i osiągają do 10 mln EUR przychodów, natomiast firmy średnie zatrudniają do 250 osób i osiągają przychody, które nie przekraczają 50 mln EUR. Specyficzny rodzaj małego przedsiębiorstwa stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, z przychodami rocznymi, które nie przekraczają 2 mln EUR.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią blisko 99,8 proc. wszystkich firm działających w Polsce, z czego mikroprzedsiębiorstwa stanowią aż 99 proc. Blisko trzy miliony działających w Polsce małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniają 2/3 pracowników przedsiębiorstw i wytwarzają blisko połowę produktu krajowego brutto. Jak pokazują wyżej przedstawione statystyki, firmy sektora MSP pełnią kluczową rolę dla rozwoju i modernizacji polskiej gospodarki.
   Trudny dostęp do kapitału stanowi jedną z kluczowych barier rozwoju małych i średnich firm - i to nie tylko w Polsce, ale również w krajach wysokorozwiniętych. Banki często nie chcą się angażować w obsługę tych podmiotów, bowiem stosunek kosztów do generowanej na kliencie marży jest niezadowalający. Brak kapitału w wielu wypadkach powoduje, że wiele dobrych projektów, które mogłyby przynieść właścicielowi zysk, jest zaniechanych. To właśnie z myślą o takich przedsiębiorcach powinno się tworzyć fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
   Zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Poręczeń Unijnych pomógł wielu firmom zdobyć niezbędny kapitał, ale środki te były niewystarczające w stosunku do potrzeb. Dlatego Marszałkowie Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych powinni dołożyć starań, aby zwiększyć środki przeznaczone na ten cel.
   Kolejnym zagadnieniem jest stawianie MSP wyśrubowanych wymogów w zakresie zatrudnienia nowych pracowników, niekiedy takich, jakie stawia się dużym i stabilnym firmom. To prowadzi w wielu wypadkach do działań niezgodnych z prawem i wzrostem szarej strefy. Występowanie takiego zjawiska jest bardzo niekorzystne dla rozwoju gospodarki i powinno skłonić polski rząd do częściowej liberalizacji prawa pracy. Wśród obszarów, w których zmiany miałyby najkorzystniejszy wpływ na funkcjonowanie MSP, przedsiębiorcy wymieniają:


  • zasady wynagradzania za czas choroby i w godzinach nadliczbowych,
  • wysokość pozapłacowych kosztów pracy,
  • okres wypowiedzenia i wysokość odpraw,
  • ograniczenia dotyczące powodów rozwiązania stosunków pracy.
   Dotychczasowe zmiany w tym zakresie są jak widać niewystarczające. Należy również przyśpieszyć prace nad nowelizacją "Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej". Proponowane są zmiany w następujących obszarach: Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej, instytucja jednego okienka czy możliwość tymczasowego zawieszenia działalności. Rozwiązania są bardzo wyczekiwane przez przedsiębiorców i powinny być wprowadzone przed zapowiadanym przez rząd odległym terminem (październik 2008 r.).
   Również w kwestii aplikowania o środki Unii Europejskiej, mali i średni przedsiębiorcy napotykają na liczne bariery. W obecnej perspektywie finansowej 2007 - 2013, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MSP będzie dostępne w ramach programów krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowywanych odrębnie przez każde z województw. Pojawiające się jednak z wielu stron krytyczne głosy przedsiębiorców skłaniają do zastanowienia czy rzeczywiście proces aplikowania o środki unijne dla MSP uległ uproszczeniu w stosunku do lat 2004 - 2006 i czy znajdują się one w pozycji równie uprzywilejowanej jak duże firmy.
   W ramach PO Innowacyjna Gospodarka wspierane będą działania z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej. Istotnym wymogiem jest, aby dofinansowane projekty w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania lub rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Równie duży nacisk, wzorem programów krajowych, położono na innowacyjność przy tworzeniu Regionalnych Programów Operacyjnych. Firmy wprowadzające i stosujące najnowsze technologie i rozwiązania innowacyjne powinny być wspierane, jednak nie powinno się to odbywać kosztem pozostałych firm. Stawianie tylko i wyłącznie na rozwiązania innowacyjne może doprowadzić do upadku wielu dobrych i stabilnych firm, które działają niekoniecznie w oparciu o najnowsze technologie, ale są bardzo ważne dla rozwoju regionu. Uzasadnione dla wielu drobnych przedsiębiorców byłoby ocenianie innowacyjności w skali konkretnego przedsiębiorstwa, a nie w skali kraju czy nawet świata. Podejście takie stawia małe i średnie firmy na z góry przegranej pozycji w stosunku do firm dużych. Wspieranie jedynie wąskiej grupy przedsiębiorstw innowacyjnych i spychanie na margines życia gospodarczego pozostałych, może się przyczynić do zachwiania konkurencyjności regionów, wzrostu bezrobocia oraz ograniczenia spójności społecznej i gospodarczej.
   Na uwagę zasługuje również niski procent alokacji środków na priorytety mające na celu rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO. Przykładowo w ramach RPO dla województwa mazowieckiego, działania przedsiębiorcze będą wspierane tylko w ramach priorytetu I: "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu". Na realizacje tego priorytetu przeznaczono jedynie 430,4 mln EUR, co stanowi zaledwie 23,50 proc. alokacji ze środków UE przeznaczonych na RPO Mazowsza. 
   Brak wyraźnego wydzielenia środków dla MSP może spowodować przeznaczanie środków głównie na rozwój infrastruktury i nauki. Powstałą dzięki środkom Unii Europejskiej infrastrukturę społeczną i techniczną trudno będzie w przyszłości utrzymać bez wsparcia firm z sektora MSP (wpływy z podatków, posiadane doświadczenie i zasoby ludzkie, techniczne). Dysponujący dużym potencjałem sektor MSP będzie w przyszłości doskonałym partnerem przy realizacji wielu projektów z funduszy strukturalnych.
   Kolejnym ważnym problemem jest konieczność uproszczenia procedur aplikacji o środki UE. Ważne jest, aby w powoływanych Komitetach Monitorujących i Sterujących mogli zasiadać przedstawiciele przedsiębiorców i aby w procesie oceny wniosków wykorzystać obecnie funkcjonujące struktury i organizacje, które mają gruntowną wiedzę, znają specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
   Marszałkowie Województw powinni również w ramach RPO przeznaczyć większe środki na wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców. Mimo, że za kształt RPO odpowiadają Marszałkowie Województw to pozostaje liczyć na fakt, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę strażnika wykorzystania funduszy unijnych będzie w stanie wpłynąć na zmianę obecnego kształtu Regionalnych Programów Operacyjnych w taki sposób, aby były one bardziej przyjazne dla małych i średnich firmom.
   Z sektorem MSP wiążą się największe nadzieje na generowanie nowych miejsc pracy i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Aby było to możliwe, władze centralne i samorządowe powinny zidentyfikować bariery stojące na drodze ich rozwoju i eliminować je z życia gospodarczego, tworząc w ten sposób klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. Zauważając rolę, jaką firmy te pełnią w rozwoju gospodarki oraz specyficzny charakter ich działalności, który przejawia się większym uzależnieniem od koniunktury i zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, trudnościami w dostępie do kapitału, firmom tym władze centralne i samorządowe powinny poświęcić w swych działaniach znacznie więcej uwagi niż to czynią obecnie.

Źródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP
Dodał: pp

Data dodania: 21-04-2007

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.