informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 93 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Jak odzyskać VAT od zakupionych materiałów budowlanych?

   Celem wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) było złagodzenie skutków wzrostu podatku VAT na materiały budowlane z 7% do 22%.


   Prawo do zwrotu części podatku VAT przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą bądź prowadziły:


- budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
- remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.


   Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów sporządził wykaz materiałów budowlanych, na które stawka podatku VAT po 1 maja 2004 r. wzrosła z 7% do 22%. Wykaz tych materiałów został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa nr 1 z 2006 r., pod poz. 1. Wykaz ten publikowaliśmy w dodatku do Gazety Podatkowej nr 9 z dnia 30 stycznia 2006 r.


   Zwrot ten dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Faktura musi być wystawiona na osobę fizyczną i musi być to faktura VAT w rozumieniu przepisów o VAT.


   Zwrot nie będzie przysługiwał w  przypadku nabycia materiałów budowlanych, na które 22% VAT obowiązywał już przed 1 maja 2004 r., takich jak np. farby.


   Przy czym należy pamiętać, że nie można również żądać zwrotu VAT zapłaconego w związku z nabyciem usług budowlanych, jak i w przypadku, gdy inwestycja była wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


   Zwrot nie będzie także przysługiwał w sytuacji, gdy osoba fizyczna zakupiła usługę budowlaną, w skład której weszły materiały usługodawcy.


   W przypadku remontu budynku mieszkalnego lub mieszkania, zwrot podatku dotyczy zakupu materiałów budowlanych, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia ściśle określonych prac remontowych. Ich wykaz stanowi załącznik do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.


   Aby osoba fizyczna mogła ubiegać się o zwrot, musi posiadać:


- tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przypadku remontu tej nieruchomości (np. akt notarialny) albo prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie.


   Ustawodawca uzależnił wysokość zwrotu części VAT od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego czy osoba fizyczna korzystała w podatku dochodowym z ulgi remontowej lub budowlanej. Po drugie, od tego czy jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę, czy nie.


   Maksymalny limit zwrotu dotyczy wszystkich wydatków objętych zwrotem, dokonywanych między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r., bez względu na liczbę wniosków o zwrot, składanych w czasie obowiązywania ustawy.


   Ponadto w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim zwrot przysługuje łącznie na oboje małżonków.


   Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeśli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.


   Wniosek o zwrot może być złożony po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Wniosek można również złożyć w trakcie inwestycji raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.


   Ustawa nie określa specjalnego wzoru wniosku o zwrot VAT, a jedynie dane, jakie powinien zawierać. Oprócz danych osobowych należy we wniosku wskazać rodzaj poniesionych wydatków (np. budowa domu, remont mieszkania), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele budowlane, kwotę zwrotu.


   Wzór wniosku, do ewentualnego wykorzystania, dostępny jest na stronie internetowej Izb Skarbowych lub na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl).


   Są to druki o symbolach:


VZM-1 - wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,


VZM-1/A - wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych,


VZM-1/B - wykaz wydatków odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych.


   Formularze te nie stanowią wzoru urzędowego. Jednak warto z nich skorzystać, ponieważ zawierają wszystkie pozycje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.


   Do wniosku należy dołączyć kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki. Przy czym należy pamiętać, że oprócz kopii faktur należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu (niewymagającego pozwolenia na budowę) - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot po zakończeniu inwestycji, należy dołączyć kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, Natomiast w razie braku obowiązku jego uzyskania - kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji.


   W przypadku składania wniosku o zwrot w trakcie inwestycji, należy dołączyć kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.


   Urząd skarbowy po otrzymaniu wniosku wyda decyzję, w której określi kwotę do zwrotu. Uczyni to w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Natomiast zwrot powinien nastąpić w ciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji, w kasie urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty, czy też banku.


   Osoby składające wniosek o zwrot muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawne jego wypełnienie (jeżeli korzystają z gotowych druków), bowiem w przypadku błędnego sporządzenia wniosku termin zwrotu znacznie się wydłuży.Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 16-06-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.