informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 90 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Zwrot kosztów leczenia za granicą, jeśli w kraju jest za duża kolejka

   W dniu 16 maja 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie C-372/04. Orzekł, że kraj członkowski Unii Europejskiej musi pokryć koszty leczenia swojego obywatela za granicą, jeśli chory zdecydował się na taki krok z powodu zbyt długiego oczekiwania na operację w swoim kraju.


   Cierpiąca na zwyrodnienie stawów biodrowych Pani Yvonne Watts zwróciła się do Bedford Primary Care Trust (oddział funduszu zdrowia dla podstawowych usług zdrowotnych w Bedford) o udzielenie zgody na poddanie się operacji za granicą na podstawie formularza E 112. W trakcie rozpatrywania wniosku Pani Watts została przebadana przez lekarza specjalistę. Ten zakwalifikował ją do "kategorii przypadków rutynowych", co oznaczało roczny okres oczekiwania na leczenie. Bedford PCT odmówił wydania formularza E 112, argumentując swoją decyzję tym, że leczenie pacjentki może zostać wykonane "w terminie zgodnym z celami rządowego planu zabezpieczenia społecznego", a zarazem "bez nieuzasadnionej zwłoki". Yvonne Watts wszczęła postępowanie sądowe w celu stwierdzenia nieważności decyzji odmownej.


   Na skutek pogorszenia stanu zdrowia, chora po czterech miesiącach została ponownie przebadana i postanowiono, że będzie operowana w terminie najbliższych trzech, czterech miesięcy. A Bedford PTC ponownie odmówił wydania formularza E 112. Pani Watts poddała się więc zabiegowi medycznemu wszczepienia protezy stawu biodrowego we Francji. Zapłaciła za ten zabieg, a następnie zgłosiła roszczenie zwrotu kosztów medycznych poniesionych we Francji. W efekcie sprawa trafiła do ETS z zapytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zakresu stosowania rozporządzenia nr 1408/71 oraz przepisów traktatowych dotyczących swobody świadczenia usług.


   Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że sytuacja, kiedy osoba której stan zdrowia wymaga opieki szpitalnej udaje się do innego państwa w celu uzyskania tam za opłatą takiej opieki, jest objęta zakresem stosowania przepisów dotyczących swobody świadczenia usług. Jest to niezależne od sposobu funkcjonowania krajowego systemu, do którego należy ta osoba i od którego domaga się w późniejszym czasie pokrycia kosztów tych świadczeń.


   Trybunał zaznaczył, że zgody takiej nie można odmówić, w sytuacji kiedy zabieg leczniczy jest zabiegiem zwykle wykonywanym w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, lecz w określonym przypadku nie może być wykonywany w stosownym czasie. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych jest wówczas zobligowany zwrócić pacjentowi poniesione przez niego koszty leczenia. Aby instytucja mogła odmówić pacjentowi wydania tejże zgody, uzasadniając to względami dotyczącymi istnienia terminu oczekiwania, powinna ona wykazać, że termin ten nie przekracza terminu możliwego do przyjęcia z uwzględnieniem obiektywnej oceny medycznej zainteresowanego w świetle jego stanu chorobowego, jego historii, prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, stopnia bólu lub rodzaju niepełnosprawności w chwili ubiegania się o zgodę.


   ETS stwierdził również, że system udzielania uprzedniej zgody na leczenie za granicą (od której uzależnione jest pokrycie kosztów tego leczenia) utrudnia pacjentom podjęcie takiego leczenia i zniechęca do podejmowania prób. Jednakże zarazem uznał, że takie ograniczenia można uzasadnić nadrzędnymi przesłankami.


   ETS uznał, że pacjent, który uzyskał zgodę na leczenie szpitalne w innym państwie członkowskim (państwie miejsca leczenia) lub który spotkał się z bezzasadną odmową wydania zgody, jest uprawniony do pokrycia przez właściwą instytucję kosztów leczenia, zgodnie z przepisami prawnymi państwa, w którym przeprowadzono leczenie - tak jakby był w nim ubezpieczony.


   ETS orzekł, że: "wykładni art. 49 TWE należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji kiedy przepisy prawne właściwego państwa członkowskiego przewidują bezpłatność opieki szpitalnej udzielonej w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej i gdy przepisy prawne państwa członkowskiego, w którym pacjentowi objętemu tym systemem udzielono lub należało udzielić zgody na leczenie szpitalne na koszt tego systemu nie przewidują pokrycia wszystkich kosztów tego leczenia, instytucja właściwa powinna zwrócić pacjentowi sumę odpowiadającą ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą obiektywnie obliczonego kosztu równoważnego leczenia w ośrodku należącym do rozpatrywanego systemu, ograniczoną razie potrzeby do wysokości pełnej kwoty przedstawionej za leczenie otrzymane w państwie członkowskim miejsca pobytu, a kwotą, do wysokości której instytucja tego ostatniego państwa członkowskiego jest zobowiązana uczestniczyć na podstawie art. 22 ust.1 lit. c), i) rozporządzenia 1408/71 na rzecz instytucji właściwej przy zastosowaniu przepisów prawnych tego państwa członkowskiego".


   Dokumentem uprawniającym do uzyskania zgody na leczenie za granicą jest oczywiście formularz E 112. Składa się on z trzech części. Osoba, której sytuacja dotyczy bądź jej małżonek lub ustawowy przedstawiciel, wypełnia I część formularza. Część II i III wypełnia lekarz specjalista właściwej dziedziny posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Potwierdza on konieczność niezwłocznego przeprowadzenia badań diagnostycznych lub leczenia wskazanych we wniosku, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan choroby i zastosowane leczenie. Opisuje także aktualny stan zainteresowanego i prawdopodobny dalszy przebieg choroby oraz określa czas oczekiwania na uzyskanie leczenia lub badań diagnostycznych w kraju, przewidziany zgodnie z listą oczekujących na wnioskowane usługi medyczne. Ponadto lekarz wskazuje placówkę opieki medycznej, do której proponuje skierować chorego. Następnie pacjent jest zobowiązany dostarczyć lekarzowi przetłumaczoną na język angielski, przez tłumacza przysięgłego, część III wniosku. Lekarz zobowiązany jest przekazać wypełniony wniosek wraz z tłumaczeniem oraz kopię dokumentacji medycznej w zakresie objętym wnioskiem, w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania tłumaczenia, do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz dokonuje weryfikacji wniosku i uzgadnia koszty leczenia z zagraniczną placówką. Dalej cała dokumentacja trafia do Prezesa NFZ i to on wydaje decyzję końcową. Jak widać cała procedura jest dosyć długa i skomplikowana.


   W przypadku pozytywnej decyzji oddział NFZ wypełnia i poświadcza w dwóch egzemplarzach formularz E 112 (jeden z nich przesyła ubezpieczonemu) oraz informuje lekarza o podjętej decyzji. Koszty pokrywane są przez NFZ, jednak pacjent ponosi wydatki związane z udzielanym mu świadczeniem w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona w kraju, w którym leczenie ma miejsce. Chodzi tutaj m.in. o opłaty związane z pobytem w szpitalu, koszty wyżywienia. Ponadto Fundusz nie pokrywa kosztów transportu pacjenta za granicę i kosztów powrotu do kraju. Nie pokrywa również wydatków związanych z wyjazdem opiekuna. Jak widać zaprezentowany wyrok może mieć duże znaczenie dla polskich pacjentów.Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 29-05-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.